Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama ("Narodne novine", br. XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 27.8.2008 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3008

Na temelju članka 38.L407922 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SABIRNI CENTRI, SAJMOVI, PRIJEVOZNICI ŽIVOTINJA I TRGOVCI ŽIVOTINJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja (u daljnjem tekstu: prijevoznici) i trgovci životinjama (u daljnjem tekstu: trgovci), postupak odobravanja sabirnih centara i sajmova, odnosno registracije trgovaca, te sadržaj, oblik i način vođenja propisanih evidencija i upisnika.

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Dezinfekcijska barijera – mjesto ispunjeno vodenom otopinom dezinficijensa, u obliku »tepiha« ili kanala, koje je namijenjeno dezinfekciji obuće ljudi ili kotača prijevoznih sredstava;
2. Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj koji svakom gospodarstvu upisanom u Registar farmi dodjeljuje ovlaštena pravna osoba;
3. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) – temeljna baza podataka o domaćim životinjama (svinje, goveda, ovce i koze), gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj koju vodi ovlaštena pravna osoba u elektronskom obliku;
4. Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja;
5. Prijevoznik – fizička ili pravna osoba u skladu s člankom 2. točkom 24. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupakaL407924 (»Narodne novine«, broj 7/07);
6. Registar farmi (u daljnjem tekstu: RF) – temeljna baza podataka o svim gospodarstvima na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;
7. Sabirni centar – objekt u kojem se životinje iz različitih uzgoja sakupljaju u pošiljke namijenjene za stavljanje u promet;
8. Sajam – vrsta sabirnog centra gdje se životinje iz različitih uzgoja sakupljaju i prodaju;
9. Trgovac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje i prodaje životinje iz komercijalnih razloga, izravno ili neizravno, koja ima redovan promet životinjama i koja u roku od najviše 30 dana proda životinje koje kupi ili premjesti iz prvobitnog prostora u drugi prostor koji nije u njegovom vlasništvu;
10. Životinja – svaka životinja vrste svinja, govedo, ovca i koza, domaći kopitari, perad i kunići.

II. SABIRNI CENTAR I SAJAM

Odgovorna osoba sabirnog centra odnosno sajma

Članak 3.

1) Odgovorna osoba sabirnog centra odnosno sajma mora najmanje jedan radni dan prije planiranog sakupljanja životinja u sabirnom centru odnosno na sajmu obavijestiti ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
2) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati da životinje u sabirnom centru ili sajmu nikada ne dođu u dodir sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa između kojih je moguć prijenos zarazne bolesti.
3) Odgovorna osoba sabirnog centra mora osigurati da u isto vrijeme u sabirnom centru budu smještene jedino životinje iste vrste.

Uvjeti koje mora ispunjavati sabirni centar

Članak 4.

1) Sabirni centar mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– mora biti ograđen ogradom, koja onemogućava nekontrolirani pristup ljudima i životinjama, visine najmanje 1,8 m, s jednim ulazom i jednim izlazom, te s odvojenom ili zajedničkom dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu koja se koristi po uputi veterinara;
– mora imati natkrivene rampe za utovar i istovar životinja u skladu s Dodatkom I. Poglavljem III. Odjeljkom 1. točkom 4. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka;
– mora imati odgovarajuće opremljenu prostoriju za veterinara;
– u njemu mora biti osigurano napajanje životinja;
– mora imati pristup pitkoj vodi sa priborom za pranje i dezinfekciju ruku;
– mora imati prostor za veterinarski pregled životinja;
– mora imati odvojen prostor za izolaciju posebno uginulih i posebno ozlijeđenih životinja;
– mora imati opremu za čišćenje i dezinfekciju prostora i prijevoznih sredstava;
– životinje tijekom boravka u sabirnom centru moraju biti zaštićene od nepovoljnih vremenskih uvjeta;
– mora imati odgovarajući sustav zbrinjavanja otpadnih voda.
2) Ako životinje borave u sabirnom centru dulje od 8 sati, sabirni centar uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
– mora imati odgovarajuće objekte za pojedine vrste životinja koje u njemu borave;
– mora imati odgovarajuće skladište odvojeno za stelju, hranu za životinje i feces.
3) Sabirni centar prije dopreme životinja mora biti očišćen i po potrebi dezinficiran u skladu s uputama službenog/ovlaštenog veterinara.
4) U slučaju goveda i svinja, uz uvjete određene stavcima 1. i 2. ovoga članka, sabirni centri moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.
5) Sabirni centar mora ispunjavati uvjete propisane člancima 19. do 30. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmamaL407925 (»Narodne novine«, broj 136/05).

Uvjeti koje mora ispunjavati sajam

Članak 5.

1) Sajam mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– mora biti ograđen ogradom, koja onemogućava nekontrolirani pristup ljudima i životinjama, visine najmanje 1,8 m, s jednim ulazom i jednim izlazom, te s odvojenom ili zajedničkom dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu koja se koristi po uputi veterinara;
– mora imati natkrivene rampe za utovar i istovar životinja u skladu s Dodatkom I. Poglavljem III. Odjeljkom 1. točkom 4. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka;
– mora imati odgovarajuće opremljenu prostoriju za veterinara;
– mora imati pristup pitkoj vodi s priborom za pranje i dezinfekciju ruku;
– mora imati odvojeni prostor za izolaciju posebno uginulih i posebno ozlijeđenih životinja;
– životinje tijekom boravka u sabirnom centru moraju biti zaštićene od nepovoljnih vremenskih uvjeta;
– mora imati odgovarajući prostor za skupljanje fecesa.
3) Sajam prije dopreme životinja mora biti očišćen i po potrebi dezinficiran u skladu s uputama službenog/ovlaštenog veterinara.
4) Službeni/ovlašteni veterinar obavlja dokumentacijski pregled životinja prije ulaska na sajam.
5) Nije dozvoljen boravak životinja na sajmu dulje od 8 sati.

Postupanje s bolesnim životinjama u sabirnom centru i sajmu

Članak 6.

1) Kod istovara, smještaja u objekte sabirnog centra odnosno sajma i utovaru sa životinjama se mora postupati na propisani način, vodeći računa o izbjegavanju nepotrebne patnje životinja.
2) Bolesne životinje u sabirnom centru odnosno na sajmu, moraju se fizički odvojiti od zdravih životinja, te se mora osigurati veterinarska skrb, a uginule životinje moraju se s mjesta na kojem su odvojene ukloniti u što kraćem vremenskom razdoblju.

Čišćenje i dezinfekcija prijevoznih sredstava

Članak 7.

Životinje se mogu tovariti jedino na prijevozna sredstva koja su dezinficirana u skladu s posebnim propisima koji propisuju način čišćenja i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se prevoze životinje.

Veterinarski pregled u sabirnom centru odnosno na sajmu

Članak 8.

1) Životinje koje se stavljaju u promet preko sabirnog centra odnosno sajma moraju biti propisno označene i mora ih pratiti propisana veterinarska dokumentacija za koju je odgovoran posjednik ili odgovorna osoba sabirnog centra ili sajma koja prima životinju.
2) Unutar 24 sata prije otpreme iz sabirnog centra, životinje moraju biti klinički pregledane te ne smiju pokazivati kliničke znakove bolesti.
3) Veterinarski pregled dopremljenih životinja obavlja službeni/ovlašteni veterinar u sabirnom centru, te nakon obavljenog pregleda izdaje propisanu veterinarsku dokumentaciju za sve životinje koje se u istoj pošiljci otpremaju iz sabirnog centra.

Evidencija koja se vodi u sabirnom centru odnosno na sajmu

Članak 9.

1) Odgovorna osoba sabirnog centra odnosno sajma mora pri dopremi i otpremi životinja voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće podatke:
– ime/naziv i adresu/sjedište posjednika te JIBG otpreme;
– vrijeme i datum dopreme te otpreme životinja iz sabirnog centra odnosno sajma;
– broj i identifikacijske oznake životinja ili stada te JIBG odredišta;
– registracijsku oznaku prijevoznog sredstva i broj odobrenja prijevoznika iz evidencije Uprave za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u skladu s Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupakaL407926 (»Narodne novine«, broj 7/07).
2) Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba dužna je čuvati najmanje tri godine.
3) U slučaju postupanja protivno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka veterinarski inspektor ovlašten je privremeno zabraniti rad sabirnog centra odnosno sajma do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Odobravanje sabirnog centra i sajma

Članak 10.

1) Vlasnik ili korisnik sabirnog centra odnosno sajma mora podnijeti zahtjev za odobravanjem sabirnog centra ili sajma Upravi na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora se dostaviti izvadak iz katastarskog plana, položajni nacrt objekta u mjerilu 1:250 i izvod iz sudskog registra ili obrtnicu.
3) Po podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Uprave obavlja pregled objekta.
4) Ukoliko sabirni centar odnosno sajam ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom ravnatelj Uprave izdaje rješenje o odobravanju kojim se dodjeljuje broj odobrenja te se sabirni centar odnosno sajam upisuje u Upisnik sabirnih centara.
5) Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka može se izdati za pojedinu vrstu ili kategoriju životinja.
6) O upisu u Upisnik sabirnih centara Uprava dostavlja podatke HSC-u.
7) Upisnik sabirnih centara je sastavni dio RF i vodi se u elektronskom obliku.
8) Upisnik iz stavka 4. ovoga članka sadrži slijedeće podatke:
– JIBG
– broj odobrenja,
– ime odnosno naziv vlasnika/korisnika,
– adresu odnosno sjedište vlasnika/korisnika,
– o odgovornoj osobi sabirnog centra odnosno sajma,
– naziv, ako ga ima, i adresa sabirnog centra ili sajma,
– zemljopisne koordinate sabirnog centra odnosno sajma,
– o vrsti životinja kojima se trguje u sabirnom centru odnosno sajmu,
– o smještajnom kapacitetu sabirnog centra ili sajma,
– o službenom/ovlaštenom veterinaru u sabirnom centru odnosno sajmu.
9) O svakoj promjeni podataka iz stavka 8. ovoga članka vlasnik/korisnik je dužan u roku od 15 dana obavijestiti Upravu.
10) Ako veterinarski inspektor utvrdi da sabirni centar odnosno sajam više ne udovoljava propisanim uvjetima može privremeno zabraniti rad sabirnog centra odnosno sajma, te odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
11) Sabirni centar odnosno sajam brisati će se rješenjem iz Upisnika sabirnih centara u slučaju:
– podnesenog zahtjeva vlasnika/korisnika sabirnog centra ili sajma,
– nakon utvrđenog neudovoljavanja propisanim uvjetima na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora.
12) Zahtjev za brisanjem sabirnog centra odnosno sajma iz stavka 11. alineje prve ovoga članka podnosi se Upravi na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

III. PRIJEVOZNIK

Članak 11.

1) Prijevoznik mora biti registriran pri Upravi u skladu sa Zakonom o zaštiti životinjaL407927 (»Narodne novine«, broj 135/06).
2) Prijevoznik mora ispunjavati sljedeće uvjete:
(a) za prijevoz životinja dužan je koristiti prijevozna sredstva koja su:
– konstruirana na način da je onemogućeno propuštanje ili ispadanje životinjskih fekalija, stelje ili hrane za životinje iz vozila,
– očišćena i dezinficirana odmah nakon svakog prijevoza životinja ili proizvoda koji bi mogao utjecati na zdravlje životinja i ako je to potrebno i prije svakog utovara životinja, koristeći odobrena sredstva za dezinfekciju;
(b) moraju imati odgovarajuće uređaje za čišćenje i dezinfekciju koje je odobrila Uprava, te mogućnost za pohranu stelje i gnoja ili moraju osigurati dokumentaciju kao dokaz da navedene poslove obavlja druga osoba, odobrena od Uprave.
3) Prijevoznik mora osigurati da životinje za koje je odgovoran ni u jednom trenutku od napuštanja gospodarstva, sajma ili sabirnog centra do prispijeća na krajnje odredište ne dođu u dodir sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa između kojih je moguć prijenos bolesti.
4) Prijevoznici tijekom prijevoza moraju imati svu propisanu dokumentaciju, koja mora pratiti životinje.

Članak 12.

1) Prijevoznik za svako vozilo koje koristi za prijevoz životinja, mora voditi evidenciju koja sadrži slijedeće podatke:
– mjesto, datum i vrijeme utovara i JIBG otpreme;
– mjesto, datum i vrijeme istovara i JIBG odredišta;
– vrsta, kategorija i broj životinja koje se prevoze;
– mjesto i datum dezinfekcije vozila;
– serijski broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (u daljnjem tekstu: svjedodžba) ili certifikata koji prati životinju,
– planirano trajanje putovanja.
2) Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka prijevoznik je dužan čuvati najmanje tri godine.

IV. TRGOVAC

Članak 13.

1) Trgovac može trgovati životinjama na način da životinje kupuje ili prodaje ili životinje prije prodaje drži u sabirnom centru namijenjenom isključivo životinjama kojima trguje.
2) Trgovac mora osigurati da životinje s kojima trguje u trenutku trgovanja nikada ne dođu u dodir sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa između kojih je moguć prijenos zarazne bolesti.

Članak 14.

1) Trgovac mora podnijeti zahtjev za registracijom Upravi na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora se dostaviti izvod iz sudskog registra ili obrtnica.
3) Po podnesenom zahtjevu ravnatelj Uprave izdaje rješenje na temelju kojeg se trgovac upisuje u Upisnik trgovaca životinjama.
4) U Upisnik iz stavka 2. ovoga članka upisuju se slijedeći podaci:
– ime/naziv trgovca,
– adresa/sjedište trgovca,
– broj odobrenja sabirnog centra,
– adresa sabirnog centra.
5) O svakoj promjeni podataka iz stavka 3. ovoga članka i prestanku obavljanja djelatnosti trgovac je dužan u roku od 15 dana obavijestiti Upravu.
6) Upisnik trgovaca životinja vodi se u elektronskom obliku i sastavni je dio RF.
7) Trgovac će se brisati rješenjem iz Upisnika trgovaca životinjama u slučaju:
– zahtjeva trgovca podnesenog Upravi na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.
– nakon utvrđenog postupanja protivno važećim propisima na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora.

Članak 15.

1) Trgovac mora voditi evidenciju koja sadrži sljedeće podatke:
– ime/naziv posjednika i JIBG sa kojeg kupljena životinja potječe,
– mjesto podrijetla i datum kupnje životinja,
– vrstu, kategoriju, broj i identifikacijsku oznaku životinje ili stada iz kojeg potječu kupljene životinje,
– broj odobrenja prijevoznika i broj registracije prijevoznog sredstva koje prevozi životinje,
– ime/naziv, adresu/sjedište kupca i JIBG odredišta,
– broj plana puta i serijskog broja svjedodžbe/certifikata.
2) Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka trgovac je dužan čuvati najmanje tri godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Prilozi I. – IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Članak 17.
1) Sabirni centri i sajmovi koji su odobreni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju udovoljiti uvjetima propisanim odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 01. siječnja 2009. godine.
2) Trgovci moraju podnijeti zahtjev za registracijom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/16
Urbroj: 525-06-08-1
Zagreb, 18. kolovoza 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.
 

 

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG IV.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !