Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 25.05.2010 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2015

Na temelju članka 142.L506071 točke 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPERATOR AERODROMA ZA IZDAVANJE TE NAČIN IZDAVANJA SVJEDODŽBE AERODROMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma.

II. CERTIFICIRANJE AERODROMA

Obveznost certificiranja aerodroma

Članak 2.

Svjedodžbu aerodroma moraju imati aerodromi namijenjeni za prihvat i otpremu:

a) zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase veće od 2 730 kg,

b) zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase manje od 2 730 kg kojima se obavljaju usluge zračnog prijevoza ili se koriste za školovanje letačkog osoblja.

Uvjeti za izdavanje svjedodžbe aerodroma

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma, operator aerodroma podnosi Agenciji za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe aerodroma tiskan je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se:

a) Aerodromski priručnik (u dva primjeraka te jedan primjerak na CD-u),

b) dokaz o ekonomskoj sposobnosti operatora aerodroma (godišnja financijska izviješća o rezultatima poslovanja, izviješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja) i

c) dokaz da članovi uprave aerodroma posjeduju petogodišnje iskustvo u zrakoplovnoj djelatnosti.

Izdavanje svjedodžbe aerodroma

Članak 4.

(1) Operatoru aerodroma koji podnese dokaze o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u zračnom prometu na aerodromu na siguran način, Agencija izdaje svjedodžbu aerodroma.

(2) Izgled i sadržaj svjedodžbe aerodroma tiskan je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Valjanost svjedodžbe aerodroma

Članak 5.

(1) Svjedodžba aerodroma izdaje se na neograničeno vrijeme s tim da operator aerodroma mora kontinuirano udovoljavati uvjetima pod kojima je svjedodžba aerodroma izdana.

(2) Agencija provodi kontinuirani nadzor nad aerodromima koji posjeduju svjedodžbu aerodroma radi osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja propisanih uvjeta. Prilikom provedbe kontinuiranog nadzora i određivanja potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka, Agencija postupa u skladu sa Zakonom o zračnom prometu, propisima donesenim na temelju tog zakona i internim dokumentima Agencije.

(3) Ako operator aerodroma prestane udovoljavati nekim od uvjeta pod kojim je svjedodžba aerodroma izdana, kao jedna od mjera može biti oduzimanje svjedodžbe aerodroma.

Izmjena izdane svjedodžbe aerodroma

Članak 6.

Imatelj svjedodžbe aerodroma dužan je izvijestiti Agenciju o svakoj nastaloj promjeni bilo kojeg od uvjeta na temelju kojih je svjedodžba aerodroma izdana, a osobito:

a) o promjeni vlasničke strukture aerodroma;

b) o promjeni uprave aerodroma;

c) o promjeni operatora aerodroma;

d) o promjeni granica aerodroma.

Prijenos svjedodžbe aerodroma

Članak 7.

Agencija može odobriti prijenos svjedodžbe aerodroma na novog operatora aerodroma ako:

a) postojeći operator aerodroma, koji posjeduje valjanu svjedodžbu aerodroma, najmanje šest (6) mjeseci prije prestanka rada, u pisanom obliku izvijesti Agenciju da će prestati obavljati svoju djelatnost;

b) postojeći operator aerodroma u pisanom obliku izvijesti Agenciju tko je novi operator aerodroma;

c) novi operator aerodroma najmanje šest (6) mjeseci prije prestanka rada postojećeg operatora aerodroma u pisanom obliku zatraži da Agencija prenese na njega postojeću svjedodžbu aerodroma;

d) novi operator aerodroma ispuni sve uvjete za izdavanje svjedodžbe aerodroma propisane ovim Pravilnikom.

Prijenos privremene svjedodžbe aerodroma

Članak 8.

(1) Agencija može odobriti prijenos privremene svjedodžbe aerodroma na novog operatora aerodroma.

(2) Na prijenos privremene svjedodžbe aerodroma odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

(3) Izgled i sadržaj privremene svjedodžbe aerodroma tiskan je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Troškovi u postupku izdavanja svjedodžbe aerodroma

Članak 9.

Za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za izdavanje, produženje, izmjenu, prijenos i oduzimanje svjedodžbe aerodroma te za izdavanje svjedodžbe aerodroma, operator aerodroma plaća propisanu naknadu.

III. AERODROMSKI PRIRUČNIK

Izrada Aerodromskog priručnika

Članak 10.

(1) Operator aerodroma mora imati Aerodromski priručnik kojim propisuje način obavljanja svih poslova koje obavlja operator aerodroma ili pravna osoba s kojom je operator aerodroma sklopio ugovor o obavljanju pojedinih poslova na aerodromu.

(2) Aerodromski priručnik iz stavka 1. ovoga članka mora:

a) biti ovjeren od odgovorne osobe operatora aerodroma,

b) biti u obliku i formatu za jednostavnu promjenu,

c) imati sustav za utvrđivanje aktualnog stanja (upisivanje revizija) i

d) biti izrađen na način koji će omogućiti jednostavan postupak izrade i recenzije u postupku odobravanja.

Smještaj Aerodromskog priručnika

Članak 11.

Operator aerodroma mora osigurati da se primjerci odobrenog Aerodromskog priručnika i svjedodžbe aerodroma nalaze:

a) kod Agencije,

b) kod operatora aerodroma i

c) u sjedištu operatora aerodroma ukoliko operator operira i drugim aerodromom izvan svog sjedišta.

Sadržaj Aerodromskog priručnika

Članak 12.

(1) Aerodromski priručnik mora sadržavati:

1. Opće odredbe;

2. Podatke o položaju aerodroma;

3. Podatke o aerodromu, koji se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: AIP), a specificirani su u ICAO priručniku Aeronautical information service manual Doc. 8126;

4. Operativne postupke na aerodromu i sigurnosne mjere;

4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih pokazatelja bitnih po sigurnost zračnog prometa na aerodromu,

4.2. Propisane postupke za pristup operativnoj površini (movement area),

4.3. Propisane postupke za slučaj izvanrednog događaja na aerodromu (Emergency Plan),

4.4. Propisane postupke o radu spasilačko-vatrogasne službe na aerodromu,

4.5. Propisane postupke kontrole operativne površine i površina bez prepreka od strane operatora aerodroma,

4.6. Propisane postupke za kontrolu horizontalnih oznaka i vertikalnih znakova, te sustava rasvjete na aerodromu,

4.7. Propisane postupke za održavanje objekata, opreme i instalacija na aerodromu,

4.8. Propisane sigurnosne postupke tijekom izvođenja radova na i oko operativne površine,

4.9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management),

4.10. Upravljanje sigurnošću na stajanci (Apron Safety Management),

4.11. Propisane postupke za kretanje vozila na i oko operativne površine,

4.12. Propisane postupke zaštite zrakoplova od ptica i drugih životinja na području aerodroma te popis odgovarajuće opreme,

4.13. Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza zrakoplova aerodromu, te praćenje i evidentiranje svih promjena,

4.14. Propisane načine uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativne površine te popis odgovarajuće opreme,

4.15. Propisane načine za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih tvari,

4.16. Propisane postupke u slučaju smanjene vidljivosti,

4.17. Propisane postupke za zaštitu radara i drugih navigacijskih uređaja na aerodromu;

5. Podatke o upravi aerodroma i sustavu upravljanja sigurnošću;

5.1. Uprava aerodroma (shema organizacijske strukture, popis rukovodećeg osoblja),

5.2. Sustav upravljanja sigurnošću (Safety Management System).

(2) Objašnjenja uz svaku točku Aerodromskog priručnika nalaze se u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Izmjene i dopune Aerodromskog priručnika

Članak 13.

(1) Operator aerodroma koji posjeduje svjedodžbu aerodroma mora osigurati da Aerodromski priručnik uvijek sadržava točne informacije na način da sve promjene bez odgađanja uvede u Aerodromski priručnik.

(2) Operator aerodroma mora ishoditi suglasnost Agencije za sve promjene (izmjene i/ili dopune) Aerodromskog priručnika kako bi iste bile valjane.

Prihvaćanje Aerodromskog priručnika

Članak 14.

Agencija će odobriti Aerodromski priručnik i sve njegove promjene (izmjene i/ili dopune) pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

IV. OBVEZE OPERATORA AERODROMA

Obveze operatora aerodroma

Članak 15.

(1) Operator aerodroma koji je imatelj svjedodžbe aerodroma dužan je pridržavati se Zakona o zračnom prometu, važećih propisa donesenih na temelju tog zakona i Aerodromskog priručnika.

(2) Operator aerodroma koji je imatelj svjedodžbe aerodroma osobito je dužan:

a) omogućiti ovlaštenim osobama Agencije pristup aerodromu u svrhu provođenja nadzora nad provedbom zaštitnih i sigurnosnih mjera na aerodromu;

b) obavljati prihvat i otpremu zrakoplova, te omogućiti boravak zrakoplova na aerodromu,

c) obavljati prihvat i otpremu putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

d) imati u radnom odnosu stručno osoblje u procesu prihvata i otpreme putnika, prtljage, robe, stvari i pošte i održavanja operativnih površina aerodroma;

e) utvrditi da svi subjekti na aerodromu uključeni u aktivnostim koje se odnose na letenje i opsluživanje zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte udovoljavaju uvjetima koji u pogledu sigurnosti vrijede za operatora aerodroma,

f) propisati da svi subjekti na aerodromu surađuju u provođenju sigurnosti i sigurne uporabe aerodroma i bez odgađanja izvijeste o svakoj nesreći, ozbiljnoj nezgodi ili događajima koji ugrožavaju sigurnost,

g) osigurati primjenu Pravilnika o aerodromima;

h) utvrditi provedbu vlastitih sigurnosnih pregleda i izvješćivanja;

i) utvrditi provedbu posebnih pregleda, kad za to postoje opravdani razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa;

j) otkloniti sve prepreke s površine aerodroma koje mogu predstavljati opasnost za sigurnost zračnog prometa;

k) objaviti sve informacije bitne za sigurnost zračnog prometa kao i upozorenja u slučaju opasnosti (promjene u AIP publikacijama, planirane promjene aerodromskih sredstava, opreme, nivoa usluga, moguće prepreke, opasnosti i neuobičajene uvjete na operativnim površinama).

V. IZUZEĆA

Odobravanje izuzeća

Članak 16.

(1) Operator aerodroma može podnijeti zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma i u slučaju nedostataka zbog kojih ne bi bili ispunjeni pojedini uvjeti propisani Zakonom o zračnom prometu i propisima donesenima na temelju tog Zakona, a koji nedostaci nemaju utjecaj na sigurnost zračnog prometa. Aeronautičkom studijom, koja se nalazi u Dodatku 7 Pravilnika o aerodromima koja se prilaže uz zahtjev, operator aerodroma mora dokazati da uvjet koji nije ispunjen ne utječe na sigurnost zračnog prometa.

(2) Nakon provedenog postupka Agencija može, ako je to u javnom interesu, odobriti odgovarajuća izuzeća od propisanih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka koja ne utječu na sigurnost zračnog prometa i izdati privremenu ili trajnu svjedodžbu aerodroma na poleđini koje mora biti opisano odstupanje od propisanih uvjeta.

(3) Privremenu svjedodžbu aerodroma Agencija može izdati ukoliko se u postupku utvrdi da je nedostatak otklonjiv. Privremena svjedodžba izdaje se s valjanošću:

a) do 2 godine za novoizgrađeni aerodrom,

b) do 5 godina za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Trajnu svjedodžbu aerodroma Agencija može izdati unatoč utvrđenim nedostacima radi kojih je odobreno izuzeće ukoliko utvrdi da su ti nedostaci takve prirode da ih nije moguće otkloniti, a oni ne utječu na sigurnost zračnog prometa.

VI. DODACI

Dodaci

Članak 17.

(1) Dodaci 1 do 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovog članka čine:

a) Dodatak 1: zahtjev za izdavanje/produženje svjedodžbe aerodroma

b) Dodatak 2: svjedodžba aerodroma

c) Dodatak 3: privremena svjedodžba aerodroma

d) Dodatak 4: Aerodromski priručnik

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 18.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodromaL506073 (»Narodne novine«, broj 16/05).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/23

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 10. svibnja 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODACI

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !