Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 24.7.2006 Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2002

Na temelju članka 24.L305633 stavka 4. i članka 25.L305634 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03), te članka 79.L305636 stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

I. SADRŽAJ

Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom propisuju se nova higijenska načela u svrhu zaštite potrošača kroz prehrambeni lanac, uključujući sigurnost hrane za životinje i zdravlje životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane, provedbom sljedećih načela:

1. Nositelj odgovornosti za sigurnost hrane za životinje je subjekt u poslovanju s hranom za životinje;

2. Sigurnost hrane za životinje potrebno je osigurati kroz cijeli hranidbeni lanac počevši od primarne proizvodnje hrane za životinje do zaključno hranjenja životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane;

3. Primjena osnovnih načela analize rizika i kontrole kritičnih točaka – Hazard Analysis and Critical Control Points (u daljnjem tekstu: HACCP) te primjena dobre proizvođačke prakse omogućit će subjektima u poslovanju s hranom za životinje da postignu viši stupanj sigurnosti i odgovornosti za sigurnost hrane za životinje.

II. PODRUČJE PRIMJENE

Članak 2.
 

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. Osnovna načela i pravila za higijenu hrane za životinje;

2. Uvjeti i postupci koji osiguravaju sljedivost hrane za životinje;

3. Uvjeti i postupci za odobravanje objekata.

Članak 3.
 

1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

1. Poslovanje subjekata u poslovanju s hranom za životinje kroz cijeli hranidbeni lanac, od primarne proizvodnje do zaključno stavljanja na tržište hrane za životinje;

2. Hranjenje životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane;

3. Uvoz i izvoz hrane za životinje.

2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

1. Proizvodnju hrane za životinje, koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane isključivo za potrebe vlastitog domaćinstva, a ne stavljaju se na tržište;

2. Proizvodnju hrane za kućne ljubimce;

3. Hranidbu životinja koje ne proizvode hranu i ne koriste se za proizvodnju hrane;

4. Opskrbu krajnjeg korisnika malim količinama primarnih proizvoda u bilinogojstvu izravno od proizvođača navedenih proizvoda;

5. Stavljanje na tržište hrane za kućne ljubimce, u maloprodaji.

III. POJMOVNIK

Članak 4.
 

1) Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Propisi o hrani za životinje – zakoni i podzakonski propisi koji se odnose na hranu za životinje, a obuhvaćaju sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane;

2. Faza proizvodnje, prerade i opskrbe – bilo koja faza, uključujući uvoz, izvoz, primarnu proizvodnju, izradu, preradu, skladištenje, prijevoz, prodaju i opskrbu hranom za životinje;

3. Primarna proizvodnja – proizvodnja i uzgoj primarnih poljoprivrednih proizvoda u bilinogojstvu, stočarstvu i ribarstvu, uključujući žetvu i pobiranje plodova, mužnju i uzgoj životinja prije klanja, lov i ribolov, te sakupljanje samoniklih plodova i biljaka;

4. Proizvođač hrane za životinje (u daljnjem tekstu: proizvođač) – pravna ili fizička osoba čija je poslovna djelatnost proizvodnja hrane za životinje;

5. Krmiva – proizvodi biljnoga, životinjskoga i mineralnog podrijetla koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje ili za hranidbu životinja, u prerađenom ili neprerađenom stanju, bez korištenja dodataka, a nisu štetni za njihovo zdravlje, niti za zdravlje ljudi;

6. Hrana za životinje – krmiva, mješavine krmiva s odobrenim dodacima hrani za životinje, premiksima ili predsmjesama namijenjene hranidbi životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane;

7. Hrana za kućne ljubimce – hrana namijenjena kućnim ljubimcima;

8. Kućni ljubimac – svaka životinja koju ljudi njeguju i drže, a nije namijenjena ljudskoj konzumaciji, proizvodnji hrane ili krzna;

9. Hrana – hrana namijenjena ljudskoj konzumaciji;

10. Dodatak hrani za životinje (u daljnjem tekstu: dodatak) – svaka odobrena tvar, mikroorganizam ili proizvod koja se ugrađuje u hranu za životinje i utječe na njezina hranidbena svojstva;

11. Premiks – proizvod proizveden od vitamina, mineralnih tvari i/ili odobrenih dodataka, namijenjen izradi predsmjesa i gotovih krmnih smjesa s udjelom u potpunim krmnim smjesama do 5 % i nije namijenjen za izravnu hranidbu životinja;

12. Krmna smjesa – predsmjesa ili potpuna krmna smjesa;

13. Predsmjesa – proizvod proizveden od krmiva, premiksa i drugih odobrenih dodataka namijenjen izradi potpunih krmnih smjesa;

14. Potpuna krmna smjesa – mješavina krmiva, premiksa ili predsmjese i drugih odobrenih dodataka hrani za životinje koja u potpunosti udovoljava svim hranidbenim potrebama pojedinih vrsta i kategorija životinja;

15. Genetski modificirani organizam – organizam u kojemu je nasljedni materijal namjerno izmijenjen na način koji se ne može postići prirodno razmnožavanjem i/ili prirodnom rekombinacijom;

16. Higijena hrane za životinje – mjere, postupci i uvjeti potrebni za kontrolu rizika i osiguranje prikladnosti hrane za životinje u skladu s njezinom namjenom;

17. Veterinarsko – zdravstvena ispravnost hrane za životinje – neškodljivost hrane za zdravlje životinja, te posredno za zdravlje ljudi koji konzumiraju proizvode dobivene od tih životinja, a s obzirom na prisutnost određenih štetnih tvari u hrani za životinje;

18. Kakvoća hrane za životinje – sveukupna svojstva hrane koja pridonose njezinoj sposobnosti da zadovolji hranidbene potrebe životinja;

19. Sljedivost – mogućnost ulaženja u trag hrani za životinje, životinji koja proizvodi hranu, odnosno služi za proizvodnju hrane, tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i opskrbe;

20. Poslovanje s hranom za životinje – poslovanje bez obzira na to je li poduzeto zbog ostvarivanja dobiti ili ne, u sklopu kojeg se obavljaju poslovi proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili opskrbe hranom za životinje, uključujući i proizvodnju, preradu ili skladištenje hrane za životinje namijenjene hranidbi životinja na vlastitom gospodarstvu;

21. Subjekt u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekt) – fizička ili pravna osoba, registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom za životinje, odgovorna da osigura provođenje propisa o hrani za životinje unutar poslovanja kojim upravlja;

22. Objekt u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: objekt) – svaka građevina u kojoj se proizvodi, prerađuje, skladišti, pakira, prodaje ili isporučuje proizvod namijenjen hranidbi životinja;

23. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: obiteljsko gospodarstvo) – organizacijski i poslovno zaokružena gospodarska cjelina, koja u okviru poljoprivredno stočarske djelatnosti proizvodi hranu za životinje isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva i nije registrirana kao trgovačko društvo ili obrt;

24. Dobra proizvođačka praksa u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: dobra proizvođačka praksa) – dio sustava osiguranja kakvoće kojim se postiže da se hrana za životinje dosljedno i trajno proizvodi i provjerava prema odgovarajućim standardima kakvoće u skladu s njezinom namjenom;

25. Proizvodna serija (radni nalog) – skupina proizvoda iste vrste proizvedena unutar jedne tehnološke cjeline, od materijala iste kakvoće i zdravstvene ispravnosti, označenih istim serijskim brojem. Sadrži više proizvodnih šarži;

26. Proizvodna šarža – određena količina proizvoda istog sastava, proizvedena istom opremom, pod jednakim uvjetima, u jednom proizvodnom procesu (jedno miješanje);

27. Pakiranje – postupak stavljanja proizvoda u ambalažu (vreće, omot, posudu i sl.) koja se koristi u poslovanju s hranom za životinje, pri čemu proizvod dolazi u neposredan dodir s unutarnjom površinom ambalaže;

28. Stavljanje na tržište – držanje hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući i ponudu za prodaju, prodaju, opskrbu ili bilo koji drugi oblik prometa, bez obzira na to je li besplatan ili nije;

29. Trgovina i posredništvo – stavljanje na tržište hrane za životinje, uključujući uvoz, pakiranje, prijevoz i skladištenje od strane subjekta u poslovanju s hranom za životinje, koji nije njezin proizvođač;

30. Maloprodaja – rukovanje s hranom za životinje i njezino skladištenje na mjestu prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču;

31. Službena kontrola – nadzor nad higijenom, veterinarsko – zdravstvenom ispravnošću i kvalitetom hrane za životinje radi utvrđivanja je li udovoljeno odredbama propisa o hrani za životinje, a provode je nadležna tijela;

32. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za veterinarstvo;

33. Odobravanje objekta – postupak utvrđivanja propisanih veterinarsko – zdravstvenih uvjeta u objektu koji provodi nadležno tijelo;

34. Rizik – vjerojatnost i težina štetnog djelovanja na zdravlje životinja, a posredno na zdravlje ljudi;

35. Opasnost – biološki, kemijski ili fizikalni čimbenik u hrani za životinje ili stanje hrane za životinje, s mogućnošću da štetno djeluje na zdravlje životinja;

36. Farma – svako mjesto s jednom ili više građevina u kojima životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju ili drže;

37. Pašnjak – zemlja prekrivena travom ili drugim zeljastim biljkama namijenjena napasanju životinja iz uzgoja.

IV. ODGOVORNOSTI I OBVEZE

Članak 5.
 

1) Subjekti moraju osigurati da se sve faze proizvodnje, prerade i opskrbe izvode u skladu s propisima o hrani za životinje po načelima dobre proizvođačke prakse, te na taj način osigura zdravstvena ispravnost i visoka kakvoća proizvoda.

2) Stavljanje na tržište dodataka za proizvodnju hrane za životinje, ribljeg brašna i premiksa, u maloprodaji, dozvoljeno je isključivo u specijaliziranim maloprodajnim trgovinama (poljoprivredne i veterinarske ljekarne), isključivo odobrenim objektima.

3) Pri uzgoju životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane subjekti moraju provoditi mjere za smanjivanje rizika obzirom na prisutnost bioloških, kemijskih i fizikalnih tvari u hrani za životinje, životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, na najmanju moguću mjeru.

4) Proizvođači koji hranu za životinje proizvode ili skladište na gospodarskoj cjelini u čijem krugu se nalazi farma ne smiju je stavljati na tržište odnosno iznositi izvan kruga gospodarske cjeline ako nisu osigurani uvjeti za zaštitu hrane za životinje od kontaminacije i unakrsne kontaminacije u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade ili opskrbe s navedene farme.

5) Obiteljska gospodarstva iz članka 11. točaka 5. i 6. ovoga Pravilnika koja proizvode potpune krmne smjese isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva smiju koristiti predsmjese (dopunske krmne smjese) i/ili isključivo 2 % do 5 % premikse.

6) Obiteljska gospodarstva ne smiju iznositi proizvedene krmne smjese izvan kruga obiteljskog gospodarstva.

Članak 6.
 

1) Primarna proizvodnja hrane za životinje obuhvaća i poslove:

1. Proizvodnje, prijevoza i rukovanja primarnim proizvodima na mjestu njihove proizvodnje;

2. Prijevoza primarnih proizvoda od mjesta njihove proizvodnje do objekta;

3. Miješanja primarnih proizvoda isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva bez korištenja dodataka hrani za životinje, premiksa ili predsmjesa, osim dodataka za siliranje.

2) Prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka subjekti moraju:

1. Osigurati uvjete iz Priloga 2. ovoga Pravilnika;

2. Osigurati mikrobiološke standarde i standarde kakvoće iz propisa o hrani za životinje;

3. U objektima u kojima posluju zadovoljiti odredbe iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, kada drže životinje koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane.

Članak 7.
 

1) Nadležno tijelo nadzire obavljaju li subjekti na razini primarne proizvodnje poslove u skladu s odredbama članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Pravilnika.

2) Sve uvezene pošiljke hrane za životinje podliježu obveznom veterinarsko – zdravstvenom pregledu i kontroli prilikom istovara. Sve uvezene pošiljke krmiva iz država članica Europske unije mora pratiti analitičko izvješće o obavljenim analizama uzoraka krmiva, u skladu s Prilogom 8. ovoga Pravilnika, koje se odnosi na navedenu pošiljku krmiva, a prve dvije pošiljke krmiva iz nove zemlje uvoznice ili od novog dobavljača prilikom istovara u tvornici ili mješaonici moraju biti uzorkovane i analizirane u ovlaštenom laboratoriju u skladu s navedenim Prilogom. Vrstu potrebnih analiza propisuje ovlašteni veterinar koji obavlja pregled i uzorkovanje te upisuje podatke u propisanu dokumentaciju.

3) Sve uvezene pošiljke krmiva iz država koje nisu članice Europske unije podliježu obveznom uzorkovanju i analizi u ovlaštenom laboratoriju u skladu s navedenim Prilogom. Vrstu potrebnih analiza propisuje ovlašteni veterinar koji obavlja pregled i uzorkovanje te upisuje podatke u propisanu dokumentaciju.

4) Pošiljke krmiva biljnog podrijetla prilikom uvoza mora pratiti dokaz (certifikat, izjava ili analitičko izvješće) proizvođača, izvoznika ili ovlaštene institucije kojim se jamči da pošiljka ne sadrži i/ili ne potječe od GMO-a u skladu s propisima o hrani za životinje. Za pošiljku koju ne prati navedeni dokaz u tvornicama, mješaonicama i skladištima hrane za životinje prilikom istovara potrebno je obaviti uzorkovanje i analizu na GMO-e.

5) Svaku pošiljku krmiva iz uvoza i u unutarnjem prometu namijenjenu proizvodnji hrane za životinje mora pratiti dokument – otpremnica koja sadrži ime i prezime /naziv dobavljača, adresu, datum i mjesto utovara, količinu krmiva u pošiljci, ime i prezime/naziv i adresu prijevoznika, registarsku oznaku vozila te odredište pošiljke.

6) U tvornicama i mješaonicama hrane za životinje moraju se uzimati službeni uzorci krmiva životinjskog podrijetla i dostavljati u ovlašteni laboratorij na bakteriološku pretragu, a riblje brašno i na pretragu na proteine podrijetlom od sisavaca (mikroskopska metoda), prije pripremanja predsmjesa i potpunih krmnih smjesa. Jednom mjesečno moraju se uzeti službeni uzorci svih predsmjesa i potpunih krmnih smjesa proizvedenih u tom mjesecu i dostaviti u ovlašteni laboratorij na bakteriološku pretragu.

7) Ovlašteni laboratoriji kojima su dostavljeni uzorci za analizu u skladu s odredbama stavaka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka dužni su do 10. dana u tekućem mjesecu, za protekli mjesec dostaviti preslike analitičkih izvješća nadležnom tijelu.

8) Dokumente i analitička izvješća iz stavaka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka treba čuvati 3 godine.

V. ANALIZA RIZIKA (HACCP)
 

Hazard analysis and critical control points (HACCP – načela)
 

Članak 8.
 

1) Subjekti, osim navedenih u članku 6. stavku 1. točka 3. ovoga Pravilnika, moraju izraditi i uspostaviti trajni postupak kontrole kritičnih točaka po načelima HACCP-a:

1. Provedba analize opasnosti;

2. Utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka;

3. Utvrđivanje kritičnih granica;

4. Uspostava postupaka nadzora;

5. Utvrđivanje popravnih radnji:

6. Utvrđivanje postupka verificiranja;

7. Utvrđivanje zapisa i dokumenata.

2) Prilikom svake izmjene u fazi proizvodnje, prerade i opskrbe subjekti moraju revidirati postupke i provesti korektivne mjere.

Dokumentacija o HACCP-u
 

Članak 9.
 

1) Uz zahtjev za utvrđivanje veterinarsko – zdravstvenih uvjeta subjekti moraju priložiti dokumentacijski sustav o HACCP-u u skladu s člankom 8.#clanak8 ovoga Pravilnika.

2) Kod procjene HACCP sustava nadležno tijelo uzima u obzir prirodu i opseg poslovanja s hranom za životinje.

VI. ODOBRAVANJE OBJEKATA

Upisnik odobrenih objekata

Članak 10.
 

1) Subjekti na čije se objekte odnose odredbe članka 11.#clanak11 ovog Pravilnika, u kojima obavljaju bilo koju fazu proizvodnje, prerade i opskrbe hranom za životinje, ne smiju započeti s radom bez rješenja nadležnog tijela o udovoljavanju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima.

2) Nadležno tijelo vodi Upisnik odobrenih objekata iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika.

3) Subjekti su dužni izvijestiti nadležno tijelo u roku osam dana o svakoj promjeni odgovorne osobe, izmjeni opreme u objektu te o svim promjenama vezanim za djelatnost i prestanak rada postojećeg objekta, radi izmjene podataka upisanih u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.
 

Objekti, u kojima posluju subjekti osim subjekata iz članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika moraju biti odobreni od nadležnog tijela, te se upisuju u Upisnik iz članka 10.#clanak10 stavka 2. ovoga Pravilnika prema sljedećim djelatnostima:

1. Proizvodnja i/ili trgovina i posredništvo dodacima hrani za životinje prema Popisu 1 (Prilog 1. ovoga Pravilnika);

2. Proizvodnja i/ili trgovina i posredništvo premiksima i predsmjesama koje sadrže dodatke iz Popisa 1 i Popisa 2 (Prilog 1. ovoga Pravilnika);

3. Proizvodnja i/ili trgovina i posredništvo potpunim krmnim smjesama koje sadrže premikse ili predsmjese proizvedene s dodacima iz Popisa 1 (Prilog 1. ovoga Pravilnika);

4. Proizvodnja i/ili trgovina i posredništvo potpunim krmnim smjesama koje sadrže premikse ili predsmjese proizvedene s dodacima iz Popisa 1 i 2 (Prilog 1. ovoga Pravilnika);

5. Obiteljska gospodarstva koja proizvode isključivo za vlastite potrebe potpune krmne smjese koje sadrže premikse ili predsmjese proizvedene s dodacima iz Popisa 1 i 2 (Prilog 1. ovoga Pravilnika), za hranidbu životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane, a stavljaju se na tržište.

6. Obiteljska gospodarstva koja proizvode isključivo za vlastite potrebe potpune krmne smjese koje sadrže premikse i predsmjese proizvedene s dodacima iz Popisa 1 (Prilog 1. ovoga Pravilnika), za hranidbu životinja koje proizvode hranu ili se koriste za proizvodnju hrane, a stavljaju se na tržište.

Članak 12.
 

1) Subjekti koji posluju u objektima iz članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika moraju ispuniti uvjete navedene u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

2) Uvoznici hrane za životinje moraju u sklopu poslovanja koje obavljaju imati objekt odobren u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika i moraju osigurati uvjete u skladu s Prilogom 3. ovoga Pravilnika, osim prilikom uvoza u tvornice i mješaonice za isključive potrebe proizvodnje hrane za životinje u tim tvornicama ili mješaonicama.

3) Uvoznici hrane za kućne ljubimce moraju udovoljavati uvjetima u skladu s člankom 11.#clanak11 točkom 3. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta

Članak 13.
 

1) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izgrađeni ili rekonstruirani objekt podnosi se nadležnom tijelu na posebnom obrascu (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

2) Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka navedena je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

Rješenje o odobrenju
 

Članak 14.
 

1) Nadležno tijelo nakon obavljenog očevida u objektu, donosi rješenje o udovoljavanju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima na temelju kojega se objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata s pripadajućim veterinarskim kontrolnim brojem i šifrom koja označava svaku pojedinu odobrenu djelatnost propisanu odredbama članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na razdoblje od 5 godina.

Ukidanje rješenja o odobrenju

Članak 15.
 

Ukidanje rješenja iz članka 14.#clanak14 stavka 1. ovoga Pravilnika i brisanje iz Upisnika odobrenih objekata provodi se u slučajevima:

1. Prestanka obavljanja djelatnosti;

2. Ako se nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom ne otklone u propisanom roku.

Privremena zabrana pojedine djelatnosti
 

Članak 16.
 

Ako objekt ne ispunjava propisane uvjete za jednu ili više odobrenih djelatnosti, nadležno tijelo privremeno zabranjuje obavljanje navedene djelatnosti.

Odobravanje novih djelatnosti
 

Članak 17.
 

Nadležno tijelo na zahtjev subjekta može izdati odobrenje za jednu ili više novih djelatnosti ako objekt udovoljava propisanim uvjetima.

Popis odobrenih objekata
 

Članak 18.
 

1) Popis odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje objavljuje nadležno tijelo jednom godišnje u »Narodnim novinama«.

2) Popis odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje iz stavka 1. ovoga članka sljedećeg je sadržaja:

Stupac 1. Veterinarski kontrolni broj (broj odobrenja) sastoji se od:

1. : označava odobrene objekte;

2. 191: ISO kod Republike Hrvatske;

3. 01 – 21 (oznaka županije na području koje se nalazi proizvođač, obiteljsko gospodarstvo, trgovac ili posrednik);

4. XXX (troznamenkasta oznaka proizvođača, trgovca ili posrednika iz Upisnika);

Stupac 2. Šifra djelatnosti – svaka odobrena djelatnost proizvođača, trgovca ili posrednika propisana člankom 11.#clanak11 ovoga Pravilnika posebno se upisuje;

Stupac 3. Naziv i sjedište subjekta u poslovanju s hranom za životinje;

Stupac 4. Naziv i adresa objekta u poslovanju s hranom za životinje;

Stupac 5. Bilješke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 19.
 

1) Subjekti koji posluju u objektima, navedenim u članku 11. točkama 1. do 5. ovoga Pravilnika moraju uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika i podnijeti nadležnom tijelu zahtjev iz članka 13.#clanak13 stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

2) Postojeći subjekti koji posluju u objektima navedenim u članku 11.#clanak11 točki 6. ovoga Pravilnika moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika i podnijeti zahtjev iz članka 13.#clanak13 stavka 1. ovoga Pravilnika nadležnom tijelu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, postojeći subjekti dužni su svoje poslovanje uskladiti s odredbama članaka 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 20.
 

Prilozi 1 – 8. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 21.
 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinjeL305638 (»Narodne novine«, broj 96/05).

Članak 22.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/05-01/765

Urbroj: 525-6-06-08 DVD

Zagreb, 14. srpnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1.
 

DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE
 

POPIS 1
 

1. »Tehnološki dodaci« obuhvaćaju sljedeće skupine dodataka:

a) Konzervansi – tvari ili mikroorganizmi koji štite hranu od kvarenja i propadanja uzrokovanog mikroorganizmima ili njihovim metabolitima;

b) Antioksidansi – tvari koje produljuju rok valjanosti hrane ili krmiva štiteći ih od kvarenja uzrokovanog oksidacijom;

c) Emulgatori – tvari koje omogućavaju homogeno miješanje sirove masti u vodi;

d) Stabilizatori – tvari koje stabiliziraju fizikalno – kemijsko stanje smjesa;

e) Zgušnjivači;

f) Tvari za želiranje;

g) Veziva – tvari koja služe za bolje vezivanje čestica krmne smjese pri proizvodnji peleta;

h) Adsorbensi radionuklida i mikotoksina;

i) Tvari za sprječavanje stvaranja gruda;

j) Regulatori kiselosti;

k) Inokulanti i tvari za siliranje;

l) Sredstva za denaturaciju.

2. »Senzorni dodaci« obuhvaćaju sljedeće skupine dodataka:

a) Karotinoidi, ksantofili i druga odobrena bojila:

1. tvari za bojenje hrane za životinje,

2. tvari koje se nakon konzumacije ugrađuju u tkiva životinja s ciljem njihova bojenja,

3. tvari koje utječu na intenziviranje boja riba i ptica,

b) arome.

3. »Nutritivni dodaci« obuhvaćaju sljedeće skupine dodataka:

a) vitamine, provitamine i kemijski slične tvari;

b) mješavine elemenata u tragovima.

4. »Zootehnički dodaci« obuhvaćaju sljedeće skupine dodataka:

a) pospješivače probavljivosti: tvari koje dodane u hranu pospješuju probavljivost obroka putem djelovanja na određene tvari,

b) stabilizatore crijevne mikropopulacije – mikroorganizmi ili druge tvari koje imaju pozitivni učinak na crijevnu mikropopulacuju,

c) tvari koje smanjuju negativne utjecaje na okoliš,

d) ostale zootehničke dodatke.

5. Aminokiseline, njihove soli i hidroksi analogne tvari aminokiselinama.

6. Tvari s nebjelančevinastim dušičnim spojevima.

7. Bjelančevine, dobivene iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica, osim podskupine kvasnica, uzgojenih na supstratu biljnog ili životinjskog podrijetla.

 

POPIS 2

 

1. Antibiotici

2. Antikokcidijska sredstva (u profilaktičkim dozama)

3. Histomonostatici (u profilaktičkim dozama)

4. Pospješivači rasta

PRILOG 2.
 

UVJETI KOJE MORAJU OSIGURATI SUBJEKTI U PRIMARNOJ PROIZVODNJI
 

I. O HIGIJENI

1. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom moraju osigurati obavljanje poslova na način da se uklone ili smanje opasnosti od ugrožavanja veterinarsko – zdravstvene ispravnosti hrane za životinje.

2. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom moraju osigurati da se primarni proizvodi proizvode, prerađuju, pakiraju, skladište i prevoze zaštićeni od kontaminacije i kvarenja, na odgovornost proizvođača.

3. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom moraju ispunjavati obveze navedene u točkama 1. i 2. ovoga poglavlja u skladu s odredbama propisa o hrani za životinje vezanim za upravljanje rizicima, uključujući:

a) mjere i postupke za kontrolu rizika od kontaminacije iz zemlje, vode, zraka, umjetnih gnojiva, zaštitnih sredstava, biocida, veterinarskih ljekova, te gospodarenja otpadom;

b) mjere i postupke vezane uz zdravlje bilja, životinja i okoliša, koje utječu na sigurnost hrane, uključujući programe za kontrolu bolesti i praćenje bolesti životinja, zoonoza i njihovih uzročnika.

4. Subjekti moraju poduzeti sljedeće mjere:

a) čišćenje i dezinfekciju objekata, opreme, silosa i vozila koji se koriste za proizvodnju, pripremu, sortiranje, pakiranje, skladištenje i prijevoz hrane za životinje;

b) osigurati potrebne higijenske uvjete za proizvodnju, prijevoz i skladištenje hrane za životinje;

c) osigurati vodu odgovarajuće kvalitete, u skladu s propisima o hrani za životinje;

d) spriječiti kontaminaciju mikroorganizmima i drugim štetnicima;

e) odvojeno skladištiti i oprezno rukovati otpadom i opasnim tvarima;

f) osigurati da ambalaža nije izvor kontaminacije hrane za životinje;

g) pratiti rezultate svih analiza uzoraka primarnih proizvoda koji utječu na sigurnost hrane.

II. O EVIDENCIJAMA

Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom moraju voditi evidencije o mjerama i postupcima vezanim uz kontrolu rizika, razmjerno prirodi i obimu posla. Evidencije moraju čuvati godinu dana, na način da budu dostupne nadležnom tijelu.

Posebnu pažnju subjekti trebaju posvetiti vođenju evidencija o:

1. korištenju bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja (biocida);

2. prisustvu uzročnika bolesti i štetnika koji mogu utjecati na sigurnost primarnih proizvoda;

3. rezultatima analiza uzoraka primarnih proizvoda ili bilo kojih drugih proizvoda uzetih u dijagnostičke svrhe, a koji mogu utjecati na sigurnost hrane;

4. porijeklu i količinama primarnih proizvoda koji ulaze u objekte, odredištu i količinama primarnih proizvoda koji izlaze iz objekata;

III. PREPORUKE ZA DOBRU PROIZVOĐAČKU PRAKSU

Mjere i postupci za kontrolu rizika u primarnoj proizvodnji hrane za životinje uključuju:

1. Kontrolu kontaminacije pesticidima, mikotoksinima, teškim metalima, radioaktivnim tvarima;

2. Kontrolu korištenja vode, organskog otpada i umjetnih gnojiva;

3. Opravdano i pravilno korištenje sredstava za zaštitu bilja, biocida te njihovu sljedivost;

4.  Opravdano i pravilno korištenje veterinarsko – medicinskih proizvoda te njihovu sljedivost;

5. Preradu, skladištenje i sljedivost krmiva;

6. Pravilno postupanje s uginulim životinjama, otpadom i steljom;

7. Mjere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti životinja hranom za životinje, te sve obveze koje za primarnog proizvođača iz toga proizlaze;

8. Metode i postupke koji osiguravaju da je hrana za životinje proizvedena, prerađena, upakirana, uskladištena i prevožena u skladu s odredbama propisa o hrani za životinje;

9. Ispravno vođenje evidencija.

PRILOG 3.
 

UVJETI KOJE MORAJU OSIGURATI SUBJEKTI IZ ČLANKA 12.#clanak12 OVOGA PRAVILNIKA
 

I. PROSTORIJE I OPREMA

1. Objekti za proizvodnju i skladištenje moraju biti smješteni na području gdje nema čimbenika koji mogu štetno utjecati na higijensko stanje objekata i opreme te zdravstvenu ispravnost krmiva i gotove hrane za životinje.

2. Objekti iz točke 1. ovoga poglavlja moraju biti projektirani i izgrađeni od čvrstog građevinskog materijala, glatkih zidova, a prostorije izolirane od vlage te zaštićene od ulaska kukaca, ptica, glodavaca i drugih štetnika uređene na način da se mogu učinkovito čistiti i dezinficirati te tako smanjiti rizik od kontaminacije, unakrsne kontaminacije te drugog štetnog učinka na higijensku ispravnost i kakvoću proizvoda.

3. Putovi u krugu objekta moraju biti asfaltirani ili betonirani, a krug objekta prikladno ograđen.

4. Objekti iz točke 1. ovoga poglavlja moraju se opskrbljivati vodom iz javne vodovodne mreže ili izvora koji osigurava potrebne količine vode, čija je kvaliteta u skladu s odredbama propisa o hrani.

5. Subjekti iz članka 12.#clanak12 stavka 1. ovoga Pravilnika moraju obavljati djelatnost u objektima koji sadrže:

a) prostoriju za proizvodnju životinjske hrane (osim objekata za skladištenje hrane za životinje),

b) skladišnu prostoriju za krmiva biljnog podrijetla ili silosne ćelije,

c) skladišnu prostoriju za krmiva životinjskog podrijetla,

d) skladišnu prostoriju za krmiva makromineralnog podrijetla,

e) skladišnu prostoriju za vitamine i mikroelemente (objekti za proizvodnju premiksa),

f) skladišnu prostoriju za premikse,

g) prostoriju za skladištenje gotovih proizvoda,

h) skladišnu prostoriju za lijekove u slučaju proizvodnje ljekovite hrane,

i) prostoriju za čuvanje ambalaže i /ili deklaracija,

j) prostoriju ili prostor za čuvanje uzoraka,

k) sanitarne prostorije s garderobom,

l) uredski prostor za veterinarsku inspekciju i pohranu evidencija.

6. Pojedine organizacijske jedinice unutar objekta moraju biti međusobno funkcionalno povezane.

7. Otpadne vode moraju se ispuštati u javnu kanalizacijsku mrežu ili u sanitarno ispravan taložnik.

8. Higijenski neispravna hrana za životinje te otpaci nastali u postupku proizvodnje i pakiranja moraju se odlagati u prikladnim spremnicima, na za to prilagođeno mjesto na način da se spriječi daljnja kontaminacija.

9. U svim prostorijama mora biti osigurano prirodno ili umjetno prozračivanje, a na otvorima za prozračivanje moraju biti zaštitne mrežice.

10. U svim prostorijama mora biti osigurano primjereno osvjetljenje.

11. Na svim ulaznim vratima prostorija u sastavu objekta moraju biti istaknuti natpisi s namjenom njihovog korištenja.

12.  Oprema za proizvodnju hrane za životinje mora biti od materijala koji onemogućava zagađivanje životinjske hrane štetnim tvarima, te da se može lako čistiti i dezinficirati u skladu s propisanim postupcima. Mjerni uređaji moraju biti atestirani i umjereni. Miješalice za proizvodnju dodataka, vitaminsko – mineralnih proizvoda i premiksa moraju biti testirane na izmiješanost sadržaja (test homogenosti) svakih godinu dana. Miješalice za proizvodnju u objektima u kojima posluju subjekti iz članka 11.#clanak11 točke 3. do 5. ovoga Pravilnika moraju biti testirane na izmiješanost sadržaja (test homogenosti) prije ishođenja svakog novog rješenja o udovoljavanju veterinarsko – zdravstvenim uvjetima i pri svakoj izmjeni opreme, metodom određivanja natrija, a analitičko izvješće o postupku provođenja testa dostaviti nadležnom tijelu.

13. Za objekte u kojima posluju subjekti iz članka 11.#clanak11 točke 6. ovoga Pravilnika prilikom utvrđivanja veterinarsko – zdravstvenih uvjeta nadležno tijelo uzima u obzir prirodu i opseg poslovanja s hranom za životinje.

14. Maloprodajna skladišta hrane za životinje moraju udovoljavati uvjetima iz točke 2. ovoga poglavlja.

II. OSOBLJE

1. Subjekti u proizvodnji, trgovci i posrednici moraju zaposliti u skladu s opsegom i vrstom poslovanja dovoljan broj stručnog osoblja i to:

a) Subjekti za proizvodnju dodataka, premiksa, predsmjese i potpunih krmnih smjesa najmanje 1 osobu visoke stručne spreme, veterinarske, poljoprivredne ili prehrambene struke s najmanje 2 godine radnog iskustva na tim poslovima;

b) Subjekti čiji su objekti odobreni za proizvodnju ljekovite hrane najmanje 1 doktora veterinarske medicine s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora.

2. Nositelji obiteljskih gospodarstava iz članka 11.#clanak11 točke 5. ovoga Pravilnika moraju osigurati usluge stručne osobe za vođenje proizvodnje, visoke stručne spreme veterinarske, poljoprivredne ili prehrambene struke s radnim iskustvom na poslovima proizvodnje hrane za životinje. Obiteljska gospodarstva čiji su objekti odobreni za proizvodnju ljekovite hrane moraju osigurati usluge veterinarske organizacije za vođenje proizvodnje i kontrolu kakvoće ljekovite hrane za životinje.

3. Vođenje proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima iz članka 11.#clanak11 točke 6. ovoga Pravilnika može obavljati nositelj ili član gospodarstva ako ima najmanje srednju stručnu spremu veterinarske, poljoprivredne ili prehrambene struke. Ako na obiteljskom gospodarstvu nema takve osobe ono mora za vođenje proizvodnje osigurati usluge stručne osobe s radnim iskustvom na poslovima proizvodnje hrane za životinje.

4. Trgovci i posrednici iz članka 11.#clanak11 točke 1. i 2. ovoga Pravilnika moraju zaposliti najmanje 1 osobu visoke stručne spreme veterinarske, poljoprivredne ili prehrambene struke.

5. Trgovci i posrednici iz članka 11.#clanak11 točke 3. i 4. ovoga Pravilnika moraju zaposliti najmanje 1 osobu srednje stručne spreme veterinarske, poljoprivredne, prehrambene ili kemijske struke.

6. U odsutnosti osobe koja ispunjava propisane uvjete duljoj od 30 dana proizvođači, trgovci i posrednici dužni su ovlastiti drugu osobu koja ispunjava navedene uvjete. Proizvođači, trgovci i posrednici, osim obiteljskih gospodarstava, moraju izraditi sistematizaciju radnih mjesta s naznakom osposobljenosti i odgovornosti osobe. Svi djelatnici moraju biti upućeni pisanim putem o svojim dužnostima, odgovornostima, ovlaštenjima i promjenama u vezi s tim.

III. PROIZVODNJA

1. Subjekti moraju pismeno odrediti kvalificiranu osobu odgovornu za proizvodnju.

2. Subjekti moraju osigurati da se aktivnosti obavljaju po unaprijed utvrđenim pisanim postupcima i uputama.

3. Subjekti moraju poduzeti tehničke, tehnološke i organizacijske mjere da uklone ili smanje mogućnosti unakrsne kontaminacije i pogrešaka.

4. Subjekti moraju kontrolirati proizvode na prisustvo zabranjenih tvari i ostalih zagađivača koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja, te provoditi kontrole za smanjivanje rizika.

5. Veterinarsko – zdravstveno neispravnu hranu i druge materijale koji sadrže povećane koncentraciju veterinarskih lijekova ili bilo kojeg drugog zagađivača, te tvari koje se iz drugih razloga ne mogu koristiti za proizvodnju hrane treba izdvojiti, te zbrinuti na propisan način.

6. Subjekti moraju osigurati djelotvoran sustav praćenja proizvoda.

IV. KONTROLA KAKVOĆE

1. Subjekti moraju pismeno odrediti kvalificiranu osobu odgovornu za kontrolu kakvoće.

2. Subjekti moraju organizirati osposobljen i opremljen laboratorij za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće krmiva i proizvoda, te sukladnosti istih s deklaracijom. Ukoliko proizvođač nema vlastiti laboratorij, mora za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda osigurati usluge ovlaštenog laboratorija za obavljanje laboratorijskih pretraga.

3. Subjekti moraju izraditi u pisanom obliku i primijeniti program unutarnje kontrole higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda s težištem na kontroli kritičnih mjesta proizvodnog procesa (HACCP) do roka navedenog u članku 19.#clanak19 stavku 3. ovoga Pravilnika.

4. Uzorke svih krmiva i svake proizvodne serije proizvoda mora uzeti odgovorna osoba, u dovoljnoj količini, po unaprijed utvrđenom programu u skladu s propisima o hrani za životinje. Uzorci moraju biti zapakirani i označeni na način da se spriječi njihova zamjena i miješanje. Podaci moraju omogućiti identifikaciju i sljedivost svih sirovina i materijala za proizvodnju te proizvoda. Uzorke treba skladištiti u uvjetima koji onemogućavaju zamjenu, te promjene sastava i veterinarsko – zdravstvene ispravnosti. Kod proizvoda namijenjenih proizvodnji hrane za životinje koje ne proizvode hranu, i ne koriste se za proizvodnju hrane, moraju se čuvati samo uzorci gotovih proizvoda.

5. Uzorke treba čuvati do isteka roka valjanosti navedenog u deklaraciji.

V. SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ

1. Proizvode, krmiva i dodatke treba skladištiti odvojeno na način da ih je moguće lako identificirati, pratiti njihovu sljedivost i spriječiti zamjenu, kontaminaciju ili unakrsnu kontaminaciju s drugim sirovinama, proizvodima ili štetnim organizmima.

2. Proizvode i sirovine treba pakirati u primjerenu ambalažu i skladištiti u takvim prostorima koji su predviđeni, prilagođeni i održavani da zadovoljavaju načela dobre skladišne prakse.

3. Skladišni prostori moraju biti zatvoreni i dostupni samo osobama koje imaju dozvolu proizvođača ili odgovorne osobe.

4. Ambalažu, kontejnere i opremu koja se koristi za prijevoz, skladištenje, prijenos i vaganje treba držati čistom, a ostatke detergenata i dezinficijensa na njihovoj površini održavati na najmanjoj mogućoj mjeri.

5. Treba spriječiti kvarenja i zagađenje štetnicima s ciljem održavanja kakvoće.

6. Treba održavati primjerenu temperaturu u prostorima s ciljem izbjegavanja kondenzacije vlage i kvarenja proizvoda.

VI. EVIDENCIJE

1. Svi subjekti moraju voditi evidenciju o nabavi, proizvodnji i prodaji krmiva, dodataka i proizvoda za omogućavanje sljedivosti, uključujući prijevoz do konačnog odredišta i to:

A) Evidenciju o proizvodnim procesima i kontrolama;

B) Evidenciju vezanu za sljedivost:

1) za dodatke:

a) datum proizvodnje, naziv, vrstu, količinu, broj radnog naloga i redni broj šarže;

b) ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) dobavljača/ kupca, naziv, vrstu, količinu, broj radnog naloga te datum nabave /dostave;

2) za premikse:

a) ime / naziv i sjedište (identifikacijski podaci) proizvođača, datum proizvodnje, naziv vrstu, količinu, broj radnog naloga i redni broj šarže;

b) ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) dobavljača/ kupca, datum otpreme, naziv, vrstu, količinu, broj radnog naloga i redni broj šarže te datum nabave;

3) za potpune krmne smjese, predsmjese i krmiva:

a) ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) proizvođača ili dobavljača predsmjesa/dodatka, datum proizvodnje, sastav i količinu korištenog dodatka i broj radnog naloga;

b) ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) proizvođača ili dobavljača krmiva, drugih proizvoda, datum dostave;

c) naziv, vrstu, količinu i sastav kompletne krmne smjese, ime /naziv i sjedište (identifikacijski podaci) kupca kome se dostavlja, datum proizvodnje, broj radnog naloga te datum otpreme;

d) ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) proizvođača ili dobavljača gotovih krmnih smjesa, datum dostave;

4) za subjekte koji proizvode predsmjese ili potpune krmne smjese s dodatkom ribljeg brašna ili s dodatkom drugih krmiva životinjskog podrijetla:

a) za krmiva: identifikacijske podatke o proizvođačima i dobavljačima ribljeg brašna, odnosno drugih krmiva životinjskog podrijetla, ime/naziv i sjedište kupca;

b) za krmne smjese: datum proizvodnje, vrstu, količinu i broj radnog naloga, ime/naziv i sjedište (identifikacijski podaci) kupca, datum otpreme.

2. Dokumentacija i evidencije mogu se voditi računalno, a u pisanom obliku treba ih čuvati najmanje 3 godine.

3. Maloprodajni subjekti za premikse moraju voditi evidencije o nazivu dobavljača, vrsti, proizvodnoj seriji i količini dobavljenog premiksa, o veterinarskom kontrolnom broju kupca, te vrsti, količini i proizvodnoj seriji prodanog premiksa.

4. Maloprodajni subjekti za riblje brašno moraju voditi evidencije o nazivu dobavljača, količini dobavljenog i prodanog ribljeg brašna te o veterinarskom kontrolnom broju kupca.

VII. REKLAMACIJE I POVLAČENJE PROIZVODA

1) Subjekti moraju voditi evidenciju o reklamacijama i povlačenju proizvoda s tržišta.

2) Subjekti moraju imati pisani program za primanje i rješavanje pritužbi te sustav za povlačenje proizvoda iz prometa. Ukoliko je povod za povlačenje proizvoda zdravstvena neispravnost ili prisutnost nedozvoljenih tvari u proizvodu, proizvođač mora izvijestiti nadležnu veterinarsku inspekciju, koja će odrediti mjere. Prije ponovnog stavljanja proizvoda na tržište povučeni proizvod treba biti ponovo kvalitativno i higijenski zdravstveno ispitan. O provedenim postupcima, mjerama i kontrolama treba voditi evidenciju.

PRILOG 4.
 

DOBRA HRANIDBENA PRAKSA
 

I. PAŠA

Napasanje stoke na pašnjacima i strništima treba organizirati na način da se smanji izlaganje pašnih površina štetnim tvarima.

Treba osigurati odgovarajuće vrijeme »odmora« pašnjaka i na taj način smanjiti biološku kontaminaciju organskim gnojivima. Kada je taj problem prisutan potrebno je osigurati uzdržavanje od napasivanja kao i u vrijeme poljoprivredno kemijskog tretmana pašnih površina.

II. STAJE I OPREMA ZA HRANJENJE

Objekti za držanje i oprema za hranjenje životinja moraju se održavati čistima i biti izrađeni od materijala koji se mogu redovito čistiti i dezinficirati. Treba redovito izgnojavati objekte, uklanjati otpad, neutrošenu hranu i ostale izvore moguće kontaminacije hrane, te sprječavati ulazak štetnika u objekte radi sprječavanja zagađenja životinjske hrane i stelje. Sredstva za čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju trebaju se koristiti prema uputama za korištenje i držati u posebnim prostorijama, odvojenim od hrane za životinje.

III. HRANJENJE

 

1. Skladištenje

Hranu treba skladištiti odvojeno od kemijskih sredstava i drugih proizvoda koji se ne koriste u hranidbi životinja. Skladišta, silosi i kontejneri moraju biti suhi, čisti i zaštićeni od ulaska štetnika.

Sjemenski materijal treba skladištiti zasebno.

Ljekovitu hranu i hranu namijenjenu različitim kategorijama ili vrstama životinja treba skladištiti na način da se smanji rizik od zamjene, odnosno hranjenja životinja hranom koja im nije namijenjena.

2. Distribucija

Sustav raznošenja hrane na farmi mora osigurati da određena hrana ide na potrebno odredište. U procesu raznošenja hrane za životinje i hranjenja na farmi mora se postupati tako da se spriječi kontaminacija iz skladišnih prostora, opreme, ljekovite ili druge vrste hrane za životinje. Prijevozna sredstva i opremu za hranjenje na farmi treba redovito čistiti, posebno kada se koristi za razvoženje ljekovite hrane.

IV. VODA

Voda za piće treba udovoljavati propisima o hrani za životinje. Kada postoji razlog za sumnju u mogućnost kontaminacije životinja ili životinjskih proizvoda vodom, treba poduzeti mjere za procjenu i smanjenje rizika.

Oprema za napajanje mora biti izrađena na način da se kontaminacija vode smanji na najmanju moguću mjeru. Sustave za napajanje treba redovito održavati i čistiti.

V. OSOBLJE

Osoba odgovorna za držanje i hranjenje životinja treba posjedovati potrebna znanja i vještine.

PRILOG 5
 

ZA UTVRĐIVANJE UVJETA I UPISA U UPISNIK ODOBRENIH OBJEKATA

  

  

PRILOG 6.
 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA
 

I. Proizvođači iz članka 11. točaka 1- 4. ovoga Pravilnika:

1. Rješenje trgovačkog suda i izvadak iz sudskog registra s predmetom djelatnosti,

2. veterinarsko zdravstvenu suglasnost – izdaje nadležni Veterinarski ured,

3. telefonski broj odgovorne osobe, tvrtke ili vlasnika,

4. za objekt:

a) smještajni plan (Izvadak iz katastarskog plana – Situacija),

b) tlocrt i objekta s prikazom i veličinom svih radnih prostorija,

c) rješenje o udovoljavanju veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za proizvodnju i skladištenje životinjske hrane, izdano od nadležnog tijela (ako posjeduje),

d) tehnički podaci o opremi (transporterima, miješalicama, vagama)

5. za proizvodnju i skladištenje:

a) shema proizvodnje s proizvodnim tokovima i opisom tehnoloških postupaka,

b) opis pomoćnih faza proizvodnje (prijem sirovina, skladištenje, proizvodnja, pakiranje, skladištenje i stavljanje na tržište gotovih proizvoda),

c) procijenjeni dnevni, godišnji i maksimalni, proizvodni i/ili skladišni kapaciteti,

6. za program održavanja čistoće, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

a) nalaz o higijensko – zdravstvenoj ispravnosti vode,

b) program čišćenja objekta i opreme za miješanje,

c) ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

7. o osoblju:

a) broj zaposlenih djelatnika,

b) sistematizacija radnih mjesta (tvornice i mješaonice s više radnih smjena)

c) popis odgovornih osoba za proizvodnju, kakvoću i zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda,

8. o kontroli kakvoće:

a) dokumentacijski sistem koji označava kritična mjesta proizvodnog procesa,

b) test homogenizacije (izmiješanosti smjese),

c) uzorkovanje i program kontrole kakvoće,

d) potvrda o umjerenosti mjernih uređaja,

e) vrste analitičkih metoda za ispitivanje kakvoće i zdravstvene ispravnosti koje koriste vlastiti laboratoriji ili ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju laboratorijskih pretraga.

II.Trgovci i posrednici iz članka 11. točke 1- 4. ovoga Pravilnika:

1. Rješenje trgovačkog suda i izvadak iz sudskog registra s predmetom djelatnosti (za pravne osobe),

2. veterinarsko – zdravstvena suglasnost koju izdaje nadležni veterinarski ured,

3. telefonski broj odgovorne osobe, tvrtke ili vlasnika,

4. za objekt:

a) smještajni plan (katastarski izvadak),

b) tlocrt objekta s prikazom i veličinom svih radnih prostorija,

c) rješenje o udovoljavanju veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za skladište životinjske hrane, izdano od nadležnog tijela (ako posjeduje)

d) program čišćenja objekta,

e) ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

5. spisak odgovornih osoba.

III.Obiteljska gospodarstva iz članka 11.#clanak11 točke 5. i 6. ovoga Pravilnika:

1. dokaz o upisu u Upisnik obiteljskih gospodarstava,

2. veterinarsko – zdravstvenu suglasnost koju izdaje nadležni Veterinarski ured,

3. ime, prezime i adresa nositelja obiteljskog gospodarstva,

4. telefonski broj odgovorne osobe i vlasnika,

5. dokaz o voditelju proizvodnje iz poglavlja II. točaka 2. i 3. Priloga 3. ovoga Pravilnika i njegovi osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, br. osobne iskaznice, broj telefona i mobitela),

6. nacrt ili skicu objekta,

7. tlocrt objekta s rasporedom prostorija,

8. dokaz da je s veterinarskom organizacijom osigurano vođenje proizvodnje ljekovite hrane za životinje.

PRILOG 7
 

POPIS ODOBRENIH OBJEKATA
 

Veterinarski kontrolni broj

Šifra
djelatnosti

Naziv i sjedište subjekta

Naziv i adresa objekta

Bilješke

     
     
     
 

PRILOG 8.
 

POPIS POTREBNIH ANALITIČKIH IZVJEŠĆA PRILIKOM UVOZA I VRSTA PRETRAGA KOJIMA JE POTREBNO PODVRGNUTI UZORKE POJEDINIH VRSTA KRMIVA U TVORNICAMA, MJEŠAONICAMA I SKLADIŠTIMA IZ ČLANKA 7.#clanak7 OVOGA PRAVILNIKA
 

1. Za skupinu žitarica za hranidbu životinja analizu na: saprofitske plijesni i prisutnost mikotoksina u skladu s važećim propisom koji određuje najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari i ostataka pesticida.
 

Red. br

Vrsta žitarica

Opis žitarice

1.

Kukuruz

Zrna sorta kukuruza (Zea mays)

2.

Pšenica

Zrna sorta pšenice (Triticum vulgare, Triticum durum, Triticum turgidum)

3.

Tritikala

Zrna sorta Triticale

4.

Raž

Zrna sorta raži (Secale cereale)

5.

Ječam

Zrna sorta ječma (Hordeum sativum)

6.

Zob

Zrna sorta zobi (Avena sativa)

7.

Sirak

Zrna sorta sirka (Andropogon sorghum californicium) s najviše 1% tanina

8.

Riža

Cijela i lomljena zrna oljuštene riže (Oriza sativa) s najmanje 93% oljuštenih zrna

9.

Proso

Zrno prosa (Panicum miliaceum)

10.

Lomljena zrna žitarica

Sporedni proizvodi pri kombajniranju, vršidbi i pripremi žitarica

11.

Prekrupa žitarica

Zdrobljena i usitnjena zrna žitarica s najmanje 53% škroba

 

2. Za skupinu mahunarki za hranidbu životinja analizu na: saprofitske plijesni i prisutnost mikotoksina u skladu s važećim propisom koji određuje najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari i ostataka pesticida.
 

Red.br.

Vrsta
mahunarki

Opis

1.

Grašak

Sve vrste jestivoga i krmnoga graška (Pisum sativum i Pisum arvense)

2.

Bob

Uzgojene sorte boba (Vicia faba)

3.

Grahorica

Zrno uzgojenih sorti grahorice (Vicia sativa, Vicia panonica, Vicia villosa)

4.

Soja

Toplinski obrađeno zrno soje (Glycine hispida)

5.

Guar

Toplinski obrađeno zrno guara (Cyamopsis psoraloides)

6.

Lupina slatka

Zrna uzgojenih vrsta i sorta lupine (Lupinus luteus, Lupinus angustifolius, Lupinus albus)

7.

Grah

Zrna graha (Phaseolus vulgaris)

8.

Leća

(Lens esculenta)

9.

Slanutak

(Cicer arietinum)

 

3. Za skupinu proizvoda i nusproizvoda mlinarstva za hranidbu životinja analizu na: saprofitske plijesni, mikotoksine, bakterije iz roda Salmonella i ostatke pesticida.

 

Red.br.

Vrsta proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda

1.

Pšenično
krmno brašno

Proizvod dobiven mljevenjem pšenice; boje svijetlosmeđe do crvenkastožute; bez gorčine, užeglosti i nakiselosti; krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 2 mm

2.

Pšenične posije

Proizvod dobiven mljevenjem posije pšenice, a nakon odvajanja brašna i krupice. Sastoji se pretežno od omotača zrna i dijelova endosperma i boje je slične boji pšeničnoga zrna – svijetlosmeđe; bez gorčine, krupnoće takve da 90% prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm. Udio anorganskih primjesa do 0,5%, a organskih do 0,4%

3.

Pšenične klice

Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz očišćene pšenice pri proizvodnji brašna. Sastoji se pretežno od klica te nešto brašna i posija; svijetložute je boje, a mirisa sličnoga mirisu pšenice

4.

Kukuruzno krmno brašno

Proizvod dobiven mljevenjem zrna kukuruza; svijetložute je boje, mirisa sličnoga kukuruznoj prekrupi, bez gorčine i užeglosti

5.

Kukuruzne posije

Proizvod dobiven pri proizvodnji kukuruznoga brašna, odnosno kukuruzne krupice, a sastoji se od omotača kukuruznoga zrna

6.

Kukuruzne klice

Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz kukuruznog zrna, a sastoji se pretežno od klica i dijelova omotača zrna i endosperma

7.

Raženo krmno brašno

Proizvod dobiven mljevenjem raži; sivosmeđe je boje, krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 2 mm

8.

Ražene posije

Proizvod dobiven mljevenjem raži, a nakon odvajanja brašna i krupice. Sastoji se pretežno od omotača zrna i dijelova endosperma; boje je sivosmeđe do zelenkaste

9.

Rižine posije

Proizvod dobiven ljuštenjem i poliranjem riže, a sastoji se od omotača zrna i dijelova endosperma. Boje, okusa i mirisa svojstvenih neoljuštenom zrnu riže

10.

Nemasne rižine posije

Proizvod dobiven od rižina zrna kao pod točkom 9, ali je iz njega izdvojena sirova mast

11.

Krušne mrvice

Proizvod dobiven mljevenjem pšeničnih, mješanih ili specijalnih pekarskih proizvoda

 

4. Za skupinu nusproizvoda industrije alkoholnog vrenja za hranidbu životinja analizu na saprofitske plijesni.
 

Red.br.

Vrsta
proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda

1.

Osušeni krmni kvasac (Torula)

Proizvod dobiven razmnožavanjem kvaščevih gljivica (Torula species) na različitim podlogama; boje je svijetložute do svijetlosive; mirisa svojstvenoga kvascu

2.

Osušeni krmni kvasac (Saccharomyces)

Proizvod dobiven razmnožavanjem kvaščevih gljivica (Saccharomyces) na različitim podlogama; boje je svijetložute do svijetlosive; mirisa svojstvenoga kvascu

3.

Osušeni krmni kvasac (Saccharomyces) II. kakvoće

Proizvod dobiven razmnožavanjem kvaščevih gljivica (Saccharomyces) u procesu neprekidnoga alkoholnog vrenja; boje je svijetložuto do tamnosive; mirisa svojstvenoga kvascu

4.

Osušeni pivski kvasac (Saccharomyces)

Proizvod dobiven pri proizvodnji piva procjeđivanjem nakon vrenja; sastoji se od gljivica pivskoga kvasca (Saccharomyces species), ostataka podloge i proizvoda vrenja; boje je sive do smeđesive

5.

Osušeni pivski trop

Proizvod dobiven kao ostatak pri proizvodnji piva; sastoji se od ječmenoga slada i zrna žitarica; boje je svijetlosmeđe do tamnosmeđe; mirisa na žitarice koje su bile upotrijebljene za proizvodnju piva

6.

Ječmene sladne klice

Proizvod dobiven izdvajanjem klica iz slada pri proizvodnji piva; boje je svijetlosmeđe do tamnosmeđe, bez mirisa na trulež

7.

Osušeni trop

Proizvod dobiven sušenjem ostatka pri proizvodnji alkohola od sirovina bogatih škrobom (žitarice, krumpir i dr.); boje, mirisa i okusa svojstvena sirovini od koje je dobiven trop; stranih primjesa do 2%

8.

Upareni melasni trop (vinasa)

Proizvod dobiven uparavanjem ostataka pri proizvodnji alkohola i pekarskoga kvasca od melase (u pepelu 8% kalija)

 

Deklaracija za osušeni krmni kvasac iz točke 1., 2. i 3. tablice mora sadržavati i podatke o sirovini od koje je kvasac proizveden.

5. Za skupinu proizvoda i nusproizvoda industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline za hranidbu životinja pretrage na: saprofitske plijesni, bakterije iz roda Clostridium sp. i Salmonella.
 

Red.br.

Vrsta
proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda i nusproizvoda

1.

Suhi rezanci šećerne repe

Osušeni izluženi rezanci šećerne repe; bez mirisa na kiseline, na plijesan i raspadanje

2.

Suhi rezanci šećerne repe melasirani

Osušeni rezanci šećerne repe s dodatkom melase; mirisa i okusa melase

3.

Lug L-sorboze

Upareni ostatak u proizvodnji C-vitamina iz kristalne D-glukoze koja se dobiva enzimatskom hidrolizom škroba; boje je tamnosmeđe, ugodna mirisa

 

6. Za skupinu sačme i pogače za hranidbu životinja pretrage na: bakterije iz roda Salmonella i produkte oksidativne razgradnje masti.
 

Red.br.

Vrsta proizvoda i nusproizvoda

Opis proizvoda i nusproizvoda

1.

Pogača od soje

Proizvod dobiven tiještenjem sjemena soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; od ukupne količine sirovih bjelančevina najmanje 15% mora biti topljivo u vodi

2.

Sačma od oljuštena zrna soje E-kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom oljuštena i zagrijana zrna soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe

3.

Sačma od djelomično oljuštena zrna soje I kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; od ukupne količine 15% sirovih bjelančevina mora biti topljivo u vodi

4.

Sačma od neoljuštena zrna soje II kakvoće

Proizvod dobiven ekstrakcijom toplinski obrađena zrna soje (Glycine hispida)

5.

Sojine bjelančevine

Proizvod dobiven izdvajanjem sirovih bjelančevina iz sojina zrna; lizina mora imati najmanje 5%

6.

Sojine bjelančevine-koncentrat

Proizvod dobiven iz sojina zrna; lizina mora imati najmanje 3,7%

7.

Pogača od oljuštena suncokreta

Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena sjemena suncokreta (Heliantus annus); boje je sive do sivosmeđe

8.

Pogača od djelomično oljuštena suncokreta

Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena sjemena suncokreta (Heliantus annus); boje je sive do sivosmeđe

9.

Pogača od neoljuštena suncokreta

Proizvod dobiven tiještenjem neoljuštena sjemena suncokreta (Heliantus annus); boje je sive do smeđe

10.

Sačma od oljuštena sjemena suncokreta

Proizvod dobiven ekstrakcijom od najviše moguće oljuštena sjemena suncokreta; boje je smeđe do sivosmeđe

11.

Sačma od djelomično oljuštena sjemena suncokreta

Proizvod dobiven ekstrakcijom djelomično oljuštena sjemena suncokreta (Heliantus annus)

12.

Sačma od neoljuštena suncokreta

Proizvod dobiven ekstrakcijom neoljuštena suncokretova sjemena (Heliantus annus)

13.

Pogača od uljane repice

Proizvod dobiven tiještenjem sjemena uljane repice (Brassica napus oleifera, Brassica napus L.var. glauca) i ogrštice (Brassica rapa oleifera); boje je zelenožute; botanička čistoća najmanje 94%

14.

Sačma od uljane repice

Proizvod dobiven ekstrakcijom uljane repice sa smanjenim udjelom glukozi- nolata do 30 milimol/kg; botanička čistoća najmanje 94%

15.

Pogača od bundevina sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena bundevina sjemena (Cucurbita maxima, Cucurbita melanosperma, Cucurbita moshata i dr.)

16.

Sačma od bundevina sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom oljuštena i djelomično oljuštena bundevina sjemena

17.

Pogača od oljuštena orašca

Proizvod dobiven tiještenjem oljuštena sjemena orašca (Arachis hypogea)

18.

Pogača od djelomično oljuštena orašca

Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena sjemena orašca

19.

Sačma od oljuštena orašca

Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz oljuštena sjemena orašca

20.

Sačma od djelomično oljuštena orašca

Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz djelomično oljuštena sjemena orašca

21.

Sačma od neoljuštena orašca

Proizvod dobiven ekstrakcijom iz neoljuštena sjemena orašca

22.

Pogača od pamukova sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem jezgri pamukova sjemena (Gossypium hirsutum i Gossypium vitifoliuum); boje je žute do zelenkastosmeđe; udio gosipola do 1200 mg/kg

23.

Pogača od djelomično oljuštena pamukova sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem djelomično oljuštena pamukova sjemena

24.

Pogača od neoljuštena pamukova sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem neoljuštena pamukova sjemena

25.

Sačma od oljuštena pamukova sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz oljuštena pamukova sjemena, udio gosipola do 1200 mg/kg

26.

Sačma od djelomično oljuštena pamukova sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz djelomično oljuštena pamukova sjemena; udio gosipola do 1200 mg/kg

27.

Sačma od neoljuštena pamukova sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom ulja iz neoljuštena pamukova sjemena; udio gosipola do 1200 mg/kg

28.

Pogača od lanenog sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem lanenog sjemena (Linum usitatissimum); boje je svijetložute do svijetlosmeđe; botaničke čistoće 93%

29.

Sačma od lanenog sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom lanenog sjemena; boje je svijetložute do svijetlosmeđe; udio stranih primjesa najviše 7%; botaničke čistoće 93%

30.

Pogača od kukuruznih klica iz mokrog postupka

Proizvod dobiven tiještenjem kukuruznih klica (Zea mays) mokrim postupkom pri proizvodnji škroba; sadrži djeliće endosperma i ljuske; boje je žutosmeđe

31.

Pogače od kukuruznih klica iz suhog postupka

Proizvod dobiven tiještenjem isklicanih kukuruznih klica suhim postupkom uz prisutnost ostatka endosperma ljuske; boje je žutosmeđe; sadrži 35% škroba

32.

Sačma od kukuruznih klica iz mokrog postupka

Proizvod dobiven ekstrakcijom kukuruznih klica mokrim postupkom; boje je žutosmeđe

33.

Sačma od kukuruznih klica iz suhog postupka

Proizvod dobiven ekstrakcijom kukuruznih klica suhim postupkom sadrži 35% škroba

34.

Pogača od makova sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem makova sjemena (Papaver rhoeas); boje je sive do smeđe

35.

Sačma od makova sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom makova sjemena (Papaver rhoeas)

36.

Pogača od sezamova sjemena

Proizvod dobiven tiještenjem sezamova sjemena (Seasamum imadicum); boje je svijetložute

37.

Sačma od sezamova sjemena

Proizvod dobiven ekstrakcijom sezamova sjemena; boje je svijetložute

38.

Pogača od palminih koštica

Proizvod dobiven tiještenjem jezgre koštica uljanih palmi (Elacis species); boje je svijetlosive do tamnosive

39.

Sačma od palminih koštica

Proizvod dobiven ekstrakcijom jezgri koštica uljanih palmi (Elacis species); boje je svijetlosive do tamnosive

40.

Pogača od kokosa

Proizvod dobiven tiještenjem sušenog endosperma sjemena kokosove palme (Cocus nucifera); boje je svjetlosmeđe

41.

Sačma od kokosa

Proizvod dobiven ekstrakcijom sušenog endosperma sjemena kokosove palme; boje je svijetlosmeđe

42.

Sačma od pšeničnih klica

Proizvod dobiven ekstrakcijom pšeničnih klica

 

7. Za skupinu sušeni biljni proizvodi koji se koriste za hranidbu životinja analizu na saprofitske plijesni.
 

Red.br.

Vrsta biljnih proizvoda

Opis

1.

Brašno od lišća lucerne E-razreda

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem lucernina lišća (Medicago sativa) uz umjerene primjese stabljike, ustaljen antioksidantom; boje je svijetlozelene; takve usitnjenosti da 94% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm; sadrži karotina najmanje 160 mg/kg

2.

Brašno od lucerne I. razreda

Proizvod dobiven umjetnim sušenjem i mljevenjem stabljike i lišća mlade lucerne; boje je zelene do tamnozelene; bez stranih mirisa; usitnjenosti takve da 94% brašna prolazi kroz sito otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito otvora veličine 4 mm; sadrži najmanje 130 mg karotina; udio primjesa ostalog bilja koje je raslo s lucernom najviše 10%

3.

Brašno od lucerne II. razreda

Proizvod dobiven mljevenjem prirodno sušenog lucernina sijena, boje je svijetlozelene do zeleno-žute; usitnjenost kao pod točkom 1; sadrži karotina najmanje 70 mg/kg; udio neškodljivih primjesa kao pod točkom l

4.

Gruba frakcija osušene lucerne III. razreda

Proizvod dobiven mljevenjem lucernine stabljike žutosmeđe boje

5.

Brašno od trava

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem mladih trava koje su zajedno rasle; boje je svijetlozelene; usitnjenost kao pod točkom 1; sadrži karotina najmanje 170 mg/kg

6.

Mljevena biljka kukuruza

Proizvod dobiven mljevenjem cijele kukuruzne biljke zajedno s klipom u mliječnoj ili voštanoj zrelosti; boje je žute do svijetlosmeđe

7.

Brašno od kukuruzovine

Proizvod dobiven mljevenjem kukuruzovine bez klipa; boje je svijetlosmeđe; sadrži najmanje 25% nedušičnih ekstraktivnih tvari

8.

Brašno od pšenične slame

Proizvod dobiven mljevenjem osušene pšenične slame; boje je svijetložute do žutosmeđe

9.

Sušene glave i lišće šećerne repe

Proizvod dobiven sušenjem opranih glava i lišća repe

10.

Tapioka (Manioka; Cassava)

Sušeni i prethodno oprani proizvodi gomolja (brašno od manioke, pelete i dr.); boje je sive netop. do sivosmeđe; sadrži najmanje 70% škroba

11.

Sušena komina od grožđa

Proizvod dobiven sušenjem ostatka pri preradbi grožđa u vino; boje je smeđe

12.

Brašno od graška

Proizvod dobiven sušenjem biljke graška s plodovima; boje je svijetlozelene do svijetlosmeđe

13.

Brašno od biljke graška

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem biljke graška nakon izdvajanja zrna; boje je svijetlozelene do svijetlosmeđe; udio nedušičnih ekstraktivnih tvari najmanje 30%

14.

Brašno od biljke soje

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem stabljike, lišća i ploda zelene biljke soje; boje je zelene do tamnozelene

15.

Brašno od krmnoga kelja

Proizvod dobiven sušenjem i mljevenjem mlade biljke krmnoga kelja; boje je zelene do tamnozelene

16.

Brašno od rogača

Proizvod dobiven drobljenjem ili mljevenjem plodova rogača, (Ceratonio siliqua) bez koštica; udio šećera najmanje 30%

 

8. Za skupinu biljna mast, biljno ulje i masne kiseline koji se upotrebljavaju za hranu za životinje pretrage na: bakterije iz roda Salmonella i produkte oksidativne razgradnje masti.
 

Red.br.

Biljni proizvod

Opis proizvoda

1.

Biljna mast, biljno ulje

Proizvod koji se sastoji od biljne masti, odnosno biljnog ulja

2.

Masne kiseline

Proizvod dobiven pročišćavanjem biljnih ulja i masti; udio vlage do 1%, a neosapunjive tvari do 3%

 

9. Za skupinu punomasno i obrano mlijeko u prahu, sirutka, albumin, kazein, zamjenice za mlijeko u prahu i mliječne zamjenice koje se koriste za hranidbu životinja pretrage na: bakterije iz roda Salmonella, Streptoccocus i Staphiloccocus, broj kvasaca i plijesni te antibiotike.
 

Red.br.

Vrsta proizvoda

Opis proizvoda

1.

Punomasno mlijeko u prahu

Proizvod dobiven isparavanjem vode iz neobrana mlijeka; boje je žućkaste, mirisa svojstvena mlijeku

2.

Obrano mlijeko u prahu

Proizvod dobiven isparavanjem vode iz obrana mlijeka; boje je žućkaste, mirisa svojstvena mlijeku

3.

Sirutka u prahu

Proizvod dobiven isparavanjem vode iz sirutke; boje je bijele do svijetložute; mirisa svojstvena sirutki

4.

Delaktozirana sirutka u prahu

Proizvod dobiven izdvajanjem mliječnog šećera iz sirutke sušenjem; boje je žutosmeđe; mirisa svježe sirutke

5.

Sirutka obogaćena sojinim bjelančevinama

Proizvod dobiven enzimatskom obradbom sirutke i sojinog brašna; djelovanje ureaze 0,2 mgN/g/min.

6.

Laktoalbumin

Proizvod dobiven nakon taloženja kazeina i laktoglobulina iz mlijeka i sušenjem; boje je bijele do svijetložute

7.

Kazein

Proizvod dobiven iz mlijeka taloženjem uz pomoć kiselina ili enzima; boje je bijele do svijetložute

 

10. Za skupinu mineralnih krmiva koja se koriste za hranidbu životinja pretrage na: teške metale.
 

Red.br.

Vrsta proizvoda

Opis proizvoda

   

2.

Rudna stočna sol

Mljevena rudna sol

3.

Morska stočna sol

Mljevena morska sol

4.

Kalcij-laktat

Tehnički čist kalcij laktat

5.

Kalcij-glukonat

Tehnički čist kalcij glukonat

6.

Vapnenac

Proizvod dobiven mljevenjem vapnenca ili školjki

7.

Sirovi krmni fosfat

Proizvod dobiven mljevenjem prirodnih fosfata iz kojih je uklonjen fluor, a sastoji se pretežno od trikalcij-fosfata

8.

Trikalcij-diortofosfat

Tehnički čist trikalcij-fosfat

Ca3 (PO4)2

9.

Kalcij-hidrogenortofosfat-dihidrat

Tehnički čist dikalcij-fosfat

CaHPO4 2H2O

10.

Kalcij-tetrahidrogen-diortofosfat-monohidrat

Tehnički čist monokalcij-fosfat

CaH4(PO4)2 2H2O

11.

Natrij-dihidrogen-
-ortofosfat-dihidrat

Tehnički čist mononatrij-fosfat

NaH2PO4 2H2O

12.

Dinatrij-hidrogen-
-ortofosfat- dodekahidrat

Tehnički čist dinatrij-fosfat

Na2HPO4.12H2O

13.

Trinatrij-ortofosfat

Tehnički čist trinatrij-orto fosfat

Na3PO4

14.

Magnezij-tetrahidrogendiortofosfat-trihidrat

Tehnički čist magnezij-tetrahidro-fosfat

(MgH4(PO4)2.3H2O)

15.

Trimagnezij-diortofosfat-pentahidrat

Tehnički čist trimagnezij-fosfat

(Mg3(PO4)25H2O)

16.

Natrij-magnezij-fosfat

Tehnički čist natrij-magnezij -fosfat

NaMgPO4

17.

Magnezij-oksid

Tehnički čist magnezijev oksid MgO

18.

Sumpor

Tehnički čisti sumpor

19.

Magnezij-karbonat

Tehnički čist magnezij-karbonat

MgCO3

20.

Magnezij-diklorid- heksahidrat

Tehnički čist magnezij-diklorid

MgCl22 6H2O

21.

Magnezij-sulfat heptahidrat

Tehnički čist magnezij-sulfat

MgSO4. 7H2O

22.

Monoamonij-fosfat

NH4H2PO4

23.

Diamonij-fosfat

(NH4)2. HPO4

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !