Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 21.01.2009 Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

200

Na temelju odredbi članka 286.L429342 stavak 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 15. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANA UPRAVE BURZE, O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima članovi uprave burze moraju udovoljavati, sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave, dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu kao i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

• Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

• Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

• Burza-osniva se kao dioničko društvo sukladno odredbama Zakona.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na upravu središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

UVJETI ZA ČLANA UPRAVE BURZE

Članak 4.

(1) Kandidat za člana uprave burze mora imati dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za vođenje poslovanja burze pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja aktivnosti burze u svim okolnostima.

Članak 5.

Pažnja dobrog stručnjaka

Član uprave poslovanje burze vodi pažnjom dobrog stručnjaka ako uspostavlja odgovarajuće interne kontrole, upravlja rizicima i primjenjuje principe korporativnog upravljanja u investicijskom društvu, kao i ako:

a) je samostalan, neovisan i odgovoran u radu;

b) ima odgovarajuće stručno znanje;

c) ima odgovarajuću organizacijsku kulturu i način upravljanja;

d) primjereno upravlja osobnim sukobima interesa;

e) koristi primjeren način određivanja plaće i drugih poticaja.

Članak 6.

Dobar ugled

(1) Dobar ugled ima osoba koja je potpuno poslovno sposobna, nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak i koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili za kazneno djelo:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca,

– financiranja terorizma,

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– protiv pravosuđa,

– protiv vjerodostojnosti isprava,

– protiv službene dužnosti.

(2) Smatra se da nema dobar ugled osoba koja je unazad 5 godina pravomoćno osuđena na kaznu zatvora ili unazad 3 godine na novčanu kaznu za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

(3) Prilikom procjene da li osoba ima dobar ugled, uzet će se u obzir dosadašnji rezultati koje je osoba postigla svojim profesionalnim radom i osobnim integritetom, kao i poštovanje koje je stekla u okružju na koje je bio usmjeren njezin dosadašnji rad.

(4) Prilikom procjene da li osoba ima dobar ugled, uzet će se u obzir i činjenica da li je protiv osobe pokrenuta istraga ili da li se protiv nje vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se provodi po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Stručne kvalifikacije

(1) Stručne kvalifikacije ima osoba koja ima odgovarajući stupanj obrazovanja i sposobnost za vođenje poslova burze.

(2) Odgovarajući stupanj obrazovanja je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

(3) Sposobnost za obavljanje dužnosti člana uprave burze ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete, da:

1. ispunjava uvjete za člana uprave iz Zakona o trgovačkim društvima,

2. nije član nadzornog odbora investicijskog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva,

4. nije bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu, nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad,

5. se na osnovi dosadašnjeg postupanja može očekivati da će zakonito i savjesno obavljati poslove člana uprave.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. točka 4. ovog članka, članom uprave može biti osoba koja je bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, ako Agencija ocijeni da njezino postupanje nije utjecalo na nastanak događaja iz stavka 3. točke 4. ovog članka.

Članak 8.

Iskustvo

Odgovarajuće iskustvo za obavljanje dužnosti člana uprave burze ima osoba koja ima opće znanje o području poslovanja investicijskih društava, te koja ima najmanje:

– petogodišnje radno iskustvo u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima investicijskog društva, ili

– šestogodišnje radno iskustvo u investicijskom društvu ili na drugom radnom mjestu na kojem se osoba imala prilike upoznati s poslovanjem na financijskim tržištima.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE BURZE

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze podnosi nadzorni odbor burze za mandat koji ne može biti duži od 5 godina.

Članak 10.

(1) Uz zahtjev iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika prilaže se, u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, sljedeća dokumentacija:

1. domovnica i osobna iskaznica, odnosno za stranog državljanina putovnica;

2. dokaz o stručnoj spremi;

3. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu;

4. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;

5. potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika;

6. ugovor o radu na puno radno vrijeme, odnosno predugovor ili pismo namjere, koji se odnose na radno mjesto za koje se traži suglasnost;

7. izvadak iz sistematizacije radnih mjesta, za radno mjesto za koje se traži suglasnost;

8. radna dozvola za stranog državljanina i potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske;

9. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od nadležnog tijela;

10. uvjerenje o nekažnjavanju izdanu od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 6 mjeseci);

11. izjava da nije bio/bila na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečaj, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad;

12. izjava da nije član uprave odnosno prokurist u drugom investicijskom društvu;

13. izjava da nije član nadzornog odbora investicijskog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

14. program vođenja poslova burze, izrađen sukladno odredbama članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika;

15. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

16. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se.

Članak 11.

Upitnik za kandidata za člana uprave burze

(1) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze obvezno se dostavlja Upitnik za kandidata za člana uprave burze (Obrazac ISUB), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac iz stavka 1. mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac iz stavka 1. potpisuje kandidat za člana uprave, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Članak 12.

Program vođenja poslovanja burze

(1) Program vođenja poslova burze mora sadržavati sljedeće:

1. opis temeljnih pretpostavki koje su uzete u obzir prilikom izrade programa;

2. osnovne informacije o burzi, uključujući informacije o djelatnostima koje obavlja i vrstu financijskih instrumenata s kojima se trguje na burzi;

3. opis okruženja u kojem burza posluje i njezin položaj u odnosu na sektor u kojem posluje i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe);

4. detaljan opis planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije), te istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje;

5. financijski plan s podrobnim opisom svih planiranih aktivnosti za projicirana razdoblja, s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitaka za mandatno razdoblje;

6. plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika;

7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve u cilju kvalitetnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje na burzi;

8. razgraničenja ovlasti među članovima uprave burze, s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje;

9. u zaključku treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Prilikom izrade programa vođenja poslova burze, kandidat za člana uprave mora prvenstveno imati u vidu strateški poslovni plan burze koji je predsjednik uprave predstavio, a nadzorni odbor prihvatio. Na temelju toga, kandidat za člana uprave obvezan je detaljno razraditi one točke iz navedenog okvira, koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Članak 13.

Pozitivno predstavljen program vođenja poslova burze predstavlja uvjet za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/16

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 15. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

[Obrazac ISUB]

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE BURZE

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj – fizička osoba koja podnosi zahtjev.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Zakon – Zakon o tržištu kapitala

1. Osobni podaci kandidata:

Ime:

Prezime/Djevojačko prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

2. Podaci o burzi u kojoj se kandidirate za člana uprave

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

3. Podaci o društvu u kojem ste trenutno zaposleni:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovi / funkcija koju obnašate:

4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s burzom?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

5. Jeste li član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili ustanove?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Funkcija koju obavljate:

6. Jeste li vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Oblik povezanosti:

7. Jesu li trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imala financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Funkcija koju ste obavljali:

8. Jeste li bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist trgovačkog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad ?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Funkcija koju ste obavljali:

9. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik / član uprave, nadzornog odbora, prokurist i dr.) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike (kao broker, investicijski savjetnik i dr.), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona koji reguliraju rad ovlaštenih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere i podnijete prijave:

10. Je li trgovačkom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

OIB (MBS):

Funkcija koju ste obnašali:

Nadzorno tijelo:

11. Je li protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?

Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– protiv pravosuđa,

– protiv vjerodostojnosti isprava,

– protiv službene dužnosti,

– za prikrivanje protuzakonito pribavljenog novca,

– za financiranje terorizma.

odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja ovlaštenog društva?

DA

NE

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

12. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor ovlaštenih društava ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno je li Vam neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela suglasnost za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave burze (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

POTPISNA STRANICA

Svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, potvrđujem da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajnije utjecati na davanje odobrenja.

Mjesto i datum: __________________________________

Ime i prezime kandidata: _________________________

Potpis kandidata: _________________________________

Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za člana uprave burze.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !