Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 8.1.2002 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

70

Na temelju članka 40.L78642 stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 60/92, 26/93 i 29/94) ministar zdravstva, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica.

Članak 2.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, najmanje:

1. doktora medicine specijalista epidemiologije

2. jednog zdravstvenog radnika srednje stručne spreme – administratora.

Članak 3.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica zdravstvena ustanova mora osigurati najmanje:

1. jednog diplomiranog tehnologa ili biotehnologa iz područja proizvodnje namirnica odnosno ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica;

2. jednog diplomiranog sanitarnog inženjera ili sanitarnog inženjera.

Radnike iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, zdravstvena ustanova može osigurati i u suradnji s drugom zdravstvenom ustanovom, Hrvatskim Crvenim križem, pravnom osobom registriranom za izobrazbu zdravstvenih djelatnika, pravnom osobom koja na industrijski način proizvodi namirnice ili nadležnim tijelom državne uprave.

Članak 4.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati sljedeću opremu i nastavna pomagla:

1. grafoskop,

2. dijaprojektor,

3. odgovarajuću zbirku fotografija ili dijapozitiva,

4. odgovarajuće platno za projiciranje,

5. odgovarajući broj priručnika verficiranih od Ministarstva zdravstva.

Članak 5.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati najmanje sljedeće prostorije:

1. prostoriju za održavanje nastave koja udovoljava u pogledu higijensko-tehničkih uvjeta prostorija namijenjenih za učionice, opremljenu s prikladnim namještajem (stolovi i stolice) i samostalno osvijetljenom školskom tablom,

2. dva sanitarna čvora odvojeno za potrebe ženskih i muških polaznika.

Članak 6.

Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2. – 5. ovog Pravilnika donosi ministar zdravstva, a ispunjenje uvjeta utvrđuje za to imenovano Povjerenstvo.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva ministar zdravstva.

Rješenja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova koje mogu provoditi zdravstveni odgoj donesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti istekom šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnicaL78644 (»Narodne novine« br. 23/94 i 94/00).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/0254
Urbroj: 534-04-03-01-1
Zagreb, 28. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !