Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 04.08.2009 Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2389

Na temelju članka 84.L468174 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA SE DOPUŠTAJU ODSTUPANJA OD ODREĐENIH FITOSANITARNIH ZAHTJEVA PRI UNOŠENJU DRVA ČETINJAČA TOPLINSKI TRETIRANOG, PODRIJETLOM IZ KANADE, I UTVRĐIVANJU POJEDINOSTI INDIKATORSKOG SUSTAVA KOJI SE PRIMJENJUJE NA TOPLINSKI TRETIRANO DRVO1[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva propisanih člankom 39. stavkom 1. Zakona o biljnom zdravstvu2[2] (u daljnjem tekstu: Zakon) pri unošenju drva četinjača podrijetlom iz Kanade, koje je na odgovarajući način toplinski tretirano.

Članak 2.

(1) Uvjeti iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika jesu:

a) Drvo mora biti proizvedeno na pilanama ili tretirano u odgovarajućim pogonima koje je Kanadska agencija za inspekciju hrane ovlastila i osposobila za sudjelovanje u programu provjere toplinskog tretiranja.

b) Drvo mora biti toplinski tretirano, u toplinskim komorama koje je testirala, ocijenila prikladnim i odobrila neovisna ocjenjivačka organizacija koju je za tu svrhu ovlastila Kanadska agencija za inspekciju hrane, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od 30 minuta. Vrijeme i temperatura navedenog tretiranja za svaku pojedinačnu partiju bilježi se i pohranjuje u evidenciji.

c) Ocjenjivanje prikladnosti toplinskih komora iz podstavka b) ovoga stavka provodi se primjenom metodologije kojom se određuje vrijeme potrebno da bi se i u najgorim uvjetima u sredini drva postigla temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od 30 minuta. U skladu s tim, programi tretiranja određuju se za svaku pojedinu toplinsku komoru.

d) Toplinske komore iz podstavka b) ovoga stavka moraju imati baždarenu opremu za bilježenje temperatura koje su postignute tijekom tretiranja. Navedena oprema mora biti ocijenjena prikladnom od strane ocjenjivačke organizacije iz podstavka b) ovoga stavka.

e) Kad je udovoljeno uvjetima iz podstavka b) ovoga stavka, ovlašteni službenik pilane iz podstavka a) ovoga stavka stavlja standardiziranu oznaku u gornji desni ugao jedne uzdužne stranice svakog pakiranja drva ili se spomenuta oznaka stavlja pod njegovim nadzorom.

f) Službene ocjenjivačke agencije koje su u okviru programa što ga odobrava i nadzire Kanadska agencija za inspekciju hrane za to osposobljene i ovlaštene uspostavit će sustav provjere koji će jamčiti da je udovoljeno uvjetima iz podstavka a) do e) ovoga stavka.

g) Sustav provjere mora omogućiti inspektorima Kanadske agencije za inspekciju hrane obavljanje nadzora nad ovlaštenim pilanama iz podstavka a) ovoga stavka i obavljanje povremenih inspekcijskih pregleda prije otpreme.

h) Drvo mora pratiti »Certifikat o toplinskom tretiranju u toplinskim komorama« (engl. »Heat Treatment Certificate using Heat Chambers«), koji je standardiziran u okviru programa iz podstavka a) ovoga stavka, čiji se obrazac nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Certifikat izdaje ovlaštena osoba u ime pilana ovlaštenih za sudjelovanje u spomenutom programu koji je odobrila od Kanadske agencije za inspekciju hrane.

(2) Drvo iz članka 1. može se unositi:

– ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i

– ako je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva za biljno zdravstvo iz članka 68. Zakona izdalo rješenje kojim se dopušta unošenje toga drva.

Članak 3.

Nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o svim pošiljkama unesenim u skladu s ovim Pravilnikom, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz članka 2. stavka 2. podstavka e) i h) ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredba članka 3. stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Odredba članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika prestaje važiti danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/100
Urbroj: 525-02/09-9
Zagreb, 28. srpnja 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 93/365/EEZ od 2. lipnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju određena odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede toplinski tretiranog drva četinjača podrijetlom iz Kanade i utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuju na toplinski tretirano drvo

[2]2 Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !