Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

142

Temeljem odredbi članka 309.L429126 stavak 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/8, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE FINANCIJSKI INSTRUMENTI MORAJU ZADOVOLJAVATI PRILIKOM UVRŠTENJA NA UREĐENO TRŽIŠTE

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se značajke financijskih instrumenata koje se uzimaju u obzir prilikom procjene zadovoljavaju li isti uvjete za uvrštenje na redovito tržište.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitalaL429128 (»Narodne novine« broj 88/08,146/08);

3. Izdavatelj je svaki subjekt koji izdaje prenosive vrijednosne papire i, kada je to primjereno, druge financijske instrumente;

4. Izdavatelj iz Republike Hrvatske je izdavatelj koji ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj;

5. Strani izdavatelj je izdavatelj koji nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

II. PRVO UVRŠTENJE DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika, prvo uvrštenje dionica na uređeno tržište se smatra izvršenim kada je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

1. dionice prije toga nisu bile uvrštene na uređeno tržište,

2. dionice su prije toga bile uvrštene na uređeno tržište, ali su isključene iz trgovanja na svim uređenim tržištima na kojima su bile uvrštene.

III. UVRŠTENJE PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 4.

Prenosivi vrijednosni papiri

(1) Prenosivi vrijednosni papiri smatraju se slobodno prenosivima u smislu Zakona ako se njima može trgovati u transakciji, ako ih se nakon toga može prenositi bez ograničenja, i ako su svi vrijednosni papiri unutar iste vrste zamjenjivi.

(2) Prenosivi vrijednosni papiri koji podliježu ograničenju prijenosa ne smatraju se slobodno prenosivima osim ako za to ograničenje prijenosa nije vjerojatno da će izazvati poremećaje na tržištu.

(3) Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu u potpunosti uplaćeni mogu se smatrati slobodno prenosivima ako su poduzete mjere kojima se osigurava prenosivost takvih vrijednosnih papira te ako postoje javno dostupne informacije koje ukazuju na činjenicu da odnosni vrijednosni papiri nisu u potpunosti uplaćeni, kao i značaj koji te činjenice imaju na dioničare.

(4) Kada burza odlučuje o uvrštenju određene dionice na uređeno tržište, prilikom procjene može li se tom dionicom trgovati fer, korektno i djelotvorno, mora uzeti u obzir sljedeće:

1. distribuciju dionica javnosti,

2. financijske podatke koji se odnose na prethodna razdoblja, podatke o izdavatelju i podatke koji pružaju uvid u poslovanje, a čije je sastavljanje predviđeno u Dijelu trećem, Glava II. Zakona, te podatke koji jesu ili će biti dostupni javnosti.

(5) Smatra se da je slobodno prenosiv i da je moguće njime trgovati fer, uredno i djelotvorno onaj prenosivi vrijednosni papir koji je uvršten u službeno tržište u skladu s Direktivom 2001/34/EZ i trgovanje kojim nije privremeno obustavljeno.

(6) U smislu članka 328. Zakona, prilikom procjene može li se određenim prenosivim vrijednosnim papirom iz članka 3. stavka 1. točka 3. podtočka c. trgovati fer, uredno i djelotvorno, ovisno o prirodi vrijednosnog papira koji se uvrštava, burza je dužna provjeriti jesu li ispunjeni sljedeći kriteriji:

1. da su značajke odnosno uvjeti vrijednosnog papira jasne i nedvosmislene te da omogućavaju korelaciju između cijene vrijednosnog papira i cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta,

2. da je cijena ili druga mjera vrijednosti temeljnog instrumenta pouzdana i javno dostupna,

3. da postoji dovoljno javno dostupnih informacija koje su potrebne za vrednovanje vrijednosnih papira,

4. da aranžmani za utvrđivanje cijene namire vrijednosnog papira osiguravaju da cijena ispravno odražava cijenu ili drugu mjeru vrijednosti temeljnog instrumenta,

5. kada namira vrijednosnog papira zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke temeljnog vrijednosnog papira ili imovine, a ne novčanu namiru, da postoje primjereni aranžmani za namiru i isporuku tog temeljnog vrijednosnog papira ili imovine kao i primjereni aranžmani za dobivanje relevantnih podataka o temeljnom vrijednosnom papiru ili imovini.

IV. UVRŠTENJE IZVEDENICA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 5.

Izvedenice

(1) Prilikom uvrštenja financijskog instrumenta iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. Zakona na uređeno tržište, burza je dužna utvrditi udovoljava li taj financijski instrument sljedećim uvjetima:

1. uvjeti ugovora kojim se kreira financijski instrument moraju biti jasni i nedvosmisleni te omogućavati korelaciju između cijene financijskog instrumenta i cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta,

2. cijena ili druga mjera vrijednosti temeljnog instrumenta mora biti pouzdana i javno dostupna,

3. dovoljno informacija potrebnih za vrednovanje izvedenica mora biti dostupno javnosti,

4. aranžmani za utvrđivanje cijene namire ugovora moraju biti takvi da navedena cijena primjereno odražava cijenu ili drugu mjeru vrijednosti temeljnog instrumenta,

5. kada namira izvedenice zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke temeljnog vrijednosnog papira ili imovine umjesto novčane namire, moraju postojati primjereni postupci koji omogućavaju sudionicima na tržištu dobivanje relevantnih informacija o tom temeljnom vrijednosnom papiru ili imovini kao i primjereni postupci za namiru i isporuku temeljnog vrijednosnog papira ili imovine.

(2) Na financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. alineja 2, 3, 4 i 7 Zakona, točka 2. stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ugovor kojim se kreira navedeni instrument mora biti takav da tržištu omogućava načine objave ili procjenu cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta, ako cijena ili mjera vrijednosti nije na drugi način dostupna javnosti,

2. uređeno tržište osigurava postojanje primjerenih nadzornih postupaka za praćenje trgovanja i namire takvih financijskih instrumenata,

3. uređeno tržište osigurava da namira i isporuka, bilo fizički ili u novcu, mogu biti izvršeni u skladu s uvjetima ugovora i uvjetima predmetnih financijskih instrumenata.

V. UVRŠTENJE JEDINICA U SUBJEKTIMA ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 6.

Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

(1) Burza je prilikom odlučivanja o uvrštenju u trgovanje jedinica u subjektima za zajednička ulaganja, dužna provjeriti udovoljava li isti uvjetima za plasman subjekata za zajednička ulaganja prema zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

(2) Pri procjeni može li se jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja s javnom ponudom trgovati fer, uredno i djelotvorno, sukladno odredbama članka 328. Zakona, burza je dužna uzeti u obzir:

1. distribuciju udjela javnosti,

2. postoje li primjereni aranžmani održavanja tržišta ili može li društvo za upravljanje ulagateljima osigurati odgovarajuće alternativne aranžmane za otkup udjela,

3. je li ulagateljima dovoljno transparentno prikazana vrijednost udjela, objavljivanjem neto vrijednosti imovine, prikazana dovoljno transparentno ulagateljima.

(4) Pri procjeni može li se jedinicama u zatvorenom društvu za zajedničko ulaganje trgovati fer, uredno i djelotvorno burza je dužna uzeti u obzir sljedeće aspekte:

1. distribuciju (raspodjelu) udjela javnosti,

2. je li vrijednost udjela ulagateljima prikazana dovoljno transparentno, bilo putem objavljivanja informacija o ulagačkoj strategiji fonda ili periodičnim objavljivanjem neto vrijednosti imovine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/19

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !