Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ovlaštenog društva ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 7.2.2007 Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ovlaštenog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

604

Na temelju odredbi članka 35.L324926 stavak 4., članka 39.L324927 stavak 2., članka 59.L324928 stavak 6. i članka 69.L324929 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG DRUŠTVA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje ovlašteno društvo mora ispunjavati pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima, a u cilju osiguravanja pravilnog i učinkovitog obavljanja istih, te svođenja rizika poslovanja na najmanju moguću mjeru.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
2) Zakon – Zakon o tržištu vrijednosnih papiraL324931 (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06);
3) ovlašteno društvo – brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima te iste upisali kao djelatnost u sudski registar;
4) klijent – nalogodavac ili druga osoba u čije ime ili za čiji račun ovlašteno društvo obavlja jedan ili više poslova s vrijednosnim papirima.

II. OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Pored uvjeta propisanih Zakonom, pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima ovlašteno društvo mora ispunjavati i ovim pravilnikom propisane:
a) organizacijske uvjete,
b) kadrovske uvjete,
c) sigurnosne i tehničke uvjete.
(2) Ovim Pravilnikom propisani su i posebni uvjeti koje ovlašteno društvo mora ispunjavati pri obavljanju poslova posebne burzovne trgovine i poslova skrbništva.
A) Organizacijski uvjeti

Unutarnja organizacijska struktura

Članak 4.

(1) Ovlašteno društvo dužno je ustrojiti takvu unutarnju organizacijsku strukturu kojom se osigurava pravilno obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
(2) Ovlašteno društvo dužno je izraditi, primjenjivati i redovno ažurirati interne akte kojima se određuje unutarnja organizacijska struktura ovlaštenog društva, a koji obuhvaćaju:
– podjelu na organizacijske jedinice;
– detaljan opis zaduženja i odgovornosti pojedine organizacijske jedinice;
– popis radnih mjesta i zaposlenika unutar pojedine organizacijske jedinice;
– zaduženja pojedinog rukovoditelja i zaposlenika ovlaštenog društva;
– popis osoba koje za ovlašteno društvo obavljaju radne, profesionalne ili druge zadatke, a koje imaju pristup povlaštenim informacijama;
– način obavljanja pojedinih poslova s vrijednosnim papirima;
– način postupanja s pritužbama klijenata;
– postupak unutarnjeg izvješćivanja i donošenja odluka unutar ovlaštenog društva;
– način čuvanja poslovne dokumentacije i podataka.

Podružnice

Članak 5.

(1) Ovlašteno društvo može obavljanje poslova s vrijednosnim papirima organizirati i u jednoj ili više podružnica.
(2) Na rad podružnice ovlaštenog društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog pravilnika.
(3) Podružnica mora biti opremljena telekomunikacijskom opremom kojom se osigurava izravna veza podružnice sa sjedištem.

Obavljanje poslova s klijentima

Članak 6.

(1) Ovlašteno društvo dužno je u prostorijama u kojima obavlja poslove s klijentima, na vidljivom i dostupnom mjestu izložiti opće uvjete ugovora o nalogu, cjenik i informaciju o načinu podnošenja pritužbe na rad ovlaštenog društva.
(2) Ovlašteno društvo dužno je, pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima, klijentu omogućiti komunikaciju s:
a) brokerom – za poslove iz članka 34. točke 1., 5., 6. i 8. Zakona;
b) brokerom i investicijskim savjetnikom – za poslove iz članka 34. točke 3. i 7. Zakona.
(3) Ovlašteno društvo mora, na traženje klijenta, istome osigurati privatnost pri davanju naloga i obavljanju drugih poslova s vrijednosnim papirima.
(4) Pri obavljanju poslova za račun klijenta, a temeljem naloga danog telefonom, telefaksom ili elektronskim putem, ovlašteno društvo mora:
a) na nesporan način utvrditi identitet klijenta;
b) osigurati tajnost i sigurnost podataka o klijentu i o nalogu;
c) sačuvati izvorni zapis zaprimljenog naloga, iz kojeg je razvidno i vrijeme zaprimanja istog;
d) potvrditi klijentu da je nalog zaprimljen.

Postupanje po pritužbama klijenata

Članak 7.

(1) Ovlašteno društvo dužno je svakom klijentu omogućiti podnošenje pritužbe na rad ovlaštenog društva.
(2) Ovlašteno društvo mora usvojiti i primjenjivati učinkovite i transparentne načine savjesnog i brzog postupanja po pritužbama klijenata.
(3) Dokumentaciju o svakoj pritužbi i mjerama poduzetim za rješavanje iste, ovlašteno društvo mora čuvati sukladno odredbama članka 13.#clanak13 ovog pravilnika.

Interna kontrola poslovanja

Članak 8.

(1) Ovlašteno društvo dužno je provoditi postupke interne kontrole poslovanja, u potpunosti neovisno o obavljanju redovne djelatnosti ovlaštenog društva.
(2) Za pravilno obavljanje interne kontrole poslovanja, ovlašteno društvo je dužno:
– imenovati osobu za obavljanje interne kontrole poslovanja;
– internim aktom propisati način obavljanja kontrole, ovlasti i odgovornosti osobe iz alineje 1. ovog stavka, te način izvješćivanja o obavljenoj kontroli.
(3) Interna kontrola poslovanja obuhvaća:
– nadziranje pravilnosti obavljanja poslova s vrijednosnim papirima;
– nadziranje postupanja s povlaštenim informacijama i poduzimanje mjera za zaštitu istih;
– savjetovanje u radu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenog društva;
– ocjenjivanje prikladnosti i učinkovitosti načina rada i mjera kojima se ispravljaju utvrđene nepravilnosti u radu;
– postupanje po pritužbama klijenata;
– vođenje registra pritužbi klijenata, s podacima o podnositelju pritužbe, vremenu podnošenja pritužbe, sadržaju pritužbe, vremenu i načinu rješavanja pritužbe.
B) Kadrovski uvjeti

Zaposlenici i odgovorne osobe

Članak 9.

(1) Ovlašteno društvo dužno je zapošljavati osobe s kvalifikacijama i znanjima potrebnim za obavljanje povjerenih poslova.
(2) Ovlašteno društvo dužno je osigurati da su odgovorne osobe (članovi uprave i rukovoditelji) upoznate sa svim procedurama kojih se moraju pridržavati pri obavljanju svojih dužnosti, te da ukoliko obavljaju više funkcija u ovlaštenom društvu, svaku od tih funkcija obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno.

Osoba za internu kontrolu poslovanja

Članak 10.

(1) Ovlašteno društvo dužno je imenovati najmanje jednu osobu za obavljanje interne kontrole poslovanja.
(2) Osobom iz stavka 1. ovoga članka ne može biti imenovana osoba koja u ovlaštenom društvu obavlja poslove brokera i/ili investicijskog savjetnika.
C) Sigurnosni i tehnički uvjeti

Osiguranje radnih prostorija

Članak 11.

Ovlašteno društvo dužno je onemogućiti pristup neovlaštenim osobama u prostorije ovlaštenog društva u kojima se obavljaju poslovi trgovanja vrijednosnim papirima, te u prostorije u kojima se obrađuju i čuvaju povjerljivi podaci i dokumentacija.

Informatički sustav

Članak 12.

(1) Ovlašteno društvo dužno je zaštititi informatički sustav koji koristi za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, od neovlaštenog pristupa, oštećivanja i krađe, te je s tim u svezi dužno internim aktom propisati načine postupanja s informatičkom opremom i mjere zaštite iste.
(2) Interni akt iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati propise o:
– postupcima i načinima zaštite informatičkog sustava i telekomunikacijske opreme koju ovlašteno društvo koristi;
– vođenju evidencije o korištenju i pristupu informatičkom sustavu;
– postupanju u izvanrednim situacijama;
– načinu izrade i pohrane sigurnosnih kopija svih zapisa.
(3) Na obavljanje poslova održavanja i zaštite informatičkog sustava ovlaštenog društva, primjenjuju se odredbe članka 14.#clanak14 ovog pravilnika.

Čuvanje poslovne dokumentacije

Članak 13.

(1) Svu poslovnu dokumentaciju i podatke koje je dužno izrađivati i prikupljati sukladno Zakonu i podzakonskim propisima (interni akti, knjiga naloga, nalozi, ugovori o obavljanju poslova, punomoći, pritužbe i sl.), ovlašteno društvo dužno je čuvati najmanje 5 godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose, odnosno najmanje 5 godina po isteku godine u kojoj je društvo prestalo obavljati poslove za pojedinog klijenta s kojim je imalo zaključen ugovor o obavljanju poslova.
(2) Dokumentaciju i podatke iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteno društvo mora zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu, te čuvati na način koji osigurava trajnost zapisa.
(3) Sigurnosne kopije svih podataka i dokumentacije ovlašteno društvo mora čuvati izvan poslovnih prostorija ovlaštenog društva, na način i u rokovima predviđenima stavkom 1. i 2. ovoga članka.

Povjeravanje važnih aktivnosti drugim osobama

Članak 14.

(1) Ovlašteno društvo može jednu ili više važnih aktivnosti, vezanih uz obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, ustupiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi (davatelj usluga).
(2) Važnim aktivnostima iz stavka 1. ovog članka smatraju se one aktivnosti koje su od značajnog utjecaja na kvalitetu i kontinuitet obavljanja poslova s vrijednosnim papirima, na ispunjavanje zakonskih obveza ovlaštenog društva ili na financijsku stabilnost ovlaštenog društva, a u koje ne spadaju knjigovodstveno-računovodstveni poslovi.
(3) Ovlašteno društvo mora s davateljem usluga sklopiti ugovor o povjeravanju važnih aktivnosti, kojim ugovorom će se detaljno urediti njihova međusobna prava i obveze.
(4) Kod povjeravanja važnih aktivnosti ovlašteno društvo mora osigurati da:
– davatelj usluga ima znanje, sposobnost, sredstva i potrebna ovlaštenja za obavljanje povjerenih važnih aktivnosti;
– ovlašteno društvo zadržava nadzor nad obavljanjem povjerenih važnih aktivnosti, te nad upravljanjem rizicima vezanim uz iste;
– Agenciji ima mogućnost svakodobnog pristupa svim prostorijama i dokumentaciji vezanoj uz obavljanje povjerenih važnih aktivnosti, a koja se nalazi kod davatelja usluga.
(5) Povjeravanje važnih aktivnosti ne smije imati za posljedicu:
– umanjenje odgovornosti ovlaštenog društva i odgovornih osoba u ovlaštenom društvu;
– umanjenje i ugrožavanje prava i interesa klijenata;
– promjenu uvjeta obavljanja poslova s vrijednim papirima.

III. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSEBNE BURZOVNE TRGOVINE

Članak 15.

(1) Poslove s vrijednosnim papirima iz članka 34. točka 4. Zakona (poslovi posebne burzovne trgovine) ovlašteno društvo može obavljati samo ako je s burzom sklopilo ugovor o obavljanju istih, sukladno pravilima burze.
(2) Ovlašteno društvo dužno je osigurati da broker koji obavlja poslove posebne burzovne trgovine ne sudjeluje u obavljanju drugih poslova s vrijednosnim papirima.
(3) Sadržaj i način vođenja knjige transakcija, koju ovlašteno društvo mora voditi u svezi s obavljanjem poslova posebne burzovne trgovine, Agencija propisuje posebnim pravilnikom.

IV. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SKRBNIŠTVA

Članak 16.

(1) Poslove s vrijednosnim papirima iz članka 34. točka 8. Zakona (poslovi skrbništva) banka je dužna obavljati u posebnom odjelu.
(2) Banka obavlja poslove skrbništva temeljem ugovora sklopljenog s klijentom, koji ugovor obvezno sadrži sljedeće podatke:
– datum zaključenja ugovora;
– ime, prezime i adresu, odnosno tvrtku i sjedište klijenta;
– oznaku skrbničkog računa (na ime, pod zaporkom ili zbirni);
– opis poslova i usluga koje će banka obavljati za klijenta sukladno odredbama članka 68. Zakona;
– iznos naknada (provizija) za obavljanje skrbništva temeljem predmetnog ugovora;
– način na koji će banka obavješćivati klijenta o obavljanju skrbništva.
(3) Banka je dužna za svakog klijenta voditi posebnu evidenciju, koja mora sadržavati:
– oznaku i količinu vrijednosnih papira povjerenih na skrb banci;
– kronološki prikaz promjena na skrbničkom računu klijenta.
(4) Banka je dužna voditi skrbničku knjigu, koja mora sadržavati podatke o svim nalozima za kupnju i prodaju vrijednosnih papira, i to:
– o nalogu: vrsta (kupnja/prodaja); vrijeme i način zaprimanja; oznaka i količina vrijednosnog papira; jedinična cijena; rok izvršenja; podaci o izmjeni ili opozivu naloga;
– o klijentu: ime, prezime i adresa, odnosno tvrtka i sjedište; oznaka skrbničkog računa;
– o izvršenju naloga: vrijeme izvršenja; redni broj transakcije na burzi; oznaka ovlaštenog društva koje je nalog izvršilo; jedinična cijena po kojoj je nalog izvršen; ukupna vrijednost transakcije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/5
Urbroj: 326-111/07-1
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ovlaštenog društva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !