Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 25.4.2005 Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i takomjera za gume

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1009

Na temelju članka 41.L262114 stavak 4. i članka 46.L262115 stavak 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA ZA OVJERAVANJE MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA, MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA, UREĐAJAZA MJERENJE KRVNOG TLAKAI TLAKOMJERA ZA GUME

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (u daljnjem tekstu: mjerila tlaka), rokovi i način dostavljanja podataka o ovjerenim mjerilima Državnom zavodu za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) te obvezu sudjelovanja u usporednim mjerenjima.

Članak 2.

Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ovjeravaju mjerila tlaka kao zakonita mjerila, ispituju usklađenost mjerila tlaka s propisima, provode službena mjerenja i vode evidenciju ovjerenih mjerila tlaka kao zakonitih mjerila.

Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ne smiju se baviti proizvodnjom, uvozom, prodajom ili popravkom mjerila tlaka.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. stručnu i tehničku osposobljenost

2. opremu za ispitivanje mjerila tlaka

3. prostorije za ispitivanje mjerila tlaka

4. radnike

5. propisanu dokumentaciju.

Članak 4.

Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila tlaka je:

1. etalon tlaka, primjerice tlačna vaga, precizni manometar, tlačna pumpa ili vakuum crpka (hidraulična i/ili pneumatska) s mjernim pretvornikom tlaka ili koji drugi odgovarajući etalon tlaka, ovisno o vrsti mjerila tlaka za koje se traži ovlaštenje

2. potreban pribor i alat za pregled, popravak i ispitivanje mjerila tlaka, kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično.

Za ispitivanje tlakomjera za krvni tlak potrebno je sljedeće:

3. zaporni sat (štoperica)

4. uređaj (naprava) za zadavanje tlaka, npr. ručna pumpa s ispusnim ventilom

5. čvrste metalne posude obujma 500 ml odnosno 100 ml

6. posude za prihvat i čuvanje istekle žive.

Za ispitivanje mjerila apsolutnog tlaka potrebno je:

7. barometar (mjerilo atmosferskog tlaka)

Za ispitivanje mjernih pretvornika tlaka bez pokaznog uređaja potrebno je:

8. etalonsko mjerilo struje (napona).

Etaloni s kojima se ovjeravaju mjerila tlaka moraju biti umjereni.

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba treba biti opremljena osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 7.

Ovlaštena pravna osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje mjerila tlaka koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje mjerila tlaka

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. u prostoriji i njezinoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja

5. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja se ispituju

6. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja su ovjerena

7. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 10 C do 30 C kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,5 C

8. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu

9. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja mjerila tlaka mora biti u granicama od 15 oC do 25 oC.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje mjerila tlaka moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje mjerila tlaka i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje mjerila tlaka.

III. RADNICI

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba mora imati najmanje dva zaposlena ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja mjerila tlaka.

Jedan radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje VSS tehničkog smjera, a drugi mora imati najmanje SSS tehničkog smjera.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja mjerila tlaka i moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja mjerila tlaka te imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ako radnik nema položen stručni ispit iz stavka 3. ovoga članka, ispit mora položiti u roku godine dana od dana pravomoćnosti rješenja.

IV. DOKUMENTACIJA

Članak 11.

Ovlaštena pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila tlaka

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje mjerila tlaka

5. dokumentaciju o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje mjerila tlaka

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila tlaka i izvješća o ispitivanju mjerila tlaka

7. rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila tlaka koja se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima umjeravanja i potvrde o umjeravanju za svaki etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 12.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svog rada mora:

1. ovjeravati mjerila tlaka koja imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila tlaka

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštene pravne osobe da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone za ispitivanje mjerila tlaka s važećom potvrdom o umjeravanju

3. dostavljati Zavodu izvješća o ovjerenim mjerila tlaka najmanje dva puta godišnje

4. dostavljati Zavodu popis svojih etalona s važećom potvrdom o umjeravanju najmanje jednom godišnje

5. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda

6. čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 godine od dana izdavanja izvješća.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 14.

Do ovlaštenja pravnih osoba, u smislu odredaba ovoga pravilnika, a najdulje šest mjeseci, poslove ovlaštene pravne osobe obavljat će pravne osobe koje je za poslove ovjeravanja mjerila tlaka ovlastio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1. do 3., 5. do 11. te 13. do 16. Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjere za gumeL262117 (»Narodne novine« br. 142/04.), a koje se odnose na ovlaštene pravne osobe.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-07/13

Urbroj: 558-03/11-05-1

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !