Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 31.07.2009 Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2337

Na temelju članka 84.L467944 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA SE DOPUŠTAJU ODSTUPANJA OD ODREĐENIH FITOSANITARNIH ZAHTJEVA PRI UNOŠENJU DRVA ČETINJAČA SUŠENOG U KOMORI, PODRIJETLOM IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, I UTVRĐIVANJU POJEDINOSTI INDIKATORSKOG SUSTAVA KOJI SE PRIMJENJUJE NA DRVO SUŠENO U KOMORI[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva propisanih člankom 39. stavkom 1. Zakona o biljnom zdravstvu[2] (u daljnjem tekstu: Zakon), pri unošenju drva četinjača podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu: SAD), koje je na odgovarajući način toplinski tretirano.

Članak 2.

(1) Uvjeti iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika jesu:

a) Drvo mora biti proizvedeno na pilanama ili tretirano u odgovarajućim pogonima koje je Inspekcijska služba za zdravlje životinja i biljno zdravstvo Ministarstva poljoprivrede SAD-a (u daljnjem tekstu: Inspekcijska služba za zdravlje životinja i biljno zdravstvo) ovlastila i osposobila za sudjelovanje u programu sušenja drva u komori.

b) Drvo mora biti sušeno u komori koju je testirao i za tu svrhu odobrio službeni ured za ocjenjivanje/inspekciju koji je za to ovlastila Inspekcijska služba za zdravlje životinja i biljno zdravstvo, u vremenskom razdoblju dostatnom da se u sredini drva postigne temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od 30 minuta. Kad se primjenjuje program u kojem se ne postiže temperatura od 56 °C izmjerena suhim termometrom, proces sušenja mora uključivati razdoblje kondicioniranja na kraju ciklusa sušenja, u kojem se postiže temperatura komore od 60 °C u trajanju od najmanje jednog sata.

c) Kad je udovoljeno uvjetima iz podstavka b) ovoga stavka, ovlašteni službenik pilane iz podstavka a) ovoga stavka, označava ili nadzire označavanje svakog pakiranja drva ili njegovog omota.

d) Službene ocjenjivačke agencije koje su u okviru programa što ga odobrava i nadzire Inspekcijska služba za zdravlje životinja i biljno zdravstvo za to osposobljene i ovlaštene, uspostavit će sustav provjere koji će jamčiti da je udovoljeno uvjetima iz podstavka b) i c) ovoga stavka.

e) Sustav provjere mora omogućiti inspektorima Inspekcijske službe za zdravlje životinja i biljno zdravstvo obavljanje nadzora nad pilanama iz podstavka a) ovoga stavka i obavljanje povremenih inspekcijskih pregleda prije otpreme.

f) Drvo mora pratiti »Certifikat o toplinskom tretiranju u komori za sušenje« (eng. »Heat treatment certificate using kiln facility«) koji je standardiziran u okviru programa iz podstavka a) ovoga stavka i čiji se obrazac nalazi u Prilogu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Certifikat izdaje ovlaštena osoba u ime pilana ovlaštenih za sudjelovanje u spomenutom programu koji je odobrila Inspekcijska služba za zdravlje životinja i biljno zdravstvo.

(2) Drvo iz članka 1. može se unositi:

– ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i

– ako je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva za biljno zdravstvo iz članka 68. Zakona izdalo rješenje kojim se dopušta unošenje toga drva.

Članak 3.

Nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o svim pošiljkama unesenim u skladu s ovim Pravilnikom, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz članka 2. stavka 1. podstavka c) i f) ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredba članka 3. stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Odredba članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika prestaje važiti danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/102

Urbroj: 525-02/09-9

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

CERTIFIKAT O TOPLINSKOM TRETIRANJU U KOMORI ZA SUŠENJE

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 93/423/EEZ od 22. lipnja 1993., kojom se državama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva četinjača sušenog u komori podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i kojom se utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !