Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom učestalošću ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 27.01.2010 Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom učestalošću

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

315

Na temelju članka 37.L492094 Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA SE PROVJERE IDENTITETA I PROVJERE ZDRAVSTVENOG STANJA ODREĐENOG BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA MOGU OBAVLJATI SA SMANJENOM UČESTALOŠĆU[1]

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja propisane člankom 34. stavkom 7. podstavkom 2. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu[2] (»Narodne novine«, br. 75/05) određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine«, br. 74/06) podrijetlom iz određenih zemalja, područja ili određenih dijelova tih područja (u daljnjem tekstu: određeni proizvodi) mogu obavljati sa smanjenom učestalošću.

Iznimke

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na:

a) bilje namijenjeno sjetvi i sadnji;

b) bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji se mogu uvoziti u Zajednicu na temelju dopuštenja izdanog u skladu s odredbama članka 15. stavka 1. Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/29/EZ);

c) bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji su predmet privremenih mjera u skladu s odredbama članka 16. stavka 3. Direktive 2000/29/EZ;

d) bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u popisu sastavljenom u skladu s člankom 13.a stavkom 5. podstavkom b) Direktive 2000/29/EZ.

Zahtjev

Članak 3.

(1) Nadležna uprava može podnijeti zahtjev Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) u kojem navodi određeni proizvod čija bi se provjera identiteta i provjera zdravstvenog stanja obavljale sa smanjenom učestalošću. Zahtjev mora sadržavati informacije navedene u Prilogu I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Provjera identiteta i provjera zdravstvenog stanja iz stavka 1. ovoga članka mogu se obavljati sa smanjenom učestalošću ako je određeni proizvod naveden u popisu koji nadležnoj upravi dostavi Komisija.

Uvjeti

Članak 4.

(1) Određeni proizvod može biti predmetom provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja sa smanjenom učestalošću pod uvjetom da je:

a) u razdoblju duljem od tri godine prosječan broj pošiljaka određenog proizvoda unesenih u Zajednicu iznosio najmanje 200 godišnje, i

b) najmanji broj pošiljaka određenog proizvoda za koje je obavljen fitosanitarni pregled u posljednje tri godine iznosio najmanje 600, i

c) u svakoj pojedinoj godini broj pošiljaka određenog proizvoda za koje je utvrđeno da su zaražene štetnim organizmom navedenim u popisu iz točke e) Priloga I. ovoga Pravilnika manji od 1% u odnosu na ukupan broj pošiljaka spomenutog određenog proizvoda koje su uvezene u Zajednicu, i

d) sukladno članku 3.#clanak3 stavku 1. ovoga Pravilnika Komisiji podnijet zahtjev za određeni proizvod.

(2) Smanjena učestalost izražava se kao najmanji postotak broja provjera zdravstvenog stanja bilja koji se može obaviti za određeni proizvod uvezen u Republiku Hrvatsku.

Dostava informacija

Članak 5.

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 16. stavak 1. Direktive Vijeća 2000/29/EZ, a radi praćenja uvoza određenih proizvoda za koje se obavljaju provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja sukladno ovom Pravilniku, nadležna će uprava dostaviti Komisiji i drugim državama članicama informacije iz Priloga II., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

(2) Ako se utvrdi da je 1% od ukupnog broja uvezenih pošiljaka koje sadrže određeni proizvod, a predmet je provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja sa smanjenom učestalošću u skladu s ovim Pravilnikom, zaraženo štetnim organizmom iz Popisa I. ili II. Pravilnika iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, za taj određeni proizvod se više neće obavljati provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja sa smanjenom učestalošću.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 320-20/08-01/114

Urbroj: 525-02-2-0025/10-8

Zagreb, 18. siječnja 2010.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Informacije iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika moraju sadržavati:

a) opis određenih proizvoda;

b) podrijetlo određenih proizvoda;

c) popis država članica koje su uvoznice određenog proizvoda;

d) opseg uvoza određenih proizvoda u Zajednicu, izražen kao broj pošiljaka, težina, broj komada ili broj jedinica pakiranja;

e) popis štetnih organizama iz Popisa I. Pravilnika iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika koji se mogu prenositi određenim proizvodom;

f) broj pošiljaka određenog proizvoda zadržanih zbog utvrđene prisutnosti štetnih organizama iz točke e) ovoga Priloga;

g) procjenu pokretljivosti štetnih organizama iz točke e) ovoga Priloga u najpokretljivijem stadiju organizma koji se može razviti na relevantnoj biljci ili biljnom proizvodu;

h) broj pošiljaka određenog proizvoda koje su zadržane zbog drugih razloga, isključujući prisutnost štetnih organizama iz točke e) ovoga Priloga;

i) broj pošiljaka određenih proizvoda za koje je obavljen fitosanitarni pregled.

Vezano uz informacije navedene u točkama d), f), h) i i) ovoga Priloga, dokumentacija mora sadržavati podatke iz razdoblja od najmanje tri godine koje su prethodile godini u kojoj je dokumentacija podnesena.

PRILOG II.

Informacije iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Pravilnika za svaki određeni proizvod moraju sadržavati:

a) ukupan broj uvezenih pošiljaka;

b) ukupan broj pregledanih pošiljaka;

c) ukupan broj i pojedinosti o zadržanim pošiljkama zaraženim štetnim organizmima navedenim u Popisu I. i II. Pravilnika iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika koje su uvezene sukladno ovom Pravilniku;

d) ukupan broj pošiljaka određenih proizvoda, zadržanih zbog drugih razloga, isključujući prisutnost štetnih organizama iz točke c) ovoga Priloga.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) 1756/2004 od 11. listopada 2004. kojom se određuju podrobni uvjeti za potrebne dokaze i mjerila za određivanje vrste i stupnja smanjenja učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz Popisa V. dijela B Direktive Vijeća 2000/29/EZ

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom učestalošću
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !