Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 1.8.2007 Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2515

Na temelju članka 75.L348642 stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06) i članka 17.L348644 stavka 1. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELOVA DOMOVA ZDRAVLJA I LJEKARNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač županija.

II. DOMOVI ZDRAVLJA

Članak 2.

Jedinica zakupa daje se u zakup zdravstvenom radniku visoke stručne spreme koji ispunjava uvjete iz članka 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon), propisane za obavljanje privatne prakse za zdravstvene radnike visoke stručne spreme i to za obavljanje odgovarajuće djelatnosti iz članka 70. Zakona.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jedinica zakupa daje se u zakup zdravstvenom radniku više ili srednje stručne spreme koji ispunjava uvjete iz članka 141. Zakona, propisane za obavljanje privatne prakse za zdravstvene radnike više ili srednje stručne spreme i to za obavljanje odgovarajuće djelatnosti iz članka 70. Zakona.

Članak 3.

Prednost kod davanja u zakup jedinice zakupa ima zdravstveni radnik koji:
1. radi u jedinici zakupa doma zdravlja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
2. radi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u jedinici doma zdravlja smještenoj na lokaciji jedinice koja se daje u zakup.
Ako u domu zdravlja nema zdravstvenih radnika koji bi ostvarili prednost iz stavka 1. ovoga članka, prednost kod davanja u zakup jedinice zakupa u kojoj se obavlja djelatnost obiteljske (opće) medicine ima doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine.

Članak 4.

Zdravstveni radnik koji obavlja dužnost ravnatelja doma zdravlja i ispunjava uvjete iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika može sklopiti ugovor o zakupu jedinice zakupa u kojoj obavlja zdravstvenu djelatnost po razrješenju dužnosti ravnatelja na temelju članka 58. stavka 2. podstavka 1. Zakona.

Članak 5.

Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa donosi upravno vijeće doma zdravlja.

Članak 6.

Ugovor o zakupu jedinice zakupa sklapa se u pisanome obliku.

Članak 7.

Ugovor o zakupu jedinice zakupa sklapa se između doma zdravlja (u daljnjem tekstu: zakupodavac) i zdravstvenog radnika iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ugovor o zakupu jedinice zakupa sklapa se na neodređeno vrijeme uz uvjet da zakupac ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
Raskidom ugovora iz stavka 1. ovoga članka prestaje ugovor o zakupu jedinice zakupa.

Članak 9.

Uvjet sklapanja ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Pravilnika ne odnosi se na doktore medicine specijaliste medicine rada i zubne tehničare.

Članak 10.

Ugovor o zakupu jedinice zakupa sadrži najmanje:
– ime, odnosno naziv ugovornih strana,
– opis prostorija i građevine u kojoj se jedinica zakupa nalazi,
– popis i namjenu medicinsko-tehničke i druge opreme,
– način rukovanja i održavanja medicinsko-tehničke i druge opreme,
– odredbu o obvezi zakupodavca da snosi troškove zanavljanja medicinsko-tehničke i druge opreme koja je sastavni dio jedinice zakupa,
– odredbu o obvezi zakupca da snosi troškove održavanja medicinsko-tehničke i druge opreme koja je sastavni dio jedinice zakupa,
– odredbe o uporabi i održavanju zajedničkih uređaja i prostorija u građevini te okoliša,
– odredbu o obveznoj zapisnički provedenoj primopredaji prostora i medicinsko-tehničke i druge opreme jedinice zakupa,
– opis djelatnosti koju će zakupac obavljati u jedinici zakupa,
– rok u kojem je zakupac obvezan započeti obavljati djelatnost,
– iznos zakupnine te iznos naknade za uporabu zajedničkih uređaja i prostorija i rok plaćanja,
– odredbu o trajanju ugovora na neodređeno vrijeme uz uvjet sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom,
– odredbu o obvezi zakupca da na temelju odluke doma zdravlja kao prethodnog poslodavca o prenošenju ugovora o radu na zakupca kao novog poslodavca nastavi radni odnos sa zdravstvenim radnikom više ili srednje stručne spreme s kojim radi u timu sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom,
– odredbu o pravu zdravstvenog radnika više ili srednje stručne spreme s kojim zakupac radi u timu sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom na otpremninu pri odlasku u mirovinu za koju sredstva osiguravaju zakupodavac i zakupac, razmjerno radnom stažu zdravstvenog radnika ostvarenog kod pojedinog poslodavca,
– način osiguranja obavljanja djelatnosti izvan redovnog radnog vremena, odnosno za vrijeme odsutnosti pojedinih radnika,
– način korištenja vozila doma zdravlja,
– odredbu o otkazu i otkaznim rokovima,
– mjesto i datum sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 11.

Medicinsko-tehnička i druga oprema pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna sastavni je dio jedinice zakupa.
Za medicinsko-tehničku i drugu opremu pojedinačne vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, koja je u vlasništvu doma zdravlja, sklapa se ugovor između zakupodavca i zakupca o načinu korištenja i zanavljanja.
Za medicinsko-tehničku i drugu opremu u vlasništvu Zavoda sklapa se ugovor o načinu korištenja i zanavljanja između Zavoda i zakupca.
Medicinsko-tehnička oprema zakupodavca može se zamijeniti medicinsko-tehničkom opremom zakupca u jedinici zakupa samo na temelju prethodno sklopljenoga ugovora između zakupodavca i zakupca kojim će se urediti međusobna prava i obveze glede korištenja medicinsko-tehničke opreme zakupca.
Za potrošni materijal zatečen u jedinici zakupa na dan sklapanja ugovora o zakupu, zakupodavac i zakupac sklapaju ugovor o otkupu tog potrošnog materijala po nabavnoj cijeni i s rokom otplate od šest mjeseci.

Članak 12.

Troškove investicijskoga održavanja jedinice zakupa i zgrade doma zdravlja snosi zakupodavac.
Pod troškovima investicijskoga održavanja u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:
1. radovi na konstruktivnim dijelovima zgrade doma zdravlja i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija te dimovodnih kanala,
2. zamjena krovnoga pokrivača sa zamjenom krovne konstrukcije,
3. zamjena instalacija u zgradi doma zdravlja (vodovodna, kanalizacijska, električna, plinska, centralno grijanje),
4. obnova pročelja,
5. hidroizolacijski radovi na zidovima, temeljima i podovima zgrade doma zdravlja,
6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima zgrade doma zdravlja, krovne i druge vanjske limarije te gromobranske instalacije na zgradi doma zdravlja,
7. zamjena ili rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja u zgradi doma zdravlja.

Članak 13.

Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) određuje najveći iznos zakupnine za svaku kalendarsku godinu na temelju kalkulativnih troškova koje donosi Upravno vijeće Zavoda.
Najveći iznos zakupnine za ljekarne ne smije prelaziti najveći početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor odgovarajuće površine koji se daje u zakup javnim natječajem, određen odlukom nadležnog tijela općine ili grada na području na kojem se ljekarna nalazi.
Za ljekarne u općinama i gradovima u kojima nije propisan najveći početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor sukladno stavku 2. ovoga članka, najveći iznos zakupnine određuje ministar.

Članak 14.

Na otocima, područjima određenim Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o područjima posebne državne skrbi kao i na područjima bez organizirane zdravstvene zaštite ili njezine slabije dostupnosti stanovništvu, zakupodavac, iznimno, u cilju stimuliranja kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite može dati prostorije i medicinsko-tehničku i drugu opremu u zakup i pod uvjetima povoljnijim za zakupca od uvjeta propisanih odredbom članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika, uključujući i mogućnost oslobađanja od plaćanja zakupnine.

Članak 15.

Zakupac je obvezan jedinicu zakupa održavati i koristiti s pažnjom dobroga gospodarstvenika i to samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.
Zakupac snosi troškove tekućega održavanja jedinice zakupa izazvanih redovitim korištenjem jedinice zakupa (soboslikarski radovi u prostorijama, servisiranje uređaja i opreme, popravci i zamjena dotrajalih dijelova uređaja i opreme).

Članak 16.

Bez odobrenja zakupodavca, zakupac nema pravo preuređivati jedinicu zakupa.
Pod preuređenjem smatraju se radovi kojima se mijenja konstrukcija zgrade doma zdravlja, unutarnji raspored prostorija, vanjski izgled ili namjena jedinice zakupa.

Članak 17.

Zakupac ne smije dati jedinicu zakupa ili njezin dio u podzakup.

Članak 18.

Zakupac je obvezan snositi naknadu za uporabu zajedničkih uređaja i prostorija doma zdravlja.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na troškove:
1. električne energije,
2. grijanja,
3. vode,
4. čistoće (odvoz smeća, čišćenje zajedničkih prostorija, troškovi dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije),
5. telefonskih troškova (ako je zakupac korisnik telefonskih usluga putem doma zdravlja),
6. komunalne naknade,
7. vodoprivredne naknade,
8. održavanja protupožarnih uređaja,
9. održavanja kotlovnice,
10. osiguranja imovine doma zdravlja i
11. fizičko-tehničke zaštite doma zdravlja.
Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje se uzimajući u obzir najmanje sljedeća mjerila:
– odnos površine jedinice zakupa prema površini zgrade doma zdravlja i
– odnos broja za zakupca opredijeljenih osiguranih osoba Zavoda i standardnoga broja osiguranih osoba Zavoda za određenu djelatnost.

Članak 19.

Zakupodavac jednu ordinaciju daje u zakup dvojici zakupaca koji obavljaju privatnu praksu u smjenskom radu, s time da proporcionalno dijele sve troškove osim zakupnine.

Članak 20.

Zakupodavac može sklopiti zajednički ugovor o zakupu sa zakupcima dviju ili više jedinica zakupa, ako oni za to pokažu interes (grupna praksa).
Svaki zakupac iz stavka 1. ovoga članka osobno sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.

Članak 21.

Grupnu praksu mogu obavljati dva ili više privatnih zdravstvenih radnika.

Članak 22.

Grupna praksa u pravilu ima zajedničke prostorije prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (čekaonica, sanitarni čvorovi).

Članak 23.

Iznimno od odredbe članka 22.#clanak22 ovoga Pravilnika, ordinacije privatnih zdravstvenih radnika u grupnoj praksi mogu biti međusobno udaljene najviše pet kilometara (cestom).
Ako nije ispunjen uvjet iz stavka 1. ovoga članka grupna praksa može se iznimno osnovati uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Zavoda i nadležne komore o opravdanosti osnivanja u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti.

Članak 24.

U postupku osnivanja grupne prakse privatni zakupci sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim određuju predstavnika grupne prakse.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika.

Članak 25.

Zahtjev za osnivanje grupne prakse ministru podnosi predstavnik grupne prakse.
Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se rješenja ministra o odobrenju rada u privatnoj praksi za svakog zakupca te ugovor iz članka 24.#clanak24 stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Zakupci su obvezni zahtjevu za osnivanje grupne prakse priložiti i odluku upravnog vijeća doma zdravlja kojom se odobrava osnivanje grupne prakse.

Članak 27.

Ako u pojedinoj jedinici zakupa rade dva ili više zdravstvenih radnika visoke stručne spreme ti radnici sklapaju ugovor o zakupu u obliku grupne prakse i zajednički ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.
Ako u pojedinoj jedinici zakupa rade dva ili više zdravstvenih radnika srednje stručne spreme ti radnici sklapaju ugovor o zakupu u obliku grupne prakse.

Članak 28.

Zakupac jedinice zakupa obvezan je:
– prilikom određivanja plaća zdravstvenog radnika u svom timu, usklađivati obračun plaća s odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, razmjerno visini novčane naknade koju ima ugovorenu za Zavodom za ugovorene i izvršene usluge,
– dostaviti ravnatelju doma zdravlja pisanu obavijest o broju opredijeljenih osiguranih osoba za koje je sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom,
– usmeno obavijestiti ravnatelja doma zdravlja o imenu i prezimenu zdravstvenog radnika koji će ga zamjenjivati u slučaju odsutnosti kraće od tri dana te dostaviti ravnatelju doma zdravlja pisanu obavijest s naznakom imena i prezimena zdravstvenoga radnika koji će ga zamjenjivati za vrijeme odsutnosti dulje od tri dana te
– pisano obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo u slučaju ako Upravno vijeće ili ravnatelj doma zdravlja postupaju protivno zakonskim odredbama ili odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Ravnatelj doma zdravlja obvezan je:
– nadzirati poštivanje propisanog radnog vremena zakupaca, a u slučaju nepoštivanja propisanog radnog vremena zakupca o istom izvijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo te Područni ured Zavoda;
– osigurati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti osigurati zamjenu;
– izvijestiti Upravno vijeće doma zdravlja o nepoštivanju ugovornih obveza zakupca radi donošenja odluke o raskidu ugovora o zakupu jedinice zakupa.

Članak 30.

Ugovor o zakupu jedinice zakupa raskida se ako:
– zakupac ne sklopi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom ili ako se ugovor sa Zavodom raskine;
– zakupac ne plati dospjelu zakupninu u roku od trideset dana od dana primitka pisane opomene ravnatelja doma zdravlja;
– zakupac ne plati dospjelu naknadu za uporabu zajedničkih uređaja i prostorija u roku od trideset dana od dana primitka pisane opomene ravnatelja doma zdravlja;
– zakupac ne nastavi radni odnos sa zdravstvenim radnikom u timu sukladno odredbi članka 10.#clanak10 podstavka 13. ovoga Pravilnika;
– zakupac ne ispunjava druge obveze sukladno ovome Pravilniku i sklopljenom ugovoru o zakupu jedinice zakupa.

Članak 31.

Zakupodavac može dati u zakup i dio prostorija u kojima se ne obavlja zdravstvena djelatnost pod uvjetima davanja u zakup viška poslovnog prostora.
Na odluku Upravnog vijeća doma zdravlja o proglašenju viška poslovnog prostora suglasnost daje ministar.

III. LJEKARNE

Članak 32.

Ljekarnička djelatnost može se obavljati u privatnoj praksi davanjem u zakup dijelova ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija magistrima farmacije koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarništvu.

Članak 33.

Odredbe članka 2.#clanak2 do 30.#clanak30 ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na ljekarne.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Odluka doma zdravlja iz članka 10. podstavka 13. Pravilnika mora sadržavati odredbu da će se ugovor o radu medicinske sestre, odnosno medicinskoga tehničara ponovno prenijeti na dom zdravlja kao prethodnog poslodavca, ako dođe do raskida ugovora o zakupu sa zakupcem kao novim poslodavcem, osim u slučaju raskida ugovora o zakupu iz razloga određenog člankom 30. podstavkom 1. ovoga Pravilnika zbog neosiguranja minimuma propisanog broja osoba po timu za određenu djelatnost.

Članak 35.

Upravna vijeća domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova najkasnije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti odluku o davanju u zakup svih dijelova domova zdravlja, odnosno dijelova ljekarničkih zdravstvenih ustanova, koji se daju u zakup, sukladno Zakonu i ovome Pravilniku.

Članak 36.

Ugovori o zakupu jedinica zakupa sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 37.

Jedinica koja je bila dana u zakup na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilištaL348646 (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.), a za koju je raskinut ugovor o zakupu, daje se u zakup zdravstvenom radniku iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika na temelju javnoga natječaja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Upravno vijeće doma zdravlja i objavljuje se u dnevnom tisku.
Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.
Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži osnovne podatke o jedinici doma zdravlja koja se daje u zakup (adresa, namjena, površina), vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda te način i rok za podnošenje pisanih prijava za sudjelovanje u javnom natječaju.
Prednost kod davanja u zakup jedinice zakupa na temelju provedenoga javnoga natječaja iz stavka 1. ovoga članka ima zdravstveni radnik s duljim radnim stažom u struci i to u djelatnosti koja se obavlja u jedinici zakupa.

Članak 38.

U slučaju raskida ugovora o zakupu s jednim od više zakupaca u grupnoj praksi u istoj jedinici zakupa zakupodavac je obvezan sklopiti izmijenjen ugovor o zakupu s preostalim zakupcima.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilištaL348647 (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.).

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/59
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 20. srpnja 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !