Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05.)
označi tražene riječi printaj stranicu
170 6.12.2004 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2983

Na temelju članka 41.L111871 stavak 4. i članka 46.L111872 stavak 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OVJERAVANJE MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija (u daljnjem tekstu: mjerila).

Članak 2.

Ovlaštena pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), u smislu ovoga pravilnika, može ovjeravati mjerila i voditi evidenciju ovjerenih mjerila.

II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Pravna osoba mora ispunjavati uvjete propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. stručnu i tehničku osposobljenost

2. etalone, mjernu i pomoćnu opremu

3. prostorije za ispitivanje mjerila

4. radnike

5. propisanu dokumentaciju.

Članak 4.

Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.

Članak 5.

Pravna osoba mora imati ove etalone i mjernu opremu:

 

Kalibrator istosmjernog napona

1 mV do 1000 V

i struje te izmjeničnog napona

1 mA do 10 A

i struje frekvencija do 1 kHz

Digitalni multimetar za mjerenje

0,1 mV do 1000 V

istosmjernog napona, struje i

1 mA do 1 A

otpora te izmjeničnog napona i

0,1 W do 100 M W

struje frekvencija do 1 kHz

Mjerilo istosmjernog napona

(1 do 5) kV

Digitalni frekvenciometar

0 Hz do 10 kHz

Mjerilo vremena

1 ms do 100 s

Etalonski otpornici

0,1 W do 100 M W

  

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje mjerila brzine moraju biti umjereni, a mjerna oprema mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 6.

Najbolja mjeriteljska sposobnost etalona i mjerne opreme iz članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika za svaku mjerenu veličinu, i za postupkom ovjeravanja određeno područje, određena procjenom iznosa doprinosa pojedinih sastavnica mjernih nesigurnosti, mora biti najmanje 3 puta manja od dopuštene pogreške mjerenja te mjerene veličine ovjeravanog mjerila.

Članak 7.

Pravna osoba mora imati pomoćnu opremu prema uputama proizvođača mjerila.

Članak 8.

Pravna osoba treba biti opremljena s elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 9.

Pravna osoba mora imati prostoriju u kojoj se obavlja ovjeravanje mjerila.

Prostorija za ovjeravanje mjerila mora biti:

1. čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ovjeravanje mjerila

2. dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. zaštićena od izravna sunčeva utjecaja.

Prostorija za ovjeravanje mjerila mora imati:

1. namještaj za smještaj mjerila koja se ovjeravaju

2. namještaj za smještaj mjerila koja su ovjerena

3. dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

4. mogućnost održavanja i bilježenja temperature radnog okoliša u granicama (23 ± 2) 0C i relativne vlažnosti zraka u granicama od 40 % do 70 %

5. tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

U prostoriji za ispitivanje mjerila brzine i u njezinoj okolici ne smije biti vibracija koje bi mogle utjecati na točnost mjerenja.

Članak 10.

Pravna osoba mora imati najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja mjerila.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju poznavati propise kojima su opisani postupci i metode ovjeravanja mjerila.

Članak 11.

Pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila

4. naputak proizvođača o upotrebi etalona, mjerne i pomoćne opreme

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti etalona, mjerne i pomoćne opreme

6. o postupcima ispitivanja i ovjeravanja mjerila, obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila, izvješća o ispitivanju mjerila i dr.

7. rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila koja se ovjeravaju

8. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju.

Članak 12.

Pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1. ovjeravati mjerila koja imaju valjano rješenje o odobrenju tipa mjerila

2. ovjeravanja obavljati u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone, mjernu i pomoćnu opremu s valjanom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju

4. kvartalno obavješćivati Zavod o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima mjerila

5. obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima etalona, odnosno ovjeravanjima mjerne i pomoćne opreme u roku koji nije duži od 30 dana nakon obavljenog umjeravanja odnosno ovjeravanja

6. sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 13.

Pravna osoba mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje tri godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 15.

Nakon isteka valjanosti rješenja o ovlaštenju, na zahtjev pravne osobe, rješenje se može produžiti na razdoblje od još 3 (tri) godine, ako se utvrdi da pravna osoba i dalje ispunjava propisane uvjete te ako u skladu sa zakonom, još uvijek, postoji potreba za ovlašćivanjem pravne osobe za ovjeravanje mjerila.

Članak 16.

Do ovlašćivanja pravne osobe, u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje mjerila obavljat će pravne osobe koje su za ovjeravanje ove vrste mjerila bile ovlaštene na temelju Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratorijiL111874 (»Narodne novine« broj 40/03).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/31
Urbroj: 558-03/7-04-1
Zagreb, 26. studenoga 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

   
zatvori
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !