Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 29.07.2009 Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2321

Na temelju članka 84.L467883 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA SE DOPUŠTAJU ODSTUPANJA OD ODREĐENIH FITOSANITARNIH ZAHTJEVA PRI UNOŠENJU DRVA RODA Thuja L., PODRIJETLOM IZ KANADE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima se dopuštaju odstupanja od fitosanitarnih zahtjeva propisanih člankom 39. stavkom 1. Zakona o biljnom zdravstvu[2] (u daljnjem tekstu: Zakon) pri unošenju drva roda Thuja L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Kanade.

Članak 2.

(1) Uvjeti iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika jesu:

a) Ispunjavanje zahtjeva iz Popisa IV., dijela A, odjeljka I., točke 1.3. (a) i 1.4. (a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine«, br. 74/06) provjeravaju ocjenjivači koji su za to obučeni, osposobljeni i ovlašteni u skladu s programom koji je odobrila i koji nadzire Kanadska agencija za inspekciju hrane.

b) Industrijski inspektori ili njihovi ovlašteni zastupnici na pilanama a u lukama inspektori otpremnika, koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i koje je ovlastila Kanadska agencija za inspekciju hrane, obavljaju provjere jesu li ispunjeni uvjeti iz podstavka a) ovoga stavka. Sustav provjera mora omogućiti inspektorima Kanadske agencije za inspekciju hrane obavljanje povremenih inspekcijskih pregleda prije otpreme.

c) Drvo mora pratiti »Certifikat o okoranom drvu i pregledu na odsutnost rupa od ličinki« (engl. »Certificate of Debarking and Grub Hole Control«), koji je standardiziran u okviru programa iz podstavka a) ovoga stavka i čiji se obrazac nalazi u Prilogu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Certifikat izdaje ovlaštena osoba u ime pilana ili otpremnika kojima je Kanadska agencija za inspekciju hrane odobrila sudjelovanje u programu iz podstavka a) ovoga stavka. Obrazac certifikata ispunjava se u skladu s uputom koja se nalazi u programu, kao što je tiskano na poleđini obrasca.

Otpremnik može izdati »Certifikat o okoranom drvu i pregledu na odsutnost rupa od ličinki« samo na osnovu »Certifikata o okoranom drvu i pregledu na odsutnost rupa od ličinki« koje mu je dostavila odobrena pilana i/ili na osnovu rezultata inspekcijskih pregleda provedenih u okviru njegove ovlasti.

(2) Drvo iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika može se unositi:

– ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, i

– ako je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva za biljno zdravstvo iz članka 68. Zakona, izdalo rješenje kojim se dopušta unošenje drva roda Thuja L.

Članak 3.

Nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o svim pošiljkama unesenim u skladu s ovim Pravilnikom, a koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 1. podstavaka a) i c) ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe članka 3. stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Odredbe članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika prestaju važiti danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/99

Urbroj: 525-02/09-9

Zagreb, 22. srpnja 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

CERTIFIKAT O OKORANOM DRVU I PREGLEDU NA ODSUTNOST RUPA OD LIČINKI

IZVOZNIK (ime i adresa)

MJESTO UVOZA

BR. CERTIFIKATA

DATUM (pregleda/izdavanja certifikata)

UGOVOR KUPCA BR.

BR. PARTIJE

PRIMATELJ (ime i adresa)

PILANA (ime i adresa)

BR. PILANE (logo/br. agencije)

IME BRODA

ZEMLJA PODRIJETLA: KANADA

ZEMLJA ODREDIŠTA

MJESTO UTOVARA

POLAZNA LUKA

ODREDIŠNA LUKA

OPIS POŠILJKE

Ovaj dokument je izdan na temelju programa koji je službeno odobrio Odjel za biljno zdravstvo Kanadske agencije za inspekciju hrane. Proizvode obuhvaćene ovim dokumentom prije otpreme pregledala je navedena agencija s tim da ova agencija i njezini službenici ne snose nikakvu financijsku odgovornost.

Ovu građu pregledali su industrijski inspektor, otpremnik ili druga ovlaštena osoba i pritom utvrdili da je drvo okorano i da u njemu nema rupa od ličinki te da prema njihovoj spoznaji i uvjerenju udovoljava uvoznim zahtjevima zemlje uvoznice.

IME I POTPIS OSOBE OVLAŠTENE ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA

DATUM

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 93/360/EEZ od 28. svibnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva roda Thuja L. podrijetlom iz Kanade

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !