Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 19.01.2011 Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

189

Na temelju odredbi članka 15.L651664 točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 14.L651666 stavka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07 i 124/10) i članka 4.L651668 i 28.L651669 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 124/10) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 13. siječnja 2011. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA MORAJU UDOVOLJAVATI, SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

• Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

• Zakon – Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;

• mirovinsko društvo – obvezno mirovinsko društvo i dobrovoljno mirovinsko društvo.

UVJETI ZA ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 3.

Član uprave mirovinskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ispunjava uvjete za člana uprave iz Zakona o trgovačkim društvima,

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i stručno znanje potrebno za upravljanje mirovinskim društvom, te iskustvo u upravljanju društvima (subjektima) slične veličine i vrste poslovanja,

– ima položen ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima ili neki drugi međunarodno priznati stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji odobri Agencija,

– ima važeću licencu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova,

– ima dobar ugled,

– da ne postoje okolnosti iz članka 15. stavka 1. i 2. i članka 122. stavka 6. Zakona.

UVJETI ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 4.

Član nadzornog odbora mirovinskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora iz Zakona o trgovačkim društvima,

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i stručno znanje potrebno za upravljanje mirovinskim društvom, te iskustvo u upravljanju društvima (subjektima) slične veličine i vrste poslovanja,

– ima dobar ugled,

– da ne postoje okolnosti iz članka 15. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 5.

Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog društva uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li osoba postavljene uvjete, a u cilju osiguranja aktivnosti mirovinskog društva u svim okolnostima i zaštite članova mirovinskih fondova kojima to mirovinsko društvo upravlja.

Članak 6.

Stručne kvalifikacije i stručno znanje

(1) Stručne kvalifikacije i stručno znanje za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva ima osoba koja ima odgovarajući stupanj obrazovanja.

(2) Odgovarajući stupanj obrazovanja je završen jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema,

e) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema.

(3) Odredbe iz stavka 2. alineje d) i e) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanjuL651671 (»Narodne novine« br. 123/03) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnjuL651672 (»Narodne novine« br. 107/07), sukladno članku 120. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 7.

Dobar ugled

(1) Dobar ugled ima osoba:

a) koja je potpuno poslovno sposobna,

b) trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak na temelju odredbi Stečajnog zakona,

c) nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, ili kojoj je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,

d) koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i kaznena djela propisana Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

e) kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke,

f) protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,

g) koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:

– prijevare;

– protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira;

– kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala;

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Prilikom procjene dobrog ugleda uzet će se posebno u obzir:

– dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe,

– eventualne nadzorne mjere i prijave nadležnim tijelima koje je Agencija poduzela zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu,

– činjenica je li protiv osobe pokrenuta istraga ili se protiv nje vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se provodi po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Iskustvo u upravljanju društvima (subjektima) slične veličine i vrste poslovanja

Iskustvo u upravljanju društvima (subjektima) slične veličine i vrste poslovanja za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva mora biti u trajanju od najmanje:

– dvije godine radnog iskustva na rukovodećim položajima u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osiguravajućem društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji, leasing društvu ili stambenoj štedionici ili

– šest godina radnog iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima mirovinskog društva.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva podnosi se na Obrascu br. 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Uz zahtjev iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika prilaže se, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, sljedeća dokumentacija:

1. domovnica i preslika osobne iskaznice, odnosno za stranog državljanina preslika putovnice;

2. dokaz o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja;

3. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu;

4. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;

5. potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika;

6. ugovor o radu na puno radno vrijeme, odnosno predugovor ili pismo namjere, koji se odnose na radno mjesto za koje se traži suglasnost;

7. radna dozvola za stranog državljanina i potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske;

8. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od nadležnog tijela;

9. uvjerenje o nekažnjavanju izdanu od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 6 mjeseci);

10. izjava kandidata da:

– ispunjava sve uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,

– ne postoje okolnosti iz članka 15. stavka 1. i 2. i članka 122. točka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s potpisom kandidata ovjerenim od javnog bilježnika;

11. izjava kandidata o prihvaćanju članstva u upravi mirovinskog društva, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika;

12. Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (Obrazac br. 3.) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika;

13. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

14. dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Za strane isprave iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i:

– prijevod isprave i njene eventualne ovjere na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, u izvorniku ili prijepisu ovjerenom u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine);

– dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

(3) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka se ne vraća.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva podnosi se na Obrascu br. 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Uz zahtjev iz članka 11.#clanak11 ovog Pravilnika prilaže se, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, sljedeća dokumentacija:

1. domovnica i preslika osobne iskaznica, odnosno za stranog državljanina preslika putovnice;

2. dokaz o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja;

3. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu;

4. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;

5. potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika;

6. u slučaju kada su svi kandidati za članove nadzornog odbora strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od nadležnog tijela;

7. uvjerenje o nekažnjavanju izdanu od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 6 mjeseci);

8. izjava kandidata da:

– ispunjava sve uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora,

– ne postoje okolnosti iz članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s potpisom kandidata ovjerenim od javnog bilježnika;

9. izjava kandidata o prihvaćanju članstva u nadzornom odboru mirovinskog društva, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika;

10. Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva (Obrazac br. 3.) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika;

11. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

12. dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Za strane isprave iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i:

– prijevod isprave i njene eventualne ovjere na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, u izvorniku ili prijepisu ovjerenom u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine);

– dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

(3) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka se ne vraća.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/1

Urbroj: 326-01-11-1

Zagreb, 13. siječnja 2011.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

OBRASCI
zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !