Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji za natječaj i postupku otvaranja ponuda ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 18.12.2008 Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji za natječaj i postupku otvaranja ponuda

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

4048

Na temelju članka 31.L423967 stavak 3. i članka 33.L423968 stavak 5. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 60/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DAVANJE JAVNE OVLASTI ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA, DOKUMENTACIJI ZA NATJEČAJ I POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način dokazivanja uvjeta za izdavanje memorijske kartice, sadržaj dokumentacije za natječaj, rokovi za podnošenje i javno otvaranje ponuda, te način i postupak otvaranja ponuda.

Uvjeti za davanje javne ovlasti

Članak 2.

Javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica može dobiti pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 31. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ponuda

Članak 3.

(1) Pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj) je dužna predati ponudu za dobivanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica (u daljnjem tekstu: kartice) s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuje uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) U slučaju da je jedan od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan priložiti i ovjereni prijevod tog dokumenta na hrvatskom jeziku.

Dokumentacija za natječaj

Članak 4.

(1) Ponuditelj mora u svojoj ponudi dokazati da ispunjava uvjete za izdavanje kartica na način određen Zakonom i ovim Pravilnikom, a uvjete mora ispunjavati za cijelo vrijeme trajanja javne ovlasti.

(2) Dokumentacija za natječaj mora prije svega sadržavati:

– datum objave javnog natječaja i napomenu da se javna ovlast daje u skladu s PRILOGOM I Pravilnika o tahografima i ograničivaču brzineL423970 (»Narodne novine«, broj 89/08.) ili Uredbom 3821/85/EK, Zakonom i propisima donesenim radi njihove provedbe;

– upute za pripremu i podnošenje zahtjeva;

– postupak izbora;

– uvjete koje mora ispunjavati nositelj javne ovlasti propisane člankom 31. Zakona i ovim Pravilnikom;

– kriterije za izbor nositelja javne ovlasti koji su propisani Zakonom i ovim Pravilnikom;

– dokaze o ispunjavanju uvjeta, kriterija i ostalih okolnosti utvrđenih ovim Pravilnikom;

– navode o vrsti financijskog osiguranja kojim podnositelj dokazuje ozbiljnost ponude;

– rok za predaju ponude;

– rok do kojeg ponuda obavezuje podnositelja;

– rok za primitak i uručenje odluke o izboru.

Podnošenje i javno otvaranje ponuda

Članak 5.

(1) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) određuje rok za podnošenje ponude.

(2) Pravovremeno podnošenje ponude podrazumijeva da je ponuda Ministarstvu predana do datuma i sata koji je određen u javnoj objavi natječaja.

(3) Podnositelj smije podnijeti samo jednu ponudu koju može povući, dopuniti ili zamijeniti do isteka roka za predaju ponude.

(4) Otvaranje ponuda za izbor nositelja javne ovlasti je javno. Na javnom se otvaranju vodi zapisnik u koji se unose primjedbe predstavnika podnositelja o tijeku javnog otvaranja. Ministarstvo će zapisnik o javnom otvaranju uručiti svim podnositeljima u roku od osam dana.

(5) Ministarstvo ne otvara ponude koje su dospjele nakon isteka roka određenog u javnom natječaju. Neispravno podnesene ponude bez odlaganja se vraćaju pošiljatelju.

Upravni postupak

Članak 6.

(1) O ponudama Ministarstvo odlučuje u upravnom postupku.

(2) Nepotpune ponude ili ponude koji nisu sastavljene sukladno dokumentaciji za natječaj, Ministarstvo odbacuje odlukom protiv koje je dopuštena žalba.

(3) Ponude podnositelja koji ne ispunjavaju uvjete za davanje javne ovlasti iz članka 31. Zakona, Ministarstvo odbacuje odlukom donesenom za pojedinog podnositelja.

(4) O ostalim ponudama Ministarstvo odlučuje jednom odlukom, kojom daje javnu ovlast podnositelju čija je ponuda u skladu s kriterijima iz Zakona i ovog Pravilnika ocijenjena kao najbolja, te odbija ponude ostalih podnositelja.

(5) U odluci iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo određuje rok za početak obavljanja javne ovlasti, kao i vrstu i visinu financijskog osiguranja u svrhu zakonitog i primjerenog obavljanja javne ovlasti. Visina financijskog osiguranja mora biti takva da pokriva očekivane troškove Ministarstva u svezi s eventualnim oduzimanjem javne ovlasti, novim davanjem javne ovlasti i izvođenjem poslova izdavatelja kartica u Ministarstvu do trenutka kada novi izdavatelj kartica počinje provoditi javnu ovlast.

II. UVJETI ZA PONUDITELJA

Odgovarajući prostor

Članak 7.

(1) Prostor za obavljanje javne ovlasti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. za obavljanje upravnih poslova, koji čine javnu ovlast prostor:

– mora biti na području Republike Hrvatske;

– mora imati površinu od najmanje 60 m2 raspoređenu na najmanje tri prostorije (sobe), uključujući i odgovarajuće pomoćne prostorije;

– mora biti dostupan s javnih površina;

– mora biti odgovarajuće osvijetljen i prozračan te opremljen uređajima za grijanje i hlađenje, koji omogućavaju obavljanje uredskih poslova;

– svojim položajem, izgledom i drugim obilježjima mora biti primjeren za obavljanje javne ovlasti Republike Hrvatske.

2. za pružanje usluga vezanih uz personalizaciju i izradu kartica, prostor:

– mora biti na području Republike Hrvatske;

– mora imati certifikat za ugrađeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005;

– mora imati certifikat za tiskanje kartica s obzirom na predviđenu buku i druge emisije u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO 14001:1998 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO 14001:2004;

3. za pružanje usluga vezanih uz izradu potrebnih elektroničkih ključeva, prostor:

– mora biti na području Republike Hrvatske;

– mora imati certifikat za ugrađeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005.

(2) Ponuditelj mora dokazati da raspolaže prostorima iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

Ponuditelj mora dati ovjerenu izjavu da će uvjete iz točke 1. ovog članka ispuniti do početka obavljanja javne ovlasti.

(3) Ponuditelj je, ponudi za obavljanje javne ovlasti za pojedine prostore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka, dužan priložiti:

– detaljan opis i nacrt prostora i njihov položaj;

– za prostore iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka – certifikat kojim potvrđuje da prostori ispunjavaju ili omogućavaju informacijske tehnologije-sigurnosne tehnike-kodeksa postupaka za upravljanje informacijskom sigurnošću, u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005;

– izjavu da su prostori iz stavka 1. točka 2. i 3. ovog članka osigurani na način da su u potpunosti pokriveni sigurnosnim kamerama, protuprovalnim i protupožarnim sustavima i 24-satnom fizičkom zaštitom;

– izjavu da prostori iz stavka 1. točke 3. imaju siguran pristup štićen biometrijskim metodama autentifikacije i centralni dojavni sustav direktno povezan s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske;

– nacrt prostora u omjeru 1 : 100;

– dokaz o vlasništvu ili posjedovanju ili korištenju prostora i to u izvorniku ili ovjerenu kopiju ili izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora o zakupu kojim se dokazuje da se predmetni prostori mogu koristiti za obavljanje javne ovlasti tijekom trajanja roka od 10 godina, od konačnosti odluke o dodjeli javne ovlasti;

– izjavu da ne postoje nikakvi pravni ili stvarni tereti koji bi onemogućavali korištenje prostora za obavljanje javne ovlasti tijekom čitavog trajanja javne ovlasti.

Zaposlenici za vođenje upravnog postupka

Članak 8.

(1) Ponuditelj ispunjava uvjete za izdavatelja kartica, ako ima zaposlene djelatnike, koji su u skladu s propisima Republike Hrvatske ovlašteni za vođenje upravnog postupka, pri čemu najmanje dvoje zaposlenika mora biti zaposleno na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, a posebno:

– jedan zaposlenik koji ispunjava uvjete za vođenje postupka prije donošenja odluke, te za donošenje odluke u prvostupanjskim upravnim postupcima u skladu s odredbama propisa o općem upravnom postupku i

– jedan zaposlenik koji ispunjava uvjete za vođenje postupka prije donošenja odluke u jednostavnim prvostupanjskim upravnim postupcima, u skladu s odredbama propisa o općem upravnom postupku.

(2) Ponuditelj je dužan ponudi za obavljanje javne ovlasti priložiti izjavu kojom se obvezuje na ispunjenje uvjeta iz stvaka 1. ovog članka, a najkasnije trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti mora za svakog zaposlenika pojedinačno dostaviti:

– izvornik ili ovjerovljenu kopiju ugovora o radu, iz kojih je vidljivo da je osoba zaposlena na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

– izvornik ili ovjerenu kopiju diplome ili druge isprave o obrazovanju;

– izvornik ili ovjerenu kopiju potvrde o položenom državnom ili pravosudnom ispitu.

Drugi stručni zaposlenici

Članak 9.

(1) Ponuditelj ispunjava uvjete za izdavatelja kartica ako dostavi izjavu kojom se obvezuje na ispunjavanje uvjeta iz ovog stavka, a najkasnije u roku od trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti mora zaposliti stručne zaposlenike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, a najmanje:

1. voditelja projekta, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij pravne struke;

– najmanje deset godina radnog iskustva, od toga najmanje pet godina na vođenju upravnog postupka;

2. voditelja certifikacijskoga tijela i voditelja personalizacije, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke;

– najmanje deset godina radnog iskustva na području informacijske tehnologije;

3. voditelja sustava, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke;

– najmanje tri godine radnog iskustva na području informacijske tehnologije;

4. voditelja sigurnosti informacijskog sustava, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke;

– najmanje pet godina radnog iskustva na području sigurnosti informacijske tehnologije.

(2) Ponuditelj mora dokazati najkasnije u roku od trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti da ima zaposlene osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ponuditelj mora u roku od trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti za svakog pojedinog zaposlenika dostaviti:

– izvornik ili od javnog bilježnika ovjerenu kopiju ugovora o radu, iz kojih je vidljivo da je osoba zaposlena na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

– izvornik ili od javnog bilježnika ovjerenu kopiju diplome ili druge potvrde o obrazovanju;

– dokument koji dokazuje potrebno iskustvo.

Odgovarajuća oprema

Članak 10.

(1) Ponuditelj mora raspolagati najmanje sljedećom opremom:

1. uredskom opremom

2. provjerenom programskom i strojnom opremom za postavljanje sustava za izdavanje kartica za digitalne tahografe za:

– potrebe obavljanja upravnih poslova,

– potrebe personalizacije i izrade kartica,

– potrebe generiranja elektroničkih ključeva,

3. uređajima za personalizaciju i izradu kartica

4. komunikacijskim vezama

5. sigurnosnom opremom.

(2) Smatra se da ponuditelj raspolaže opremom ako je ima u svom vlasništvu ili ima pravo korištenja opreme na temelju sklopljenog ugovora o najmu ili leasingu ili ako dokaže da će je nakon dobivanja javne ovlasti moći dobiti u vlasništvo ili na korištenje.

(3) Ponuditelj mora dokazati da raspolaže opremom iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ponudi za davanje javne ovlasti ponuditelj mora priložiti:

– detaljan opis opreme,

– dokaze da raspolaže odgovarajućom opremom iz stavka 1. ovog članka ili da je može nabaviti,

– izjavu da nema pravnih niti stvarnih prepreka za korištenje navedene opreme za obavljanje javne ovlasti tijekom cijelog predviđenog vremena trajanja javne ovlasti.

Zabrana obavljanja poslova radionica

Članak 11.

(1) Ponuditelj ne smije obavljati niti jedan od poslova koji su po Zakonu poslovi radionica za provjere i pregled, ugradnju i ispitivanje, te popravak i demontažu uređaja za bilježenje.

(2) Ponudi za dobivanje javne ovlasti ponuditelj mora priložiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu da u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi nema odobrenu radionicu i ne obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka.

Stečajni postupak, prisilna nagodba i likvidacija

Članak 12.

(1) Protiv ponuditelja ne smije biti pokrenut stečajni postupak i likvidacija.

(2) Ponudi za dobivanje javne ovlasti ponuditelj mora priložiti izvadak iz sudskog registra ili druge istovrijedne evidencije iz koje je vidljivo da ne postoje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. Ako propisima države ponuditelja nije predviđena takva evidencija, ponuditelj mora predati izjavu da ne postoje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Nekažnjavanje

Članak 13.

Ponuditelj i članovi njegove uprave, odnosno odgovorne osobe moraju dokazati da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak i da nisu kažnjavani za djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Dokaz o neoduzimanju javne ovlasti

Članak 14.

(1) Ponuditelj mora dokazati da njemu ili osobi čiji je univerzalni pravni sljednik u posljednjih pet godina prije predaje ponude, nije oduzeta javna ovlast izdavatelja kartica.

(2) Ponudi za dobivanje javne ovlasti ponuditelj mora priložiti:

– izvadak iz sudskog registra odnosno ostale evidencije u skladu s propisima države u kojoj ponuditelj ima sjedište,

– izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da njemu ili osobi čiji je univerzalni pravni sljednik izdavatelj kartica, u posljednjih pet godina ta javna ovlast nije oduzeta.

Izjave članova uprave

Članak 15.

Ponudi za dobivanje javne ovlasti, ponuditelj mora priložiti izjave članova uprave, odnosno odgovorne osobe, da u posljednjih pet godina prije predaje ponude nisu bili članovi uprave ili odgovorne osobe u pravnoj osobi izdavatelja kartica, kojoj je oduzeta ta javna ovlast.

Podmirenje obveza

Članak 16.

Ponuditelj mora dostaviti potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana sukladno propisima Republike Hrvatske.

Ostali uvjeti

Članak 17.

(1) Smatra se da će ponuditelj primjereno provoditi javnu ovlast ako u svojoj ponudi dokaže sljedeće uvjete:

– uspješnost poslovanja tijekom posljednje tri godine;

– da njegov račun nije bio blokiran unutar jedne godine do dana objave javnog natječaja;

– posjedovanje odgovarajuće financijske sposobnosti;

– posjedovanje znanja i iskustva za postavljanje sustava za izdavanje kartica za digitalne tahografe;

– da ima razrađen postupak i sredstva za obnovu poslovanja u roku 48 sati nakon nesreće ili pada sustava. Razrađeni postupci uključuju sigurno pohranjivanje kopiranih podataka, postupke za obnavljanje funkcionalnih podataka i slično, koje treba navesti u planu neprekinutog poslovanja.

(2) Ponudi za dobivanje javne ovlasti ponuditelj mora priložiti:

– obrazac BON1 za posljednje tri godine do dana predaje ponude iz kojeg je vidljivo ispunjenje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka;

– obrazac BON2 iz kojeg je vidljivo ispunjenje uvjeta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka;

– garanciju banke koja jamči ozbiljnost ponude i njenu izjavu o tome da će u slučaju odabira ponuditelja izdati jamstvo za zakonito i pravilno provođenje javne ovlasti iz kojih je vidljivo ispunjenje uvjeta iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka;

– dokaze iz kojih mora biti vidljivo, da ponuditelj sam jamči većinu stručne podrške pri uspostavljanju sustava za izdavanje kartica ili da s osobom, koja osigurava većinu takve stručne potpore, ima ugovorom uređen odnos da će ponuditelju u slučaju dodjele javne ovlasti pružati tehničku, organizacijsku i stručnu podršku;

– plan neprekinutog poslovanja.

III. MJERILA ZA IZBOR IZDAVATELJA KARTICA JAVNIM NATJEČAJEM

Opće odredbe

Članak 18.

(1) Mjerila za izbor na javnom natječaju su sljedeća:

– predviđeni prosječni vlastiti troškovi (u daljnjem tekstu: puna cijena) izdavanja pojedine kartice, s time da više bodova dobiva ponuditelj koji ponudi niže prosječne vlastite troškove,

– rok za početak obavljanja javne ovlasti, s time da više bodova dobiva ponuditelj koji ponudi kraći rok,

– izlaženje u susret potrošačima u pogledu uredovnog radnog vremena, način podnošenja zahtjeva za karticu, pomoć potrošačima i drugo, s time da više bodova dobiva ponuditelj koji ponudi bolja rješenja za potrošača.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka poredana su na način da mjerilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ima najveći, a mjerilo iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ima najmanji učinak.

Predviđena puna cijena

Članak 19.

(1) Predviđena puna cijena izdavanja pojedine kartice iznos je u hrvatskim kunama bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost, koji u svojoj ponudi navede ponuditelj kao iznos koji stranka plaća za dobivanje pojedine kartice.

(2) Ponuditelj mora navesti predviđenu punu cijenu izdavanja pojedine kartice zasebno za:

– vođenje postupka i odlučivanje o zahtjevu za izdavanje kartice;

– izradu kartica, te njezinu isporuku.

(3) Obračun pune cijene ponuditelj je u ponudi dužan prikazati po pojedinim stavkama, kako je to određeno u prilogu ovog Pravilnika.

(4) Predviđeni broj kartica vozača, kartica prijevoznika i kartica radionice, koji ponuditelj uzima u obzir pri izračunu pune cijene, utvrđuje sam ponuditelj. Predviđeni broj kartica koji ponuditelj uzima u obzir pri izračunu ne predstavlja jamstvo ili drugu obavezu Republike Hrvatske da će do tolikog opsega izdavanja kartica doista i doći, te ne daje izdavatelju kartica pravni temelj za moguće zahtjeve za naknadu štete. Predviđeni broj kartica nadzornog tijela određuje se u dokumentaciji za nadmetanje.

(5) Broj bodova pojedinog ponuditelja izračunava se tako da ponuditelj s najnižom punom cijenom izdavanja pojedinačne kartice (ukupan zbroj prosječnog vlastitog troška za vođenje postupka i odlučivanja o zahtjevu za izdavanje kartice te prosječnog vlastitog troška za izradu kartice i njezinu isporuku) dobiva 100 bodova, ponuditelj s najvišom punom cijenom 0 bodova, a broj bodova ponuditelja sa srednjom punom cijenom izračunava se linearnom interpolacijom između najviše i najniže pune cijene te se zaokružuje na cijeli broj, pri čemu se količnik do i uključujući 0,5 zaokružuje na prvi manji cijeli broj, a veći od 0,5 na veći cijeli broj.

Rok za početak obavljanja javne ovlasti

Članak 20.

(1) Rok za početak obavljanja javne ovlasti koji ne smije biti dulji od 120 dana od dana donošenja odluke odredit će Ministarstvo u odluci o odabiru pravne osobe za izdavatelja kartice, kao i vrstu i visinu financijskog osiguranja.

(2) Rok se računa u danima, pri čemu isti ne uključuje vrijeme potrebno za ispunjavanje uvjeta koji nisu ovisni o izdavatelju kartica (dobivanje certifikacijskih ključeva, pristup mreži TESTA, uvid u bazu vozačkih dozvola).

(3) Ponuditelj mora u svojoj ponudi navesti u kojem će roku započeti obavljati javnu ovlast.

(4) Mjerilo iz ovoga članka boduje se na način da pojedini ponuditelj može dobiti od 0 do 20 bodova, pri čemu ponuditelj s najkraćim rokom dobiva 20 bodova, ponuditelj s najdužim rokom 0 bodova, a broj bodova ponuditelja sa srednjim rokom izračunava se linearnom interpolacijom između najkraćeg i najdužeg roka.

(5) Broj bodova zaokružuje se na cijeli broj, pri čemu se količnik do i uključujući 0,5 zaokružuje na prvi manji cijeli broj, a veći od 0,5 na veći cijeli broj.

Odnos prema potrošačima

Članak 21.

(1) Odnos prema izlaženju u susret potrošačima utvrđuje se s obzirom na sljedeće elemente:

– broj uredovnih sati u tjednu;

– način podnošenja zahtjeva za karticu;

– način osiguranja pomoći potrošačima.

(2) Broj uredovnih sati je broj sati u tjednu u kojima ponuditelj jamči da će u svojim prostorima organizirati poslovanje s potrošačima, pri čemu najmanji opseg uredovnih sati mora biti u skladu s propisima o prosječnom radnom vremenu. Ponuditelj u svojoj ponudi mora navesti broj uredovnih sati koji jamči. Ovo se mjerilo boduje tako da pojedini ponuditelj za njega može dobiti od 0 do 10 bodova, pri čemu ponuditelj s najvećim brojem uredovnih sati dobiva 10 bodova, ponuditelj s najmanjim brojem uredovnih sati dobiva 0 bodova, broj bodova ponuditelja sa srednjim brojem uredovnih sati izračunava se linearnom interpolacijom između najvišeg i najmanjeg broja uredovnih sati. Broj bodova zaokružuje se na cijeli broj, pri čemu se kvocijent do uključujući 0,5 zaokružuje naniže, a iznad 0,5 naviše.

(3) Načini podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice su oblici slanja zahtjeva koje će omogućiti pojedini ponuditelj, pri čemu svaki ponuditelj mora omogućiti načine zaprimanja zahtjeva sukladno važećim propisima o općem upravnom postupku. Podnositelj u svom zahtjevu mora navesti oblike odnosno način slanja zahtjeva za karticom koje će nuditi potrošaču.

(4) Način osiguravanja pomoći potrošačima je svaki oblik osiguravanja savjetovanja i pomoći potrošačima u vezi s karticama. Ponuditelj mora u svoj ponudi navesti oblike pomoći koje će nuditi potrošačima, a ponuditelj koji osigura pomoć potrošačima dobiva 1 bod.

Način i postupak otvaranja ponuda

Članak 22.

(1) Ministarstvo je obvezno na zatvorenoj omotnici ponude ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u upisnik upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.

(2) Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

(3) Ministarstvo pohranjuje ponude na način da one nisu dostupne neovlaštenim osobama, a sadržaj ponude smije se doznati tek nakon otvaranja ponuda.

(4) Sukladno objavljenom tekstu javnog natječaja, ponude se otvaraju na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, o čemu se sastavlja zapisnik.

(5) Otvaranje ponuda je javno.

(6) Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

(7) Po provedenom javnom natječaju, ministar nadležan za promet (u daljnjem tekstu: ministar) će donijeti odluku o odabiru najboljeg ponuditelja ili poništenju javnog natječaja. Pisani otpravak odluke bit će dostavljen svim ponuditeljima.

IV. CIJENA IZDAVANJA KARTICE

Opća odredba

Članak 23.

(1) Troškove obavljanja javne ovlasti izdavatelj kartica podmiruje iz cijene izdavanja kartica koju plaćaju stranke za izdavanje kartica, odnosno za druge usluge.

(2) Cijena za izdavanje kartica uključuje:

– vođenje postupka i odlučivanja o zahtjevu za izdavanjem kartice;

– izradu i isporuku kartice,

– naknadu za međusobno povezivanje u sistem TAHOnet u skladu sa stavcima 5. i 6. članka 38. Zakona.

Članak 24.

Pojedine stavke cijene za izdavanje kartice određene su u tablici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Način određivanja cijene za izdavanje kartice

Članak 25.

(1) Punu cijenu za izdavanje kartice, odnosno drugih usluga propisuje ministar posebnom odlukom temeljem odredbe članka 37. stavak 2. Zakona.

(2) Prodajna cijena za izdavanje kartice kao i za vođenje postupka i odlučivanja o zahtjevu za izdavanjem kartice te za izradu i isporuku kartice, određuje se prema visini pune cijene koju je izdavatelj naveo u svojoj ponudi, uvećanu za porez na dodanu vrijednost.

(3) Cijena za izdavanje kartica sadrži i cijenu za korištenje zajedničke mreže (TAHOnet) iz članka 23.#clanak23 stavak 2. ovog Pravilnika uvećanu za PDV. Ministarstvo će postaviti zajedničku mrežu (TAHOnet) i ponuditi izdavatelju kartica priključak na mrežu i obradu podataka u okviru TAHOnet-a. Izdavatelj kartica će Ministarstvu mjesečno nadoknaditi trošak priključka i obrade kroz postotak pune cijene od svake izdane kartice temeljem mjesečnih situacija.

(4) Kod određivanja cijene iz stavka 3. ovoga članka, ministar uzima u obzir razinu prosječnih troškova koju je izdavatelj kartica naveo u svojoj ponudi temeljem koje je izabran za izdavatelja kartica i razinu prosječnih troškova koje ima Ministarstvo za postavljanje, održavanje i razvoj zajedničke mreže (TAHOnet).

(5) Zahtjev za izdavanje kartice je potpun kada stranka plati cijenu za njeno izdavanje.

(6) Ako nakon pravomoćne odluke donesene u postupku odlučivanja o izdavanju kartice, kartica nije izdana, izdavatelj je stranci u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti te odluke dužan vratiti onaj dio cijene za karticu koji predstavlja troškove za izradu kartice.

Promjena cijene

Članak 26.

(1) Ministar mijenja cijenu za izdavanje kartice na prijedlog izdavatelja kartica ili po službenoj dužnosti, ako se pojedina stavka cijene, iz priloga ovoga Pravilnika, mijenja toliko da utječe na promjenu prodajne cijene za izdavanje pojedine kartica za više od 3%.

(2) Cijena za izdavanje kartice se ne mijenja ako je promjena iz stavka 1. ovoga članka posljedica slabog poslovanja ili drugog postupka izdavatelja kartica.

V. OSTALE ODREDBE

Trajna pohrana

Članak 27.

Izdavatelj kartica mora trajno pohraniti dokumentacijski materijal u vezi izdavanja kartica.

Pristup podacima

Članak 28.

Izdavatelj kartica radi učinkovitog nadzora dužan je Ministarstvu omogućiti pristup podacima iz evidencije kao i pristup putem zajedničke mreže, odgovarajućim podacima nadležnih tijela drugih država (TACHOnet).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/88

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 4. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

Pojedine stavke cijene za određivanje prodajne cijene tahografskih kartica

TROŠKOVI PO JEDINICI KARTICE

Vođenje postupka i odlučivanje o zahtjevu

Izrada kartice i njeno
uručivanje

Ukupno
(I. + II.)

I.

II.

III.

1.

Neposredni troškovi (ukupno od 1.1 do 1.4)

1.1

Troškovi rada

1.2

Amortizacija osnovnih sredstava

1.3

Troškovi materijala i energije

1.4

Troškovi usluga (navesti bitno)

2.

Posredni troškovi (nabava, uprava, prodaja, pružanje podrške)

3.

Troškovi financiranja i uračunata dobit

Puna cijena (prosječni vlastiti trošak) (1 + 2 + 3)

Prodajna cijena = puna cijena + PDV

zatvori
Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji za natječaj i postupku otvaranja ponuda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !