Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za imenovanje članova povjerenstva za provedbu vozačkog ispita i stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 22.7.1998 Pravilnik o uvjetima za imenovanje članova povjerenstva za provedbu vozačkog ispita i stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača

HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 208.L58252 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 54/96. - pročišćeni tekst) i članka 4.L58254 Pravilnika o povjeravanju Hrvatskom autoklubu poslova jedinstvenog procesa osposobljavanja kandidata za vozače, organiziranja i provođenja vozačkih ispita i drugih poslova javnih ovlasti (»Narodne novine«, broj 24/95.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba, na sjednici od 11. svibnja 1998. godine, uz suglasnost ministra prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU VOZAČKOG ISPITA I STRUČNOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti za imenovanje člana povjerenstva za provođenje vozačkog ispita, program, kriteriji i način provođenja stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača te postupak predlaganja izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licence) ovlaštenog ispitivača.

Članak 2.

Za člana povjerenstva koje provodi vozački ispit, može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene članom 5.L58256 stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 89/94. i 30/98.), ima položen stručni ispit prema odredbama ovoga pravilnika, te kojoj je Ministarstvo prosvjete i športa izdalo dopuštenje (licencu).

Članak 3.

Pravo polaganja stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača ima osoba koja ima:

1. visoku ili višu stručnu spremu prometog, odgojno-obrazovnog ili pravnog smjera i važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije vozila, odnosno stručnu spremu za zanimanje instruktor vožnje, i

2. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja kandidata za vozače.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita prilaže se:

1. školska isprava o završenom obrazovanju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,

2. domovnica,

3. potvrda o radnom iskustvu na poslovima osposobljavanja ili obrazovanja kandidata za vozače,

4. ovjerena preslika dozvole za instruktora vožnje,

5. ovjerena preslika vozačke dozvole,

6. uvjerenje da osoba nije pod istragom.

Prijava se podnosi Povjerenstvu za provođenje stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača Hrvatskog autokluba.

PROGRAM I KRITERIJI STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 4.

Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača sastoji se od:

1. ispita iz poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila,

2. ispita iz prometne tehnike,

3. ispita iz poznavanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita, Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon i Pravilnika o provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola i ovlaštenih ispitivača,

4. ispita iz upravljanja vozilom,

5. praktičnog provođenja ispita s kandidatom za vozača,

6. pismenog rada o provedbi ispita s kandidatom za vozača i obrazloženjem ocjene, te njegove usmene obrane.

Sadržaj programa stručnog ispita te kriteriji za polaganje ispita tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Na ispitu iz članka 4. točka 4. ovoga pravilnika provjerava se i ocjenjuje vožnja kandidata za ovlaštenog ispitivača na vozilu B kategorije.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je za provođenje tog dijela stručnog ispita osigurati tehnički ispravno, čisto i uredno vozilo s četvora vrata.

Članak 6.

Na ispitu iz članka 4. točka 5. ovoga pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača prati, provjerava i ocjenjuje vožnju druge osobe po odabranoj ispitnoj trasi, a prema sadržaju ispitnog lista iz Upravljanja vozilom na motorni pogon.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača na dijelu stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuje se temeljem:

- uputa o tijeku i kriterijima ispita,

- sadržaja i kvalitete usmenih uputa tijekom vođenja po odabranoj trasi,

- sposobnosti procjene samostalne, sigurne i pravilne vožnje kandidata,

- procjene razine osposobljenosti i ocjene vožnje,

- usmenog obrazloženja ocjene vožnje,

- zaključka o znanju i vještini za uspješno sudjelovanje u prometu.

Članak 7.

Na ispitu iz članka 4.#clanak4 točke 6. ovoga pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača u pisanoj formi obrazlaže svoje odluke, stavove, pismene navode iz ispitnog lista, te daje dopunska obrazloženja o tijeku vožnje kandidata.

Članak 8.

Na ispitu iz članka 4.#clanak4 točke 7. ovoga pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača brani teze iz pismenog dijela ispita i odgovara na pitanja ispitnog povjerenstva iz područja:

1. didaktike,

2. metodike nastave i obuke vožnje

3. psihologije poučavnaja i obuke vožnje

4. prometnih i sigurnosnih pravila

5. poznavanja vozila

6. prometne tehnike

7. poznavanja Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita, Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon i Pravilnika o provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola i ovlaštenih ispitivača.

Članak 9.

Ispit iz članka 4.#clanak4 točke 1., 2. i 3. ovoga pravilnika polaže se testom i traje najduže 90 minuta.

Ispit iz članka 4.#clanak4 točke 4. i 5. ovoga pravilnika polaže se praktično u vozilu i traje najduže 45 minuta.

Ispit iz članka 4.#clanak4 točke 6. ovoga pravilnika polaže se pismeno a traje najduže 90 minuta.

Ispit iz članka 4.#clanak4 točke 7. ovoga pravilnika polaže se usmeno.

NAČIN PROVOĐENJA STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 10.

Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača provodi Povjerenstvo Hrvatskog autokluba koje čine predsjednik i četiri člana, od kojih najmanje dva moraju imati stručnu spremu instruktora vožnje.

Predsjednik povjerenstva je odgovorna osoba za organizaciju i provođenje vozačkih ispita Hrvatskog autokluba.

Član povjerenstva može biti diplomirani inženjer prometa, diplomirani pravnik, profesor psihologije te profesor pedagogije.

Predsjednik i članovi povjerenstva moraju imati radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja kadrova u cestovnom prometu.

Ministarstvo prosvjete i športa može imenovati po jednog člana u povjerenstvo.

Članak 11.

Sastav povjerenstva koje provodi stručni ispit za ovlaštenog ispitivača imenuje Hrvatski autoklub rješenjem.

Rješenjem o imenovanju povjerenstva utvrđuje se rok, vrijeme i mjesto održavanja stručnog ispita, zaduženja pojednih članova povjerenstva, te ostale okolnosti od značaja za rad povjerenstva.

Članak 12.

O rokovima, mjestu i vremenu održavanja stručnog ispita povjerenstvo je dužno obavijestiti kandidate najmanje 30 dana prije dana održavanja ispita.

Članak 13.

Test i kriterije za polaganje ispita iz članka 4. točka 1., 2. i 3. ovoga pravilnika priprema povjerenstvo.

Članak 14.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Ocjena povjerenstva je konačna.

Članak 15.

Kandidat koji nije zadovoljio na pojedinom dijelu ispita iz članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika, ponavlja ispit u cijelosti u roku koji odredi povjerenstvo.

Članak 16.

Kandidatu koji je zadovoljio na stručnom ispitu Hrvatski autoklub izdaje potvrdu o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača.

DOKUMENTACIJA O STRUČNOM ISPITU

Članak 17.

Dokumentaciju o stručnom ispitu čini:

1. prijava kandidata za polaganje stručnog ispita,

2. zapisnik povjerenstva o utvrđivanju vremena i mjesta održavanja stručnog ispita,

3. ispitni test za dijelove stručnog ispita iz članka 4.#clanak4 točke 1., 2., 3. i 4. ovoga pravilnika,

4. pismeni rad kandidata,

5. zapisnik o provedbi stručnog ispita,

6. knjiga evidencije kandidata i izdanih potvrda o položenom stručnom ispitu.

Knjigu evidencije iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Hrvatski autoklub čuva trajno, a ostalu dokumentaciju dvije godine.

Članak 18.

Naknadu za stručni ispit utvrđuje Hrvatski autoklub, a snosi je kandidat.

POSTUPAK PREDLAGANJA IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCE) ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 19.

Hrvatski autoklub predložit će Ministarstvu prosvjete i športa izdavanje dopuštenja (licence) ovlaštenog ispitivača za kandidata kojem je izdao potvrdu o položenom stručnom ispitu ako u skladu s planom rada za tekuću godinu utvrdi potrebu za povećanjem broja izvršitelja na poslovima provođenja vozačkih ispita.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na izdavanje dopuštenja (licence) za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi osposobljenom liječniku koji ima najmanje tri godine iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozača.

Članak 20.

Hrvatski autoklub predložit će Ministarstvu prosvjete i športa da ovlaštenom ispitivaču oduzme ovlaštenje (licencu) ako ovlašteni ispitivač povrijedi odredbu članka 6.L58258 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 30/96.) ili mu prestane radni odnos u Hrvatskom autoklubu.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za imenovanje članova Komisije za provođenje vozačkog ispita za ovlaštenog ispitivačaL58260 (»Narodne novine« broj 40/95.).

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 3485/2
Zagreb, 11. svibnja 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora
Hrvatskog autokluba
Tomislav Družak, dipl. oec.,
v. r.

SADRŽAJ STRUČNOG ISPITA ZA
OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

1. Prometna i sigurnosna pravila

Nastavni sadržaji istovjetni su sadržajima Nastavnog programa predmeta Prometna i sigurnosna pravila za osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon, utvrđenih u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon, sadržaju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s pripadajućim podzakonskim aktima.

2. Prometna tehnika i vozila

Okvirni sadržaji ovoga dijela stručnog ispita odnose se na ona znanja koja svoju realizaciju nalaze u neposrednoj primjeni propisa u različitim prometnim situacijama i tako čine osnovu za pravilno i pravodobno donošenje odluka, te pravilno i točno reagiranje u konkretnim prometnim situacijama.

¨ čimbenici sigurnosti prometa

Ř osnovni i dopunski čimbenici sigurnosti prometa

Ř vozilo kao čimbenik sigurnosti (aktivni i pasivni čimbenici sigurnosti)

Ř cesta kao čimbenik sigurnosti

Ř dopunski čimbenici sigurnosti (klimatski čimbenici, sredstva za upravljanje prometom, pravila prometa, kontrola prometa)

¨ mehanika kretanja vozila

Ř težište i stabilnost vozila

Ř otpori vožnje (otpori pri kretanju vozila)

Ř brzine

Ř stabilnost vozila (uzdužna i poprečna stabilnost vozila, klizanje i prevrtanje vozila)

Ř kočenje i zaustavni put vozila

Ř razmak između vozila u koloni

Ř mimoilaženje vozila

Ř obilaženje vozila

Ř pretjecanje vozila

¨ kapacitet ceste

¨ načela vođenja tokova prometa u zoni raskrižja

¨ upravljanje prometom (detektori, prometna svjetla, zeleni val)

¨ osnovne karakteristike pješačkog prometa

¨ parkiranje

¨ poznavanje uređaja i opreme na vozilu koji su u funkciji sigurnosti prometa

¨ održavanje vozila s motrišta sigurnosti prometa.

3. Poznavanje Pravilnika

Sadržaji ovoga dijela stručnog ispita se odnose na poznavanje odredbi utvrđenih u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon, Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita i Pravilniku o provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola i ovlaštenih ispitivača, dakle odredaba koje su za buduće ovlaštene ispitivače zasigurno vrlo značajne i predstavljaju temelj za njihov uspješan i djelotvoran rad.

4. Upravljanje vozilom

Na dijelu stručnog ispita iz upravljanja vozilom kandidat za ovlaštenog ispitivača mora pokazati da poznaje osnove metodike obuke vožnje, a Komisija ocjenjuje način vožnje i kvalitetu vožnje kandidata za ovlaštenog ispitivača.

a) Način vožnje

Na ispitu iz upravljanja vozilom kandidat za ovlaštenog ispitivača treba pokazati samostalnu vožnju prema svim prometno-tehničkim elementima trase, a u skladu s načelima obuke vožnje.

b) Kvaliteta vožnje

Kvalitetu vožnje kandidata za ovlaštenog ispitivača čini pravodobno i sinkronizirano:

1. Praćenje prometnih tokova

Ř prema tehničkim elementima javne prometne površine,

Ř prema načinu upravljanja prometom,

Ř prema drugim sudionicima u prometu.

2. Predviđanje mogućih (najčešćih) pojava i postupaka drugih sudionika u konkretnoj prometnoj situaciji.

3. Donošenje pravilnih odluka na osnovi relevantnih (mogućih i potrebnih) opažanja i predviđanja u konkretnoj prometnoj situaciji.

4. Pravilno izvođenje radnji s vozilom na temelju donesene pravilne odluke i potrebnog predviđanja mogućih pojava i postupaka drugih sudionika u prometu.

5. Praktično provođenje ispita s kandidatom za vozača

Na dijelu stručnog ispita s kandidatom za vozača, kandidat za ovlaštenog ispitivača mora pokazati da poznaje pedagoško-didaktičke osnove rada s kandidatom i u skladu s njima voditi kandidata za vozača na ispitnoj trasi, tako da:

Ř vodi kandidata za vozača prema sadržaju ispitnog lista iz upravljanja vozilom na motorni pogon,

Ř procijeni i ocijeni postupke i radnje kandidata u skladu s ispitnim listom,

Ř ocijeni samostalnu vožnju kandidata i poštivanje prometnih pravila i propisa,

Ř ocijeni način ponašanja i reagiranja kandidata u konkretnim prometnim situacijama.

6. Pismeni prikaz provedbe ispita s kandidatom za vozača s obrazloženjem ocjene

U pismenom prikazu vožnje kandidata za vozača, kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je pregledno i jasno, korektnim književnim hrvatskim jezikom, opisati i izložiti:

Ř elementne ispitne trase na kojoj je proveo ispit,

Ř nastavne metode i načela prema kojima je vodio, ispitao i ocijenio kandidata za vozača,

Ř opažanja o stečenoj razini usvojenih vještina vožnje kandidata i poštivanja prometnih pravila i propisa,

Ř opažanja o ponašanju kandidata u konkretnim prometnim situacijama koje su se dogodile tijekom vožnje,

Ř svoje mišljenje o tome može li se na osnovu pokazanih znanja, vještina i ponašanja kandidata za vrijeme vožnje opravdano zaključiti da posjeduje znanja, vještine i sposobnosti za samostalno i uspješno uključivanje u promet.

7. Usmeno obrazloženje i obrana pismenog rada

U usmenom obrazloženju svoga pismenog rada kandidat za ovlaštenog ispitivača odgovara na pitanja člana Povjerenstva, objašanjava svoja zapažanja, stavove i odluke, obrazlaže ocjenu kojom je vrednovao vožnju kandidata za vozača.

Povjerenstvo kandidatu za ovlaštenog ispitivača postavlja i druga pitanja koja su u uskoj svezi sa strukom, budućim zanimanjem ovlaštenog ispitivača, a koja se odnose na poznavanje sadržaja vezanih za metodiku nastave i obuke, didaktike, psihologije poučavanja i psihologije obuke vožnje te cestovnih vozila.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE ZNANJA KANDIDATA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Kriterije za provedbu stručnog ispita utvrđuje Povjerenstvo za provedbu stručnog ispita Hrvatskog autokluba.

1. Poznavanje Prometnih i sigurnosnih pravila, Prometne tehnike i podzakonskih akata - propisa koji utvrđuju uvjete i način osposobljavanja kandidata za vozača i uvjete i način polaganja vozačkog ispita, polaže se testom.

2. Broj pitanja i kriteriji za ocjenjivanje su u pravilu slijedeći:

PREDMET
UKUPNO PITANJA
PO PREDMETU

DOZVOLJENI BROJ
NEGATIVNIH

BODOVA

Prometni propisi

12

-3

Prometna tehnika

6

-3

Provedbeni propisi

3

-1

Ukupno

21

3. Na ispitu iz upravljanja vozilom negativno se ocjenjuju prema ispitnom listu iz upravljanja vozilom na motorni pogon:

 diskreditirajuće greške,

 pogreške koje se kumuliraju.

Diskreditirajuće greške su one greške u vožnji zbog kojih kandidat nije zadovoljio na ispitu.

Diskreditirajuće greške predstavljaju:

 • neposrednu opasnost za sudionike u prometu te je zbog njih sudionik u prometu primoran poduzeti neku od izbjegavajućih radnji vozilom (naglo skretanje, naglo kočenje ili ubrzavanje vozilom, odustajanje od namjere i slično)
 • postupci suprotni prometnim pravilima, prometnoj signalizaciji ili drugim oblicima upravljanja prometom
 • izlazak vozilom izvan gabarita prometnice
 • pogrešna upotreba komandi vozila na mjestu ili u pokretu koja je izazvala neposrednu opasnost.

U pogreške koje se kumuliraju spadaju sva odstupanja od pravilnih postupaka utvrđenih u nastavnom planu i programu predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, te Programa i sadržaja ispita iz Upravljanja vozilom na motorni pogon, a vrednovane su u ispitnom listu negativno. Ako broj pogrešaka koje se kumuliraju prijeđe utvrđeni broj u ispitnom listu, kandidat na ispitu nije zadovoljio.

4. Pismeni rad o provedbi ispita s kandidatom za vozača i obrazloženje ocjene

Na ovom dijelu ispita kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je pregledno, jasno, cjelovito i stručno uz korištenje stručne terminologije izložiti svoje motrište o složenosti i karakteristikama vožnje, upravljanja vozilom u složenim prometnim uvjetima, kvalificirati najkompliciranije i najopasnije radnje vozilom u prometu, obrazložiti vezu i međusobni utjecaj teorijskih znanja na primjenu vještina i ponašanja budućeg vozača u prometu.

Uz svoja zapažanja o vožnji kandidata za vozača, ovlašteni ispitivač mora navesti kriterije za ocjenjivanje, kao i temeljem čega je ocijenio razinu, brzinu, točnost i efikasnost stečenih vještina kandidata za vozača.

Nadalje, kandidat za ovlaštenog ispitivača, u pismenom radu opisuje slijed samoga ispita iz Upravljanja vozilom na motorni pogon, opisuje ispitnu trasu, analizira vožnju kandidata, opisuje pogreške koje su učinjene za vrijeme ispita, komentira cijeli tijek ispita, obrazlaže svoju ocjenu vožnje, te daje upute za dodatno uvježbavanje određenih radnji.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača opisuje u pismenom radu postupak osobnog pristupa kandidata za vozača, pripremu kandidata za ispit, te način izbjegavanja eventualnog konflikta s kandidatom za vozača i način ublažavanja konfliktnih situacija na ispitu.

Komisija u pismenom radu ocjenjuje pismenost i stručnost kandidata za ovlaštenog ispitivača.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za imenovanje članova povjerenstva za provedbu vozačkog ispita i stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !