Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 22.10.2009 Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

3131

Na temelju članka 41.L479213 stavka 4. i članka 46.L479214 stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA ZA OVJERAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za dobivanje ovlaštenja za ovjeravanje brojila električne energije (u daljnjem tekstu: rješenje o ovlašćivanju).

Rješenje o ovlašćivanju donosi ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) na zahtjev pravne osobe.

Članak 2.

Ovlaštene pravne osobe, na temelju rješenja iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika ovjeravaju brojila električne energije kao zakonita mjerila, ispituju usklađenost brojila električne energije s propisima, provode službena mjerenja i vode evidenciju ovjerenih brojila električne energije kao zakonitih mjerila te sudjeluju u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovog članka ne smiju proizvoditi, uvoziti, prodavati ili popravljati brojila električne energije (u daljnjem tekstu: brojila).

II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika pravna osoba mora ispunjavati uvjete:

1. stručnu osposobljenost,

2. tehničke i mjeriteljske uvjete,

3. stručnu spremu zaposlenika,

4. ostale uvjete.

Stručna osposobljenost

Članak 4.

Stručna osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja (ovlasnica).

Tehnički i mjeriteljski uvjeti

Članak 5.

Pravna osoba mora ispunjavati tehničke i mjeriteljske uvjete:

1. Oprema za ovjeravanje brojila

1.1. Za ispitivanje brojila potrebna je sljedeća oprema:

1. etaloni za ispitivanje brojila (s etalonskim vatmetrima i/ili etalonskim brojilima),

2. mjerna oprema (mjerilo vremena, ampermetri, voltmetri, frekvencmetri, uređaj za ispitivanje izolacijskih svojstava, izvor napajanja i sl.),

3. pribor (stalci za postavljanje brojila, kolica za prijevoz brojila i sl).

1.2. Etaloni i mjerna oprema moraju biti umjereni.

2. Prostor za ovjeravanje brojila

2.1. Pravna osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje brojila koja ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje brojila,

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj opreme i brojila,

3. mora biti zaštićena od izravnog sunčeva utjecaja,

4. u prostoriji i njenoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja,

5. mora imati police, kolica odnosno panele za smještaj brojila koja se ispituju,

6. mora imati kolica odnosno panele za smještaj brojila koja su ovjerena,

7. mora imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju,

8. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za praćenje uvjeta radnog okoliša mjernih područja i točnosti definiranih u točkama 2.2 i 2.3,

9. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

2.2. Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja mjerila mora biti u granicama od 20 °C do 25 °C.

2.3. Termometri i higrometri moraju biti postavljeni na zid prostorije za ispitivanje brojila tako da od zida budu udaljeni 15 cm do 20 cm, na visini 150 cm do 170 cm iznad poda. Najmanja podjela termometra mora biti 0,5 °C, a higrometra 5%.

2.4. Termometri i higrometri koji se rabe za mjerenje uvjeta okoliša u prostoriji za ispitivanje brojila moraju biti ovjereni ili umjereni.

2.5. Izvori grijanja prostorije za ispitivanje brojila moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje brojila i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje brojila.

3. Informatička povezanost sa Zavodom

Pravna osoba, radi vođenja evidencije ovjeravanja, treba biti opremljena osobnim računalom s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Stručna sprema zaposlenika

Članak 6.

Pravna osoba mora imati zaposlena najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja brojila od kojih jedan mora imati najmanje VSS tehničkog smjera, a drugi najmanje SSS tehničkog smjera.

Zaposlenici iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja brojila, moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja brojila te imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ako zaposlenici nemaju položen stručni ispit moraju ga položiti u roku od godine dana od dana ovlašćivanja pravne osobe odnosno od zasnivanja radnog odnosa zaposlenika u ovlaštenoj pravnoj osobi.

Ostali uvjeti

Članak 7.

Pravna osoba mora posjedovati sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz sudskog registra,

2. radne knjižice zaposlenika,

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja brojila,

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme koja se koristi pri ispitivanju,

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti etalona, mjerne i pomoćne opreme,

6. postupke ispitivanja i ovjeravanja brojila, obrasce zahtjeva za ovjeravanje brojila, izvješća o ispitivanju brojila,

7. rješenja o odobrenju tipa brojila koja se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe,

8. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju,

9. ovlasnicu.

III. POSTUPAK ZA IZDAVANJU RJEŠENJA O OVLAŠĆIVANJU

Članak 8.

Postupak za izdavanje rješenja o ovlašćivanju pokreće se na zahtjev pravne osobe.

Uz zahtjev se moraju priložiti sljedeći dokazi:

1. izvadak iz sudskog registra,

2. preslike radnih knjižica zaposlenika,

3. postupci ispitivanja i ovjeravanja brojila, obrasci zahtjeva za ovjeravanje brojila, izvješća o ispitivanju brojila,

4. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju,

5. preslika ovlasnice.

Članak 9.

Radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 3. – 7. ovog Pravilnika, ravnatelj imenuje povjerenstvo.

Povjerenstvo ima dva člana i predsjednika.

Članak 10.

Na temelju provedenog postupka utvrđivanja uvjeta propisanih Zakonom o mjeriteljstvu i ovim Pravilnikom ravnatelj donosi rješenje o ovlašćivanju pravne osobe za ovjeravanje brojila električne energije.

Rješenje o ovlašćivanju važi 3 godine.

Radi produljenja roka ovlaštenja, pravna osoba mora podnijeti zahtjev Zavodu najkasnije u roku od šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Ako pravna osoba ispunjava propisane uvjete izdat će se rješenje kojim se produljuje ovlaštenje za naredne 3 godine.

Članak 11.

Zavod će ukinuti rješenje o ovlašćivanju djelomično ili u cijelosti prije isteka roka iz članka 10.#clanak10 stavka 2. ovog Pravilnika ako se utvrdi da je pravna osoba prestala udovoljavati propisanim uvjetima, odnosno ako ne otkloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od njihovog nastanka.

Zavod će ukinuti rješenje o ovlašćivanju djelomično ili u cijelosti i u sljedećim slučajevima:

1. ako ne ovjerava brojila koja imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila,

2. ako ovjeravanje ne obavljaju skladu s odobrenim postupkom ispitivanja brojila,

3. ako ne obavijesti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na prestanak udovoljavanja propisanim uvjetima te ako ne upotrebljava samo etalone, mjernu i pomoćnu opremu s važećom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju,

4. ako ne vodi evidenciju o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima brojila,

5. ako kvartalno ne izvješćuje Zavod o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima brojila,

6. ako ne izvješćuje Zavod o obavljenim umjeravanjima etalona, odnosno ovjeravanjima mjerne i pomoćne opreme u roku koji nije duži od 30 dana od dana obavljenog umjeravanja odnosno ovjeravanja,

7. ako ne čuva izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 godine nakon isteka valjanosti ovjere,

8. ako ne sudjeluje u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

IV. OBJAVLJIVANJE RJEŠENJA O OVLAŠĆIVANJU

Članak 12.

Rješenje kojim se pravna osoba ovlašćuje za ovjeravanje brojila električne energije ili kojim se rješenje o ovlašćivanju za ovjeravanje brojila električne energije ukida u cijelosti ili djelomično, objavljuje se na službenim stranicama Zavoda www.dzm.hr.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-03/24

Urbroj: 558-01/1-09-1

Zagreb, 19. listopada 2009.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !