Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 31.5.2006 Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1474

Na temelju članka 41.L302872 stavak 4. i članka 46.L302873 stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA ZA OVJERAVANJE ANALIZATORA PLINOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje analizatora plinova.

Članak 2.

Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, mogu ovjeravati analizatore plinova kao zakonita mjerila, ispitivati usklađenost analizatora plinova s propisima, provoditi službena mjerenja i voditi evidenciju ovjerenih analizatora plinova kao zakonitih mjerila.
Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ne smiju se baviti proizvodnjom, uvozom, prodajom ili popravkom analizatora plinova.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:
1. opremu za ispitivanje analizatora plinova
2. prostorije za ispitivanje analizatora plinova
3. radnike
4. stručnu i tehničku osposobljenost
5. propisanu dokumentaciju.

Članak 4.

Potrebna oprema za ispitivanje analizatora plinova je:
1. plinske boce s odgovarajućim referencijskim plinovima točno određenog sastava ili referencijski (etalonski) analizator plinova
2. uobičajena oprema za kemijsko-fizikalni laboratorij uključivši crpke za mjerenje protoka plinova
3. sva potrebna oprema za sigurno rukovanje i upotrebu plinskih boca (manometri, redukcijski ventili i slično)
4. sav potreban uobičajeni pribor za kemijsko-fizikalni laboratorij kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično
5. laboratorijski stakleni kontrolni termometar punjen živom s mjernim područjem od 0 oC do + 35 oC s najmanjim podjeljkom od 0,5 oC za praćenje temperature radnog okoliša ili elektronički mjerni sustav za praćenje temperature radnog okoliša (stacionarni ili prenosivi). Kontrolni stakleni termometar i elektronički mjerni sustav moraju biti umjereni ili ovjereni
6. kontrolni uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu.
Etaloni s kojima se ovjeravaju analizatori plinova moraju biti umjereni, referencijski materijali (boce s referencijskim plinovima) moraju biti ispitani i imati odgovarajuću potvrdu o ispitivanju), a sva ostala mjerna oprema putem koje se ovjeravaju analizatori plinova mora biti ovjerena, potvrđena ili umjerena.

Članak 5.

Ovlaštena pravna osoba mora voditi evidenciju o obavljenim ovjeravanjima.
Ovlaštena pravna osoba treba biti opremljena osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje analizatora plinova koja mora ispunjavati ove uvjete:
1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje analizatora plinova
2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme
3. mora biti zaštiena od izravna sunčeva utjecaja
4. mora biti tako osigurana da prašina, vodena para i agresivni plinovi ne mogu prodirati u nju
5. mora imati namještaj za smještaj analizatora plinova koji se ispituju
6. mora imati namještaj za smještaj analizatora plinova koji su ovjereni
7. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 0 oC do 35 oC kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,5 oC
8. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu
9. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak 7.

U radnoj prostoriji za ispitivanje mogu se obavljati samo poslovi ispitivanja i ovjeravanja analizatora plinova.
U radnoj prostoriji za ispitivanje mogu se nalaziti samo ispitna oprema i pribor koji se upotrebljavaju za ispitivanje i ovjeravanje analizatora plinova.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja analizatora plinova mora biti u granicama od 18 oC do 25 oC.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje analizatora plinova moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje analizatora plinova i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje analizatora plinova.

Članak 10.

Radna prostorija može imati uređaj za klimatizaciju ili neki drugi uređaj koji stvara odgovarajuće uvjete.

Članak 11.

Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.
Ovlaštena pravna osoba mora imati najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja analizatora plinova.
Jedan radnik iz stavka 2. ovoga članka mora imati najmanje VSS tehničkog smjera, a drugi mora imati najmanje SSS tehničkog smjera.
Radnici iz stavka 2. ovoga članka moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja analizatora plinova i moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja analizatora plinova te imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Ako radnik nema položen stručni ispit iz stavka 4. ovoga članka, ispit mora položiti u roku godine dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 12.

Ovlaštena pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:
1. registracijski akt
2. radne knjižice zaposlenih osoba
3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja analizatora plinova
4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje analizatora plinova
5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje analizatora plinova
6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje analizatora plinova, izvješća o ispitivanju analizatora plinova i dr.
7. rješenja o odobrenju tipa mjerila za analizatore plinova koji se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe
8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima ovjeravanja i/ili umjeravanja i ovjernice i/ili potvrde o umjeravanju i/ili potvrde o ispitivanju za svako mjerilo i/ili etalon i/ili referencijski materijal koje su sastavni dio ove opreme.

Članak 13.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svog rada mora:
1. ovjeravati analizatore plinova koji imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja analizatora plinova
2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštene pravne osobe da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje analizatora plinova s važećom ovjernicom, potvrdom o umjeravanju ili potvrdom o sukladnosti
3. dostavljati Zavodu izvješća o ovjerenim analizatorima plinova najmanje dva puta godišnje
4. dostavljati Zavodu popis svojih etalona i mjerne opreme s važećom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju najmanje jednom godišnje
5. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim ispitivanjima na zahtjev Zavoda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-07/21
Urbroj: 558-06/14-06-1
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !