Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnom prometu (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 8.11.2004 Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2719

Na temelju članka 41.L110477 stavak 4. i članka 46.L110478 stavak 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA ZA OVJERAVANJE mjerila brzine vozila u cestovnome prometu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: mjerila brzine).

Članak 2.

Ovlaštena pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), u smislu ovoga pravilnika, može ovjeravati mjerila brzine i voditi evidenciju ovjerenih mjerila brzine.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA

Članak 3.

Pravna osoba mora ispunjavati uvjete propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. etalone, ispitnu opremu i pribor za ispitivanje mjerila brzine

2. prostoriju za ispitivanje mjerila brzine

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 4.

Pravna osoba mora imati ove etalone:

Generator signala

1 µHz do 50 MHz

 

1 mV do 10 V (četv. i sin)

Digitalni frekvencmetar

1 mHz do 35 GHz

Brojilo impulsa

0 do 100 000

Mjerilo VF snage

1 µW do 3 W

 

100 MHz

 

do 35 GHz

Mjerilo vremena

1 ns do 100 s

Etalonski uređaj za

50 km/h do 180 km/h

ispitivanje laserskih mjerila

(simulirana brzina)

brzine

 

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje mjerila brzine moraju biti umjereni.

Članak 5.

Najbolja mjeriteljska sposobnost etalona iz članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika za svaku mjerenu veličinu, i za postupkom ovjeravanja određeno područje, određena procjenom iznosa doprinosa pojedinih sastavnica mjernih nesigurnosti, mora biti najmanje 3 puta manja od dopuštene pogreške mjerenja te mjerene veličine ovjeravanog mjerila, a za etalonski uređaj za ispitivanje laserskih mjerila brzine, za brzine veće od 50 km/h i pri udaljenostima većim od 100 m, najveće odstupanje mjerenja vremena ne smije biti veće od ± 1,5 %.

Članak 6.

Pravna osoba mora imati ispitnu i mjernu opremu i pribor prema uputama proizvođača mjerila brzine.

Mjerna oprema iz stavka 1. ovog članka mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 7.

Pravna osoba treba biti opremljena s elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 8.

Pravna osoba mora imati prostoriju za evidenciju ovjeravanja i najmanje jednu prostoriju u kojoj se obavlja ispitivanje mjerila brzine.

Prostorija za ispitivanje mjerila brzine mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje mjerila brzine

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. mora imati namještaj za smještaj mjerila brzine koja se ispituju

5. mora imati namještaj za smještaj mjerila brzine koja su ovjerena

6. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

7. imati mogućnost održavanja temperature radnog okoliša u granicama (23 ± 2) 0C i relativne vlažnosti zraka u granicama od 40 % do 70 %

8. imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

U prostoriji za ispitivanje mjerila brzine i u njezinoj okolici ne smije biti izvora potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na točnost mjerenja.

Članak 9.

Pravna osoba mora imati najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja mjerila brzine.

Najmanje jedan radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati VSS tehničkog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila brzine, a ostali radnici moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila brzine, ili najmanje KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila brzine.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju poznavati propise kojima su opisani postupci i metode ispitivanja mjerila brzine te imati položen stručni ispit.

Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka nema položen stručni ispit iz stavka 3. ovoga članka, ispit mora položiti u roku godine dana od dana donošenja rješenja o ovlašćivanju.

Članak 10.

Pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila brzine

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje

6. validirane postupke ispitivanja i ovjeravanja mjerila brzine, obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila brzine, izvješća o ispitivanju mjerila brzine i dr.

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila brzine koji se ovjeravaju kod pravne osobe

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju.

Članak 11.

Pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1. ovjeravati mjerila brzine koji imaju valjano rješenje o odobrenju tipa mjerila

2. ovjeravanja obavljati u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila brzine

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje mjerila brzine s valjanom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju

4. najmanje dva puta godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima mjerila brzine

5. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ovjeravanjima odnosno umjeravanjima svoje mjerne opreme

6. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 12.

Pravna osoba mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje jednu godinu nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje važi najdulje 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine u cestovnome prometuL110480 (»Narodne novine« broj 38/01).

Članak 15.

Pravne osobe, koje su do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika obavljale poslove ovlaštenog mjeriteljskog laboratorija za ovjeravanje mjerila brzine, dužne su ispuniti uvjete propisane ovim pravilnikom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/29
Urbroj: 558-03/6-04-1
Zagreb, 2. studenoga 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !