Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 15.3.2003 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

535

Na temelju članka 14.L87867 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaŠteni mjeriteljski laboratoriji

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjemu tekstu: laboratorij) za ispitivanje i ovjeravanje etalona i mjerila.

Članak 2.

Pod laboratorijem, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se pravna osoba ili dio pravne osobe koja se bavi ispitivanjem i ovjeravanjem mjerila.

Članak 3.

Laboratorij mora udovoljiti općim zahtjevima koji se odnose na upravljanje, a koji su određeni točkom 4. norme HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i mjeriteljskih laboratorija (u daljnjemu tekstu: norma) i tehničkim zahtjevima koji su određeni točkom 5. norme.

Članak 4.

Laboratoriji za ovjeravanje određene vrste mjerila u pogledu broja djelatnika, njihove stručne osposobljenosti, prostorija, mjerne opreme i radnih uvjeta za ovjeravanje moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim pravilnikom za potvrđeni mjeriteljski laboratorij za ovjeravanje ove vrste mjerila.

Članak 5.

Laboratorij mora imati stalno zaposlena najmanje dva radnika.

Radnici laboratorija koji obavljaju ovjeravanje mjerila moraju imati položen ispit za ovjeravanje mjerila prema programu koji propisuje ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 6.

Laboratorij tijekom valjanosti ovlaštenja mora:

1. zadovoljavati propisane uvjete

2. obavljati ovjeravanja mjerila koja imaju valjano tipno odobrenje

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost laboratorija u pogledu udovoljavanja propisanim uvjetima

4. mjesečno izvještavati Zavod o obavljenim ovjeravanjima mjerila.

Članak 7.

Laboratoriju koji zadovoljava propisane uvjete izdaje se rješenje koje vrijedi 3 (tri) godine.

Članak 8.

Rješenja o ovlaštenju laboratoriju donesena prije stupanja na snagu ovog pravilnika vrijede do 31. prosinca 2003.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovoga radaL87869 (»Narodne novine« br. 35/01 i 60/01), Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni mjeriteljski laboratoriji i načinu provedbe postupka ovlašćivanjaL87870 (»Narodne novine« br. 17/99) i Pravilnik o uvjetima što im u pogledu stručne spreme radnika, opreme i prostorija moraju udovoljavati organizacije kojima je povjeren pregled radnih etalona i mjerila (»Sl. list SFRJ« br. 26/84 i »Narodne novine« br. 53/91).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/1
Urbroj: 558-03/6-03-1
Zagreb, 5. ožujka 2003.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !