Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 28.7.2006 Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2049

Na temelju članka 41.L305850 stavak 4. i članka 46.L305851 stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA PRAVNIM OSOBAMA ZA OVJERAVANJE FOKOMETARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za dobivanje ovlaštenja za ovjeravanje fokometara.
Članak 2.
Ovlaštene pravne osobe, u smislu ovoga pravilnika, ovjeravaju fokometre kao zakonita mjerila, ispituju usklađenost fokometara s propisima, provode službena mjerenja i vode evidenciju ovjerenih fokometara kao zakonitih mjerila.
II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI PRAVNA OSOBA
Članak 3.
Pravna osoba mora ispunjavati zahtjeve koji se odnose na:
1. stručnu i tehničku osposobljenost
2. opremu za ispitivanje fokometara
3. prostorije za ispitivanje fokometara
4. radnike
5. propisanu dokumentaciju.
Pravna osoba ne smije se baviti proizvodnjom, uvozom, prodajom ili popravkom fokometara.
Članak 4.
Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.
Članak 5.
Potrebna oprema za ispitivanje fokometara je:
1. etalonske umjerene sferne leće s parametrima navedenim u tablici 1.

Tablica 1:
PARAMETRI SFERNIH LEĆA
 

Nazivna stražnja tjemena jakost, STJ m-1 (D)

Nazivna stražnja površinska jakost, SPJ m-1 (D)

Opseg jakosti za SPJ
m-1 (D)

Tolerancije STJ (najveći dopušteni otklon)
m-1 (D)

Rasponi središnjih debljina leća
mm

-20

-15

-10

-5

-20

-15

-12

-9

±1

0,02

0,02

0,01

0,01

2-6

2-6

2-8

2-8

+5

+10

+15

+20

-5

-3

-1

0

±1

0,01

0,02

0,02

0,03

3-7

3-7

5-7

7-9

Etalonske sferne optičke leće moraju biti izrađene od homogenoga bijeloga krunskog stakla s indeksom loma nd = 1,523 ± 0,002, ili ne = 1,525 ± 0,002. Indeks loma mora biti poznat s točnošću od ± 5×10-5. Vrijednost disperzije mora biti í = 59 ± 4. Staklo ne smije imati mjehuria ili strija na podruju iji je promjer 4 mm oko centra slobodne aperture (otvora).
Etalonske sferne optičke leće moraju imati slobodnu aperturu (otvor) od barem 15 mm. Da bi se smanjio utjecaj sferne aberacije, zakrivljenost zadnjih površina i središnje debljine moraju približno odgovarati običnim očnim naočalama.
Referentna temperatura za koju su propisane granice dopuštenih pogrješaka je 20°C.
2. etalonske umjerene prizmatične leće s parametrima navedenim u tablici 2:

Tablica 2: GRANICE DOPUŠTENIH POGRJEŠAKA

Nazivna vrijednost prizmatičnog otklona
cm/m (?)

Granice dopuštenih pogrješaka

cm/m (?)

2

± 0,02

5

± 0,02

10

± 0,02
 

Etalonske umjerene prizmatične leće moraju biti izrađene od homogenoga, bijeloga krunskog stakla, s indeksom loma nd = 1,523 ± 0,002, ili ne = 1,525 ± 0,002. Indeks loma mora biti poznat s točnošću od ± 5×10-5. Vrijednost disperzije mora biti í = 59 ± 4. Staklo ne smije imati mjehuria ili strija na podruju iji je promjer 4 mm oko sredita slobodnog otvora (aperture).
Referentna temperatura za koju su propisane granice dopuštenih pogrješaka je 20°C.
3. umjereni ili ovjereni uređaji za praćenje uvjeta radnog okoliša (za temperaturu s najmanjim podjeljkom ljestvice od 0,5°C i za relativnu vlažnost s najmanjim podjeljkom ljestvice od 5% relativne vlažnosti) s mogućnošću zapisivanja podataka.
Članak 6.
Pravna osoba treba biti opremljena osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 7.
Pravna osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje fokometara koja mora ispunjavati ove uvjete:
1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje fokometara
2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj opreme i fokometara
3. mora biti zaštićena od izravnog sunčeva utjecaja
4. u prostoriji i njenoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja
5. mora imati namještaj za smještaj fokometara koji se ispituju
6. mora imati namještaj za smještaj fokometara koji su ovjereni
7. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za praćenje uvjeta radnog okoliša mjernih područja i točnosti definiranih u članku 5., točka 3.
8. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.
Članak 8.
Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja fokometara mora biti u granicama od 15°C do 25°C, a relativna vlažnost u granicama od 20% do 85% relativne vlažnosti.
Članak 9.
Izvori grijanja prostorije za ispitivanje fokometara moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje fokometara i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje fokometara.
Članak 10.
Pravna osoba mora imati zaposlena najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja fokometara.
Jedan radnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje VSS tehničkog smjera, a drugi mora imati najmanje SSS tehničkog smjera.
Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja fokometara i moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja fokometara te imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Ako radnik nema položen stručni ispit iz stavka 3. ovoga članka, ispit mora položiti u roku od godine dana od ovlašćivanja pravne osobe odnosno od zasnivanja radnog odnosa radnika u ovlaštenoj pravnoj osobi.
Članak 11.
Pravna osoba mora imati:
1. izvadak iz sudskog registra
2. radne knjižice zaposlenih osoba
3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja fokometara
4. naputak proizvođača o upotrebi opreme koja se koristi pri ispitivanju
5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti etalona, mjerne i pomoćne opreme
6. postupke ispitivanja i ovjeravanja fokometara, obrasce zahtjeva za ovjeravanje fokometara, izvješća o ispitivanju fokometara
7. rješenja o odobrenju tipa fokometara koji se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe
8. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju.
Članak 12.
Ovlaštena pravna osoba tijekom svog rada mora:
1. ovjeravati fokometre koji imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila
2. ovjeravanja obavljati u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja fokometara
3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštene pravne osobe da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone, mjernu i pomoćnu opremu s važećom ovjernicom, ili potvrdom o umjeravanju
4. voditi evidenciju o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima fokometara
5. kvartalno obavješćivati Zavod o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima fokometara
6. obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima etalona odnosno ovjeravanjima mjerne i pomoćne opreme u roku koji nije duži od 30 dana nakon obavljenog umjeravanja odnosno ovjeravanja
7. čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 godine nakon isteka valjanosti ovjere
8. sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.
Šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka pravna osoba dužna je poslati zahtjev za produljenje ovlaštenja.
Ako se utvrdi da pravna osoba ispunjava propisane uvjete izdat će se rješenje kojim joj se produljuje ovlaštenje za naredne 3 godine.
Pravnoj osobi Zavod će oduzeti ovlaštenje za ovjeravanje i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ako se utvrdi da je pravna osoba prestala udovoljavati propisanim zahtjevima, odnosno ako ne otkloni utvrđene nedostatke u roku 30 dana od njihovog nastanka.
Članak 14.
Rješenje kojim se pravna osoba ovlašćuje za ovjeravanje ili joj se ovlaštenje oduzima objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Članak 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-07/23
Urbroj: 558-06/14-06-1
Zagreb, 10. srpnja 2006.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !