Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanja areometara i alkoholometara – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 25.1.2002 Pravilnik u uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanja areometara i alkoholometara

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

222

Na temelju članka 14.L78891 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrĐeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje areometara i alkoholometara

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjem tekstu: laboratorij) za pripremanje za ovjeravanje areometara i alkoholometara.

Članak 2.

Laboratorij može biti pravna ili fizička osoba ili dio pravne osobe.

Laboratorij priprema aerometre i alkoholometre za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava areometre i alkoholometre.

Članak 3.

Priprema areometara i alkoholometara za ovjeravanje u smislu ovoga pravilnika podrazumijeva: raspakiravanje uzoraka areometara i alkoholometara, pripremu uređaja za ispitivanje areometara i alkoholometara, ispitivanje areometara i alkoholometara tj. provjeru mjeriteljskih značajki areometara i alkoholometara te pisanje izvješća o ispitivanju areometara i alkoholometara.

II. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJITI LABORATORIJ

Članak 4.

Laboratorij mora udovoljiti uvjetima koji se odnose na:

1. radnike

2. opremu za ispitivanje areometara i alkoholometara

3. prostorije za ispitivanje areometara i alkoholometara

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Laboratorij mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripremanja areometara i alkoholometara za ovjeravanje i koji su stalno zaposleni u laboratoriju.

Članak 6.

Jedan radnik iz članak 5.#clanak5 ovoga pravilnika mora imati VSS tehničkog smjera ili prirodoslovno-matematičkog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje areometara i alkoholometara, ili VŠS tehničkog smjera i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje areometara i alkoholometara, ili SSS tehničkog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, ili proizvodnje areometara i alkoholometara, ili VKV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje areometara i alkoholometara.

Drugi radnik iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika mora biti najmanje KV tehničke struke i mora imati najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje areometara i alkoholometara.

Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora poznavati propise kojima su utvrđeni postupci i metode ispitivanja areometara i alkoholometara.

Članak 7.

Za pregled areometara i alkoholometara potrebna je ova oprema:

1) garniture areometara i alkoholometara – radnih etalona

2) termostatirane kupelji

3) stakleni cilindri s dvostrukom stjenkom

4) laboratorijski stakleni termometar

5) posude za ispiranje areometara i alkoholometara

6) stalci, lijevci i miješalice

7) lanene krpe ili staničevina za brisanje

8) tekućine za pregled areometara i alkoholometara.

Članak 8.

Areometri za određivanje apsolutne gustoće – radni etaloni moraju imati točnost

± 5 × 10-4 g/cm3 i isto toliku vrijednost najmanjeg podjeljka na ljestvici, a garnitura arometara – radnih etalona mora pokrivati mjerno područje na koje se ovlaštenje odnosi.

Areometri za određivanje relativne gustoće – radni etaloni moraju imati točnost

± 5 × 10-4 i isto toliku vrijednost najmanjeg podjeljka na ljestvici, a garnitura arometara – radnih etalona mora pokrivati mjerno područje na koje se ovlaštenje odnosi.

Alkoholometri – radni etaloni moraju imati točnost ± 0,1% i najmanji podjeljak na ljestvici 0,1% a garnitura alkoholometara – radnih etalona mora pokrivati mjerno područje od 0% do 100%.

Članak 9.

Termostatirana kupelj mora održavati stalnu temperaturu u granicama ± 0,5 oC.

Članak 10.

Stakleni cilindri za tekućinu u kojoj se pregledaju areometri i alkoholometri moraju biti izrađeni od stakla s dvostrukom stijenkom bez defekata (strije i mjehurići) koji bi iskrivljavali sliku meniska pri očitavanju i moraju imati masivnu osnovicu koja osigurava stabilnost.

Stakleni cilindri moraju imati ove dimenzije:

1) visinu: od 500 mm do 520 mm

2) promjer: a) od 100 mm do 120 mm – za uranjanje najviše dva areometra ili alkoholometra

b) 170 mm – za uranjanje većeg broja areometara ili alkoholometra, ali ne više od pet.

Pri pregledu areometara i alkoholometara mogu se upotrebljavati i stakleni cilindri dimenzija koje se razlikuju od navedenih, uz uvjet da je promjer cilindra najmanje 25 mm veći od promjera tog areometra ili aloholometra, a visina – dovoljna da dno areometra ili alkohololmetra, pri slobodnom plutanju, bude najmanje 25 mm udaljeno od unutarnjeg dna cilindra.

Članak 11.

Mjerno područje laboratorijskih staklenih termometara – radnih etalona, koji se rabe za pregled termometara ugrađenih u tijelo areometra i alkoholometara mora biti od 0 oC do 50 oC, a njihova točnost mora biti ± 5 × 10-2 oC.

Članak 12.

Posude za ispiranje areometara i alkoholometara moraju biti izrađene od stakla, visine od 500 mm do 520 mm i promjera najmanje 80 mm.

Članak 13.

Stalci moraju biti izrađeni od drveta, kovine ili plastične mase.

Lijevci i miješalice mogu biti od stakla i plastične mase, a duljina miješalice mora biti tolika da omogući miješanje ukupnog obujma tekućine za pregled areometara ili alkoholometara.

Članak 14.

Radna prostorija za pregled areometara i alkoholometara mora se sastojati od radne prostorije za pregled i radne prostorije za prijam na ovjeravanje i čuvanje areometara i alkoholometara.

Članak 15.

U radnoj prostoriji za pregled areometara i alkoholometara moraju se nalaziti:

1) laboratorijski stol, pisaći stol i stolac za rad radnika koji pregledaju areometre i alkoholometre

2) ormari i police za smještaj areometara – radnih etalona i alkoholometara – radnih etalolna, tekućine za pregled areometara i alkoholometara i ostala potrebna oprema za pregled areometara i alkoholometara

3) digestor za rad s otrovnim lako hlapivim tekućinama.

Članak 16.

U radnoj prostoriji za ovjeravanje areometara i alkoholometara mora se nalaziti stol i stolac za radnika koji obavlja ovjeravanje.

Članak 17.

Radna prostorija:

1) mora biti suha, čista i izgrađena u skladu s tehničkim normativima koji su na snazi

2) mora udovoljavati propisanim uvjetima higijensko-tehničke zaštite

3) mora biti dovoljno prostrana za smještaj opreme i obavljanje pregleda areometara i alkoholometara

4) mora imati dnevnu i električnu rasvjetu

5) mora imati vodovodni čvor i osigurani rad u eksplozivnoj atmosferi prilagođen radu s kemikalijama.

Članak 18.

U radnoj prostoriji se ne smiju držati predmeti ni obavljati poslovi koji bi ometali rad pri pregledu areometara i alkoholometara.

Članak 19.

Temperatura u radnoj prostoriji mora biti u granicama 15 oC ± 5 oC ili 20 oC ± 5 oC, ovisno o referentnoj temperaturi areometara ili alkoholometara koji se pregledaju, s dopuštenim promjenama u toku mjerenja do ± 1 oC.

Radna prostorija mora imati klimatizacijski uređaj.

Članak 20.

Radna prostorija mora biti smještena tako da je zaštićena od izravna djelovanja sunčevih zraka.

Članak 21.

Laboratorij mora biti opremljen elektroničkim računalom za pisanje izvješća o ispitivanju aerometara i alkoholometara s mogućnošću spajanja na Internet i povezivanja na bazu podataka Zavoda.

Članak 22.

Laboratorij mora imati ovu dokumentaciju:

1. propise iz područja ovjeravanja aerometara i alkoholometara

2. postupke održavanja i praćenja ispravnosti opreme za ispitivanje

3. postupke zaprimanja zahtjeva za ovjeravanje aerometara i alkoholometara, izvješća o ispitivanju areometara i alkoholometara i dr.

4. tipna odobrenja za areometare i alkoholometare koji se ovjeravaju u laboratoriju

5. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima ovjeravanja i ovjernicama za svako mjerilo koje je sastavni dio te opreme.

Članak 23.

Izvješće o ispitivanju areometara i alkoholometara mora biti propisanog sadržaja.

Laboratorij mora izvješća o ispitivanju areometara i alkoholometara čuvati na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje godinu dana po isteku roka valjanosti ovjere.

III. OBVEZE LABORATORIJA

Članak 24.

Laboratorij tijekom svojega rada mora:

1. zadovoljavati uvjete propisane ovim pravilnikom

2. pripremati se za ovjeravanje areometara i alkoholometara koji imaju valjano tipno odobrenje, sukladno odobrenom postupku ispitivanja areometara i alkoholometara

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost laboratorija da zadovolji uvjete propisane ovim pravilnikom

4. upotrebljavati samo opremu za ispitivanje areometara i alkoholometara s valjanim ovjernim žigom, odnosno valjanom potvrdom o sukladnosti ili valjanom umjernicom

5. omogućiti radnicima laboratorija sudjelovanje u radu tijela Zavoda

6. sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama na zahtjev Zavoda

7. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja areometara i alkoholometara koje je propisao ravnatelj Zavoda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Laboratoriju koji zadovoljava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje vrijedi najdulje 3 (tri) godine.

Prije isteka roka važnosti rješenja laboratorij može podnijeti zahtjev za produljenje istoga najmanje šest mjeseci prije njegovog isteka.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled areometara i alkoholometaraL78893 (»Narodne novine« broj 53/91) i Pravilnika o uvjetima za pregled areometara i alkoholometaraL78894 (»Narodne novine« broj 53/91).

Članak 27.

Laboratoriji koji do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled areometara i alkoholometaraL78895 (»Narodne novine« broj 53/91), obvezni su do 31. prosinca 2003. godine zadovoljiti uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/01

Urbroj: 558-03/5-02-1

Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanja areometara i alkoholometara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !