Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe – (“Narodne novine”, XX/01,.)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 27.7.2001 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1144

Na temelju članka 157.L75428 točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE METEOROLOŠKOG OSIGURANJA ZRAČNE
PLOVIDBE

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti, te stručna sprema, stručno osposobljavanje, provjere i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe, a koji se odnose na poslove:

1. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka motrenja, tehničke obrade operativnih meteoroloških podataka i prezentacije zrakoplovnih meteoroloških informacija, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki tehničari,

2. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka savjetovanja i prognoziranja, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki prognostičari, i

3. pripreme za provedbu operativnih poslova, nadzora provedbe operativnih poslova i nadzora kakvoće zrakoplovnih meteoroloških informacija, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki specijalisti.

POJMOVI

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotrebljavaju odnose se na pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe i imaju sljedeće značenje:

1. dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja (aeronautical assistant personnel licence): dokument kojim se identificira osoba kao stručno osposobljena za poslove pomoćnog zrakoplovnog osoblja, a sadrži osobne podatke, te podatke o stručnoj osposobljenosti, uključujući pojedinosti o ovlaštenjima, posebnim ovlastima ako su propisane, njihovoj valjanosti i trenutnoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova i zadaća;

2. ovlaštenje (rating): ovlast upisana ili pridružena dozvoli, koja čini njezin sastavni dio, a kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na dozvolu;

3. pomoćno zrakoplovno osoblje (aeronautical assistant personnel): osobe koje posjeduju dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja, valjano ovlaštenje i posebne ovlasti ako su propisane;

4. posebna ovlast (rating endorsement): ovlast upisana ili pridružena ovlaštenju kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na ovlaštenje te na lokaciju i/ili operativno radno mjesto na kojima imatelj može obavljati poslove i zadaće u skladu s valjanim ovlaštenjem ili ovlaštenjima upisanima u dozvolu;

5. poslodavac: pravna osoba za čije se potrebe pomoćno zrakoplovno osoblje stručno osposobljava, ili kod koje je zaposleno;

6. pripravnik (student aeronautical assistant personnel): osoba na stručnom osposobljavanju do stjecanja dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja uključujući i prvo ovlaštenje;

7. vježbenik (trainee): osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju u tijeku prijelaznog osposobljavanja do stjecanja dodatnog ovlaštenja i/ili posebne ovlasti i/ili dodatne posebne ovlasti, te promjene razreda dozvole.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADAĆA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 3.

(1) Pomoćno zrakoplovno osoblje, da bi moglo obavljati poslove i zadaće iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika, mora imati najmanje propisanu stručnu spremu, obavljeno stručno osposobljavanje, dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (u daljnjem tekstu: dozvola), kao i udovoljavati drugim uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

(2) Imatelj dozvole iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati samo one poslove i zadaće, za koje ima valjano ovlaštenje i posebne ovlasti ako su propisane, upisane u dozvolu.

OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 4.

(1) Teorijsko stručno osposobljavanje pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe mogu obavljati samo ovlaštene stručne osobe s popisa stručnjaka koji donosi poslodavac.

(2) Praktično osposobljavanje na radnom mjestu može obavljati osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti instruktora i/ili osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe i ima odgovarajuće ovlaštenje, te dvije godine iskustva na odgovarajućim poslovima i zadaćama. Praktično osposobljavanje na radnom mjestu mora se provoditi u operativnom okruženju na odgovarajućim operativnim radnim mjestima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, teorijsko i praktično osposobljavanje može se obavljati i u drugim stručnim ustanovama i organizacijama ovlaštenim za školovanje i stručno osposobljavanje.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti utvrđenih odredbama ovog Pravilnika, obavlja se prema programima za stručno osposobljavanje koje odobri Ministarstvo.

(2) Programe za stručno osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je izraditi i utvrditi poslodavac na način utvrđen odredbama ovoga Pravilnika, te u skladu s međunarodnim normama i preporučenom praksom. Za bilo kakvu izmjenu ili dopunu odobrenog programa, potrebna je suglasnost Ministarstva.

(3) Na programe prema kojima se obavlja stručno osposobljavanje iz članka 4.#clanak4 stavak 3. ovoga Pravilnika, ako ti programi osiguravaju najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja kao i programi iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo daje suglasnost.

TIJEK STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Tijek stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe čine:

1. teorijsko osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

2. praktično osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

3. specijalističko osposobljavanje za pripremu i nadzor provedbe operativnih poslova po područjima specijalnosti;

4. prijelazno osposobljavanje za stjecanje dodatnih ovlaštenja, posebnih ovlasti, dodatnih posebnih ovlasti ili promjene razreda dozvole.

(2) Teorijsko osposobljavanje prethodi praktičnom osposobljavanju ili se provodi paralelno.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Članak 7.

(1) Pripravnik za stjecanje dozvole s pripadnim ovlaštenjima za provedbu operativnih poslova, te imatelj dozvole s pripadnim ovlaštenjima i posebnim ovlastima koji obavlja poslove provedbe operativnih poslova, mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima o općoj radnoj sposobnosti. Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima dokazuje se svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti koju u okviru specifične zdravstvene zaštite izdaje medicina rada.

(2) Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka iznosi 24 mjeseca, osim ako ovlaštena zdravstvena ustanova ne odredi kraći rok valjanosti. Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, počinje teći s istekom roka valjanosti dotadašnje svjedodžbe, ako je liječnički pregled obavljen unutar posljednjih 45 dana prije isteka valjanosti.

(3) Ako postoji opravdana sumnja u zdravstvenu ili psiho-fizičku sposobnost imatelja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, poslodavac može zahtijevati da se isti podvrgne izvanrednom liječničkom pregledu. Ako imatelj odbije pristupiti izvanrednom pregledu, smatra se da ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako tijekom valjanosti svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti nastupi smanjenje zdravstvene sposobnosti koje bi moglo umanjiti sposobnost imatelja za obavljanje njegovih poslovnih zadaća, odnosno nesposobnost za obavljanje tih poslova i zadaća, imatelj je obvezan o tome neodložno u pisanom obliku izvijestiti poslodavca i zdravstvenu ustanovu koja je izdala tu svjedodžbu osobito o:

1. hospitalizaciji duljoj od 12 sati;

2. kirurškoj intervenciji ili zahvatu;

3. redovitoj upotrebi lijekova i potrebi korištenja sredstva za korekciju vida;

4. težoj ozljedi ili bolesti u trajanju duljem od 21 dan;

5. potvrdi trudnoće.

(5) U slučaju iz stavka 4. točka 4. i 5. ovoga članka, svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti smatra se privremeno nevažećom dok se liječničkim pregledom ili procjenom na temelju liječničkih nalaza u zdravstvenoj ustanovi, ne utvrdi opseg ili ograničenja zdravstvene sposobnosti imatelja svjedodžbe.

Dio drugi

UVJETI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Glava 1.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DO STJECANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA

STRUČNI I DRUGI UVJETI

Članak 8.

(1) Opći uvjeti za pristupanje stručnom osposobljavanju za stjecanje dozvole i ovlaštenja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe su:

1. a) srednja stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja za poslove iz čl. 1. točka 1.;

b) visoka stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja za poslove iz čl. 1. točka 2. i 3.;

2. zdravstvena sposobnost;

3. znanje engleskog jezika propisane razine.

(2) Uvjet iz stavka 1. točka 3. ovoga članka utvrđen je u Dodacima (1., 2. i 3.) ovoga Pravilnika.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

Članak 9.

Osposobljavanje za provedbu operativnih poslova je osposobljavanje iz članka 6., stavak 1., točka 1. i 2. i provodi se u skladu s odredbama članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodataka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 10.

(1) Specijalističko osposobljavanje je osposobljavanje iz članka 6., stavak 1., točka 3., a provodi se u skladu s odredbama članka 4. i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se i samoosposobljavanjem iz stručne literature koja je u skladu sa Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

TRAJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 11.

(1) Trajanje stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za stjecanje dozvole i ovlaštenja je:

1. 12 mjeseci za zrakoplovno-meteorološkog tehničara i zrakoplovno-meteorološkog prognostičara;

2. 24 mjeseca za zrakoplovno meteorološkog specijalistu.

(2) Iznimno stavku 1. ovoga članka trajanje stručnog osposobljavanja može se skratiti za pripravnika koji je prethodnim školovanjem i/ili radnim iskustvom stekao određena znanja i vještine iz Sadržaja stručnog osposobljavanja u Dodacima 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i temeljem njih izvedenih programa stručnog osposobljavanja. Skraćenje odgovara vremenskom razdoblju u programu stručnog osposobljavanja, predviđenom za stjecanje znanja i vještina koje se pripravniku priznaju da ih je ranije stekao.

(3) Odluku o skraćenju iz točke 2. ovog članka donosi poslodavac temeljem dokaza koje podnosi pripravnik i pozitivnog mišljenja stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućim posebnim ovlastima.

ISPIT ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Članak 12.

(1) Nakon završenog osposobljavanja pripravnik polaže ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja.

(2) Ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća predmete, u skladu sa Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodataka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ovisno o dozvoli i ovlaštenju koje se stječe. Praktični dio ispita iz Sadržaja u Dodatku 2. ovoga Pravilnika provodi se na radnom mjestu. Praktični dio ispita iz Sadržaja u Dodatku 3. ovoga Pravilnika odnosi se na predstavljanje stručnog rada pripravnika iz područja specijalnosti i njegove primjenjivosti na poslove iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika.

(3) Pitanja za pismeni dio ispita za pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe izrađuje poslodavac. Programi za stručno osposobljavanje i sadržaji pitanja za pismeni dio ispita su javni.

IZDAVANJE DOZVOLA I OVLAŠTENJA

Članak 13.

(1) Nakon položenog ispita iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika, stječu se uvjeti za izdavanje dozvole i ovlaštenja.

(2) Smatra se da osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe ima dozvolu i ovlaštenje od dana kad je položila ispit.

(3) Dozvolu i ovlaštenja izdaje poslodavac. Ovlaštenja se upisuju u dozvolu.

(4) Poslodavac će izdavati novi obrazac dozvole u slučaju promjene osobnih podataka, kada se određene rubrike dozvole za rad popune ili nakon oštećenja ili gubitka dozvole.

VALJANOST DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Članak 14.

(1) Dozvola vrijedi neograničeno, osim ako ne prestane vrijediti u slučajevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije propisano ovlaštenja se izdaju s rokom valjanosti od 24 mjeseca.

(3) Ovlaštenja propisana za provedbu operativnih poslova važe uz valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

DOZVOLA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 15.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja je neprenosiva službena isprava i dokaz stupnja stručne osposobljenosti osobe koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju.

(2) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja mora biti napisana latiničnim pismom i arapskim brojkama, a naslovi i tekst moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispred ili iza naslova rubrike mora biti napisan rimski broj rubrike u okruglim zagradama, npr. (IV).

(3) Promjenjivi podaci mogu biti upisani na odvojivi dio koji s ostalim dijelom pripadajuće dozvole čini cjelinu. Odvojivi dio mora imati isti serijski broj pripadajuće dozvole i na njemu mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku naznačeno da je sastavni dio dozvole.

OBVEZNI SADRŽAJ DOZVOLE POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 16.

(1) Stalni podaci, kao obvezni sadržaj dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja, su:

(I) ime države u kojoj je izdana dozvola i logo poslodavca;

(II) naziv i razred dozvole (masna slova);

(III) serijski broj dozvole;

(IV) ime i prezime imatelja;

(V) datum i mjesto rođenja imatelja;

(VI) državljanstvo imatelja;

(VII) vlastoručni potpis imatelja;

(VIII) naziv poslodavca koji izdaje dozvolu;

(IX) rok valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti;

(X) datum prvog izdavanja i potpis ovlaštene osobe;

(XI) pečat poslodavca koji izdaje dozvolu.

(2) Promjenjivi podaci kao obvezni sadržaj dozvole su:

(XII) ovlaštenje i posebne ovlasti;

(XIII) primjedbe;

(XIV) bilo koja druga pojedinost ili podatak u svezi s dozvolom.

NAZIV I RAZRED DOZVOLE

Članak 17.

Poslodavac izdaje dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe kojoj se, zavisno o razini stručnosti i složenosti poslova, dodaje oznaka razreda:

1. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za provedbu operativnih poslova »zrakoplovno-meteorološki tehničar«;

2. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za provedbu operativnih poslova »zrakoplovno-meteorološki prognostičar«;

3. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za pripremu i nadzor provedbe operativnih poslova »zrakoplovno-meteorološki specijalist«.

VRSTE OVLAŠTENJA

Članak 18.

(1) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki tehničar«, skraćeno ZM tehničar, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. motritelj glavne MET stanice, skraćeno: motritelj GMS;

2. motritelj obične MET stanice, skraćeno: motritelj OMS;

3. operater MET informacija, skraćeno: MET operater;

4. VOLMET operater;

5. operater MET letne dokumentacije, skraćeno: operater MET dokumentacije.

(2) Ovlaštenje motritelj GMS sadrži i ovlaštenje motritelj OMS.

(3) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki prognostičar«, skraćeno ZM prognostičar, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. aerodromski prognostičar;

2. područni prognostičar;

3. oblasni prognostičar.

(4) Ovlaštenje oblasni prognostičar sadrži i ovlaštenje područni prognostičar, a ovlaštenje područni prognostičar sadrži i ovlaštenje aerodromski prognostičar.

(5) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki specijalist«, skraćeno ZM specijalist, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. Zrakoplovno-meteorološki standardi i kakvoća zrakoplovno--meteoroloških informacija, skraćeno ZM standardi;

2. Meteorološke pojave opasne za zrakoplovstvo, skraćeno Opasne MET pojave;

3. Zrakoplovno-meteorološka koordinacija, skraćeno ZM koordinacija;

4. Klimatologija i statističke prognoze, skraćeno Klimatologija;

5. Tehnologija motriteljskog sustava;

6. Instrumentalni sustavi motrenja;

7. Tehnologija prognostičkog sustava;

8. Mezometeorologija i postprocesiranje, skraćeno Mezo i postprocesiranje;

9. Nowcasting;

10. Informacijski sustavi zrakoplovne meteorologije, skraćeno INFO sustavi ZM.

(6) Poslodavac propisuje za svako radno mjesto, na kojem se obavljaju poslovi iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika, razred dozvole i vrste ovlaštenja iz stavka 1., 3. i 5. ovoga članka.

Glava 2.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE DODATNIH OVLAŠTENJA, POSEBNIH OVLASTI, DODATNIH POSEBNIH OVLASTI I PROMJENE RAZREDA DOZVOLE

PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 19.

(1) Prijelaznim osposobljavanjem iz članka 6. stavak 1. točka 4. smatra se osposobljavanje imatelja dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s valjanim ovlaštenjima, a poradi:

1. stjecanja dodatnog ovlaštenja, koje za imatelja dozvole nije obvezno za radno mjesto na koje je raspoređen;

2. stjecanja posebne ovlasti, koja je za imatelja dozvole obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

3. stjecanja dodatne posebne ovlasti, koja za imatelja dozvole nije obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

4. promjene razreda dozvole s pripadnim ovlaštenjima.

(2) Prijelazno osposobljavanje iz stavka 1. točka 4. ovoga članka koje se odnosi na promjenu razreda dozvole ZM specijalist u razred ZM prognostičar sadrži samo praktično osposobljavanje za provedbu operativnih poslova.

(3) Prijelazno osposobljavanje se provodi u okolnostima:

1. promjene operativnih sustava i operativnih postupaka;

2. razmještaja ili planiranog razmještaja imatelja dozvole na drugo radno mjesto;

3. potrebe poslodavca za izvršiteljem s određenim posebnim ovlastima i/ili dodatnim posebnim ovlastima.

(4) Prijelazno osposobljavanje provodi se u skladu s odredbama iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe o trajanju stručnog osposobljavanja iz članka 11., o polaganju ispita iz članka 12. i o izdavanju iz članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju na stavak 1. i 2. ovog članka.

(6) Tijekom osposobljavanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe smatra se vježbenikom.

VRSTE POSEBNIH OVLASTI

Članak 20.

(1) Posebna ovlast OJT (On-the-job training) instruktor pridružuje se dozvoli:

1. ZM tehničar;

2. ZM prognostičar.

(2) Posebna ovlast instruktor - predavač pridružuje se dozvoli:

1. ZM prognostičar;

2. ZM specijalist.

(3) Posebna ovlast glavni instruktor pridružuje se dozvoli:

1. ZM specijalist.

(4) Posebne ovlasti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka imaju značenje:

1. OJT instruktor podrazumijeva osposobljenost za obnašanje stručnog osposobljavanja na radnom mjestu iz područja ovlaštenja;

2. instruktor predavač podrazumijeva osposobljenost za predavača i ispitivača za predmete iz područja ovlaštenja;

3. glavni instruktor podrazumijeva osposobljenost za predavača, ispitivača i koordinatora za sve vidove stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja i kontrolora zračnog prometa.

(5) Poslodavac propisuje vrste posebnih ovlasti koje su obvezne na pojedinim radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika.

UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE POSEBNIH OVLASTI I DODATNIH POSEBNIH OVLASTI

Članak 21.

Uvjeti za pristupanje osposobljavanju za stjecanje posebnih ovlasti i dodatnih posebnih ovlasti su:

1. za posebnu ovlast OJT instruktor, odgovarajuća dozvola i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

2. za posebnu ovlast instruktor predavač, odgovarajuća dozvola i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

3. za posebnu ovlast glavni instruktor, dozvola zrakoplovno-
-meteorološki specijalist i tri godine radnog iskustva kao instruktor predavač.

UVJETI ZA PROMJENU RAZREDA DOZVOLE

Članak 22.

Uvjeti za osposobljavanje za promjenu razreda dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe su:

1. ispunjenje uvjeta iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika;

2. potrebe poslodavca iz članka 19. stavak 3. točka 2. ovoga Pravilnika.

Dio treći

ODRŽAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

PRESTANAK VALJANOSTI DOZVOLE

Članak 23.

Valjanost dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe prestaje:

1. ako su oduzeta sva ovlaštenja; ili

2. ako je valjanost ovlaštenja istekla.

OBNAVLJANJE DOZVOLE

Članak 24.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe koja je prestala vrijediti u skladu s odredbama članka 23. točka 2. može se obnoviti po potrebi poslodavca na zahtjev imatelja i uz pozitivno mišljenje stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućim posebnim ovlastima, polaganjem praktičnog dijela ispita prema odredbama članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe koja je prestala vrijediti u skladu s odredbom članka 23. točka 1. može se obnoviti polaganjem cijelog ispita prema odredbama članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika.

ODRŽAVANJE OVLAŠTENJA, POSEBNIH OVLASTI I DODATNIH POSEBNIH OVLASTI

Članak 25.

(1) Ovlaštenja iz članka 18.#clanak18 stavak 1. i 3. ovoga Pravilnika, produžavaju se na rok od 24 mjeseca ako je OJT instruktor utvrdio na operativnom radnom mjestu da je imatelj ovlaštenja stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Ako OJT instruktor utvrdi da imatelj ovlaštenja nije stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano, pokreće postupak izvanredne provjere.

(2) Ovlaštenja iz članka 18.#clanak18 stavak 5. ovoga Pravilnika produžavaju se na rok od 24 mjeseca ako povjerenstvo od tri člana ocijeni da je imatelj ovlaštenja stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Dva člana povjerenstva moraju imati dozvolu istog razreda kao imatelj dozvole kojem se produžava ovlaštenje, a svaki član povjerenstva barem jednu posebnu ovlast iz članka 20.#clanak20 stavak 2. ili 3. ovoga Pravilnika. Sposobnost se utvrđuje ocjenom izvješća o obavljenim poslovima na području ovlaštenja u prethodnom razdoblju valjanosti ovlaštenja. Imatelj dozvole koji produžava ovlaštenje podnosi izvješće u pisanom obliku, a po zahtjevu povjerenstva daje potrebna usmena pojašnjenja. Postupak ocjenjivanja odgovara praktičnom dijelu ispita za stjecanje ovlaštenja.

(3) Posebne ovlasti iz članka 20., stavak 1. smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 5 godina bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove i zadaće za koje su ovlaštenja i posebne ovlast izdani

(4) Posebne ovlasti iz članka 20., stavak 2. i 3. smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 5 godina bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove predavača, sudjelovao u radu ispitnih povjerenstava ili pohađao dopunsko stručno osposobljavanje koje se odnosi na obavljanje poslova i zadaća instruktora.

PROVJERA STRUČNE SPOSOBNOSTI IMATELJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 26.

(1) Provjera stručne sposobnosti imatelja ovlaštenja i posebnih ovlasti može biti redovna i izvanredna. Provjera može biti u pismenom i usmenom obliku i/ili provjera stručne sposobnosti i vještine na radnom mjestu.

(2) Redovna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u utvrđenim redovitim rokovima tijekom stručnog osposobljavanja, odnosno unutar posljednjih 45 dana prije isteka valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(3) Izvanredna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se:

1. nakon svakog prekida u radu osoblja iz članka 18., stavak 1. ili 3., koji je trajao duže od 2 mjeseca;

2. ako se opravdano posumnja u stručnu sposobnost imatelja ovlaštenja, ako je imatelj ovlaštenja svojim ponašanjem ili postupcima mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

3. nakon svakog naprednog stručnog osposobljavanja, obnavljanja, osvježenja ili proširenja znanja i stručnih sposobnosti, te pri promjeni radnih operativnih sustava i operativnih radnih postupaka.

(4) Izvanredna provjera iz stavka 3. ovoga članka provodi se na zahtjev stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti ili na prijedlog neposrednog rukovoditelja. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. može narediti zrakoplovni inspektor.

(5) Redovnu provjeru, te izvanrednu provjeru iz stavka 3. točke 1. ovoga članka obavlja OJT instruktor. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. i 3. ovog članka obavlja povjerenstvo od tri člana. Članovi povjerenstva moraju imati dozvolu istog ili višeg razreda u odnosu na imatelja dozvole za kojeg se obavlja izvanredna provjera.

PRIVREMENI PRESTANAK VALJANOSTI OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 27.

(1) Valjanost ovlaštenja i posebnih ovlasti privremeno prestaje:

1. ako je provjerom utvrđeno da imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti nije stručno sposoban;

2. ako je imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti svojim ponašanjem ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

3. ako imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti propisanih za provedbu operativnih poslova nema valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Privremeni prestanak valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti traje sve do prestanka razloga zbog kojih je privremeni prestanak valjanosti nastupio. Tijekom privremenog prestanka valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti, imatelj može samo pod nadzorom ovlaštene osobe iz članka 4.#clanak4 stavak 2. ovoga Pravilnika obavljati poslove i zadaće za koje su ovlaštenja ili posebne ovlasti izdane.

ODUZIMANJE I PRESTANAK VAŽENJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 28.

Ovlaštenja i posebne ovlasti oduzet će se osobi koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe:

1. ako se provjerom iz članka 25.#clanak25 ovog Pravilnika utvrdi da nije sposobna obavljati poslove i zadaće za koja su joj ovlaštenja i posebne ovlasti izdane;

2. ako se utvrdi da je psihički nesposobna za obavljanje poslova i zadaća za koje su ovlaštenja i posebne ovlasti izdane;

3. ako je protiv nje izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih poslova dok te mjere traju.

OBVEZE POSLODAVCA

Članak 29.

(1) Poslodavac je dužan voditi evidenciju o valjanosti svih dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(2) Poslodavac je dužan voditi knjigu osposobljavanja. Izgled, sadržaj i način vođenja knjige osposobljavanja utvrđuje poslodavac.

(3) Poslodavac je dužan voditi osobnik kao službeni dokument u koji se upisuje svako osposobljavanje pomoćnog zrakoplovnog osoblja. Izgled, sadržaj i način vođenja osobnika utvrđuje poslodavac.

(4) Ovlaštena osoba poslodavca dužna je osigurati da sve osobe koje pripadaju pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe imaju dozvolu, valjana ovlaštenja i posebne ovlasti koje je po radnim mjestima propisao poslodavac.

Dio četvrti

POPIS STRUČNJAKA

Članak 30.

Imatelji dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s posebnim ovlastima »instruktor – predavač« i »glavni instruktor« moraju biti na Popisu stručnjaka poslodavca, koji se dostavlja Ministarstvu na uvid.

ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 31.

(1) Ispiti propisani odredbama ovoga Pravilnika polažu se pred ispitnim povjerenstvom imenovanim s Popisa stručnjaka iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika, koje imenuje poslodavac.

(2) Ispitno povjerenstvo uvijek mora imati neparan broj članova, a najmanje tri. Svako ispitno povjerenstvo u svom sastavu mora imati predsjednika. Jedan od predavača koji je stručno osposobljavao pripravnika ili vježbenika, mora biti član ispitnog povjerenstva.

POSTUPAK PROVOĐENJA ISPITA I PROVJERA

Članak 32.

(1) Pripravnik ili vježbenik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita mora biti obaviješten u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita o danu i mjestu polaganja ispita. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijama obavijesti, osim ako pripravnik ili vježbenik izričito zatraži polaganje ispita prije toga roka.

(2) Ispiti i provjere nisu javni. O rokovima polaganja ispita poslodavac je dužan izvijestiti Ministarstvo koje može odrediti svojega predstavnika koji će prisustvovati ispitu.

(3) O ispitu se mora voditi zapisnik koji se prilaže ispitnoj dokumentaciji. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi povjerenstva. Predstavnik Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka može u zapisnik unijeti svoje primjedbe.

(4) Ispiti se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio ispita pripravnik ili vježbenik polaže pismeno prema gradivu za polaganje ispita utvrđenom odredbama ovoga Pravilnika. Poslije položenog teorijskog dijela ispita, pripravnik ili vježbenik polaže praktični dio ispita koji se sastoji od provjere stručne sposobnosti i vještine na operativnom radnom mjestu, ili pisanog predstavljanja osobnog doprinosa na poslovima iz članka 1.#clanak1 stavak 3. ovoga Pravilnika.

OCJENA ISPITA I PROVJERA

Članak 33.

(1) Povjerenstvo ocjenjuje ukupan uspjeh pripravnika ili vježbenika na ispitu, odnosno provjeri, ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Ispit se smatra položenim ako pripravnik ili vježbenik u svakom dijelu teorijskog i praktičnog dijela ispita postigne uspjeh utvrđen programima za stručno osposobljavanje propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

PONAVLJANJE ISPITA I PROVJERA

Članak 34.

(1) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita ili praktični dio ispita, može pristupiti ponovnom polaganju tih predmeta ili praktičnog dijela ispita, unutar roka kojega odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a koji ne smije biti kraći od 10 ni dulji od 30 dana od dana polaganja ispita.

(2) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog dijela ispita, ponavlja ispit.

(3) Imatelj dozvole koji ne zadovolji na provjeri može pristupiti ponovnoj provjeri unutar roka iz stavka 1. ovoga članka kojeg odredi stručna osoba pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti.

(4) Ispit ili provjera se može polagati 2 puta.

(5) Rok između polaganja i ponavljanja ispita ne smije biti kraći od 1 mjeseca niti dulji od 3 mjeseca računajući od dana prvog polaganja ispita.

(6) Rokovi se mogu iznimno produžiti u slučaju bolovanja.

ISPITNA DOKUMENTACIJA

Članak 35.

(1) Pripravniku ili vježbeniku se nakon završetka ispita ili provjere, na njegov zahtjev, moraju dati na uvid njegovi pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita.

(2) Ispitnu dokumentaciju čine pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita i, kada je predviđeno, pisani rad praktičnog dijela ispita, te Zapisnik o polaganju ispita koji vodi ispitno povjerenstvo tijekom ispita.

(3) Ispitna dokumentacija čuva se 5 godina.

Dio peti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Osoblju koje, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ima dozvolu s ovlaštenjima izdanu na temelju Pravilnika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbeL75430 (»Narodne novine«, br. 53/91 i 132/98), a obavlja poslove iz članka 1. točka 1. ili 2. ovoga Pravilnika, priznaje se odgovarajuća dozvola i ovlaštenja, koja su u skladu s odredbom članka 17. točka 1. i 2., članka 18.#clanak18 stavak 1. i 3. ovog Pravilnika i posebne ovlasti koje su u skladu s odredbama iz članka 20.#clanak20 stavak 1. ovoga Pravilnika. Temeljem toga izdat će se dozvola u skladu sa člankom 17. točka 1. ili 2. i upisati odgovarajuća ovlaštenja i posebne ovlasti.

(2) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uspješno obavlja poslove iz članka 1. točka 3. ovoga Pravilnika, priznat će se stručna osposobljenost za poslove koje obavlja i izdati dozvola s propisanim ovlaštenjima u skladu sa člankom 17. točka 3. i člankom 18.#clanak18 stavak 5. ovoga Pravilnika.

(3) Osoblju, koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspješno obavlja poslove iz područja posebnih ovlasti iz članka 20.#clanak20 stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika tri godine ili duže, priznat će se i upisati posebna ovlast.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 37.

(1) Stručno osposobljavanje pripravnika, koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, završit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno prema postojećim odobrenim programima.

(2) Ispiti osoba iz stavka 1. ovoga članka, obavit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a prema programima iz stavka 1. ovoga članka.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 38.

Poslodavac je dužan utvrditi i izraditi propisane programe za stručno osposobljavanje, u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

ISPITNA PITANJA

Članak 39.

Poslodavac je dužan izraditi pitanja za pismeni dio ispita iz članka 12. stavak 3. u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

IZDAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA
I POSEBNIH OVLASTI

Članak 40.

Poslodavac će u roku 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrditi činjenice iz članka 36. i sastaviti pismeno izvješće kao temelj za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

ISPRAVA DOZVOLE

Članak 41.

Zamjena isprava dozvola za rad izdanih prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog Pravilnika, ispravama dozvola propisanih odredbama ovog Pravilnika, započet će u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, prilikom produžavanja ovlaštenja.

DODACI PRAVILNIKU

Članak 42.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine Dodaci 1., 2., 3. i 4.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/88
Urbroj: 530-01-01–1
Zagreb, 17. srpnja 2001.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing., v. r.

 

DODATAK 1.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 8.) ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

SADRŽAJ TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

A) ZRAKOPLOVNO-METEOROLOŠKI TEHNIČAR

1. Zrakoplovni meteorološki propisi i standardi

– Međunarodne zrakoplovne i meteorološke organizacije (ICAO, WMO) i ugovori

– Struktura i funkcioniranje ICAO-a i WMO-a

– Svjetski sustav meteorološkog bdijenja -WWW (GOS- GTS-GDPS)

– Međunarodni i nacionalni propisi i standardi koji se odnose na ZM

– Tehničke publikacije ICAO i WMO značajne za funkcioniranje ZM

– AIP-osnovna struktura - MET dio

2. Osnove zrakoplovne meteorologije

– Atmosfera, sastav, struktura, ICAO-standardna atmosfera

– Osnovne meteorološke varijable atmosfere

– Tlak, temperatura, vlaga i vjetar

– Osnovni meteorološki procesi u atmosferi

– Procesi stvaranja oblaka i oborina

– Vrste oblaka i oborina

– Motrenje i izvješćivanje oblaka i oborina u zrakoplovstvu

– Osnovne meteorološke pojave u atmosferi

– Osnovne sinoptičkoskalne tvorevine u atmosferi

– Osnovne mezoskalne tvorevine u atmosferi

– Meteorološke pojave opasne za zrakoplovstvo

– Uzroci nastanka opasnih pojava i čestina u FIR-u Zagreb

– Zrakoplovna meteorološka izvješća i karte

3. Osnove analize vremena

– Osnovni termobarički sustavi u atmosferi - sinoptički i mezoskalni

– Analiza polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

– Analiza izvedenih meteoroloških polja

– Prizemna analiza meteoroloških polja

– Visinska analiza meteoroloških polja

– Analiza fronti, ciklona i anticiklona

– Priprema i analiza podataka za ulaz u numeričke modele

4. Osnove prognoze vremena

– Temeljni principi prognoze vremena

– Subjektivna prognoza vremena

– Objektivna prognoza vremena

– Dugoročne prognoze vremena

– Kratkoročne prognoze vremena

– Lokalne prognoze vremena

5. Osnove fizike oblaka

– Energija atmosfere

– Zračenje Sunca, Zemlje i atmosfere

– Procesi stvaranja oblaka

– Mehanizmi dizanja zraka u atmosferi

– Vlaga u atmosferi

– Nestabilnost atmosfere

– Vrste oblaka i fizikalni procesi koji ih generiraju u atmosferi

– Vrste oborina i procesi stvaranja oborina

6. Meteorološka motrenja i informacijski distribucijski sustavi na aerodromima

– Meteorološka motrenja na aerodromima

– Osnovni principi rada klasičnih meteoroloških instrumenata

– Osnovni principi rada automatskih meteoroloških postaja

– Motrenje oblaka i oblačnih sustava

– Motrenje meteoroloških pojava

– Obrada meteoroloških podataka i prikaz

– Arhiviranje mjerenih aerodromskih meteoroloških parametara

– Arhiviranje klimatoloških informacija

7. Međunarodni meteorološki kodovi

– Alfanumerički kodovi u meteorologiji

– SYNOP-TEMP-PILOT

8. Temelji klimatologije zračnih luka i zračnih puteva

– Klima našeg područja (FIR-Zagreb)

– Klima zračnih luka u FIR Zagreb

– Klima zračnih puteva u FIR Zagreb

– Statistika značajnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

– Statistika pojavljivanja opasnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

9. Fundamentalna znanja iz zrakoplovstva

– Osnovni pojmovi i definicije

– Zračna plovidba, sudionici u procesu zračnog prometa

– Zrakoplovni propisi

– Osnovni pojmovi iz navigacije i aerodinamike

– Aerodromi

– Zračni prostori Služba KL

– Zrakoplovno informiranje i zrakoplovne komunikacije

10. ZM informacije i frazeologija

– Oblici ZM informacija za razne korisnike

- za službe traganja i spasavanja

- za TWR, APP kontrolu i FIR

– Komunikacijski protokoli i razmjene informacija MET službi i ATS službi

– Oblici informacija koje se razmjenjuju između APP/TWR i MET postaja

– Oblici informacija između ACC/FIC i MWO

11. Zrakoplovna meteorološka dokumentacija

– Zrakoplovna meteorološka izvješća

METAR-SPECI-TAF

SIGMET-AIRMET

GAMET-SNOWTAM

– Zrakoplovne meteorološke karte

– SWC-karte, karte visinskih vjetrova

12. Engleski jezik

– Niža srednja razina znanja općeg jezika (»pre-intermediate level«)

– Stručna terminologija iz područja MET

– Zrakoplovna meteorološka frazeologija

B) ZRAKOPLOVNO-METEOROLOŠKI PROGNOSTIČAR

1. Zrakoplovni meteorološki propisi i standardi

– Međunarodne zrakoplovne i meteorološke organizacije (ICAO, WMO) i ugovori,

– Struktura i funkcioniranje ICAO-a

– Struktura i funkcioniranje WMO-a

– Svjetski sustav meteorološkog bdijenja -WWW-(GOS-GTS-GDPS)

– Međunarodni propisi i standardi koji se odnose na ZM

– Nacionalna tijela i organizacije značajni u funkcioniranju ZM

– Nacionalni standardi i propisi i odstupanja od međunarodnih

– Tehničke publikacije ICAO-a i WMO- a značajne za funkcioniranje ZM

– AIP-osnovna struktura - MET dio

2. Zrakoplovna meteorologija

– Značaj meteorologije u zrakoplovstvu

– Zrakoplovne nesreće i meteorologija

– Utjecaj meteoroloških polja na odvijanje zrakoplovnih operacija

– Problemi određivanja visine zrakoplova kod varijabilnih meteoroloških polja

– Dužina piste i meteorološki čimbenici

– Utjecaj meteoroloških procesa na odvijanje zrakoplovnih operacija

– Utjecaj meteoroloških pojava na zrakoplovne operacije

3. Analiza i dijagnoza vremena

– Sinoptički i mezoskalni termo-barički sustavi u atmosferi

– Analiza polja tlaka, temperature, vlage i vjetra u sinoptičkim i mezorazmjerima

– Analiza izvedenih meteoroloških polja

– Prizemna i visinska analiza meteoroloških polja

– Analiza fronta - sinoptičkih i mezoskalnih u atmosferi

– Priprema i analiza podataka za ulaz u numeričke modele

4. Prognoza vremena

– Fizikalni temelji analize i prognoze vremena

– Objektivna i subjektivna prognoza vremena

– Primjena sinoptičke i mezoskalne meteorologije u prognozi za zrakoplovstvo

– Prognoza vremena na sinoptičkoj i mezo skali

– Mezoskalno prognoziranje i »nowcasting«

– Temelji numeričke prognoze vremena

– Numerički modeli za prognozu vremena

– »Nowcasting« i davanje upozorenja AIRMET, SIGMET i TREND prognoza

– Metode prognoze pojava opasnih za zrakoplovstvo

– Upotreba radara i satelita u dijagnozi i prognozi meteoroloških parametara za zrakoplovstvo

5. Mezoskalna meteorologija i kratkoročno prognoziranje

– Fizikalni temelji mezoskalne meteorologije

– Osnovne mezoskalne cirkulacije

– Atmosferska konvekcija, osnovna teorija razvoja

– Izolirana i organizirana vlažna duboka konvekcija, mehanizmi odgovorni za razvoj

– Motrenje i mjerenje izolirane suhe i vlažne konvekcije i mezoskalno organiziranje duboke vlažne konvekcije

– Prognoziranje mezoskalno organizirane vlažne duboke konvekcije

– Gravitacijski valovi kao temeljna gibanja mezoskale

– Osnovna teorija gravitacijskih valova i veza s opasnim meteorološkim pojavama

– Vrste mezoskalnih nestabilnosti i veza s mezoprocesima

– Prediktabilnost mezoskalnih meteoroloških cirkulacija

– Kratkoročno prognoziranje mezoskalnih procesa i fenomena

– Nowcasting mezoprocesa važnih za zrakoplovstvo

– Mezoskalni numerički modeli (MNM)

6. Satelitska meteorologija

– Temeljni principi upotrebe satelitskih slika u dijagnozi i prognozi vremena

– Upotreba konceptualnih modela u dijagnozi opasnih meteoroloških pojava

– Vrste satelitskih slika i osnovni principi interpretacije VIS, IR i WV slika

– Interpretacija osnovnih sinoptičkoskalnih meteoroloških tvorevina na satelitskim slikama

– Interpretacija mezoskalnih meteoroloških tvorevina na satelitskim slikama

– Interpretacija meteoroloških fenomena opasnih za zrakoplovstvo na satelitskim slikama

7. Radarska meteorologija

– Osnovni principi rada meteoroloških radara i upotreba u dijagnozi i prognozi meteoroloških procesa i pojava

– Identifikacija procesa i pojava značajnih za zrakoplovstvo pomoću meteoroloških radara

– Dopplerovi radari-osnovni principi rada

– Upotreba Dopplerovih radara u dijagnozi i prognozi meteoroloških fenomena opasnih za zrakoplovstvo

8. Meteorološka motrenja i informacijski distribucijski sustavi na aerodromima

– Meteorološka motrenja na aerodromima

– Standardi za postavljanje instrumenata na aerodromima

– Principi rada klasičnih meteoroloških instrumenata

– Principi automatskih sustava mjerenja i motrenja meteoroloških parametara

– Temeljni principi »remote sensing« tehnike i upotreba u ZM

– Arhiviranje mjerenih aerodromskih meteoroloških parametara

– Kontrola kvalitete mjerenih podataka

9. Međunarodni meteorološki kodovi

– Alfanumerički kodovi u meteorologiji

– SYNOP-TEMP-PILOT

– Binarni kodovi -GRIB-BUFR

10. Klimatologija zračnih luka i zračnih puteva

– Fizikalni temelji klime općenito-primjena na FIR Zagreb

– Osnove dinamičke klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

– Osnove sinoptičke klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

– Osnove mezo klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

– Osnove mikro klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

– Statističke metode obrade podataka u klimatologiji

– Klima zračnih luka, puteva i područja FIR Zagreb

– Statistika opasnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

– Statistika značajnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

– Metode verifikacije zrakoplovnih prognoza

11. Fundamentalna znanja iz zrakoplovstva

– Osnovni pojmovi i definicije

– Zračna plovidba-sudionici u procesu zračnog prometa

– Zrakoplovni propisi

– Osnovni pojmovi iz navigacije i aerodinamike

– Aerodromi

– Zračni prostori Služba KL

– Zrakoplovno informiranje i zrakoplovne komunikacije

12. Zrakoplovna meteorološka dokumentacija

– Zrakoplovna meteorološka izvješća i karte

– METAR-SPECI-TAF

– GAMET-SIGMET-AIRMET

– SNOWTAM

– SWC-karte i karte visinskih vjetrova

13. Opasni meteorološki fenomeni

– Fizika razvoja opasnih meteoroloških fenomena

– Meteorološki procesi odgovorni za razvoj opasnih meteoroloških fenomena

– Lokalni uvjeti odgovorni za razvoj opasnih meteoroloških fenomena

– Fizikalni parametri kao indikatori opasnih meteoroloških fenomena

– Dijagnoza opasnih meteoroloških fenomena iz sinoptičko-skalnih podataka

– Dijagnoza opasnih meteoroloških fenomena iz mezoskalnih podataka

– Prognoza opasnih meteoroloških fenomena iz mezoskalnih numeričkih modela

– Prognoza opasnih meteoroloških fenomena »nowcasting« metodama

14. Engleski jezik

– Srednja razina znanja općeg jezika (»intermediate level«)

– Stručna terminologija iz područja MET

– Zrakoplovna meteorološka frazeologija

DODATAK 2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 8. i članak 17.) –––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

A) DOZVOLA ZM TEHNIČAR S PRIPADNIM OVLAŠTENJIMA

I) ovlaštenje: motritelj GMS

1. Mjerenje i motrenje meteoroloških parametara atmosfere

a) Specijalna mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za zrakoplovstvo

b) Mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za potrebe WMO (WWW) GOS-a

– Mjerenja tlaka, postupci i kriteriji točnosti

– Određivanje QNH, QFE

– Mjerenja temperature, postupci i kriteriji točnosti

– Mjerenja vlage, postupci i kriteriji točnosti

– Mjerenja vjetra, postupci i kriteriji točnosti

– Mjerenja vidljivosti, postupci i kriteriji točnosti

– Motrenje oblaka

– Motrenje meteoroloških pojava

2. Vođenje meteoroloških dnevnika

– Vođenje dnevnika glavne meteorološke postaje

– Vođenje klimatološkog dnevnika

– Vođenje dnevnika SYNOP postaje

– Vođenje dnevnika QAM izvješća za zračnu luku

3. Rukovanje automatskom meteorološkom postajom

4. Operativno održavanje meteoroloških instrumenata

II) ovlaštenje: motritelj OMS

1. Mjerenje i motrenje meteoroloških parametara atmosfere

a) Specijalna mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za zrakoplovstvo

– Mjerenja vidljivosti, postupci i kriteriji točnosti

– Mjerenja tlaka, postupci i kriteriji točnosti

– Motrenje oblaka

– Motrenje meteoroloških pojava

2. Rukovanje automatskom meteorološkom postajom

3. Operativno održavanje meteoroloških instrumenata

III) ovlaštenje: MET operater

1. Priprema zrakoplovno meteorološke dokumentacije za potrebe procesa prognoze i potrebe zrakoplovnih korisnika

– Pripremanje svih vrsta meteorološkog materijala potrebnog za proces prognoziranja

– Pripremanje zrakoplovnih meteoroloških karata (SWC-LL, SWC-ML, Karte vjetrova)

– Pripremanje zrakoplovnih izvješća METAR, SPECI, TAF, GAMET, AIRMET, SIGMET

2. Komunikacija sa ZM bazom podataka

– Punjenje baze podataka potrebnim sadržajima za aerodrome FIR-a Zagreb

– Snimanje sadržaja grafičkih i alfanumeričkih informacija i slanje prema programu korisnicima

3. Komunikacija sa AFTN mrežom podataka

IV) ovlaštenje: VOLMET operater

– Prosljeđivanje međunarodnih VOLMET emisija prema propisanom programu za potrebe međunarodnih letova

– Prosljeđivanje nacionalnih VOLMET emisija prema propisanom programu za potrebe nacionalnih letova u FIR-u Zagreb

V) ovlaštenje: operater MET dokumentacije

– Tehnička interpretacija zrakoplovno meteorološke dokumentacije posadama prije polijetanja

– Tehnička interpretacija svih vrsta zrakoplovnih meteoroloških izvješća putem telefona, FAX-a i drugih komunikacijskih sredstava

– Svladana vještina upotrebe frazeologije i stručnih meteoroloških termina na engleskom jeziku

B) DOZVOLA ZM PROGNOSTIČAR S PRIPADNIM

 

I) ovlaštenje: aerodromski prognostičar

1. Prognoziranje meteoroloških parametara za zračnu luku

– Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

– Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

– Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

– Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja, satelitskih i radarskih mjerenja

– Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

– Upotreba metoda prognoze za jednu točku

– Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2. Briefing

– Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

– nacionalnih posada

– inozemnih posada (na engleskom jeziku)

– predstavnika zrakoplovnih tvrtki

– generalne avijacije

3. Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama

– Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

– Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

– Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

– Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

– Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

– Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

– Analiza parametara konvektivne nestabilnosti

– Analiza parametara nekonvektivne nestabilnosti

– Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

4. Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe letenja

– Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvjeta za zračnu luku

– Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametara u području zračne luke

– Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

– Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u zoni zračne luke

5. Prognoziranje meteoroloških parametara za planiranje letenja

– Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

– Korištenje prognostičkog materijala LAM numeričkih modela i izrada prognoza

– Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za “long-range” letove i izrada prognoza

6. Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

– Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

– Primjena znanja o mezo i mikro procesima za savjetovanje VFR letova

II) ovlaštenje: područni prognostičar

1. Prognoziranje meteoroloških parametara za zračne luke

– Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

– Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

– Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

– Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja,

– satelitskih i radarskih mjerenja

– Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

– Upotreba metoda prognoze za jednu točku

– Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2. Prognoziranje meteoroloških parametara za dio FIR-a Zagreb

– Izrada GAMET prognoze za dio FIR-a Zagreb

– Izrada AIRMET upozorenja za FIR-a Zagreb

3. Briefing

– Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

– nacionalnih posada

– inozemnih posada (na engleskom jeziku)

– predstavnika zrakoplovnih tvrtki

– generalne avijacije

4. Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama i dijelovima FIR-a Zagreb

– Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

– Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

– Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

– Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

– Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

– Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

– Analiza konvektivnih parametara nestabilnosti

– Analiza nekonvektivnih parametara nestabilnosti

– Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

5. Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe

– Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvjeta za zračnu luku

– Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametre u području zračne luke

– Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

– Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u zoni zračne luke i dijelu FIR-a

6. Prognoziranje meteoroloških parametara za

– Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

– Korištenje prognostičkog materijala LAM i MM numeričkih modela i izrada prognoza

– Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za »long-range« letove i izrada prognoza

7. Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

– Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

– Primjena znanja o mezo i mikro procesima za savjetovanje VFR letova

III) ovlaštenje: oblasni prognostičar

1. Prognoziranje meteoroloških parametara za zračne luke

– Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

– Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

– Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

– Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja, satelitskih i radarskih mjerenja

– Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

– Upotreba metoda prognoze za jednu točku

– Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2. Prognoziranje meteoroloških parametara za FIR Zagreb

– Izrada SWC karte za FIR Zagreb za sloj atmosfere do 10000 ft

– Izrada SIGMET upozorenja za FIR Zagreb

– Izrada GAMET prognoze za dio FIR-a Zagreb

– Izrada AIRMET upozorenja za dio FIR-a Zagreb

3. Briefing

– Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

– nacionalnih posada

– inozemnih posada (na engleskom jeziku)

– predstavnika zrakoplovnih tvrtki

– generalne avijacije

4. Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama i dijelovima FIR-a Zagreb

– Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

– Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

– Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

– Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

– Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

– Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

– Analiza parametara konvektivne nestabilnosti

– Analiza parametara nekonvektivne nestabilnosti

– Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

5. Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe letenja

– Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvjeta za FIR-Zagreb

– Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametre u području FIR-a Zagreb

– Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

– Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u FIR-u Zagreb

6. Prognoziranje meteoroloških parametara za planiranje letenja

– Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

– Korištenje prognostičkog materijala LAM i MM numeričkih modela i izrada prognoza

– Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za »long-range« letove i izrada prognoza

7. Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

– Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

– Meteorološko osiguranje svih VFR letova u zoni FIR-Zagreb i susjednim FIR-ovima

DODATAK 3.

––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 9. i članak 17.) –––––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ SPECIJALISTIČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIPREMU I NADZOR PROVEDBE OPERATVNIH POSLOVA PO PODRUČJIMA SPECIJALNOSTI

DOZVOLA ZM SPECIJALIST S PRIPADNIM OVLAŠTENJIMA

I) ovlaštenje: ZM standardi

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Međunarodni i nacionalni propisi i standardi relevantni za ZM

– Primjena standarda, preporuka i propisa u radu ZMS

– ICAO i WMO propisi značajni za ZMS

– Nacionalni propisi značajni za ZMS

– Aktualna odstupanja od standarda i preporuka ZM u RH

– Definiranje metoda za ocjenu kakvoće zrakoplovnih meteoroloških informacija

II) ovlaštenje: Opasne MET pojave

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Fizika razvoja opasnih meteoroloških fenomena

– Opservacijski, dinamički, sinoptički, mezoskalni, statistički i klimatološki aspekti opasnih meteoroloških pojava

– Konceptualni modeli i dijagnosticiranje opasnih meteoroloških pojava na satelitskim i radarskim slikama

– Definiranje metoda za prognoziranje opasnih meteoroloških fenomena

III) ovlaštenje: ZM koordinacija

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka A) i Dodatka 2. Točka A)

– Prezentacija ZM informacija zrakoplovnim operatorima i pilotima

– Prezentacija ZM informacija jedinicama kontrole letenja

– MET u AIS i AIP

– Nestandardne ZM informacije

– Automatski sustavi zrakoplovno- meteorološkog informiranja

IV) ovlaštenje: Klimatologija

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Temeljni principi i metode statističke obrade podataka u meteorologiji

– Fizikalni temelji sinoptičke, mezo i mikro klimatologije za potrebe avijacije

– Principi mjerenja meteoroloških parametara za potrebe klimatskih prikaza

– Obrada klimatskih podataka za potrebe zrakoplovne meteorologije

– Metode izrade klimatskih monografija za zračne luke

– Metode organiziranja klimatskih baza podataka

– Izrada klimatskih prikaza značajnih i opasnih meteoroloških fenomena u FIR-u Zagreb

– Izrada statističkih prognoza i metoda verifikacije TAF-ova i upozorenja

V) ovlaštenje: Tehnologija motriteljskog sustava

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Definiranje tehnologije motrenja u ZMS

– Prilagodba novih tehnologija motrenja u ZMS

– Temeljni principi satelitske meteorologije

– Temeljni principi radarske meteorologije

– Automatski sustavi motrenja u zrakoplovnoj meteorologiji

VI) ovlaštenje: Instrumentalni sustavi motrenja

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Temeljni principi mjerenja meteoroloških varijabli atmosfere

– Instrumenti za mjerenje meteoroloških parametara, osnovne karakteristike i granice točnosti

– Standardi mjerenja meteoroloških parametara za avijaciju

– Baždarenje i testiranje metoroloških instrumenata

– Izvori grešaka mjerenja meteoroloških instrumenata u avijaciji

– Postavljanje meteoroloških instrumenata na zračnim lukama

VII) ovlaštenje: Tehnologija prognostičkog sustava

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Temeljni principi osnovnih tehnoloških sustava koji se primjenjuju u prognoziranju za avijaciju

– Prilagodba novih tehnologija prognoziranja u ZMS

– Definiranje meteoroloških baza podataka za zrakoplovstvo

– Definiranje i izrada rutinskih procedura za primjenu u zrakoplovnoj prognozi

– Grafički prikazi i vizualizacija meteoroloških podataka

VIII) ovlaštenje: Mezo i postprocesiranje

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Fizikalni temelji mezoskalne meteorologije

– Dijagnostički, prognostički, dinamički i statistički aspekti mezometeoroloških procesa

– Lokalni utjecaji i mezoskalni meteorološki procesi

– Definiranje metoda dijagnosticiranja mezometeoroloških procesa i pojava

– Definiranje metoda prognoziranja mezometeoroloških procesa i pojava

– Mezometeorologija i tehnike kratkoročnog prognoziranja u zrakoplovstvu

IX) ovlaštenje: Nowcasting

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Principi nowcastinga i primjena u zrakoplovnim prognozama

– Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi u zrakoplovnim prognozama

– Definiranje principa objedinjavanja podataka iz različitih opservacijskih sustava

– Principi interpretacije informacija iz satelitskih, radarskih, mezoskalnih opservacijskih mreža i numeričkih modela

– Struktura i algoritmi automatskih nowcastera za prognozu značajnih meteoroloških pojava za zrakoplovstvo

– Principi »fuzzy« logike u funkcioniranju nowcastera za avijaciju

– Definiranje metoda interpretacije kombiniranih podataka za davanje prognoza i upozorenja u zrakoplovstvu

X) ovlaštenje: Info sustavi ZM

– Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

– Procesiranje i prijenos meteoroloških podataka

– Izrada softvera iz algoritama za prediktore i indikatore značajnih i opasnih meteoroloških fenomena za zrakoplovstvo

– Softveri i operativni sustavi koji se koriste u procesiranju i komunikaciji meteoroloških podataka za potrebe prognoze u zrakoplovstvu

– Manipulacija s izlaznim poljima numeričkih modela

– Izrada grafičkog prikaza raznih meteoroloških osnovnih i izvedenih polja za rutinsku upotrebu u operativnoj zrakoplovnoj prognozi

– Organizacija i telekomunikacijske procedure za razmjenu meteoroloških podataka

– Baze podataka, alfanumerički i binarni meteorološki kodovi (GRIB, BUFR)

DODATAK 4.

–––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 18. i članak 19.) –––––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE POSEBNIH OVLASTI

1. Posebna ovlast: OJT instruktor

– Osvježenje sadržaja iz Dodatka 2. A) ili B)

– Vježbanje održavanja nastavnih jedinica iz sadržaja Dodatka 2 A) ili B).

2. Posebna ovlast: instruktor predavač

– Osvježenje znanja prema sadržaju iz Dodatka 1. A) i B) i specijalističkih područja iz Dodatka 3.

– Vježbanje održavanja predavanja iz sadržaja Dodatka 1 A) i B) i specijalističkih područja iz Dodatka 3.

3. Posebna ovlast: glavni instruktor

– Osvježenje i produbljenje znanja prema sadržaju iz Dodatka 1, 2 i 3.

– Stjecanje iskustva održavanja predavanja iz sadržaja Dodatka 1 i 3.

– Stjecanje iskustva koordiniranja i vođenja svih vidova stručnog osposobljavanja.

– Stjecanje iskustva kreiranja programa stručnog osposobljavanja.

– Stjecanje iskustva kreiranja ispitnih testova i provođenja ispita pomoćnog zrakoplovnog meteorološkog i nemeteorološkog osoblja i zrakoplovnog osoblja kontrolora zračnog prometa.

– Stjecanje iskustva stručnog vođenja pripravnika do stjecanja dozvole.

– Stjecanje iskustva u kreiranju i prilagodbi predavanja predmeta »Zrakoplovna meteorologija« za sve vrste pomoćnog zrakoplovnog osoblja i zrakoplovnog osob lja kontrolora zračnog prometa.

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !