Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 25.03.1994 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 40.L27666 stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme djelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica.

Članak 2.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora raspolagati s najmanje:

1. jednim doktorom medicine specijalistom iz epidemiologije, higijene ili ekologije odnosno doktorom medicine;

2. jednim diplomiranim tehnologom ili biotehnologom iz područja proizvodnje namirnica odnosno ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica; 3. jednim diplomiranim sanitarnim inženjerom ili sanitarnim inženjerom,

4. jednim zdravstvenim djelatnikom - administratorom koji će ustrojiti i provoditi zdravstveni odgoj osoba

Djelatnika iz točke 2. i 3. ovoga članka, zdravstvena ustanova može osigurati i u suradnji s drugom zdravstvenom ustanovom, Hrvatskim Crvenim križem, pravnom osobom registriranom za izobrazbu zdravstvenih djelatnika, pravnom osobom koja na industrijski način proizvodi namirnice ili nadležnim tijelom državne uprave.

Članak 3

. Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji iIi prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati slijedeću opremu i nastavna pomagala: 1. grafoskop, 2. dijaprojektor, 3. odgovarajuću zbirku fotografija ili dijapozitiva, 4. odgovarajuće platno za projiciranje, 5. odgovarajući broj priručnika verificiranih od Ministarstva zdravstva.

Članak 4.

Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati najmanje slijedeće prostorije: 1. prostoriju za održavanje nastave koja udovoljava u pogledu higijensko-tehničkih uvjeta prostorija namijenjenih za učionice, opremljenu s prikladnim namještajem (stolovi i stolice) i samostalno osvijetljenom školskom tablom, 2. dva sanitarna čvora odvojeno za potrebe ženskih i muških polaznika.

Članak 5.

Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2. - 4. ovog pravilnika donosi Ministarstvo zdravstva.

Članak 6.

Rješenja, donijeta prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a donesena sukladno članku 5.L27668 Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica ("Narodne novine", br. 35/84,10/86) ostaju i dalje na snazi.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03!09

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v.r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !