Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 71 07.10.1994 Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 124.L30285 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, DJELATNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti glede prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse.

Članak 2.

Uvjete 17 članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika utvrđuje stručna komisija koju osniva i imenuje ministar zdravstva.

Članak 3.

Zdravstveni djelatnik koji obavlja privatnu praksu u zdravstvu (u daljnjem tekstu: zdravstveni djelatnik) mora imati štambilj koji sadrži ime i prezime, stručni naziv, znanstveno i nastavno zvanje i adresu gdje se obavlja djelatnost.

Članak 4.

Na građevini u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje privatne prakse (u daljnjem tekstu: prostorije), zdravstveni djelatnik mora istači ploču koja sadrži naziv privatne prakse sukladno rješenju ministra zdravstva te radno vrijeme.

Članak 5.

Zdravstveni djelatnik je obvezan Ministarstvu zdravstva prijaviti sve uposlene djelatnike u roku od osam dana po zasnivanju radnog odnosa s njima.

Članak 6.

Zdravstveni djelatnik mora voditi poslovne knjige i druge evidencije u skladu s posebnim zakonima.

II. UVJETI GLEDE PROSTORA

1. SANITARNO-TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI

Članak 7.

Građevina u kojoj se nalaze prostorije mora udovoljavati slijedećim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima:

- mora biti izgrađena od čvrstog materijala,

- ne smije biti izložena onečišćenju i buci iznad dopuštenih vrijednosti,

- mora biti smještena na pristupačnom i ocjednom zemljištu.

Članak 8.

Prostorije moraju biti zvučno izolirane. Prostorije moraju imati sve pripadajuće komunalne i sanitarne uvjete glede vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih i drugih otpadnih voda, električnog dovoda, priključaka i plinovodnih te drugih instalacija. U prostoriji se mora osigurati odlaganje zaraznog otpada u zatvoreni spremnik i redovno održavanje spremnika.

Članak 9.

Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti.

Ukoliko nije moguće osigurati prirodni izvor svjetlosti u ukupnoj površini prostorija, prostorije treba osvijetliti

umjetnom rasvjetom određene jačine izražene u Luksima 70-100 jedinica.

Članak 10.

Prostorije moraju biti zračne, a građevinski izvedene tako da se mogu efikasno i brzo provjetriti.

U prostoriji s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem, potrebno je osigurati umjetnu ventilaciju.

U rendgen prostoriji potrebno je osigurati prirodnu i umjetnu ventilaciju.

Članak 11.

Prostorije moraju imati trajno riješeno pitanje izvora zagrijavanja, koji mora osim tehničkim udovoljavati i ekološkim standardima.

Članak 12.

Podovi prostorija moraju biti izvedeni na način da se mogu brzo i lako čistiti, održavati i dezinficirati, a zidovi i stropovi moraju biti glatko obrađeni materijalima koji podnose učestala i temeljita čišćenja. Zidovi u sanitarnom čvoru i laboratoriju moraju biti popločeni do visine 1,80 m.

Visina prostorija mora biti najmanje 2,45 m.

Članak 13.

Vrata u prostorijama moraju biti ravna, premazana lakom ili drugim sredstvima otpornim na učestalo čišćenje.

Prostorija za pregled bolesnika mora imati tapecirana vrata.

Članak 14.

Prostorija za pregled bolesnika, sanitarni čvor za bolesnike i sanitarni čvor za osoblje moraju imati umivaonik s toplom i hladnom vodom i tekućim sapunom te ručnicima za jednokratnu uporabu, odnosno sušilom za ruke.

U prostoriji za pregled bolesnika, zid iznad umivaonika mora biti popločen do visine 1,80 m.

Članak 15.

Prostorije se ne mogu koristiti za stambene potrebe ili za druge namjene.

Članak 16.

Prostorije moraju činiti funkcionalnu cjelinu i moraju omogućavati odvajanje čistog od nečistog dijela (pribora, potrošnog medicinskog materijala i odjeće).

Članak 17.

Lako zapaljive tvari i kemikalije moraju biti čuvane u originalnoj ambalaži u zatvorenom prostoru ili u posebnom ormaru sukladno odgovarajućim prostorima.

Članak 18.

Zdravstveni djelatnik koji u dijagnostici ili terapiji koristi rendgenski ili drugi aparat koji proizvodi ionizirajuće zračenje, mora priložiti rješenje ministra zdravstva o ispunjavanju uvjeta s obzirom na prostor, medicinsko-tehničku opremu i djelatnike.

2. OPĆI UVJETI

Članak 19.

Pod ordinacijom podrazumijevaju se prostorije u kojima se pruža zdravstvena zaštita određenog oblika i koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 20.

Ordinacija mora imati slijedeće prostorije:

1. čekaonicu od najmanje 9 m2 površine,

2. radni prostor medicinske sestre, odnosno sobu za pripremu bolesnika i medicinsku dokumentaciju od najmanje 6 m2 površine,

3. prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m2 površine,

4. dva sanitarna čvora (za bolesnike i za osoblje).

Zdravstveni djelatnici u grupnoj praksi mogu imati zajedničke prostorije iz točke 1. i 4. stavka 1. ovog članka, s time da se površina istih prostorija odnosi na tri ordinacije u grupnoj praksi.

Stomatološka ordinacija koja nema prostoriju iz točke 2. stavka 1. ovog članka, mora imati prostoriju iz točke 3. stavak 1. ovog članka od najmanje 20 m2 površine.

3. POSEBNI UVJETI

Članak 21.

Za obavljanje specijalističkih djelatnosti, osim prostorija navedenih u članku 20.#clanak20 ovog Pravilnika, zdravstveni djelatnik mora osigurati i slijedeće prostorije:

- u ordinaciji doktora medicine specijaliste pedijatra i infektologa potrebno je osigurati prostor za izolaciju osoba za koje se sumnja da boluju od zaraznih bolesti od najmanje 9 m2 površine,

- u ordinaciji u kojoj se obavljaju kirurški zahvati potrebno je osigurati prostoriju s kirurškim stolom od najmanje 20 m2 površine,

- u ordinaciji u kojoj se provodi hemodijaliza potrebno je osigurati:

1 prostoriju za hemodijalizu bolesnika koji nemaju zarazne markere (HBSAg, anti-HCV, anti-HIV) po jednom mjestu za hemodijalizu od najmanje 7 m2 površine,

2. prostoriju za hemodijalizu bolesnika koji imaju zarazne markere (HBSAg, anti-HCV, anti-HIV) na posebnim aparatima, po jednom mjestu za hemodijalizu od najmanje 7 m2 površine,

3. odvojene prostore za deionizaciju vode, sterilizaciju, čisti i nečisti materijal.

Članak 22.

Ljekarna mora imati slijedeće prostorije:

1. prostoriju za izdavanje lijekova - oficinu od najmanje 35 m2 površine,

2. laboratorij od najmanje 18 m2 površine,

3. praonicu posuđa od najmanje 6 m2 površine,

4. skladišni prostor od najmanje 20 m2 površine,

5. sobu za voditelja ljekarne od najmanje 6 m2 površine,

6. prostor za čuvanje opojnih droga, odnosno odgovarajući ormar,

sanitarni čvor za osoblje.

Prostorije iz točke 1., 2., 3. i 5. stavka 1. ovog članka moraju se nalaziti u prizemlju građevine i moraju činiti funkcionalnu cjelinu.

Depo lijekova mora imati:

1. prostoriju za izdavanje lijekova - oficinu od najmanje 20 m2 površine,

2. prostoriju za smještaj i čuvanje lijekova od najmanje 10 m2 površine,

3. sanitarni čvor za osoblje.

Članak 23.

Medicinsko-biokemijski laboratorij mora imati:

1. čekaonicu od najmanje 9 m2 površine,

2. prostoriju za uzimanje materijala od najmanje 9 m2 površine, spojenu sa sanitarnim čvorom za bolesnike radi uzimanja mokraće i stolice,

3. prostoriju za biokemijske i hematološke pretrage od najmanje 12 m2 površine,

4. prostoriju za pranje, sušenje i sterilizaciju posuđa od najmanje 6 m2 površine,

5. priručno skladište za lako zapaljivi materijal od najmanje 4 m2 površine, odnosno odgovarajući ormar s ugrađenim odvodom za ventilaciju,

6. sanitarni čvor za osoblje.

Članak 24.

Zubotehnički laboratorij mora imati slijedeće prostorije:

1. prostor za prijem materijala i stranaka od najmanje 6 m2 površine,

2. prostoriju za čiste poslove od najmanje 15 m2 površine,

3. odvojen prostor za nečiste poslove od najmanje 12 m2 površine,

4. priručno skladište za lako zapaljivi i drugi materijal, odnosno odgovarajući ormar s ugrađenim odvodom za ventilaciju,

5. sanitarni čvor za osoblje.

Članak 25.

Medicinska sestra za obavljanje poslova zdravstvene njege bolesnika u kući, mora imati prostoriju od najmanje 12 m2 površine i sanitarni čvor.

Članak 26.

Fizioterapeut za obavljanje poslova fizikalne terapije i rehabilitacije mora imati:

1. čekaonicu od najmanje 9 m2 površine,

2. kabinu za presvlačenje,

3. jednu prostoriju od najmanje 20 m2 površine, odnosno dovoljan broj prostorija za različite oblike fizikalne terapije od kojih svaka ne može biti manja od 9 m2 površine,

4. dva sanitarna čvora (za bolesnike i za osoblje).

III. UVJETI GLEDE DJELATNIKA

Članak 27.

Privatnu praksu obavljaju:

1. u ordinaciji - doktor medicine, doktor stomatologije, doktor medicine specijalist i doktor stomatologije specijalist;

2. u ljekarni i depou lijekova - magistar farmacije;

3. u medicinsko-biokemijskom laboratoriju - diplomirani inženjer medicinske biokemije;

4. u zubotehničkom laboratoriju - zubni tehničar;

5. zdravstvenu njegu u kući - medicinska sestra;

6. fizikalnu terapiju - viši fizioterapeut, odnosno fizioterapeutski tehničar.

IV. UVJETI GLEDE MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME

Članak 28.

Ordinacija doktora medicine mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- stol za pregled bolesnika, stolicu za bolesnike, radni stol i stolicu za doktora medicine, ormar za instrumente i lijekove, paravan, stolić za instrumente, suhi sterilizator ili autoklav, metalne bubnjeve, posudu s metalnim poklopcem, posudu za instrumente, posudu s poklopcem za vatu, emajlirani bubrežnjak, doktorsku torbu, plahte, pokrivače,

gumeno platno, komprese, rukavice za pregled, pribor za uzimanje biološkog materijala, čaše za mokraću, test trake, pribor za brijanje, zglobni reflektor, perkusijski čekić, fonendoskop, tlakomjer, toplomjer, ručnu baterijsku lampu, štrcaljke za jednokratnu i višekratnu uporabu i igle za jednokratnu uporabu, hvataljke za instrumente, anatomske i kirurške pincete, špatule i porculanske čaše za špatule, pribor za hitnu medicinsku pomoć (manualni respirator, čeličnu posudu za kisik najmanje volumena 3 litre, komplet orofaringealnih tubuse, kompresivni zavoj, pean), komplet za terapiju anafilaktičkog šoka (adrenalin, antihistaminici, aminofilin, kortikosteroidi), sredstva za imobilizaciju i zavojni materijal.

Članak 29.

Ordinacija doktora stomatologa odnosno doktora stomatologa specijaliste mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- polufiziološku stolicu za pacijenta, jedinicu aparature za rad (brzookretajnu bušilicu, mikromotor), pokretnu stolicu za terapeuta, pokretni stolić za instrumente, suhi sterilizator ili autoklav, garnituru instrumenata za rad (najmanje 12), instrumente za vađenje zubi i alveotomiju (najmanje po 2 od svake vrste), nastavke bušilica za preparaciju zubi i za preparaciju protetskih radova, žlice za uzimanje otisaka za sve faze protetskih i ortodontskih radova (najmanje 6 od svake vrste), instrumente za uzimanje otisaka i izradu svih faza radova, tehničke bušilice s nastavkom, ormar za instrumente i pohranu materijala, metalne bubnjeve za sterilne tupfere, gazu odnosno vatu, čaše za ispiranje usta i sisaljke za jednokratnu uporabu, pribor za tamponadu i zaustavljanje krvarenja, porculanske čaše za špatule, polimerizirajuće svjetlo te endoboks.

Članak 30.

Osim medicinsko-tehničke opreme navedene u članku 28.#clanak28 ovog Pravilnika, ordinacija pojedinih medicinskih specijalnosti mora imati:

Ordinacija doktora medicine specijaliste opće medicine ili obiteljske medicine:

- hvataljke za jezik, negatoskop, oftalmoskop, spekulume za nos i uho, ogledalo za grkljan, čeono ogledalo, povećalo, štrcaljku za ispiranje uha, katetere za jednokratnu uporabu, staklene štapiće za oči, kapaljke za oči, pribor za zaprašivanje (staklena bočica sa gumenim balonom i nastavkom), pribor za vađenje stranih tijela iz nosa, uha i oka, lancete za paracentezu, pribor za rutinske laboratorijske pretrage (eritrociti, glukoza u krvi i mokraći), iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpele, vreću s ledom, irigator, komprese, tablice za ispitivanje oštrine vida i raspoznavanje boja, pribor za punkcije i pribor za ispiranje želuca (želučana sonda, lijevak, aktivni ugljen).

Ordinacija za hemodijalizu:

- aparate za hemodijalizu prema broju mjesta za hemodijalizu uvećane za po jedan rezervni aparat (komplet) za bolesnike sa i bez zaraznih markera, krvne pumpe i heparinske pumpe ugrađene u svaki aparat za hemodijalizu, aparaturu za deionizaciju vode po sustavu reverzne osmoze - dvostruki sustav, EKG aparat, krevet s vagom te krevet ili fotelje za hemodijalizu prema broju mjesta za hemodijalizu.

Ordinacija doktora medicine specijaliste medicine rada:

- dinamometar, kaliper, opremu za određivanje funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema, EKG aparat, zaporni sat, tablice za ispitivanje oštrine vida i raspoznavanje boja, test bočice za određivanje sposobnosti osjeta njuha, test-audiometar, vagu, visinomjer, platneni metar, negatoskop, ortoreter, oftalmoskop s dodatkom za pregled nosa i uha, ogledalo za grkljan, čeono ogledalo i povećalo.

Ordinacija doktora medicine specijaliste interniste:

- EKG aparat, negatoskop, vagu, visinomjer, platneni metar, hvataljku za jezik, otalmoskop, ogledalo za grkljan, čeono ogledalo, povećalo, kateter za jednokratnu uporabu, zaporni sat, vreću s ledom, irigator, pribor za ispiranje želuca, komprese, pribor za punkcije te pribor za uzimanje materijala za hematološke, bakteriološke, parazitološke, citološke i druge pretrage.

Ordinacija doktora medicine specijaliste pedijatra:

- stol za previjanje dojenčadi, toplomjere, vagu za dojenčad, korito za mjerenje dužine tijela i zidno (uspravno) mjerilo za visinu tijela, vagu za veću djecu, tlakomjer s raznim manžetama za djecu, sterilne vrećice za uzimanje mokraće, EKG aparat, aspirator, bebi-test za ocjenu razvoja djeteta, pribor za pregled nosa i uha, bebi sistem za intravensko davanje lijekova i uzimanje krvi te štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu.

Ordinacija doktora medicine specijaliste školske medicine :

- oftalmoskop s nsstavkom za pregled nosa i uha, tablice za ispitivanje oštrine vida i za raspoznavanje boja, vagu, visinomjer te platneni metar.

Ordinacija doktora medicine specijaliste infektologa:

- vagu, platneni metar, irigator, negatoskop, vreću s ledom, čeono ogledalo, ogledalo za grkljan, povećalo, kateter za jednokratnu uporabu, pribor za punkciju te pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke, hematološke, parazitološke, citološke i druge pretrage.

Ordinacija doktora medicine specijaliste pulmologa:

- spirometar, aspirator, EKG aparat, negatoskop, inhalator, hvataljku za jezik, ogledalo za grkljan, čeono ogledalo, pribor za torakalnu punkciju i drenažu, pribor za lokalnu anesteziju, komprese te pribor za uzimanje materijala za bakteriološke i citološke pretrage.

Ordinacija doktora medicine specijaliste kirurga:

- rektoskop, sonde, katetere, negatoskop, kirurške i anatomske pincete, skalpele, kirurške škare, kirurške igle i konac, iglodržač, pribor za obavljanje malih kirurških zahvata, pribor za punkciju i lokalnu blokadu, pribor za anesteziju, hladno svjetlo, aspirator, hvataljku za jezik, povećalo, pribor za uzimanje materijala za citološke pretrage, irigator i vreću s ledom.

Ordinacija doktora medicine specijaliste ortopeda:

- pribor za lokalnu anesteziju, negatoskop, kirurške i anatomske pincete, skalpele, kirurške škare, kirurške igle i konac, iglodržač, kirurške rukavice, pribor za obavljanje malih kirurško-ortopedskih zahvata, vagu, platneni metar, pribor za ortopedska mjerenja, vreću s ledom, pribor za punkciju i lokalnu blokadu, pribor za uzimanje materijala za citološke pretrage te pribor za sadrenje i skidanje sadre.

Ordinacija doktora medicine specijaliste urologa:

- katetere za jednokratnu uporabu, pribor za punkciju mokraćnog mjehura, cistoskop, kliješta, sondu, dilatatore, pribor za uzimanje materijala za citološke pretrage, iglodržač, kriruške igle i konac, kirurške škare, skalpele, kirurške rukavice, irigator, rektoskop i negatoskop.

Ordinacija doktora medicine specijaliste ginekologa:

- ginekološki stol, kolposkop, mikroskop, vaginalne spekule, vaginalno ogledalo, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, cervikalna kliješta, kohleju, instrumente za male ginekološke zahvate, drveni stetoskop, dilatator (Hegar), ginekološke kirete, vagu, platneni metar, irigator, gumene i metalne katetere, pribor za zaprašivanje, iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpel, komprese, pelvimetar, pribor za uzimarkje brisa po Papanicolaou i za određivanje stupnja čistoće rodnice, pribor za fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, kliješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij.

Ordinacija doktora medicine specijaliste otorinolaringologa:

- inhalator, hvataljku za jezik, spekulume za nos i uho, otoskop, ogledalo za grkljan, čeono ogledalo, povećalo, štrcaljku za ispiranje uha, pribor za zaprašivanje, pribor za vađenje stranih tijela iz nosa i uha, lancete za paracentezu, kirurške škare, skalpel, aspirator, instrumentarij za uzimanje materijala za biopsiju, pribor za uzimanje brisa nosa, uha, ždrijela, zaporni sat, set bočicu za ispitivanje sposobnosti osjeta mirisa, te glazbene viljuške za ispitivanje vibracije.

Ordinacija doktora medicine specijaliste oftalmologa:

- tablice za ispitivanje oštrine vida i boja, oftalmoskop, skijaskop, tonometar po Schiotzu, procjepnu svjetiljku, magnet za vađenje stranih tijela iz očiju, povećalo, pribor za ispiranje očiju, staklene štapiće za oči, pribor za male kirurške okulističke zahvate, komprese, zamračeni prostor za pregled očne pozadine i keratometar.

Ordinacija doktora medicine specijaliste neurologa:

- glazbenu viljušku za ispitivanje osjeta vibracije, povećalo za dijagnostiku, zaporni sat, pribor za lumbalnu punkciju, pribor za lokalnu anesteziju i pribor za uzimanje materijala za citološke pretrage.

Ordinacija doktora medicine specijaliste dermatovenerologa:

- ginekološki stol, mikroskop, termokauter, vaginalne spekule, vaginalno ogledalo, cervikalna kliješta, kohleju, igle za punkciju, epilacijske pincete, savijene i ravne škare, skalpele, lancete, povećalo, pribor za zaprašivanje te pribor za uzimanje materijala za bakteriološke i citološke pretrage.

Ordinacija doktora medicine specijaliste radiologa:

- rendgenski aparat za snimanje, trofazni sa 6-12 ispravljača jačine 750-1000 mA te 125-150 kV odnosno rendgenski aparat za rendgensko prosvjetljavanje uz obvezno elektronsko pojačalo i TV lanac ili druge dijagnostičke uređaje koji se koriste u rendgenologiji, stol za rendgenske preglede, opremu za tamnu komoru s uređajem za razvijanje i sušenje filma, negatoskop, olovne i končane rukavice za pregled, olovne naočale i pregaču, filmski dozimetar i odgovarajuću olovnu zaštitu za bolesnika te pribor za intravaskularno, peroralno i perrektalno davanje sredstava.

Ordinacija doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije:

- pribor za punkcije i lokalne blokade, negatoskop, pribor za obavljanje fizijatrijskih zahvata (infracrvena i ultravioletna lampa, ležaj za kineziterapiju) i pribor za fizijatrijsku dijagnostiku.

Članak 31.

Ukoliko zdravstveni djelatnik obavlja privatnu praksu iz svoje uže specijalizacije mora imati dodatnu opremu sukladno zahtjevima struke.

Članak 32.

Ljekarna mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za smještaj i čuvanje lijekova i ljekovitih tvari u oficini, laboratoriju i skladištu prema zahtjevima farmakopeje,

- laboratorijski pribor i suđe za izradbu magistralnih i galenskih pripravaka prema propisima farmakopeje ili drugim priznatim propisima (laboratorijske čaše, menzure, pistili, patene, tarionici, stakleni štapići, špatule, žlice, od svakog najmanje 5; kartice za dijeljenje prašaka - najmanje 20; pribor za filtraciju, toplomjer),

- opremu sukladno opsegu rada ljekarne (za izradu oftalmoloških preparata obvezna aseptička komora; za izradu suppositoria i vagitoria obvezan pribor i oprema za njihovo oblikovanje),

- grijalo,

- vodenu kupelj,

- dvije precizne vage (jedna s točnošću 0,01- 1000 g, druga s točnošću 0,1 g - 10 kg),

- priručni analitički laboratorij za ispitivanje identiteta ljekovitih supstancija i galenskih pripravaka ljekarne/set reagenski, epruvete - 20 komada, stalak, pipete graduirane (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml), lijevci mali 3 kom., lončić za žarenje, Erlenmayer tikvice 50 ml i 100 ml, porculanska zdjelica, azbestna mrežica i ostalo sukladno opsegu rada ljekarne),

- hladnjak za lijekove za koje je propisano čuvanje na temperaturi 4-8 C (najmanje 1),

- klimatizirani odjeljak za lijekove za koje je propisano čuvanje na temperaturi + 15 C,

- odgovarajući ormar ili prostor za čuvanje lako hlapljivih i lako zapaljivih tvari, koji je izveden sukladno odgovarajućem propisu,

- odgovarajući ormar u sef izvedbi za čuvanje lijekova i ljekovitih supstancija koje sadrže opojne droge,

- stojnice za čuvanje ljekovitih supstancija (za čuvanje krutih supstancija, tekućih i praškastih - najmanje po 10 komada za svaki oblik ljekovite supstance) označene i čuvane prema zahtjevima farmakopeje,

- stručne knjige i priručnike: Farmakopeja, Formulae magistrales, Synonyma pharmaceutica, Registar gotovih lijekova, Farmakoterapijski priručnik i ostalo prema zahtjevima struke,

- knjige evidencije: prometa opojnih droga, prometa otrova, knjiga kopije recepata, rokovnik lijekova, laboratorijski dnevnik, dnevnik analiza, evidencija potrošnje lijekova,

- knjige evidencije prometa i poslovanja ljekarne sukladno posebnim zakonima.

Depo lijekova mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- potrebnu opremu za smještaj i čuvanje lijekova, popis gotovih lijekova, knjigu kopije recepata i rokovnika za lijekove, s tim da ne izrađuje magistrsalne lijekove i ne izdaje opojne droge.

Članak 33.

Medicinsko-biokemijski laboratorij mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- spektrofotometar s termostatiranom kivetom i mogučnošću mjerenja u vidljivom i UV području, centrifugu i mikrohematokrit centrifugu, hematološki brojač, binokularni mikroskop, termostat, sušionik, temostatiranu vodenu kupelj, koagulometar, preciznu vagu, analitičku vagu, analizator elektrolita i hladnjak.

Medicinsko-biokemijski laboratorij mora biti opremljen s odgovarajućim reagencijama (test-reagencije, kalibratori, kontrolni serumi) i test trakama (test trake za kemijsku analizu urina i sl.).

Članak 34.

Zubotehnički laboratorij mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu :

- zubotehnički radni stol (s mikromotorom, usisavačem, lupom, osvjetljenjem, puhaljkom, plamenikom) kompresor, sudoper, hladionik, ormar za odlaganje modela, ormar s pretincima za zube, pult za odlaganje aparata, termo nož, paralelometer, artikulator, preciznu vagu i termalnu posudu za vosak.

Ljevaonica mora imati:

- ljevač, peć za predgrijavanje, peć za žarenje, postolje i pištolj za lemljenje, aparat za hlađenje kiveta, aparat za mikrolemljenje, punkt aparat, sudoper, napu i pult za aparat.

Gipsaonica i poliraonica moraju imati:

- silos za sadru, silos za uložnu masu, silos za kivete, vibrator, obrezivač sadre, aparat za paralelno separiranje sadrenih bataljaka, vakuumski mješač sadre, aparat za paralelno postavljanje kočića u odljev, aparat za izbijanje sadržaja iz kivete, aparat za pjeskarenje, aparat za elektrolitsko poliranje, aparat za poliranje, dvostruki sudoper s pultom i pult za aparate.

Za polimerizaciju treba imati:

- aparat za polimerizaciju faseta, kompresor, aparat za polimerizaciju proteza, aoarat za ispiranje voska, hidrauličnu prešu, lonac pod tlakom, sudoper, napu i pultove za aparate.

Zubotehnički laboratorij treba imati slijedeće instrumente i alate:

- artikulator, zubotehnički nasadnik, lopaticu za sadru, gumi mješalicu, noževe, pincete, škare, kliješta, stalak za brusne elemente, kivete, držač objekta za lemljenje, držač lema, lampicu za špirit, set instrumenata za modeliranje akrilata, instrumente za doziranje praha i tekućina, ramice za pilice, mjerač debljine metala, nasadnik za paralelno stavljanje kolčića u kalup, kalupe za modele gumene, posudu za odlaganje otisaka, posude za kiseline, posudicu za miješanje akrilata, staklenu pločicu za miješanje, staklenu pločicu s udubljenjem, zaštitne naočale i tamne naočale za lijevanje.

Članak 35.

Medicinska sestra u prostorijama mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- radni stol, stolicu, stolicu za pacijenta, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, higijensku kantu za otpadni materijal, suhi sterilizator, posudu s metalnim poklopcem, posudu za instrumente, posudu s poklopcem za vatu, emajlirani bubrežnjak, sestrinsku torbu, plahte, pokrivače, gumeno platno, komprese, rukavice, čaše za mokraću, mokraćni kateter za jednokratnu uporabu, enzimatske papiriće (test trake, test tablete), tlakomjer, slušalice, toplomjer, ručnu baterijsku svjetiljku, štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu, hvataljke za instrumente, anatomske i kirurške pincete, špatule i porculanske čaše za špatule, kompresivni zavoj, sredstva za imobilizaciju i zavojni materijal.

Članak 36.

Fizioterapeut u prostorijama mora imati slijedeću medicinsko-tehničku opremu:

- sprave za medicinsku gimnastlku, elektroterapiju i hidroterapiju, parafin i fango s odgovarajućim posudama, ležaj za kineziterapiju i drugo ovisno o vrsti usluga iz područja fizikalne terapije

Članak 37.

Za zdravstvene djelatnike koji obavljaju privatnu praksu iz specijalizacije koja nije predviđena odredbama ovog Pravilnika, ministar zdravstva će posebno utvrditi uvjete glede prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radomL30287 ("Narodne novine" br. 49/90).

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/44

Broj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 21. rujna 1994

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !