Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

667

Na temelju članka 157.L73575 točka 1. a u svezi s člankom 167.L73576 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju struČno osposobljavanje zrakoplovno-tehniČkog osoblja

PodruČje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih uređaja (u daljnjem tekstu: Organizacija).

(2) Stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja iz stavka 1. ovoga članka, obavlja se u skladu s programima osposobljavanja koje odobrava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

(3) Organizaciji koja podnese dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo izdaje svjedodžbu o ovlaštenju (u daljnjem tekstu: Ovlaštenje).

Pojmovi

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedeće značenje:

1. Odgovorni rukovoditelj (accountable manager); fizička osoba u Organizaciji koja osigurava da se osposobljavanje financira i provodi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Odgovorni rukovoditelj može pismeno ovlastiti neku drugu kvalificiranu osobu s iskustvom u Organizaciji za provođenje osposobljavanja za svaki pojedini dan, ali joj ne smije u potpunosti prepustiti svoje obveze rukovođenja.

2. Program osnovnog osposobljavanja (basic training course); predstavlja potrebne nastavne predmete s pripadajućom satnicom koji daju određeni stupanj znanja i određeno iskustvo zrakoplovno-tehničkom osoblju, a utvrđuje se prema JAR-66.

3. Operativni priručnik Organizacije (maintenance training organization exposition) (u daljnjem tekstu: MTOE); prikazuje propisane operativne postupke, unutarnju organizaciju i upute za rad u Organizaciji.

4. Povlastice Organizacije; vrsta i opseg poslova koje Organizacija ima pravo obavljati na temelju Ovlaštenja.

5. Suspenzija; privremeni prestanak valjanosti povlastica iz Ovlaštenja,

6. Nadležno tijelo (Authority); predstavlja tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu rada upravni stručni poslovi u zračnom prometu. Uprava zračnog prometa, Ministarstva, pomorstva, prometa i veza je nadležno tijelo u RH

Uvjeti za Organizaciju (dio-A)

Članak 3.

(1) Organizacija koja podnese zahtjev za izdavanje Ovlaštenja mora podnijeti dokaze o ispunjenju uvjeta koji se odnose na sljedeće:

1. objekte i opremu 9A-JAR-147.30

2. osoblje 9A-JAR-147.35

3. bazu podataka instruktora, ispitivača
i ocjenjivača 9A-JAR-147.40

4. opremu za osposobljavanje 9A-JAR-147.45

5. udžbenici za osposobljavanje 9A-JAR-147.50

6. bazu podataka (arhiva) o polaznicima 9A-JAR-147.55

7. postupke osposobljavanja i
sustav kakvoće 9A-JAR-147.60

8. MTOE 9A-JAR-147.65

9. povlastice Organizacije 9A-JAR-147.70

10. izvještavanje o promjenama u
Organizaciji 9A-JAR-147.75

11. kontinuiranu valjanost Ovlaštenja
Organizacije 9A-JAR-147.80

(2) Detaljni opisi uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nalaze se u dodatku 5., Dio A, 9A-JAR-147 Sekcija 1, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Program osnovnog osposobljavanja (dio-B)

Članak 4.

(1) Da bi bila ovlaštena provoditi stručno osposobljavanje, Organizacija mora ispuniti sljedeće uvjete u pogledu programa osnovnog osposobljavanja:

1. definirati program osnovnog
osposobljavanja 9A-JAR-147.85

2. propisati pripremu i provođenje
ispita (općenito) 9A-JAR-147.90

3. propisati pripremu i provođenje
ispita iz osnovnog znanja 9A-JAR-147.95

4. propisati način ocjenjivanja
praktičnog znanja 9A-JAR-147.100

(2) Detaljni opisi uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u dodatku 5., Dio B, 9A-JAR-147 Sekcija 1, koji su satavni dio ovoga Pravilnika.

Program osposobljavanja za tip zrakoplova i/ili odreĐene poslove na zrakoplovu (dio-C)

Članak 5.

Da bi bila ovlaštena provoditi stručno osposobljavanje, Organizacija mora ispuniti posebne uvjete u pogledu programa osposobljavanja za tip zrakoplova i/ili određene poslove na zrakoplovu utvrđene u JAR-147 sukladno JAR 66.

SvjedodŽba o osposobljenosti

Članak 6

(1) Polaznicima koji su uspješno završili program osposobljavanja, Organizacija izdaje odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti (u daljnjem tekstu: Svjedodžba).

(2) Izgled Svjedodžbe, ovisno o programu osposobljavanja, dan je na Obrascu 1. i Obrascu 2. u dodatku 3, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Osiguranje jednake sigurnosti i opoziv (dio-D)

Članak 7.

Iznimno od uvjeta propisanih odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo može odobriti odstupanja i to:

1. Organizaciji, od pojedinog uvjeta propisanog odredbama ovoga Pravilnika odnosno JAR-147 ako postoji pravna praznina te ako Organizacija ispuni dodatne uvjete koje Ministarstvo smatra neophodnim za osiguranje jednake sigurnosti. Dodatni uvjeti moraju biti prihvaćeni od nadležnih tijela svih država punopravnih članica JAA.

2. Državnoj obrazovnoj ustanovi, od svih uvjeta propisanih odredbama ovoga Pravilnika odnosno JAR-147 ako su osposobljavanje i ispitni standardi odgovarajući uvjetima prema JAR-66, a da su sati školovanja u skladu sa JAR-147-85.

Izdavanje OvlaŠtenja

Članak 8.

(1) Uz zahtjev za izdavanje, izmjenu, dopunu ili produžavanje važećeg Ovlaštenja, Organizacija je dužna podnijeti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta te preslik MTOE propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Ovisno o programu osposobljavanja, Ministarstvo izdaje Ovlaštenje sukladno uvjetima iz članka 3. i 4. i/ili članka 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika. Ovlaštenjem se definira vrsta i opseg poslova za koje je Organizacija ovlaštena.

(3) Organizacija koja je ovlaštena za osposobljavanje za tip zrakoplova sukladno JAR-147.105, mora izvoditi osposobljavanje i/ili provjeru znanja za tip zrakoplova i/ili određenog posla na zrakoplovu sukladno JAR-147.110, uz uvjet udovoljavanja standarda za tip zrakoplova i/ili određeni posao na zrakoplovu sukladno JAR-66.

(4) Organizacija ne može biti ovlaštena samo za provođenje ispita.

(5) Izgled Ovlaštenja dan je na Obrascu u dodatku 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

UKIDANJE, suspenzija, ograniČenje ili odbijanje produŽavanja OvlaŠtenja

Članak 9.

(1) Kad Organizacija prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je izdano Ovlaštenje, Ministarstvo će ukinuti, suspendirati, ograničiti ili odbiti traženo produžavanje Ovlaštenja.

(2) Prije nego što ukine, suspendira, ograniči ili odbije traženo produžavanje Ovlaštenja, Ministarstvo mora o toj namjeri i razlozima pismenim putem pozvati Organizaciju da se u roku od 28 dana očituje.

(3) Ukidanje, suspenzija, ograničavanje ili odbijanje traženog produžavanja Ovlaštenja stupa na snagu danom donošenja.

(4) Detaljan opis postupka iz ovoga članka, dan je u dodatku 5., Dio-D i dodatku 6, 9A-JAR-147.120. Sekcija 1 i Sekcija 2, koji su satavni dio ovoga Pravilnika.

OmoguĆavanje nadzora

Članak 10.

Organizacija mora Ministarstvu omogućiti nesmetan nadzor, a ako radi na više lokacija, mora omogućiti nesmetan nadzor na svim lokacijama.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

UsklaĐenost s meĐunarodnim propisima

Članak 11.

Ovaj Pravilnik usklađen je s međunarodnim propisima i standardima i to:

– JAR-147 Odobrene organizacije za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja,

– JAR-66 Licenciranje zrakoplovno-tehničkog osoblja.

Dodaci

Članak 12.

(1) Dodaci 1.-6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a to su:

Dodatak 1: SVJEDODŽBA O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJE I TABLICA PROGRAMA ŠKOLOVANJA

Dodatak 2: MTOE

Dodatak 3: SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

Dodatak 4: PODACI O STRUČNOM OSOBLJU “Obrazac 4”

Dodatak 5: 9A-JAR-147: Sekcija 1

Dodatak 6: 9A-JAR-147: Sekcija 2 (AMC IN IEM)

(2) Dodaci iz stavka (1) ovoga članka izrađeni su u skladu s JAR-147 sekcija 1 i sekcija 2, a primjenjuju se na pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja, sa sjedištem u RH.

(3) Odredbe ostalih JAR propisa na koje upućuju odredbe ovoga Pravilnika, primjenjivat će se kao preporučena praksa do donošenja propisa koji će regulirati tu materiju.

Članak 13

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno početkom primjene pojedinih odredaba ovoga Pravilnika, prestaju vrijediti odredbe važećih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu ako su u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Ovlaštenja za stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih uređaja koja su izdana do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do stjecanja ovlaštenja prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Organizacija koja ima ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka dužna je uskladiti se s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku dvije godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/15
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 10. travnja 2001.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.
 

DODATAK 2

Niže navedena poglavlja predstavljaju osnovu za izradu MTOE

Niže navedena poglavlja su osnova i zahtijevana su prema JAR-147.65

Način sastavljanja operativnog priručnika i niže navedena forma predstavljaju preporuku a ne obvezu sve dok se u MTOE nalazi index odnosnih pojmova kao prilog i dok točke definirani u prvom dijelu ostaju u prvom dijelu.

Dijelovi 2, 3 i 4 mogu biti napravljeni kao zasebni operativni priručnici koji su sastavni dio glavnog operativnog priručnika. U tom slučaju u glavnom operativnom priručniku moraju biti definirana glavna načela i strategija 2., 3. i 4. dijela kao zasebnih operativnih priručnika.

U tom slučaju moguće je ovlastiti kvalificiranu osobu s iskustvom u Organizaciji za odobravanje navedenih zasebnih operativnih priručnika pod uvjetom da je propisana procedura za navedeni postupak u točki 1.10.

Ako se radi o Organizaciji koja već ima ovlaštenje prema nekom drugom JAR standardu koji zahtijeva operativni priručnik (npr. JAR-145; MOE) dozvoljeno je kombinirati MTOE zahtjeve s točkama prvog dijela, dodavajući dijelove 2, 3 i 4. U tom slučaju bitno je da kazalo odnosnih pojmova bude uključeno u dio 4. Točku 4.3

1. DIO UPRAVLJANJE

1.1 Obveze odgovornog rukovoditelja

1.2 Poslovodni kadar

1.3 Dužnosti i obveze poslovodnog kadra

1.4 Organigram poslovodnog kadra

1.5 Lista instruktora i ispitivača

1.6 Lista odobrenih lokacija

1.7 Opis objekata i radnog prostora

1.8 Program osposobljavanja i popis tečajeva odobren od Ministarstva

1.9 Postupak objave promjena u Organizaciji

1.10 Objašnjenje i postupak revizija priručnika

2. DIO POSTUPCI ŠKOLOVANJA/ISPITIVANJA

1.1 Struktura programa osposobljavanja

1.2 Priprema programskog gradiva

1.3 Priprema radnog prostora i opreme

1.4 Priprema prostora i opreme za praktično osposobljavanje

1.5 Izvođenje osnovnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja

1.6 Zapis provedenog osposobljavanja

1.7 Prostor za zapise o osposobljavanju

1.8 Osposobljavanje na lokacijama navedenim pod 1.6

1.9 Organiziranje ispita

1.10 Osiguravanje i priprema ispitnog gradiva

1.11 Priprema ispitnog prostora

1.12 Provođenje ispitivanja i ispita

1.13 Ocjenjivanje osnovnog praktičnog znanja

1.14 Označavanje i zapis ispita

1.15 Prostor za zapise o ispitima

1.16 Ispiti na lokacijama koje nisu navedene pod 1.6

1.17 Priprema, kontrola i izdavanje svjedodžbi za program osnovnog osposobljavanja

3. DIO POSTUPCI OSIGURANJA KVALITET SUSTAVA OSPOSOBLJAVANJA

1.1 Audit sustava

1.2 Audit ispita

1.3 Analiza ispitnih rezultata

1.4 Audit i analiza korektivnih mjera

1.5 Godišnja analiza odgovornog rukovoditelja

1.6 Osposobljavanje instruktora

1.7 Osposobljavanje ispitivača

1.8 Zapisi o osposobljavanju instruktora i ocjenjivača

4. DIO PRILOZI

1.1 Primjeri dokumenata i obrazaca

1.2 Nacrt programa svakog tečaja

1.3 Index odnosnih pojmova

  

DODATAK 3

Svjedodžba završenog programa školovanja za održavanje zrakoplova

Organizacija prema JAR-147 mora izdavati svjedodžbe polaznicima koji su uspješno završili osposobljavanje za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih dijelova sa mogućim ograničenjima u okviru odobrenog programa.

Alternativno ovlaštena Organizacija može izdati svjedodžbu kandidatima koji su položili sve ispite zahtjevane od strane Ministarstva.

Predviđene su dvije vrste svjedodžbi

1. Obrazac 1 Svjedodžba o završenom baznom školovanju Organizacije JAR-147

2. Obrazac 2 Svjedodžba o završenom školovanju za tip zrakoplova Organizacije prema JAR-147

  

DODATAK 5 9A-JAR-147 SEKCIJA 1

SEKCIJA 1 – UVJETI

1 OPĆENITO

Ova Sekcija sadrži uvjete za stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja.

F

2 IZGLED

2.1 Uvjeti u JAR-147 su postavljeni u dva stupca na stranicama, od kojih je svaki označen datumom izdavanja odnosno datumom promjene.

2.2 Podnaslovi su otisnuti kurzivom.

2.3 Bilješke koje sadrže dodatna objašnjenja otisnuta su manjim slovima.

2.4  Novi, promijenjeni ili ispravljani tekst nalazi se unutar zagrada i otisnut je zelenom bojom.

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

9A-JAR-147.1 Općenito
(vidi IEM 147.1)

(a) JAR-147 propisuje uvjete koje Organizacija mora ispunjavati u provođenju odobrenog strukovnog osposobljavanja i provjere zrakoplovno-tehničkog osoblja sukladno JAR-66.

(b) Odobreno osnovno osposobljavanje traži se u JAR-66 zbog mogućnosti kvalifikacije uz maksimalno smanjenje u ukupnom iskustvu u održavanju kako je navedeno u JAR-66.

(c) Organizacija koju je ovlastilo nadležno tijelo može se kvalificirati za provođenje osnovnog osposobljavanja prema stavku (b) u skladu s 9A-JAR-147 dijelovima A i B.

(d) Organizaciji može biti odobrena provedba osposobljavanja za tip zrakoplova i/ili obavljanje određenog posla na zrakoplovu opisanih u JAR-66, od strane nadležnog tijela u skladu s 9A-JAR-147 dijelovima A i C.

(e) Organizaciji ne može biti odobreno samo provođenje ispitivanja.

9A-JAR-147.5 Stupanje na snagu

(a) JAR-147 je objavljen 3. travnja 1998, a stupio je na snagu 1. lipnja 1998.

(b) Nakon 1. lipnja 2001. svaka Organizacija koja traži Ovlaštenje prema 9A-JAR-147.1(c) mora biti u sukladnosti s JAR-147.

(c) Ovlaštenje prema JAR-147 može biti izdano od strane nadležnog tijela bilo kada nakon datuma stupanja na snagu navedenog u stavku (a)..

(d) Organizacije za osposobljavanje mogu biti kvalificirane u skladu s nacionalnim zrakoplovnim propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu JAR-147(a) do 1.lipnja 2001.

9A-JAR-147.10 Definicije

Za potrebe 9A-JAR-147 primjenjuju se sljedeće definicije:

žOdgovorni rukovoditeljž je fizička osoba u Organizaciji koja osigurava da se osposobljavanje financira i provodi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Odgovorni rukovoditelj može pismeno ovlastiti neku drugu kvalificiranu osobu s iskustvom u Organizaciji za provođenje osposobljavanja za svaki pojedini dan, ali joj ne smije u potpunosti prepustiti svoje obveze rukovođenja.

žOdobreni program osnovnog osposobljavanjaž je program osnovnog osposobljavanja zrakoplovno-tehničkog osoblja koji daje određeni stupanj znanja i određeno iskustvo sukladno prema JAR-66

žPunopravni član JAA Authorityž predstavlja civilne zrakoplovne vlasti zemlje članice JAA. To znači da će ovlaštenje ili dozvola izdana u skladu sa JAR-om od strane civilnih zrakoplovnih vlasti zemlje članice JAA biti priznata od strane civilnih zrakoplovnih vlasti ostalih zemalja članica JAA

    

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

  

DIO A - OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

9A-JAR-147.15 Primjenjivost
(vidi AMC i IEM 147.15)

(a) Dio A u 9A-JAR-147 propisuje uvjete za izdavanje Ovlaštenja Organizacijama za provođenje odobrenih programa školovanja i/ili ispitivanja propisanih od strane JAR-66 i izdavanja Svjedodžbi polaznicima koji uspješno završe takve programe.

(b) Organizacije koje se nalaze u državama s punopravnim članicama JAA mogu biti ovlaštene temeljem JAR-147 ukoliko su u skladu s JAR-147 dijelovima A i B, A i C ili kombinacijama.

(c) Organizacija koja se nalazi u državi koja nije punopravna članica JAA ili koja uopće nije članica JAA može dobiti ovlaštenje JAA ukoliko su nadležna tijela zemalja punopravnih članica JAA suglasna s tim da postoji potreba za takvim ovlaštenjem. Umjesto toga nadležno tijelo može odobriti Organizaciju iz države koja nije član JAA, temeljem ovlaštenja izdanog od strane nadlenog tijela koje nije član JAA, pod uvjetom da je Organizacija u sukladnosti s dodatnim uvjetima koje propisuje JAA što bi osiguralo istovjetnost s JAR-147.

9A-JAR.147-20 Zahtjev i izdavanje

(a) Zahtjev za izdavanje Ovlaštenja Organizacije temeljene na JAR-147 ili za dopunu postojećeg Ovlaštenja temeljenog na JAR-147 mora biti predan s kopijom MTOE.

(b) Svaka organizacija koja je u stanju dokazati da zadovoljava uvjetima JAR-147 i koja je platila naknadu propisanu od nadležnog tijela ima pravo postati ovlaštena Organizacija odobrena sukladno JAR-147.

(c) Takvo Ovlaštenje se primjenjuje na kompletnu Organizaciju na čelu s odgovornim rukovoditeljem.

9A-JAR-147.25 Opseg ovlaštenja

Opseg ovlaštenja se potvrđuje izdavanjem Ovlaštenja Organizaciji od strane nadležnog tijela. U Ovlaštenju mora biti naznačen opseg ovlasti. Obrazac ovlaštenja nalazi se u 9A-JAR-147 Sekcija 2, dodatak 1.

9A-JAR-147.30 Zahtjevi koji se odnose na objekte i opremu
(vidi AMC i IEM 147.30)

(a) Odgovarajući objekti i oprema moraju biti osigurani za svaki planirani dan osposobljavanja ili ispitivanja.

(b) Nastava iz teoretskog dijela i provjera teoretskog znanja moraju se provoditi u okolini potpuno odvojenoj od ostalih objekata.

(c) U okolini iz stavka (b) mora se održavati takva razina osvjetljenja, buke, temperature/vlage da omogućava polaznicima potrebnu koncentraciju za učenje ili provjeru znanja, bez ometanja ili nelagode.

(d) Pri osnovnom osposobljavanju opisanom u 9A-JAR-147, Dio B, radionice za osposobljavanje i/ili objekti za održavanje moraju biti odvojeni od učionice osigurani za praktičnu obuku u skladu s planiranim programom osposobljavanja. Osim toga, može se potpisati ugovor s nekom drugom organizacijom koja bi omogućila takve radionice i/ili opremu za održavanje. Kada se koriste takve usluge druge organizacije, mora se potpisati pismeni ugovor s tom organizacijom, u kojem se određuju uvjeti pristupa i korištenja osnovnih radionica i/ili opreme za održavanje. Nadležno tijelo i JAA ekipe za standardizaciju će zahtjevati dozvolu pristupa u te organizacije, pa se to mora pobliže označiti u pisanom ugovoru.

(e) U slučaju osposobljavanja za tip zrakoplova i/ili određeni posao na zrakoplovu prema JAR-147, Dio C, moraju biti osigurani odgovarajući objekti koji sadrže primjere tipova zrakoplova iz 9A-JAR-147.45(d).

(f) Smještaj u uredima mora se osigurati instruktorima, ispitivačima znanja i praktičnog rada kako bi im se osigurala priprema za zadatke bez nepoželjnog ometanja ili nelagode.

(g) Mora se osigurati oprema za sigurnu pohranu testova, ocjena i svjedodžbi. Prostor u kojem se pohranjuju dokumenti mora biti takav da dokumenti ostaju u dobrom stanju cijelo razdoblje čuvanja kako je propisano u JAR-147.55. Pohrana dokumenata i uredski smještaj mogu biti na istom mjestu ukoliko su zadovoljeni uvjeti dovoljne sigurnosti.

(h) Knjižnica mora postojati i biti opskrbljena svim trenutačno postojećim tehničkim materijalom prikladnim za opseg i razinu osposobljavanja koje se provodi.

9A-JAR-147.35 Zahtjevi koji se odnose na osoblje
(vidi AMC i IEM 147.35)

(a) Potrebno je imenovati odgovornu osobu s iskustvom ili grupu osoba prihvatljivih nadležnom tijelu, čije obaveze uključuju utvrđivanje da li je Organizacija u skladu s uvjetima JAR-147. Takva osoba (osobe) je podređena odgovornom rukovoditelju koji mora biti prihvatljiv nadležnom tijelu. Odgovorna osoba s iskustvom ili osobe može biti i odgovorni rukovoditelj, pod uvjetom da udovoljava zahtjeve za položaj odgovornog rukovoditelja kako je definirano u JAR-147.10.

(b) Organizacija mora osigurati dovoljno kvalificiranog osoblja za planiranje i provođenje teoretske i praktične nastave, provjeru znanja i provjeru praktičnog znanja koji su u skladu s Ovlaštenjem. U slučaju da neka druga organizacija pruža usluge praktične nastave i provjeru praktičnog znanja, osoblje te druge organizacije može biti priznato za provedbu praktične nastave i provjeru praktičnog znanja. Bilo koja osoba može imati bilo koju kombinaciju uloga instruktora, ispitivača ili ispitivača praktičnog znanja pod uvjetom da je u skladu sa stavkom (c).

(c) Iskustvo i kvalifikacije instruktora, ispitivača znanja i ispitivača praktičnih znanja moraju biti utvrđeni kao standard prihvatljiv nadležnom tijelu. Svaka osoba na takvom položaju prihvaćena od nadležnog tijela u skladu s važećim nacionalnim zrakoplovnim propisima, prije stupanja na snagu JAR-147, zadržat će svoj status u skladu s ovim stavkom.

(d) Ispitivači znanja i ispitivači praktičnih znanja moraju biti prihvatljivi nadležnom tijelu osim ako se nadležno tijelo nije složilo s postupcima definiranim u MTOE o njihovim uvjetima prihvatljivosti takvog osoblja.

(e) Znanje instruktora i ispitivača koje se odnosi na aktualnu tehnologiju, praktične vještine, ljudske faktore i nove vještine osposobljavanja koje se provode moraju se obnavljati prema postupcima prihvatljivim nadležnom tijelu.

9A-JAR-147.40 Baza podataka o instruktorima, ispitivačima i ispitivačima praktičnog znanja

(a) Organizacija mora čuvati podatke o svim instruktorima, ispitivačima znanja i ispitivačima praktičnog znanja. Ti podaci trebaju odražavati iskustvo, kvalifikacije, iskustvo u osposobljavanju i sva obavljena osposobljavanja kadrova.

(b) Baza podataka mora biti dostavljena za sve instruktore, ispitivače znanja i ispitivače praktičnog znanja. Svako ograničenje opsega ovlasti pojedinca, posebno onog osoblja odobrenog na temelju 9A-JAR-147.35(d), mora biti navedeno.

(c) Instruktori, ispitivači znanja i ispitivači praktičnih znanja moraju dobiti kopiju vlastitih podataka (terms of reference).

9A-JAR-147.45 Oprema za osposobljavanje
(vidi IEM 147.45)

(a) Svaka učionica mora imati dostatan pribor za prezentaciju u skladu sa standardima koji jamče polaznicima u učionici lako čitanje prikazanih tekstova, crteža, dijagrama i brojki s bilo kojeg mjesta u učionici. Pribor za prezentaciju treba uključivati uređaje za simulaciju koji bi omogućili polaznicima bolje razumijevanje određene teme za koju se smatra da takvi uređaji pridonose njenom boljem razumijevanju.

(b) Radionice i/ili objekti za održavanje za osnovno osposobljavanje temeljeni na 9A-JAR-147.30(d) moraju sadržavati svu potrebnu opremu nužnu za provedbu osposobljavanja propisanog opsega.

(c) Radionice i/ili objekti za održavanje za osnovno osposobljavanje temeljeni na 9A-JAR-147.30(d) moraju imati prikladan izbor zrakoplova, motora, dijelova zrakoplova i zrakoplovne opreme.

(d) Objekti za osposobljavanje za tip zrakoplova i/ili određeni posao na zrakoplovu moraju sadržavati primjere prikladnih tipova zrakoplova. Također se mogu koristiti uređaji za simulaciju ukoliko su prihvaćeni od strane nadležnog tijela koji osiguravaju dobre standarde osposobljavanja.

9A-JAR-147.50 Udžbenici za osposobljavanje
(vidi AMC 147.50)

(a) Udžbenici za osposobljavanje za svaku pojedinu kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova moraju se dati polaznicima i pokrivati nastavni plan i program propisan u JAR-66.

(b) Polaznicima treba biti dozvoljen prikladan pristup primjerima dokumentacije održavanja i tehničkim podacima koji se nalaze u knjižnici opisanoj u 9A-JAR-147.30(g).

9A-JAR-147.55 Arhiva podataka

Organizacija mora čuvati sve podatke o osposobljavanju, ispitima, provjerama pet godina nakon što je polaznik završio tečaj.

9A-JAR-147.60 Postupci osposobljavanja i sustav kakvoće
(vidi AMC 147.60)

(a) Organizacija mora utvrditi postupke prihvaćene od strane nadležnog tijela kako bi osigurala potrebne standarde osposobljavanja koji su u skladu s uvjetima u JAR-147.

(b)(1) Organizacija mora utemeljiti sustav kakvoće koji uključuje neovisni postupak audita kojim se nadgleda osposobljavanje, način provjere znanja, provjeru praktičnog znanja i sukladnost postupcima. U malim organizacijama takvi se postupci audita ugovorno povjeravaju drugoj Organizaciji ili osobi osposobljenoj za takve poslove i odobrenoj od strane nadležnog tijela. Rezultati audita moraju se dostaviti odgovornom rukovoditelju kako bi se proveli postupci poboljšanja osposobljavanja ukoliko za tim postoji potreba. Ovakav sustav mora biti prihvaćen od nadležnog tijela.

(2) Ako Organizacija radi u povezanosti s organizacijom za održavanje odobrenoj prema JAR-145 ili s organizacijom za proizvodnju odobrenoj prema JAR-21, neovisni auditi procedura moraju se provoditi isključivo od strane odjela za audit organizacije odobrene prema JAR-145 ili JAR-21.

9A-JAR-147.65 MTOE

(a) Organizacija mora izraditi MTOE koji sadrži sljedeće:

1. izjavu potpisanu od strane odgovornog rukovoditelja kojom se potvrđuje da je navedena Organizacija u skladu s JAR-147 i da će u svakom trenutku biti u skladu s JAR-147;

2. titulu (titule) i ime (imena) osobe (osoba) prihvaćenih od strane nadležnog tijela na temelju 9A-JAR-147.35(a);

3. zadatke i obveze odgovorne osobe (osoba) opisane u točki 2. uključujući poslove koje oni mogu obavljati direktno s nadležnim tijelom, u ime Organizacije;

4. organigram s lancem odgovornosti rukovodećeg kadra;

5. listu instruktora, ispitivača znanja i ispitivača praktičnog znanja;

6. opći opis opreme i objekata za osposobljavanje i ispitivanje koji se nalazi na adresama opisanim u Ovlaštenju Organizacije i ako je potrebno, bilo koju drugu lokaciju, kako se zahtijeva u 9A-JAR-147.70(b);

7. program osposobljavanja koji definira opseg ovlaštenja;

8. postupke promjena opisa Organizacije;

9. postupke Organizacije zahtijevani u 9A-JAR-147.60(a);

10. postupke kontroliranja Organizacije navedeni u 9A-JAR-147.70(c) u provođenju osposobljavanja, ispitivanja ili provjere izvan lokacija navedenih u 9A-JAR-147.70(b);

11. popis lokacija navedenih u 9A-JAR-147.70(b);

Napomena: Primjer MTOE nalazi se u JAR-147, Sekcija 2, Dodatak 2.

(b) MTOE Organizacije i bilo koja naknadna promjena mora biti odobrena od strane nadležnog tijela.

(c) Kada je Organizacija ovlaštena prema drugom JAR standardu (npr. JAR-145) koji također zahtijeva opis operativnih postupaka, organizacije i uputa za rad, nije nužno izraditi poseban MTOE sukladno JAR-147 pod uvjetom da prvi opis sadrži sve podatke koji se traže u 9A-JAR-147.65.

9A-JAR-147.70 Povlastice Organizacije

(a) Organizacija odobrena prema JAR-147 u skladu s MTOE odobrenim temeljem JAR-147 smije provoditi sljedeće:

(1) Odobreno osnovno osposobljavanje temeljem nastavnog plana i programa navedenog u JAR-66 ili dijela tog plana i programa.

(2) Odobreno osposobljavanje prema tipu zrakoplova i/ili određenom poslu na zrakoplovu sukladno JAR-66.

(3) Provođenje provjere znanja u ime nadležnog tijela, uključujući provjeru znanja za polaznike koji nisu završili osposobljavanje u JAR-147 Organizaciji na zahtjev nadležnog tijela.

(4) Izdavanje Svjedodžbi u stavcima (a)(1) i/ili (a)(2) i/ili (a)(3).

(b) Osim ako nije naznačeno drugačije, stavak (c): osposobljavanje, provjera znanja i provjera praktičnih znanja može biti provođeno isključivo na lokacijama navedenima u Ovlaštenju Organizacije i/ili na bilo kojoj lokaciji navedenoj u MTOE odobrenom na temelju JAR-147.

(c) Organizacija ovlaštena temeljem JAR-147 smije provoditi osposobljavanje, provjeru znanja i provjeru praktičnog znanja i izvan lokacija navedenih u (b) samo uz postupke kontrole prihvaćene od strane nadležnog tijela. Takve lokacije ne moraju biti navedene u opisu Organizacije.

9A-JAR-147.75 Promjene u Organizaciji

(a) Organizacija odobrena temeljem JAR-147 mora obavijestiti nadležno tijelo o bilo kojem prijedlogu promjena organizacije koje utječu na Ovlaštenje prije nego što se ta promjena dogodi. Na taj se način omogućuje nadležnom tijelu da utvrdi usklađenost s JAR-147 i da promijeni, ako je nužno, Ovlaštenje toj Organizaciji.

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete, pod kojima Organizacija odobrena temeljem JAR-147 može djelovati i tijekom tih promjena, osim ako nadležno tijelo ne odredi da se Ovlaštenje suspendira.

(c) Ukoliko Organizacija propusti obavijestiti nadležno tijelo o planiranim promjenama, posljedice mogu biti suspenzija ili ukidanje Ovlaštenja s datumom uvođenja promjena.

9A-JAR-147.80 Valjanost ovlaštenja

Ako Ovlaštenje Organizacije temeljeno na JAR-147 nije prethodno ukinuto, suspendirano, ograničeno, ili odbijeno, valjanost Ovlaštenja ovisi o:

(a) trajnoj usklađenosti MTOE sukladno JAR-147;

(b) dopuštenju nadležnog tijela uz trajnu usklađenost Organizacije prema JAR-147;

(c) dozvoljavanju pristupa JAA tima za standardizaciju u Organizaciju temeljenu prema JAR-147, kako bi utvrdio usklađenost sa JAA standardima;

(d) plaćanju svih troškova propisanih od stane nadležnog tijela.

     

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

  

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

     

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

     

DIO B – ODOBRENI PROGRAM OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA

9A-JAR-147.85- Odobreni program osnovnog osposobljavanja
(vidi AMC i IEM 147.85)

(a) Odobreni program osnovnog osposobljavanja temeljem JAR-147 mora se sastojati od sljedeća četiri elementa: usvajanje znanja, provjeri znanja, usvajanje praktičnih znanja i provjera praktičnog znanja.

(b) Usvajanje znanja mora pokriti područja iz JAR-66 za kategorije i podkategorije A, B1 i B2 dozvola za održavanje zrakoplova kao što je navedeno u JAR-66. Svaka kategorija i podkategorija dozvola može se podijeliti u poglavlja ili podpoglavlja znanja, koji mogu biti međusobno izmiješani s elementima praktičnog dijela osposobljavanja pod pretpostavkom da su zadovoljeni uvjeti o trajanju osposobljavanja iz stavka (g) do zaključno (l).

(c) Provjera znanja mora sadržavati prosjek iz područja usvajanja znanja opisanih u (b).

(d) Usvajanje praktičnih znanja mora obuhvatiti praktičnu uporabu uobičajene opreme i alata, sastavljanje/rastavljanje tipičnih zrakoplovnih dijelova, kao i sudjelovanje u tipičnim poslovima održavanja.

Kada Organizacija, odobrena temeljem JAR-147, potpiše ugovor s nekom drugom organizacijom koja je u skladu s 9A-JAR-147.30(d) za provođenje praktičnog dijela osposobljavanja u potpunosti ili djelomično od strane te druge organizacije, Organizacija mora utvrditi da je praktični dio obuke stvarno proveden.

(e) Provjera praktičnog znanja mora pokriti praktično osposobljavanje i utvrditi da li se polaznik izvještio u korištenju opreme i alata te radu u skladu s priručnicima za održavanje.

(f) Program osnovnog osposobljavanja za podkategorije B1 i B2 odobrene prema JAR-66 mora trajati najmanje 2400 sati, a za podkategoriju B1 kombiniranu s B2 najmanje 3000 sati.

(g) Program osnovnog osposobljavanja za kategoriju A odobrenu prema JAR-66 mora trajati najmanje 800 sati.

(h) Program osnovnog osposobljavanja za prelazak s JAR-66 odobrene dozvole za održavanje zrakoplova kategorije A na dozvolu podkategorije B1 ili B2 mora trajati najmanje 1600 sati; a za prelazak s dozvole za održavanje zrakoplova kategorije A odobrene temeljem JAR-66 na dozvolu podkategorije B1 kombinirane s dozvolom B2 mora trajati najmanje 3000 sati.

(i) Program osnovnog osposobljavanja za prelazak s JAR-66 odobrene dozvole za održavanje zrakoplova podkategorije B1 na B2 ili s podkategorije B2 na B1 mora trajati najmanje 600 sati.

(j) Program osnovnog osposobljavanja za prelazak s JAR-66 odobrene dozvole za održavanje zrakoplova iz jedne podkategorije B1 u drugu podkategoriju B1 mora trajati najmanje 200 sati.

(k) Program osnovnog osposobljavanja za prelazak s JAR-66 odobrene dozvole za održavanje zrakoplova iz jedne podkategorije A u drugu podkategoriju A mora trajati najmanje 70 sati.

(l) Bez obzira na članke (f) do zaključno (k), nadležno tijelo može izuzeti Organizaciju i njene polaznike od obveza teoretskog i praktičnog školovanja, iz jednog ili više propisanih područja, pod uvjetom da je nadležno tijelo ustanovilo da je znanje iz područja propisanog JAR-66 usvojeno drugdje te stoga može smanjiti propisan broj sati osposobljavanja nužnih za dobivanje/promjenu dozvole.

9A-JAR-147.90 Provjera općenito

(a) Organizacija odobrena temeljem JAR-147 mora provoditi provjere znanja iz predmeta navedenih u Ovlaštenju.

(b) Provjera znanja mora biti u obliku pitanja s odgovorima višestrukog izbora i može biti pomoću računala, na papiru ili kombinacija.

(c) Polaznik koji se služi prevarom ili posjeduje materijale koji se odnose na područje iz provjere znanja, osim papira ispita i dozvoljene dokumentacije, mora biti diskvalificiran i ne smije pristupiti nikakvom ispitivanju najmanje 12 mjeseci nakon dana incidenta. Nadležno tijelo mora biti obaviješteno o takvom incidentu, zajedno s detaljima istrage, u roku od 1 mjeseca.

(e) Ispitivač koji za vrijeme provjere znanja daje bilo kojem polazniku čije se znanje provjerava, odgovore na pitanja iz ispita, mora biti udaljen s mjesta ispitivača, a ispitivanje se proglašava nevaljanim. Nadležno tijelo mora biti obaviješteno o takvom događaju u roku od jednog mjeseca i slučaj trebaju ponovo razmotriti nadležno tijelo i Organizacija s ciljem utvrđivanja da li će i kada udaljeni ispitivač biti vraćen na mjesto ispitivača.

9A-JAR-147.95 Provjera osnovnog znanja
(vidi AMC 147.95)

(a) Provjera osnovnog znanja mora se održati nakon završetka svakog tematskog poglavlja ili podpoglavlja opisanog u JAR-66.

(b) Provjera osnovnog znanja mora se provoditi bez upotrebe bilježaka s predavanja.

(c) Provjera osnovnog znanja mora pokrivati bitan izbor tema iz JAR-66 iz pojedinog poglavlja ili podpoglavlja dijela osposobljavanja koji je završio. Pitanja koja će biti korištena u provjeri određuju ispitivači.

(d) Svi ispiti iz osnovnog znanja iz poglavlja ili podpoglavlja potrebni da se dobije kategorija ili podkategorija prema JAR-66 moraju se položiti u roku od 5 godina nakon položenog prvog ispita znanja za određenu kategoriju. Osoba koja ne zadovolji na ispitu iz osnovnog znanja iz poglavlja ili podpoglavlja ne smije ponovo pristupiti ispitu mjesec dana od dana održavanja provjere.

(e) Bez obzira na stavke (a) do zaključno (d) nadležno tijelo može izuzeti polaznika od obveza polaganja ispita u slučaju da je polaznik prethodno uspješno položio ispit, sadržajno prema JAR-66.

(f) Nadležno tijelo može tražiti od Organizacije da provjeri znanje polaznicima koji nisu prošli osnovno osposobljavanje u organizaciji sukladno JAR-147. Potreba za provođenjem takve provjere znanja bit će određena od strane nadležnog tijela.

9A-JAR-147.100 Provjera osnovnog praktičnog znanja
(vidi ACM 147.100)

(a) Provjera osnovnog praktičnog znanja mora se provesti za vrijeme osposobljavanja od strane imenovanih ispitivača. Provjera se provodi na kraju svakog perioda kada ispitivači dolaze u radionice ili objekte za održavanje ili svakih 6 mjeseci (što je od toga prije).

Kada Organizacija odobrena temeljem JAR-147 potpiše ugovor s nekom drugom organizacijom koja je u skladu s 9A-JAR-147.30(d) o potpunoj ili djelomičnoj provjeri praktičnog znanja te izabere i imenuje ispitivače za provjeru praktičnih znanja iz druge organizacije, JAR-147 odobrena Organizacija mora utvrditi da je praktična provjera provedena.

(b) Polaznik mora postići prolaznu ocjenu kod ispitivača kako je propisano u 9A-JAR-147.85(c).

   

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

   

DIO C – ODOBRENO OSPOSOBLJAVANJE ZA TIP ILI ODREĐENI POSAO NA ZRAKOPLOVU

9A-JAR-147.105 Odobreno osposobljavanje za tip/ određeni posao na zrakoplovu

Organizaciji ovlaštenoj temeljem JAR-147 može biti odobreno provođenje osposobljavanja prema JAR-66 za tip i/ili određeni posao na zrakoplovu pod uvjetom da je nadležno tijelo zadovoljno sukladnošću postignutom sa standardima postavljenima u JAR-66.

9A-JAR-147.110 Provjera znanja za tip zrakoplova
(vidi AMC 147.110)

Organizacija ovlaštena temeljem JAR-147 u skladu s 9A-JAR-147.105 Ovlaštenjem o provođenju osposobljavanja za tip zrakoplova mora provoditi provjeru znanja za tip zrakoplova i/ili određenog posla na zrakoplovu određenih u JAR-66 pod uvjetom da je nadležno tijelo zadovoljno sukladnošću postignutom sa standardima postavljenima u JAR-66 za tip i/ili određeni posao na zrakoplovu.

 

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

 

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

  

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

 

DIO D – JEDNAKA SIGURNOST I OPOZIV

9A-JAR-147.115 Slučajevi jednake sigurnosti
(vidi AMC 147.115)

(a) Nadležno tijelo može izuzeti Organizaciju od bilo kojeg uvjeta iz JAR-147, kada postojeća situacija nije pokrivena JARom-147 ovisno o sukladnosti s dodatnim uvjetom (uvjetima) koje nadležno tijelo smatra nužnima za osiguravanje jednake sigurnosti. Takav dodatni uvjet (uvjeti) mora biti usklađen između svih nadležnih tijela zemalja punopravnih članica JAA, kako bi se osiguralo stalno priznavanje Ovlaštenja.

(b) Nadležno tijelo može izuzeti državnu obrazovnu ustanovu od potrebe usklađenosti sa uvjetima JAR-147 pod uvjetom da je nadležno tijelo utvrdilo da su standardi osposobljavanja i ispitivanja jednakovrijedni standardima iz JAR-66, da je trajanje osposobljavanja u skladu s 9A-JAR.147.85 i da JAA tim za standardizaciju ima pravo pristupa u skladu s 9A-JAR-147.80(c). Takva državna ustanova za školovanje dobit će Ovlaštenje JAR-147 temeljeno na ovoj iznimci i bit će na JAA popisu u skladu s 9A-JAR-147.1.

9A-JAR.147.120 Ukidanje, suspenzija, ograničenje, odbijanje obnavljanja JAR-147 ovlaštenja ili prihvaćanje
(vidi IEM 147.120)

(a) Nadležno tijelo može na temelju dokaza ukinuti, suspendirati, ograničiti ili odbiti obnavljanje 9A-JAR-147 Ovlaštenja u slučaju da utvrdi da Organizacija koja ima Ovlaštenje ne odgovara uvjetima navedenima u ovom Pravilniku i 9A-JAR-147 u skladu s točkom (a)(1).

(1) Najmanje 28 dana prije donošenja odluke o ukidanju, suspendiranju, ograničenju ili odbijanju, nadležno tijelo će pismenim putem i s obrazloženjem obavijestiti nositelja Ovlaštenja o svojoj namjeri.

Također mora nosiocu Ovlaštenja pružiti mogućnost očitovanja koju će uzeti u razmatranje.

(b) Osim ako nije naznačeno drugačije u točki (b)(1), svaka Organizacija prema 9A-JAR-147.15(c) koja je ovlaštena temeljem ovlaštenja izdanog od stane nadležnog tijela države koja nije punopravna članica JAA, može biti podvrgnuta ograničenjima i uvjetima iz stavka (a) i točke (a)(1) od strane JAA stožera.

(1)               Ograničavanje, suspenzija, ukidanje ili odbijanje obnavljanja ovlaštenja izdanog od stane nadležnog tijela države koja nije punopravni član JAA, prestaje valjanost ovlaštenja prema JAR-147 od datuma donošenja odluke o ograničavanju, suspenziji, ukidanju ili odbijanju obnavljanja takvog ovlaštenja. Stožer JAA će obavijestiti nositelja ovlaštenja o mjerama, ali neće ponuditi mogućnost prilagođavanja kao u točci (a)(1).

     

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

     

DODATAK 6 9A-JAR-147
SEKCIJA 2

SEKCIJA 2 – PRIHVATLJIVI NAČINI UDOVOLJAVANJA (u daljnjem tekstu AMC)
I MATERIJAL TUMAČENJA/POJAŠNJENJA
(u daljnjem tekstu IEM)

  

1 OPĆENITO

1.1 Ova Sekcija sadrži prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) i materijal tumačenja/pojašnjenja (IEM) koji su dogovoreni za uključivanje u JAR-147.

1.2 Ako pojedini JAR članak nema navedene prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) niti materijal tumačenja/pojašnjenja (IEM), smatra se da nema potrebe za dodatnim materijalima.

2. PREZENTACIJA

2.1 Prihvatljivi načini udovoljavanja (AMC) i materijal tumačenja/pojašnjenja (IEM) su predočeni na širini cijele stranice na slobodnim stranicama, a svaka stranica označena je datumom izdavanja ili brojem promjene pod kojim su napravljene dopune ili novo izdanje.

2.2 Koristi se označavanje brojevima prema kojem prihvatljivi načini udovoljavanja ili materijal tumačenja/pojašnjenja, nose isti broj kao i JAR članak na koji se odnose. Brojevi počinju slovima AMC ili IEM kako bi se taj materijal razlikovao od samog teksta JAR (u originalu AMC i IEM).

2.3 Skraćenice AMC i IEM također ukazuju na prirodu materijala pa su za tu svrhu utvrđene dvije vrste materijala, kako slijedi:

Prihvatljivi načini udovoljavanja (Acceptable Means of Compliance - AMC) opisuju načine ili nekoliko alternativnih načina, ali ne nužno i jedine moguće načine na koje se može udovoljiti nekom uvjetu. Treba svakako napomenuti da gdje se novi AMC izradi, svaki takav AMC (koji može biti dopuna postojećem AMC) će se unijeti kao dopuna dokumentu nakon savjetovanja prema NPA proceduri;

materijal tumačenja/pojašnjenja (IEM) pomaže objasniti značenje uvjeta.

2.4 Novi AMC ili IEM materijali mogu se, prije svega, staviti na raspolaganje odmah tako da se izdaju kao privremene upute (TGL Tentative Guidance Leaflet). Privremene upute za održavanje mogu se naći u materijalu; Joint Aviation Authorities Materijal za upravnu provedbu i upute, Sekcija dva – Održavanje, dio tri: Privremene upute (Administrative & Guidance Materijal, Cection Two-Maintenance, Part three: Temporary Guidance) Postupak vezan za Privremene upute (TGL) uključen je u Sekciju dva, Održavanje, dio dva, Poglavlje 11.

2.5 Tumačenja, koja ne čine dio AMC ili IEM teksta, napisana su malim slovima.

2.5  Novi, dopunjeni ili ispravljeni tekst umetnut je unutar zagrada i otisnut zeleno.

  

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

      

SEKCIJA 2 – PRIHVATLJIVI NAČINI UDOVOLJAVANJA
I MATERIJAL TUMAČENJA/POJAŠNJENJA
(AMC & IEM)

 

IEM 147.1 Općenito
Vidi 9A-JAR 147.1

Joint Aviation Authorities (JAA) dokument pod nazivom “JAR-147 Popis ovlaštenih organizacija” publicira se otprilike svaka 4 mjeseca te je zbog toga moguće da novo ovlaštena ili prihvaćena Organizacija u međuvremenu ne bude uvrštena. Zbog toga se Organizacija ovlaštena prema JAR-147, a koja nije navedena od strane JAA, može koristiti ako ista podnese dokaz da je ovlaštena prema JAR-147 od nadležnog tijela ili prihvaćena prema JAR-147 od strane Odjela za održavanje u sjedištu JAA. Takav dokaz može biti u obliku kopije ovlaštenja prema JAR-147 koju izdaje nadležno tijelo ili svjedodžba o prihvaćanju koju izdaje Odjel za održavanja u sjedištu JAA.

IEM 147.10 Pojmovi
Vidi 9A-JAR 147.10

Glede pojma “odgovorni rukovoditelj”, kad se organizacija odobri sukladno jednom ili više JAR koji uvjetuju postavljanje odgovornog rukovoditelja i ako je utvrđeni odgovorni rukovoditelj nadležan za cijelu organizaciju, tada takav rukovoditelj treba biti ista osoba za sve relevantne JAR odredbe. Kad je organizacija podijeljena u odjele s odvojenom odgovornošću od kojih jedan ima dozvolu prema JAR-147, tada taj odjel za osposobljavanje u održavanju može imati svojeg vlastitog odgovornog rukovoditelja ako takav rukovoditelj udovolji mjerilu definicije JAR.

Glede pojma “Organizacije”, svaka Organizacija izvan države koja je punopravna članica JAA, registrirana kao pravna osoba s objektima za osposobljavanje unutar države punopravne članice JAA, morat će dokazati, ako to bude potrebno, da može pravno obavljati posao u državi punopravnoj članici JAA.

IEM 147.15(b) Primjenjivost
Vidi 9A-JAR 147.15 (b)

1. Nadležno tijelo države koja je punopravna članica JAA treba priznati ovlaštenje koje daje drugo nadležno tijelo države punopravne članice JAA sukladno Ciparskom sporazumu (Cyprus Arrangement) iz 1990, a za članice Europske zajednice također Propis 3922/91 (Regulation). Zbog toga je potrebno razlikovati ovlaštenja koja izdaje nadležno tijelo države punopravne članice JAA, koja su priznata i ovlaštenja koja izdaje nadležno tijelo države kandidata za članicu JAA, a koja nisu priznata. Također treba napomenuti da nadležno tijelo države punopravne članice JAA može izdati ovlaštenje Organizaciji smještenoj u državi koja je kandidat za članicu JAA sukladno JAR-147.15(c) što će priznati nadležna tijela drugih država punopravnih članova JAA.

2. Sjedište JAA izdaje popis ovlaštenih Organizacija prema JAR-147, priznatih od nadležnih tijela država punopravnih članica JAA, a pod nazivom “JAR-147 Popis ovlaštenih organizacija”.

3. Da bi neka Organizacija dobila ovlaštenje prema JAR-147.15(b) kao Organizacija smještena unutar država punopravnih članica JAA rukovodstvo prema JAR-147.35(a) mora biti smješteno u državama koje su punopravne članice JAA. Ako je rukovodstvo sukladno JAR-147.30(a) smješteno u više država punopravnih članica JAA, ovlaštenje će izdati nadležno tijelo države punopravne članice JAA u kojoj se nalazi odgovorni rukovoditelj. Iz toga također slijedi da, ako je rukovodstvo sukladno JAR 147.35(a) smješteno izvan država punopravnih članica JAA, primjenjuje se JAR-147.15(c). Međutim treba napomenuti da takva Organizacija može koristiti “nacionalnu” upravljačku strukturu radi udovoljavanja JAR-147.35(a) umjesto “međunarodne” upravljačke strukture takve Organizacije u kojem slučaju se primjenjuje JAR-147.15(b).

4. Ako neka Organizacija koristi objekte unutar i izvan države punopravne članice JAA pod istim ovlaštenjem prema JAR-147, takvi objekti mogu se uvrstiti u povlastice koje su naznačene u ovlaštenju, a ovisno o MTOE koji navodi objekte i sadrži postupke kontrole takvih objekata, nadležno tijelo se treba uvjeriti da one tvore sastavni dio Organizacije prema JAR-147.

AMC 147.15 (c) Primjenjivost
Vidi 9A-JAR 147.15 (c)

Kako bi nadležno tijelo utvrdilo da li postoji potreba, ono će tražiti od potencijalnog podnositelja zahtjeva da pruži dokaze ovlaštene organizacije za održavanje prema JAR-145 koju je odobrilo nadležno tijelo punopravne članice JAA da ta organizacija želi koristiti objekte potencijalnog podnositelja zahtjeva za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja. Ti dokazi trebaju biti u obliku pisma odnosno pisama organizacije koja se nalazi u državi punopravnoj članici JAA koja objašnjavaju razloge za tu potrebu. Prije nego prihvati takav zahtjev, nadležno tijelo pridržava pravo provjere da je ta potreba utemeljena.

IEM 147.15 (c) Primjenjivost
Vidi 9A-JAR 147.15 (c)

1. Glavni razlog nadležnog tijela države punopravne članice JAA za prihvaćanje neke Organizacije na temelju ovlaštenja koje je izdalo nadležno tijelo države koja nije punopravna članica JAA, je osigurati učinkovito korištenje svojih kadrova. Zbog toga slijedi da će nadležno tijelo države punopravne članice JAA pokušati primijeniti ovu metodu u svakoj državi koja ima veći broj Organizacija, a koje koristi zrakoplovstvo (zrakoplovna industrija ili operatori) država punopravnih članica JAA.

2. Politika nadležnog tijela države punopravne članice JAA glede prihvaćanja organizacije na temelju ovlaštenja koje je izdalo nadležno tijelo države koja nije punopravna članica JAA, je osigurati sukladnost s JAR-147.

Nadležno tijelo države punopravne članice JAA uspostavlja sukladnost s JAR-147 na sljedeći način:

a. usporedbom odgovarajućih propisa u osposobljavanju kadrova u održavanju i radnih postupaka nadležnog tijela države koja nije punopravna članica JAA s JAR-147 i JAA Materijal za upravnu provedbu i upute, sekcija dva – Održavanje, dio dva – Postupci određivanja razlika i uspostavljanje dodanih uvjeta vezanih za te razlike;

b. provjerom da li nadležno tijela države koja nije punopravna članica JAA surađuje s nadležnim tijelom države koja je punopravna članica JAA tako da obavljaju i izvještavaju o redovnim kontrolama i posebnim ispitivanjima organizacije i standarda osposobljavanja;

c. provjerom da prihvaćena Organizacija udovoljava dodatnim uvjetima utvrđenim u točki (a) te da nadležno tijelo države koja nije punopravna članica JAA izvještava o svim neudovoljavanjima koja bi mogla dovesti do obustave ili opoziva prihvaćanja prema JAR-147;

d. izdavanjem dodatnih uvjeta za Organizacije u svakoj državi kao prihvatljivi načini udovoljavanja (AMC) u obliku Dodataka JAR-147, sekcija 2 ili početno kao privremene upute (TGL);

3. bez obzira na stavke (1) i (2) kad takva Organizacija ima objekte smještene u državi punopravnoj članici JAA, bit će potrebno ovlaštenje sukladno s JAR-147-15(b).

AMC 147.30(b) Zahtjevi koji se odnose na objekte
Vidi 9A-JAR 147.30(b)

1. Maksimalni broj polaznika obuhvaćenih u predavanjima tijekom osposobljavanja je 28 u svakoj učionici.

2. Veličina smještaja za svrhe provjere znanja treba biti takva da niti jedan polaznik sa svojeg mjesta tijekom ispita ne može čitati s papira ili zaslona računala bilo kojeg drugog polaznika.

AMC 147.30(d) i (e) Zahtjevi koji se odnose na objekte
Vidi 9A-JAR 147.30(d) i (e)

Maksimalni broj polaznika obuhvaćenih praktičnim osposobljavanjem tijekom osposobljavanja smije biti najviše 15 po nastavniku ili ocjenjivaču.

IEM 147.30(h) Zahtjevi koji se odnose na objekte
Vidi 9A-JAR 147.30 (h)

1. Za odobreni program osnovnog osposobljavanja potrebno je osigurati pristup kopijama svih JAR odredbi i nacionalne zakonske regulative iz područja zrakoplovstva, primjera tipičnih priručnika za održavanje zrakoplova i servisnih biltena, direktiva za plovidbenost, dokumenata o zrakoplovima i uređajima, dokumentacije o prenošenju prava, priručnika za postupke i programe održavanja zrakoplova. Osim JAR odredbi i nacionalnih zrakoplovnih propisa, ostatak dokumentacije treba predstavljati tipične primjere za veće i manje zrakoplove i obuhvaćati zrakoplove i helikoptere, kako je primjereno. Avionička dokumentacija treba obuhvaćati reprezentativni opseg dostupne opreme. Svu dokumentaciju potrebno je redovito pregledavati i obnavljati.

2. Ako Organizacija ima postojeće propise, priručnike i dokumentaciju potrebne prema drugoj JAR odredbi, nije potrebno udvostručivati objekte i opremu već omogućiti pristup polaznicima pod kontrolom/nadzorom.

IEM 147.35(a) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(a)

1. Sljedeće točke 2. i 3. imaju namjenu pružiti nekoliko primjera o tome kako se Organizacija može ustrojiti. Iz toga slijedi da se Organizacija može ustrojiti za upravljanje koristeći model koji se razlikuje od onog opisanog uz uvjet da se jasno odredi osoba odnosno osobe odgovorne prema 9A-JAR-147.35 (a).

2. Preporuča se da veća Organizacija imenuje voditelja osposobljavanja koji ima odgovornost za svakodnevno upravljanje Organizacijom. Takva osoba također može biti odgovorni rukovoditelj. Organizacija može imenovati rukovoditelja za kakvoću odgovornog za upravljanje sustavom kakvoće prema JAR-147 Dio B ili Dio C. Takva osoba može istovremeno biti instruktor i/ili ispitivač. Općenito, veća organizacija je ona koja je sposobna omogućiti izobrazbu za 50 polaznika ili više.

3. Preporuča se da manja Organizacija kombinira neke ili sve pozicije navedene u točki 2., uz uvjet da nadležnom tijelu dokaže da se usprkos ograničenom osposobljavanju mogu realno obaviti sve funkcije. Općenito, manja organizacija je ona koja je sposobna omogućiti izobrazbu do najviše 50 polaznika.

4. Kad Organizacija dobije ovlaštenje na temelju drugog JAR standarda koji sadrži neke slične funkcije tada se takve funkcije mogu kombinirati.

AMC 147.35(a) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(a)

JAA Obrazac 4 treba ispuniti osoba (osobe) utvrđene prema 9A-JAR-147.35(a), koji se podnosi nadležnom tijelu na prihvaćanje.

IEM 147.35(b) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(b)

1. Organizacija treba imati stalno zaposleno osoblje kako bi mogla poduzeti minimalni predloženi opseg osposobljavanja, ali može ugovoriti na nepuno radno vrijeme instruktore za predmete koji se podučavaju privremeno.

2. Stalno zaposleno osoblje može se koristiti i za druge dužnosti između semestara.

AMC 147.35(c) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(c)

1. Onaj tko nema prethodno dokazano uspješno iskustvo u samostalnom podučavanju, ne smije podučavati, osim pod nadzorom iskusnog instruktora do postizanja zadovoljavajućeg stupnja osposobljenosti u podučavanju. Zadovoljavajući stupanj osposobljenosti u podučavanju znači posjedovanje dovoljno znanja o pojedinom predmetu koji se podučava i sposobnost prenošenja znanja marljivom polazniku tako da se tražena razina znanja prema JAR-66 može postići u okviru granica školovanja iz pojedinog predmeta. Preporuča se da potencijalni instruktori prođu tečaj iz tehnika podučavanja.

2. Kada državna obrazovna ustanova kvalificira tehničke instruktore prema nacionalnom standardu nadležno tijelo može prihvatiti takve kvalifikacije na temelju točke 1.

AMC 147.35(d) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(d)

1. Ispitivači trebaju pokazati jasno razumijevanje standarda traženog prema JAR-66 i imati odgovoran stav u provođenju ispita kako bi se osigurao najviši stupanj znanja. Takvi ispitivači trebaju raditi pod nadzorom iskusnog ispitivača dok se iskusni ispitivač i nadležno tijelo ne uvjere u ispitivačev standard i odgovornost osim ako se nadležno tijelo drugim načinima uvjeri da predloženi ispitivač udovoljava zahtjevima.

2. Za svakog ispitivača treba ispuniti JAA Obrazac 4.

AMC 147.35(e) Zahtjevi koji se odnose na osoblje
Vidi 9A-JAR 147.35(e)

Postupak treba omogućiti ne manje od 35 sati obnavljanja znanja instruktora/ispitivača svaka 24 mjeseca te treba pokazati za svakog instruktora/ispitivača kad je obnavljanje znanja planirano i kad se održalo. Tih 35 sati može se podijeliti tijekom 24 mjeseca u više dijelova te može uključivati aktivnosti kao što je nazočnost na odgovarajućim predavanjima i seminarima.

IEM 147.45(a) Nastavna oprema
Vidi 9A-JAR 147.45(a)

1. Sintetična nastavna pomagala su radni modeli nekog sustava ili komponente i uključuju kompjutorske simulacije.

2. Smatra se da je sintetično nastavno pomagalo korisno za složene sustave i za vježbu u rješavanju problema.

IEM 147.45(c) Nastavna oprema
Vidi 9A-JAR 147.45(c)

1. Odabir dijelova zrakoplova mora biti primjeren u odnosu na određeni predmetni modul ili podmodul sukladno JAR-66 za koji se izvodi osposobljavanje. Na primjer modul turbina i motora zahtijeva opskrbu dovoljnim brojem dijelova iz različitih vrsta turbinskih motora da bi se pokazalo kako ti dijelovi izgledaju, koja su kritična područja s pozicije održavanja te da omoguće vježbe rasklapanja/sklapanja.

2. Odabir zrakoplovnih motora, dijelova zrakoplova i avionska oprema mora biti primjerena obzirom na određeni predmetni moduli ili podmodul prema JAR-66 koji se podučava. Na primjer, za avionsko osposobljavanje u podkategoriji B2 bio bi potreban, uz drugu opremu, pristup barem jednoj vrsti instaliranih autopilotskih i upravljačkih sustava, tako da polaznici u radnom okružju mogu promatrati i tako potpunije razumjeti održavanje i funkcioniranje sustava.

3. Pristup se može tumačiti u svezi s uvjetima za opremu u 9A-JAR-147.30(d) u tome što postoji sporazum sa organizacijom za održavanje prema JAR-145 o pristupu takvim dijelovima, itd.

AMC 147.50(a) Udžbenici za osposobljavanje
Vidi 9A-JAR 147.50(a)

Nastavni, materijal za osposobljavanje i drugi obrazovni materijali trebaju biti u suštini točni u vrijeme izdavanja. Ako ne postoji sustav revizije dokumenata, treba dati pisano upozorenje u tom smislu.

AMC 147.60(b) Postupci osposobljavanja i sustav kvalitete
Vidi 9A-JAR 147.60(b)

1. Primarni cilj sustava kakvoće je omogućavanje Organizaciji da dokaže mogućnost uspješnog osposobljavnja polaznika te ispunjavanja uvjeta sukladno JAR-147.

2. Postoje dva elementa u sustavu kakvoće, a to su neovisne audit procedure i nadzor uprave Organizacije te sustav praćenja.

3. Neovisno provođenje audita je proces rutinske provjere slučajnih uzoraka s ciljem utvrđivanja osposobljanosti Organizacije da provede osposobljavanje i ispite prema traženim standardima. To predstavlja pregled cjelovitog sustava osposobljavanja i ne nadomješta potrebu da instruktori osiguraju provođenje osposobljavanja prema traženom standardu.

4. Osim kako je određeno u točki 5., audit procedure trebaju osigurati provjeru sukladnosti prema JAR-147 barem jednom svakih 12 mjeseci te se mogu obaviti kao jedan kompletan audit ili podijeliti prema unaprijed određenom planu.

5. Ako se Organizacija sa sposobnošću osposobljavanja broja polaznika manjeg od 50 odluči ugovoriti audit sustava kakvoće prema 9A-JAR-147.60(b), uvjet je da se provedu dva audita svakih dvanaest mjeseci, od kojih jedan mora biti nenajavljen.

6. Potrebno je napraviti izvještaj svaki puta kad se provede audit opisujući uočena odstupanja te predlažući korektivne mjere. Izvještaj treba poslati odjelu odnosno odjelima zaduženim za provođenje korektivnih mjera te predložiti rokove za korekciju odstupanja. Mogući datumi provođenja korektivnih mjera mogu se raspraviti s rukovoditeljima odjela u kojima je proveden audit prije nego što odjel za kakvoću potvrdi te datume u izvještaju. Nadležni odjeli prema 9A-JAR-147.60(b) trebaju ispraviti sve negativne zaključke i obavijestiti odjel kakvoće o tim ispravcima.

7. Audit treba ustanoviti tako da se uvijek osigura da audit provode kadrovi koji nisu zaduženi za provođenje funkcije ili procedure. Zbog toga slijedi da velika Organizacija treba imati određenu grupu za audit kakvoće čija jedina funkcija je provođenje audita, izrada izvještaja, predlaganje korektivnih mjera i praćenje rezultata kako bi se osiguralo provođenje korektivnih mjera, a time i ispravljanje uočenih nedostataka. Kod Organizacije srednje veličine prihvatljivo je koristiti kompetentne kadrove iz jedne sekcije/odjela za provođenje audita u onoj sekciji/odjelu, za čiju funkciju i procedure nisu odgovorni uz uvjet da ukupno planiranje i provedba budu pod kontrolom rukovoditelja za kvalitetu.

8. Nadzor uprave i sustav praćenja je drugi dio neovisnog sustava kakvoće i ne može se ugovoriti s vanjskim osobama. Osnovna funkcija je osigurati da se svi uočeni nedostaci kao rezultat provođenja audita isprave na vrijeme kako bi se odgovorni rukovoditelj mogao ispravno informirati o stanju sukladnosti i svim pitanjima sigurnosti. Odgovorni rukovoditelj treba održavati redovite sastanke radi provjere provođenja korektivnih mjera i poštivanja definiranih rokova. U velikim Organizacijama takvi sastanci mogu biti delegirani na rukovoditelja kvalitete ako se odgovorni rukovoditelj/izvršni direktor barem jednom godišnje susreće s odgovornim osobljem uključenim u pregled sveukupnog rada.

AMC 147.85(d) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(d)

Najmanje 30 % vježbi praktičnog osposobljavanja treba provesti u stvarnim radnim uvjetima kako bi se osiguralo da polaznik ima određeno iskustvo radnog okružja prije nego što se dovrši program osnovnog osposobljavanja.

AMC 147.85(f) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(f)

Osposobljavanje podkategorije B1 ili B2 ili podkategorije B1 kombinirano B2 sa prema JAR-66 treba obuhvaćati između 50% i 60% teoretske poduke.

AMC 147.85(g) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(g)

Osposobljavanje kategorije A prema JAR-66 treba obuhvaćati između 30% i 35% teoretske poduke.

AMC 147.85(h) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(h)

Osposobljavanje za prebacivanje iz kategorije A na podkategoriju B1 ili B2 ili B1 kombinirano sa B2 prema JAR-66 treba obuhvaćati između 60% i 70% teoretske poduke.

AMC 147.85(i) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(i)

Osposobljavanje za prebacivanje iz podkategorije B1 u B2 ili iz podkategorije B2 i B1 prema JAR-66 treba obuhvaćati između 80% i 85% teoretske poduke.

AMC 147.85(j) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(j)

Osposobljavanje za prebacivanje iz jedne podkategorije B1 u drugu podkategorije B1 prema JAR-66 treba obuhvaćati između 50% i 60% teoretske poduke.

AMC 147.85(k) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85(k)

Osposobljavanje za prebacivanje iz jedne podkategorije A do druge podkategorije A prema JAR-66 treba obuhvaćati između 30% i 40% teoretske poduke.

AMC 147.85(l) Program osnovnog osposobljavanja
Vidi 9A-JAR 147.85

Ovaj stavak obuhvaća situacije u kojima je polaznik jednako osposobljen u nekoj drugoj organizaciji ili školi temeljem čega se može smatrati nerazumno i nepotrebno ponavljati takvo osposobljavanje. Budući da se opseg osposobljavanja i standardi razlikuju, ovaj stavak omogućuje da se svaki slučaj razmotri pojedinačno. Slučajevi osposobljavanja koji bi trebali biti pokriveni obuhvaćaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

Osposobljavanje na razini višeg školovanja kao što je diploma sveučilišta, tehničko osposobljavanje iz vojnog zrakoplovstva, početno osposobljavanje u zrakoplovstvu i slično tehničko osposobljavanje u nekom drugom nezrakoplovnom području. U svakom slučaju, Organizacija treba usporediti standarde osposobljavanja i predložiti odgovarajuće izuzetke nadležnom tijelu, ako nadležno tijelo već nije odredilo odgovarajuće izuzeće drugim ustanovama.

AMC 147.95(d) Provjera osnovnog znanja
Vidi 9A-JAR 147.95(d)

1. Broj pismenih pitanja za svaku kategoriju i podkategoriju prema JAR-66 i vrijeme dopušteno za dogovor na ta pitanja određeno je u materijalu za upute “JAA Materijala za upravnu provedbu i upute, Poglavlje dva, Održavanje, Dio dva Postupci, poglavlje 23”.

2. Prolazna ocjena za svakog polaznika za svaku kategoriju A ili podkategoriju B1 ili B2 prema JAR-66 provjera osnovnog znanja ne smije biti manja nego ona navedena u “JAA uputama JAA Materijala za upravnu provedbu i upute, Poglavlje dva, Održavanje, dio dva Postupci, poglavlje 23”.

3. Ukoliko se ispit provodi u više dijelova, provjera osnovnog znanja iz točke 2. odnosi se na svaki pojedini dio.

AMC 147.95(f) Provjera osnovnog znanja
Vidi 9A-JAR 147.95(d)

Postoje mogućnosti prema kojima nadležno tijelo može zatražiti od ovlaštene Organizacije prema JAR-147 ispitivanje polaznika koji se nije osposobljavao u dotičnoj Organizaciji, i to:

– kada je polaznik sam proučavao predmet, a nije pohađao odobreni tečaj;

– kada je polaznik pohađao nezrakoplovni tečaj;

– kada polaznik nije u mogućnosti dovršiti proces provjere znanja u nekoj Organizaciji iz osobnih razloga;

– kada se polaznik osposobljava u državi čije zrakoplovne vlasti nisu priznate od strane nadležnog tijela.

AMC 147.100(b) Provjera praktičnog znanja
Vidi 9A-JAR 147.100(b)

Zadovoljavajuća provjera znanja za svakog polaznika dobiva se kad ispitivač utvrdi da polaznik udovoljava mjerilu navedenom u 9A-JAR-147.85(f). To znači da je polaznik pokazao sposobnost korištenja odgovarajućeg alata/opreme/opreme za ispitivanje kako je navedeno od strane proizvođača alata/opreme/opreme za ispitivanje te korištenja priručnika za održavanje te da polaznik može provesti potreban pregled/ispitivanja, a da mu ne promaknu neki kvarovi, da može odmah odrediti položaj dijelova te da je u stanju ispravno odstraniti/namjestiti/podesiti takve dijelove. Od polaznika se jedino traži da obavi dovoljno pregleda/ispitivanja i odstranjivanja/namještanja/podešavanja dijelova kako bi dokazao svoju sposobnost. Polaznik također treba pokazati da je uredan u obavljanju poslova te da se pridržava upozorenja i mjera sigurnosti koje vrijede za polaznika i za proizvod. Polaznik također treba pokazati odgovornost glede sigurnosti letenja i plovidbenosti zrakoplova.

AMC 147.110 Provjera za tip zrakoplova
Vidi 9A-JAR 147.110

Prolazna ocjena za svakog polaznika za sve vrste provjere za tip zrakoplova prema JAR-66 ne smije biti niža nego što je određeno u “JAA Materijalu za upravnu provedbu i upute, Sekcija dva – Održavanje, dio dva- Postupci, Poglavlje 23”.

AMC 147.115 Jednaka sigurnost
Vidi 9A-JAR 147.115

Svi predloženi slučajevi jednake sigurnosti trebaju biti dogovoreni s nadležnim tijelom jedne zemlje punopravne članice JAA, a nakon toga predloženi nadležnim tijelima svih država punopravnih članica JAA na razmatranje.

AMC 147.115 (b) Jednaka sigurnost
Vidi 9A-JAR 147.115(b)

Državne obrazovne ustanove ne trebaju:

1. biti organizacije određene sukladno 9A-JAR-147.10;

2. imati odgovornog rukovoditelja, što ovisi o tome da li ustanova imenuje odgovornu osobu za upravljanje Organizacijom koja raspolaže dovoljnim sredstvima za vođenje Organizacije prema JAR-147;

3. imati odgovornog rukovoditelja, ali moraju odrediti kvalificiranu osobu s iskustvom koja osigurava da se osposobljavanje financira i provodi u skladu sa standardima JAR-147.;

4. imati neovisni audit kakvoće, što ovisi o ustanovi koja provodi inspekciju obrazovnih ustanova te audita Organizacija ovlaštenih prema JAR-147, učestalošću zahtijevanom prema JAR-147.

IEM 147.120 Ukidanje, suspenzija, ograničenja, odbijanje ovlaštenja ili prihvaćanje
Vidi 9A-JAR 147.120

Postupak podnošenja zahtjeva koji se odnosi na ukidanje, suspenziju, ograničenje ili odbijanje ovlaštenja ili prihvaćanje nalazi se u “JAA Materijalu za upravnu provedbu i upute, Sekcija dva – Održavanje, dio dva – Postupci”.

   

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

  

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

   
zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !