Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 25.2.2008 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

781

Na temelju članka 29.b.L382795 stavka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti, način izdavanja, uvjeti i način oduzimanja suglasnosti te sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima u području planiranja zaštite i spašavanja.

Članak 2.

Stručni poslovi planiranja u području zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, su poslovi izrade sljedećih dokumenata:
– procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– vanjskog plana jedinice područne (regionalne) samouprave za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
– raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja.

Članak 3.

Stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja može obavljati pravna osobe (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) na temelju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja koju izdaje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Članak 4.

Za obavljanje stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja ovlaštenik mora biti registriran pri Trgovačkom sudu za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja te zapošljavati najmanje dvije osobe koje su stručni specijalisti - visoke stručne spreme, društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Članak 5.

Ovlaštenik koji ispunjava uvjete iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava) na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika (prilog broj 1) i čini njegov sastavni dio.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– naziv pravne osobe, adresu i matični broj,
– popis zaposlenih stručnih osoba iz područja zaštite i spašavanja koje imaju najmanje 7. stupanj naobrazbe,
– datum podnošenja, potpis podnositelja zahtjeva i pečat.
Uz zahtjev se prilaže:
– izvadak iz registra (rješenje) Trgovačkog suda,
– podatke o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove zaštite i spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i spašavanja.
– dokaz o plaćenim upravnim pristojbama u visini koja je propisana važećim pravnim propisima.

Članak 6.

Radi ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta podnositelja zahtjeva iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, ravnatelj osniva Povjerenstvo o provođenju postupka za ocjenjivanje uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima tri člana: predsjednika i dva člana koji su službenici Državne uprave i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.
Povjerenstvo provodi postupak ocjenjivanja stručnih osoba ovlaštenika u poznavanju važećih propisa iz područja zaštite i spašavanja, djelokruga i nadležnosti središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana, ustanova te drugih pravnih osoba u području zaštite i spašavanja, te međunarodnih propisa, konvencija, sporazuma i preporuka u području zaštite i spašavanja, osobito:
– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća;
– ugroženosti područja Republike Hrvatske od katastrofa i velikih nesreća;
– posljedica katastrofe i velike nesreće po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra;
– ugroženosti i zaštite kritične infrastrukture;
– operativne i druge snage za zaštitu i spašavanje;
– procjena ugroženosti i izrada i donošenje planova zaštite i spašavanja općina, gradova i županija;
– državnih planova kao sastavnih dijelova Planova zaštite i spašavanja Republike Hrvatske;
– međunarodnih propisa u području zaštite i spašavanja s naglaskom na propise u području zaštite okoliša; primjena i prilagodba zakonodavstva RH (SEVESO II Direktiva, unutarnji i vanjski planovi, mjere i aktivnosti za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari).
O provedenom postupku Povjerenstvo vodi zapisnik na propisanom obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika (prilog broj 2) i čini njegov sastavni dio. Na temelju činjenica utvrđenih u provedenom postupku, priložene dokumentacije i rezultata provjere, Povjerenstvo, u najkraćem roku od dana podnošenja zahtjeva, dostavlja ravnatelju Zapisnik koji sadržava ocjenu da li pravna osoba zadovoljava ili ne zadovoljava uvjete za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja.

Članak 7.

Na temelju ocjene Povjerenstva iz članka 6.#clanak6 stavka 3. ovog Pravilnika, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s priloženom potpunom dokumentacijom, ravnatelj donosi rješenje o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje suglasnosti zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom na postupak donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 8.

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja daje se na rok od 3 (tri) godine.
Postupak za izdavanje suglasnosti ponavlja se šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka na zahtjev ovlaštenika.

Članak 9.

Ovlašteniku će se oduzeti ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja i prije isteka roka iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika:
– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao udovoljavati propisanim uvjetima iz ovog Pravilnika, odnosno ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke,
– inspekcijskim nadzorom rada ovlaštenika ili planova zaštite i spašavanja utvrdi da kvaliteta dokumenata zaštite i spašavanja nije zadovoljavajuća, odnosno više od dva puta u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ovlaštenik ne otkloni utvrđene nedostatke,
– da je ovlaštenik postupio protivno odredbama Zakona o tajnosti podataka.

Članak 10.

Državna uprava vodi očevidnik pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja.
Očevidnik se vodi na obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika (prilog broj 3) i njegov je sastavni dio, a može se voditi i u elektronskom obliku, a sadrži:
– naziv pravne osobe, sjedište i adresu,
– matični broj,
– upisni broj Državne uprave,
– broj i nadnevak rješenja o izdavanju suglasnosti
– ime, prezime, datum rođenja i adresu stanovanja odgovorne osobe u pravnoj osobi,
– popis zaposlenika s podacima o njihovoj stručnoj osposobljenosti,
– broj i nadnevak rješenja o oduzimanju suglasnosti.
Popis pravnih osoba kojima je izdana ili oduzeta suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Ovlaštenici upisani u očevidnik dužni su Državnoj upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, prijaviti sve promjene nastale u pogledu uvjeta iz članka 4. i podataka iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika te o tome priložiti dokaze.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/30
Urbroj: 543-01-09-01-08-5
Zagreb, 13. veljače 2008.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.

 

PRILOG 1


PRILOG 2PRILOG 3

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !