Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 16.03.2009 Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE I HRVATSKI AUTOKLUB

746

Na temelju članka 273.L439218 stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993. godine, Nadzorni odbor Centra za vozila Hrvatske d.d. na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine i Upravni odbor Hrvatskog autokluba na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijeli su

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju osnovni tehnički uvjeti za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila i registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila (u daljnjem tekstu: stanice), u pogledu objekta stanice, rasporeda prostorija, namjene i dimenzija radnih i ostalih prostorija, te ostalih uvjeta za rad stanica.

I. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 2.

Za obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila, stanica u pravilu treba biti smještena u samostojećem objektu.

Ukoliko je stanica smještena u višenamjenskom objektu, mora biti fizički odvojena od prostora u kojima se obavljaju ostale djelatnosti koje nisu u vezi funkcije stanice.

Objekt u kojem je smještena stanica mora biti čvrsto građen, te u skladu s važećim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje.

Članak 3.

Prostor stanice sastoji se iz tri funkcionalno povezane cjeline:

– najviše četiri tehnološke linije za pregled vozila,

– administrativni prostor,

– okoliš stanice s pristupnim prometnicama i parkirnim mjestima.

Članak 4.

Tehnološka linija za pregled vozila mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) mora biti projektirana na način koji omogućuje radni kapacitet od 25.000 OA jedinica godišnje,

b) mora biti protočna odnosno izvedena na način da vozila ulaze u objekt stanice i napuštaju ga po izvršenom tehničkom pregledu krećući se u istom smjeru,

c) mora biti najmanje dužine 20 m, najmanje širine za prolaz vozila 6 m, te najmanje dužine kanala za pregled donjeg postroja 8 m (ako nije postavljena dizalica za podizanje cijelog vozila),

d) najmanje jedna tehnološka linija u stanici mora biti opremljena na način da omogućuje tehnički pregled vozila najvećih dopuštenih dimenzija,

e) ukoliko stanica ima dvije do četiri tehnološke linije, najmanje jedna tehnološka linija mora biti namijenjena pregledu teških vozila (vozila iznad 3,5 tona najveće dopuštene mase). Najmanja širina ove linije mora biti 6 m. Linija za pregled lakih vozila (vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase) u tom slučaju može biti najmanje širine 4,5 m.

f) minimalni svijetli otvor vrata na ulazu i izlazu s tehnološke linije mora biti: 4x4,2 m za tehnološke linije za pregled teških vozila i 3x3 m za tehnološke linije za pregled lakih vozila. Sva ulazna i izlazna vrata moraju biti izvedena s motornim pogonom.

g) tehnološka linija mora biti opremljena uređajima i opremom u skladu s propisima o tehničkim pregledima vozila. Kompresor za opskrbu tehnološke linije stlačenim zrakom može biti smješten na tehnološkoj liniji (pod uvjetom da su ispunjeni svi važeći propisi koji se odnose na posude pod tlakom i da ne ometa protok vozila) ili u prostoriji posebno izgrađenoj za tu svrhu.

Članak 5.

Pod administrativnim prostorima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se: prostor za nadzornike i referente za poslove registracije vozila, prostor za voditelja stanice, prostor za stranke, sanitarni prostor za djelatnike stanice, sanitarni prostor za stranke, prostor za odmor i garderobu djelatnika, te prostor za trajnu arhivu.

Administrativni prostori moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) prostor za nadzornike i referente za poslove registracije vozila mora biti funkcionalno i prikladno izgrađen, opremljen odgovarajućom informatičkom i uredskom opremom. Minimalna površina ovog prostora mora biti 6 m2 po jednom radnom mjestu,

b) prostor za voditelja stanice mora biti funkcionalno i prikladno izgrađen, opremljen odgovarajućom informatičkom i uredskom opremom. Minimalna površina ovog prostora mora biti 12 m2.

c) prostor za stranke mora biti funkcionalno i prikladno izgrađen, opremljen potrebnim namještajem i opremom. Minimalna površina ovog prostora mora biti 4 m2 po jednom radnom mjestu.

d) sanitarni čvorovi za djelatnike i stranke moraju biti izgrađeni kao dvije neovisne funkcionalne cjeline, uređeni i opremljeni opremom prikladnom za ove prostore,

e) prostor za odmor i garderobu djelatnika mora biti izveden kao odvojeni prostor koji služi isključivo za odmor (pauza za objed) i garderobu djelatnika. Treba biti izgrađen i opremljen prikladnom opremom (ormari, vješalice, stol, stolice, čajna kuhinja i sl.).

f) prostor za trajnu arhivu mora biti izveden kao zasebna prostorija, veličine dovoljne za pohranu očekivanog broja predmeta, opremljena prikladnom opremom. Ova prostorija mora biti zaštićena od provale (pojačana vrata, prozori sa zaštitnom rešetkom ili alarmni sustav i sl.). Prostorija u kojoj se nalazi metalna kasa za čuvanje obrazaca prometnih dozvola, knjižica vozila i registarskih pločica također mora biti zaštićena od provale.

Članak 6.

Okoliš stanice s pristupnim prometnicama i parkirnim mjestima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) prometnice za prilaz vozila tehnološkim linijama stanice (najmanje dužine od 30 m), kao i za napuštanje tehnoloških linija stanice (najmanje dužine od 20 m) moraju biti izvedene sa suvremenim kolničkim zastorom koji osigurava nesmetan prilaz odnosno napuštanje tehnoloških linija,

b) širina jednosmjernih prometnica u zoni stanice ne smije biti manja od 3 m, a dvosmjernih manja od 6 m,

c) u okolišu stanice treba osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta, u skladu s projektnom dokumentacijom,

d) horizontalna i vertikalna prometna signalizacija mora biti izvedena u skladu s projektnom dokumentacijom,

e) okoliš stanice mora biti uredno završen, ozelenjen, opločen i sl. u skladu s projektnom dokumentacijom.

Članak 7.

Iznimno, ukoliko to ne ometa tehnološki proces tehničkog pregleda vozila, u objektu stanice se mogu nalaziti i radni prostori za dodatno ispitivanje vozila, odnosno otklanjanja manjih nedostataka i kvarova utvrđenih u postupku tehničkog pregleda vozila.

Članak 8.

Stanica mora biti opremljena dovoljnim brojem telekomunikacijskih linija, priključkom električne energije dostatne snage, te ostalom infrastrukturom kao što je sustav opskrbe vodom, odvodnjom i slično.

II. OSTALI UVJETI

Članak 9.

Stanica mora biti organizirana na način koji osigurava poslovanje iste kao tehnološko-ekonomske cjeline.

Članak 10.

Pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica dužna je djelatnicima u stanicama osigurati radne, prostorne i materijalne uvjete za mirno i kvalitetno obavljanje poslova. S tim u vezi potrebno je osigurati dovoljan broj izvršitelja radi ravnomjernog opterećenja u obavljanju poslova odnosno obavljanja poslova u skladu s propisanim normativima rada.

Pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica obvezna je djelatnicima osigurati samostalnost u radu kod obavljanja poslova tehničkih pregleda vozila i registracije vozila.

Članak 11.

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila i referent za poslove registracije vozila mogu obavljati poslove u stanici kada za to dobiju dopuštenje (licenciju) koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, te potvrdu o provjeri stručnosti.

Djelatnici iz stavka 1. ovog članka dužni su na svojoj odjeći istaknuti jedinstvenu identifikacijsku oznaku, te u svom radu koristiti propisane žigove za ovjeru obrazaca. Jedinstvenu identifikacijsku oznaku izrađuje Centar za vozila Hrvatske.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Odredbe članka 4.#clanak4, 5.#clanak5 i 6.#clanak6 ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na stanice koje su ovlaštenje za obavljanje tehničkih pregled vozila dobile prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredba članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika primjenjuje se na stanice koje su ovlaštenje za obavljanje tehničkih pregled vozila dobile prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, ukoliko se radi o izgradnji nove tehnološke linije.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozilaL439220 (»Narodne novine«, broj 159/04, 6/05, 31/05 i 111/07).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

I/1, broj: 604-1/2009                                              Broj: 2337/10-10.2.

Zagreb, 12. ožujka 2009.                                        Zagreb, 12. ožujka 2009.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE                   HRVATSKI AUTOKLUB
Predsjednica Nadzornog odbora                             Predsjednik Upravnog odbora
Marija Tomašić, dipl. oec., v. r.                          Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !