Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u osiguranju) – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 2.6.1999 Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u osiguranju)

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju odredbi članka 6. stavka 2., članka 9. stavka 3. i članka 20. stavka 2. Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju (»Narodne novine«, br. 27/99) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DOBIVANJE OVLA?TENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU (STATUS OVLA?TENOG POSREDNIKA U OSIGURANJU ILI OVLA?TENOG ZASTUPNIKA U OSIGURANJU)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dobivanje ovla?tenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju u statusu ovla?tenog posrednika ili zastupnika u osiguranju.

Ovla?teni posrednik u osiguranju je osoba koja je dobila ovla?tenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ovla?teni zastupnik u osiguranju je osoba koja je dobila ovla?tenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Ovla?tenje za obavljanje poslova posredovanja ili zastupanja u osiguranju izdat će se osobi koja je polo?ila ispit pred ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) i udovoljila drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Iznimno od odredbi članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika uvjerenje za obavljanje poslova posredovanja ili zastupanja u osiguranju izdat će se bez polaganja ispita pred Komisijom sukladno članku 37. Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju i to:

- osobi koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju onih skupina osiguranja za koje tra?i uvjerenje o obavljanju poslova posredovanja;

- osobi koja ima visoku ili vi?u stručnu spremu i najmanje dvije godine radnog iskustva u obavljanju onih skupina osiguranja za koje tra?i uvjerenje o obavljanju poslova zastupanja.

Osoba iz ovog članka pored dokaza o ispunjavanju uvjeta o stručnoj spremi i radnom iskustvu mora dostaviti Komisiji dokaze da je hrvatski dr?avljanin, da nije osuđivana za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala te da nije pod istragom.

Osobe koje nisu hrvatski dr?avljani pored znanja hrvatskog jezika i ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju prilo?iti dokaze o priznavanju istovrijednosti stranih ?kolskih svjedod?bi i diploma te potvrdu nadle?nog tijela o stjecanju prava na radnu dozvolu.

Članak 4.

Ispitu za stjecanje ovla?tenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju mo?e pristupiti osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

- da je hrvatski dr?avljanin ili strani dr?avljanin s prebivali?tem u Republici Hrvatskoj,

- da nije osuđivana za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala,

- da nije pod istragom,

- da ima visoku stručnu spremu i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima osiguranja ili reosiguranja u osiguravajućem dru?tvu odnosno u dru?tvu koje se bavi poslovima posredovanja u osiguranju.

Strani dr?avljanin pored znanja hrvatskog jezika i uvjeta propisanih stavkom 1. ovoga članka, mora prilo?iti dokaz o priznavanju istovrijednosti stranih ?kolskih svjedod?bi i diploma te potvrdu nadle?nog tijela o stjecanju prava na radnu dozvolu.

Članak 5.

Ispitu za stjecanje ovla?tenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju mo?e pristupiti osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

- da je hrvatski dr?avljanin ili strani dr?avljanin s prebivali?tem u Republici Hrvatskoj,

- da nije osuđivana za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala,

- da nije pod istragom,

- da ima srednju stručnu spremu i najmanje dvije godine odnosno visoku ili vi?u stručnu spremu i godinu dana radnog iskustva na poslovima osiguranja, reosiguranja, posredovanja ili zastupanja u osiguranju.

Strani dr?avljanin pored znanja hrvatskog jezika i uvjeta propisanih stavkom 1. ovoga članka, mora prilo?iti dokaz o prizna?vanju istovrijednosti stranih ?kolskih svjedod?bi i diploma i potvrdu nadle?nog tijela o stjecanju prava na radnu dozvolu.

Članak 6.

Ispit za stjecanje ovla?tenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju obuhvaća provjeru poznavanja prava, ekonomije i osiguranja i to:

- ?ivotna i ne?ivotna osiguranja i reosiguranje,

- ekonomika osiguranja,

- osnove računovodstva u osiguranju,

- pravo osiguranja,

- ugovorno pravo,

- trgovačko pravo,

- vrijednosni papiri,

- osnove statistike.

Programom za polaganje ispita radi stjecanja ovla?tenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju koji priprema i objavljuje Komisija, a potvrđuje ministar financija, razradit će se područja iz stavka 1. ovoga članka i to posebno za stjecanje zvanja ovla?tenog posrednika, a posebno za zvanje ovla?tenog zastupnika.

Članak 7.

Ispitnu komisiju imenuje ministar financija na rok od četiri godine.

Komisija se sastoji od 5 članova. Predsjedavajući član Komisije je iz Ministarstva financija, jedan član je iz Direkcije za nadzor dru?tava za osiguranje, a jedan iz Hrvatskog aktuarskog dru?tva. Preostala dva člana Komisije su istaknuti stručnjaci iz područja osiguranja.

Tajnika Komisije imenuje ministar financija.

Sjedi?te Komisije je u Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb.

Predsjednik, članovi i tajnik Komisije za provođenje ispita za ovla?tenog posrednika ili zastupnika u osiguranju imaju pravo na naknadu koju utvrđuje ministar financija, a isplaćuje se iz sredstava Ministarstva financija.

Članak 8.

Prijave za polaganje ispita za ovla?tenog posrednika ili zastupnika u osiguranju podnose se Ministarstvu financija s naznakom: »Ispitna komisija za dobivanje ovla?tenja za posredovanje i zastupanje u osiguranju«.

Kandidat uz prijavu za polaganje ispita i dokaze da udovoljava uvjetima iz članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika podnosi i dokaz da je uplatio svotu koju utvrđuje ministar financija na ime pokrića tro?kova ispita.

Naknada za pokriće tro?kova ispita iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na ?iroračun Ministarstva financija broj: 30102-637-3343 s naznakom »naknada za dobivanje ovla?tenja za posredovanje i zastupanje u osiguranju«. Na općoj uplatnici ili virmanskom nalogu obvezno upisati ?ifru: 65 poziv na broj odobrenja: 22; JMBG uplatitelja.

Članak 9.

Ispit se pola?e na hrvatskom jeziku i to u dva dijela: pismeno i usmeno.

Komisija sastavlja zapisnik o obavljenom ispitu za ovla?tenog posrednika ili zastupnika u osiguranju.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »uspje?no polo?io« ili »nije polo?io«.

Ministar financija izdaje ovla?tenje iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika na temelju dostavljenog zapisnika o uspje?no polo?enom ispitu.

Kandidat koji nije polo?io ispit ne mo?e pristupiti ponovnom polaganju prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada je utvrđeno da nije polo?io ispit.

Članak 10.

Komisija će u suradnji s odgovarajućim institutima i ustanovama radi stručnog usavr?avanja i pripreme kandidata za polaganje ispita organizirati odr?avanje redovitih ili povremenih seminara i savjetovanja.

Postupak i datume polaganja ispita Komisija će utvrditi najkasnije mjesec dana prije njihova odr?avanja, a kandidati su du?ni izvr?iti prijavu najkasnije 15 dana prije dana odr?avanja ispita.

Članak 11.

Hrvatskim dr?avljanima koji su u inozemstvu polo?ili ispit za ovla?tenog posrednika ili zastupnika u osiguranju Komisija mo?e izdati uvjerenje bez polaganja ispita ako ocijeni da ispit polo?en u inozemstvu u bitnome odgovara programu za polaganje ispita iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na strane osobe s prebivali?tem u Republici Hrvatskoj uz uvjet znanja hrvatskog jezika.

Članak 12.

Osobi s ovla?tenjem za obavljanje poslova posredovanja ili zastupanja u osiguranju zabranit će se obavljanje poslova posredovanja ili zastupanja u osiguranju ako je tijekom obavljanja tih poslova osuđena za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala ili je protiv te osobe na prijedlog nadle?nih tijela pokrenut postupak zbog povrjede zakona i drugih propisa kojima je uređena djelatnost osiguranja.

Članak 13.

1. Popis naloga iz čl. 9. Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju vodi se u obliku obrasca koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2. Popis naloga smatra se poslovnom knjigom i čuva se po popisu o čuvanju poslovnih knjiga (čl. 11. Zakona o računovodstvu, »Narodne novine« 90/92).

3. Popis naloga vodi se u obliku povezane knjige ili u obliku kartica ili putem računara. Svaka kartica označena je rednim brojem, a ovjerava ih ovla?tena osoba.

4. Podatke u knjigu naloga posrednik u osiguranju du?an je unositi a?urno i redom kako nastaju.

Posrednik u osiguranju ----------------------

(tvrtka i sjedi?te)

POPIS NALOGA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-01/98-01/03
Urbroj: 513-11/99-18
Zagreb, 26. svibnja 1999.

Ministar financija
mr. Borislav ?kegro, v. r.
zatvori
Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u osiguranju) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !