Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno-sportske letjelice ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 3.5.2006 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno-sportske letjelice

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1187

Na temelju članka 157.L297529 točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA – PILOTA ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE LETJELICE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno-sportske letjelice (u daljnjem tekstu: organizacija za osposobljavanje) za stjecanje dozvola, odnosno, ovlaštenja koja se u tu dozvolu upisuju.
(2) Zrakoplovno osoblje – piloti zrakoplovno-sportske letjelice (u daljnjem tekstu: zrakoplovno osoblje) su:
1. Piloti balona
2. Padobranci
3. Piloti parajedrilice
4. Piloti ovjesne jedrilice
5. Piloti jedrilice
6. Piloti mikrolakog aviona.

Uvjeti

Članak 2.

Organizacija za osposobljavanje mora udovoljavati uvjetima u pogledu odgovarajućeg stručnog osoblja, opreme za osposobljavanje i prikladnog okruženja za provedbu teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

Zahtjev za ovlaštenje organizacije za osposobljavanje

Članak 3.

(1) Zahtjev za ovlaštenje organizacije za osposobljavanje podnosi se na propisanom obrascu iz Dodatka 1, koji je tiskan uz ovoj Pravilnik, i čini njegov sastavni dio.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti sljedeći dokazi:
1) akt o osnivanju i unutrašnjoj organizaciji,
2) skica prostorije za održavanje teorijske nastave,
3) popis opreme i učila za provedbu stručnog osposobljavanja (računala, grafoskopi, navigacijske karte, videoprojektori i sl., te bilo koja druga oprema koja se odnosi na sigurnost letenja),
4) popis stručne literature koja će se koristiti tijekom osposobljavanja,
5) odobrenje za uporabu aerodroma na kojem se obavlja stručno osposobljavanje,
6) dozvola za rad radiopostaje,
7) izjava o prilagođenosti za parajedrilicu i ovjesnu jedrilicu,
8) potvrda o ispravnosti za parajedrilicu i ovjesnu jedrilicu,
9) polica osiguranja za odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama.

Izdavanje ovlaštenja organizaciji za osposobljavanje

Članak 4.

(1) Nakon udovoljavanja propisanim uvjetima, Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz prethodno mišljenje Hrvatskog zrakoplovnog saveza, izdaje ovlaštenje organizaciji za osposobljavanje.
(2) Ovlaštenje organizaciji za osposobljavanje izdaje se na rok valjanosti do tri godine.
(3) Prije isteka valjanosti ovlaštenja, organizacija za osposobljavanje podnosi zahtjev za produženje valjanosti ovlaštenja na obrascu iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.
(4) Ovlaštena organizacija za osposobljavanje dužna je ishoditi suglasnost Ministarstva za sve promjene uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano prije nego se promjena uključi u sustav osposobljavanja.
(5) Ako u tijeku valjanosti ovlaštenja organizacija za osposobljavanje prestane udovoljavati nekim od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano, Ministarstvo može djelomično ili potpuno ukinuti ovlaštenje.

Registar osposobljavanja

Članak 5.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora voditi registar osposobljavanja.
(2) Registar osposobljavanja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1) osobne podatke kandidata,
2) podatke o valjanosti i kategoriji liječničke svjedodžbe kandidata,
3) osobne podatke instruktora/učitelja koji obavlja stručno osposobljavanje,
4) podatke o dozvoli i ovlaštenju instruktora/učitelja koji obavlja stručno osposobljavanje,
5) podatke o redovitim provjerama u letu i iz teorije,
6) podatke o procjeni instruktora/učitelja o napredovanju kandidata.
(3) Registar osposobljavanja vodi se u papirnom obliku i elektronskom obliku.

Članak 6.

(1) Organizacija za osposobljavanje dužna je osigurati vođenje:
1) dnevnih planova osposobljavanja,
2) dnevnika letenja, odnosno, padobranskih skokova,
3) naloga za letove,
4) evidencije o ugrožavanju sigurnosti, nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova koje su se dogodile tijekom osposobljavanja.
(2) Na vođenje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 5.#clanak5 stavak 3. ovoga Pravilnika.

Program osposobljavanja

Članak 7.

Osposobljavanje za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovnog osoblja provodi se po programima za stručno osposobljavanje koje utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.

Prostor za održavanje osposobljavanja

Članak 8.

(1) Prostor za izvođenje teorijskog dijela osposobljavanja čini posebnu građevinsku cjelinu, koja je, prije svega, namijenjena za rad organizacije za osposobljavanje ili ima poseban ulaz u višenamjenskom objektu.
(2) Prostor mora biti odgovarajuće veličine primjeren planiranom broju kandidata za osposobljavanje te prikladan za prikaz opreme, koja se koristi u sustavu osposobljavanja, kao nadopuna teorijskoj nastavi.

Oprema za osposobljavanje

Članak 9.

(1) Pod opremom za osposobljavanje podrazumijevaju se:
1. zrakoplov i/ili zrakoplovni uređaj ovisno o vrsti osposobljavanja,
2. uređaj za radiokomunikaciju,
3. odgovarajući prostor za spremanje zrakoplova i/ili zrakoplovnog uređaja i druge opreme koja se koristi u svrhu osposobljavanja.
(2) Za izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja, zrakoplov i/ili zrakoplovni uređaj moraju se upotrebljavati u skladu s kategorijom i namjenom te moraju biti ispravni u vrijeme izvođenja osposobljavanja.

Stručno osoblje za osposobljavanje

Članak 10.

(1) Osposobljavanje kandidata za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja mogu obavljati samo imatelji dozvola s ovlaštenjem učitelja ili instruktora primjerno vrsti osposobljavanja kandidata.
(2) Broj stručnog osoblja za osposobljavanje mora biti sukladan broju kandidata kako bi se omogućio visoki stupanj kvalitete osposobljavanja.
(3) Broj kandidata u grupi tijekom teorijskog osposobljavanja ne smije biti veći od 15, a u praktičnom dijelu odnos kandidata prema broju učitelja ili instruktora ne smije prijeći 6:1.

Rukovoditelj letenja

Članak 11.

(1) Organizacija za osposobljavanje dužna je tijekom praktičnog dijela osposobljavanja osigurati nazočnost rukovoditelja letenja, kao osobe odgovorne za sigurnu pripremu, organizaciju, izvođenje i rukovođenje letenjem zrakoplovno-sportskih letjelica.
(2) Rukovoditelj letenja mora imati važeću dozvolu pilota zrakoplovno-sportske letjelice i ovlaštenje učitelja letenja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Ovlaštenja izdana organizacijama za osposobljavanje do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do dobivanja odgovarajućih ovlaštenja prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 31. prosinca 2006.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/09
Urbroj: 530-09-06-4
Zagreb, 5. travnja 2006.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, v. r.
 
zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno-sportske letjelice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !