Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 31.10.2009 Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3216

Na temelju članka 84.L479655 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA SE DOPUŠTA ODSTUPANJE OD ODREĐENIH ODREDABA U VEZI S UNOŠENJEM BILJA RODA VITIS L., ISKLJUČUJUĆI PLODOVE, PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima se dopušta odstupanje od odredaba propisanih člankom 17. stavkom 1. Zakona o biljnom zdravstvu[2] (»Narodne novine«, br. 75/05) (u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi s Popisom III, dijelom A, točkom 15. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine«, br. 74/06) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pri unošenju bilja roda Vitis L., isključujući plodove (u daljnjem tekstu: bilje), namijenjenog cijepljenju podrijetlom iz Republike Makedonije.

Članak 2.

Uvjeti pod kojima se dopušta odstupanje iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika jesu:

– za bilje, moraju biti ispunjeni zahtjevi propisani u Popisu I. i II. Pravilnika, i uvjeti iz Priloga, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio,

– bilje je dopušteno unositi u Zajednicu u razdoblju između 1. siječnja i 30. travnja tekuće godine.

Članak 3.

(1) Nadležna uprava šalje Europskoj komisiji i drugim državama članicama:

a) informaciju o količinama bilja koje su unesene u skladu s ovim Pravilnikom, i

b) detaljno tehničko izvješće o fitosanitarnim pregledima iz točke 6. Priloga ovoga Pravilnika.

(2) Informacija o količinama i detaljno tehničko izvješće iz stavka 1. ovoga članka šalju se najkasnije do 15. studenoga u godini u kojoj je bilje uneseno.

Članak 4.

(1) Nadležna uprava također šalje Europskoj komisiji i drugim državama članicama detaljno tehničko izvješće o fitosanitarnim pregledima i testiranju koji su provedeni sukladno točki 8. podtočki b) Priloga ovoga Pravilnika kada je obavljeno cijepljenje bilja nakon njegova unosa na teritorij Republike Hrvatske.

(2) Detaljno tehničko izvješće iz stavka 1. ovoga članka šalje se najkasnije do 15. studenoga u godini u kojoj je bilje uneseno.

Članak 5.

Nadležna uprava odmah izvješćuje Europsku komisiju i druge države članice o svim pošiljkama unesenim u skladu s ovim Pravilnikom, a za koje je naknadno utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: NP 011-02/09-01/97

Urbroj: 525-02-2-0025/09-9

Zagreb, 22. listopada 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

POSEBNI UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI ZA BILJE RODA VITIS L., ISKLJUČUJUĆI PLODOVE, PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE ZA KOJE SE DOPUŠTA ODSTUPANJE U SKLADU S ČLANKOM 2.

1. Bilje mora biti materijal za razmnožavanje u obliku spavajućih pupova sorti Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka ili Žilavka, koji je:

a) namijenjen cijepljenju na mjestima proizvodnje navedenim u točki 7. ovoga Priloga, na podloge proizvedene u Zajednici;

b) uzet u matičnjacima službeno registriranim u Republici Makedoniji. Nadležna uprava će napraviti popis registriranih rasadnika i učiniti ga dostupnim Europskoj komisiji i drugim državama članicama, najkasnije do 31. prosinca u godini koja prethodi godini unosa bilja. Popis mora sadržavati naziv sorte, broj redova zasađenih tom sortom i broj biljaka u redu za svaki od tih rasadnika, ako se utvrdi da je bilje pogodno za otpremanje u Zajednicu pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom;

c) propisno pakiran i označen oznakom koja omogućuje identifikaciju registriranog rasadnika i sorte.

2. Bilje mora pratiti fitosanitarni certifikat izdan u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, izdan u Republici Makedoniji, a koji na temelju pregleda u skladu s navedenim propisima potvrđuje da bilje nije zaraženo sljedećim štetnim organizmima:

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Grapevine Flavescence dorée

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Tobacco ringspot virus

Tomato ringspot virus

Blueberry leaf mottle virus

Peach rosette mosaic virus

U rubrici »Dopunska izjava« fitosanitarnog certifikata mora biti navedeno: »Ova pošiljka udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije«.

3. Služba za zaštitu bilja Republike Makedonije će osigurati identitet i cjelovitost bilja od trenutka uzimanja pupova, kao što je navedeno u točki 1. podtočki b) ovoga Priloga, do trenutka izvoza u Zajednicu.

4. Bilje je dopušteno unositi samo preko mjesta ulaska koje je za tu svrhu odredila nadležna uprava.

Nadležna uprava mora dovoljno unaprijed izvijestiti Europsku komisiju o mjestima ulaska preko kojih je dopušteno unositi bilje i adresi nadležne fitosanitarne inspekcije koja je uspostavljena sukladno Zakonu te omogućiti dostupnost tih podataka drugim državama članicama na njihov zahtjev.

Kada se bilje unosi u Zajednicu preko države članice u kojoj nije na snazi dopuštenje za odstupanje iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, odgovorno službeno tijelo države članice u koju se bilje unosi, informirat će fitosanitarnu inspekciju Republike Hrvatske i s njom surađivati radi provođenja odredbi ovoga Pravilnika.

5. Prije unošenja u Republiku Hrvatsku nadležna uprava će službeno obavijestiti uvoznika o uvjetima propisanim točkama 1. do 4. ovoga Priloga. Uvoznik je obvezan dovoljno unaprijed detaljno izvijestiti nadležnu upravu o svakom unošenju, koja će bez odlaganja proslijediti pojedinosti ove obavijesti Europskoj komisiji, navodeći:

a) vrstu materijala za razmnožavanje;

b) sortu i količinu;

c) datum unošenja i potvrdu od mjesta ulaska;

d) nazive, adrese i lokacije mjesta proizvodnje iz točke 7. ovoga Priloga na kojima će pupovi biti cijepljeni i uskladišteni.

Uvoznik će odmah obavijestiti nadležnu upravu o svakoj promjeni koja se tiče pojedinosti navedenih u podtočkama a) do d) ove točke.

Nadležna uprava će bez odlaganja obavijestiti Europsku komisiju o tim pojedinostima i o svakoj njihovoj promjeni.

Uvoznik će najmanje dva tjedna prije uvoza obavijestiti nadležnu upravu o mjestima proizvodnje iz točke 7. ovoga Priloga na kojima će bilje biti cijepljeno.

6. Fitosanitarne preglede sukladno članku 34. Zakona i u skladu s odredbama propisanim ovim Pravilnikom obavlja fitosanitarna inspekcija, a testiranja prema potrebi provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja. Kada je to potrebno suradnja se obavlja s nadležnim službenim tijelom države članice u kojoj će se bilje skladištiti.

Fitosanitarnim pregledom inspektor će također provjeriti da li je bilje zaraženo štetnim organizmima iz točke 2. ovoga Priloga i ako je potrebno poslati uzorke na testiranje.

O svakom nalazu takvih štetnih organizama nadležna uprava će odmah izvijestiti Europsku komisiju.

Fitosanitarni inspektor će narediti mjere uništenja štetnih organizama, a kad je potrebno i bilja.

7. Bilje može biti cijepljeno samo na registriranim mjestima proizvodnje kojima je nadležna uprava odobrila cijepljenje sukladno ovom Pravilniku.

Osoba koja namjerava cijepiti bilje unaprijed će obavijestiti nadležnu upravu o adresi mjesta proizvodnje i njegovom vlasniku.

Kada se cijepljenje obavlja u drugoj državi članici, nadležna uprava će obavijestiti nadležno službeno tijelo države članice u kojoj će se bilje cijepiti o nazivima i adresama mjesta proizvodnje na kojima će se bilje cijepiti. Ova informacija će se dati u trenutku primitka obavijesti koju uvoznik šalje nadležnoj upravi sukladno točki 5. podtočki 4. ovoga Priloga.

8. Na mjestima proizvodnje iz točke 7. ovoga Priloga:

a) bilje za koje je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmima iz točke 2. ovoga Priloga može se koristiti za cijepljenje na podloge porijeklom iz Europske zajednice. Cijepljeno bilje mora biti čuvano u prikladnim uvjetima u pogodnom mediju za rast, ali ne smije biti posađeno ili dalje uzgajano na polju. Prije izvoza na odredište izvan Zajednice, cijepljeno bilje ne smije ostati na mjestu proizvodnje duže od 18 mjeseci, kao što je navedeno u točki 9. ovoga Priloga;

b) u razdoblju nakon cijepljenja fitosanitarni inspektor će u odgovarajuće vrijeme vizualno pregledati cijepljeno bilje da bi se utvrdilo jesu li prisutni štetni organizmi ili znakovi ili simptomi koje uzrokuju štetni organizmi. Pri takvom se vizualnom pregledu svaki štetni organizam koji prouzrokuje takve znakove ili simptome određuje odgovarajućim postupkom testiranja;

c) svaka cijepljena biljka za koju je tijekom navedenih pregleda ili testiranja iz podtočke b) ove točke utvrđeno da je zaražena štetnim organizmima iz točke 2. ovoga Priloga ili je iz nekih drugih razloga za nju potrebna karantena, mora odmah biti uništena pod nadzorom fitosanitarnog inspektora.

9. Svaka biljka koja je dobivena uspješnim cijepljenjem korištenjem pupova iz točke 1. ovoga Priloga može biti namijenjena jedino izvozu u Republiku Makedoniju. Nadležna uprava će u skladu s ovim Pravilnikom osigurati da svaka biljka ili dio biljke koji nisu izvezeni budu službeno uništeni. Nadležna uprava čuva podatke o količinama uspješno cijepljenih biljaka, službeno uništenih biljaka te naknadno re-eksportiranih biljaka u Republiku Makedoniju. Ova informacija mora biti dostupna Europskoj komisiji.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2007/847/EZ od 6. prosinca 2007 kojom se propisuje odstupanje od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ glede bilja roda Vitis L., osim plodova, podrijetlom iz Republike Hrvatske ili Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije

[2]Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !