Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 18.10.2002 Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1962

Na temelju članka 58.L82352 Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 94/01 i 88/02) ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA STARIJIH OD 65 GODINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina života.

Članak 2.

Poljoprivrednici iz članka 5. točke 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji su stariji od 65 godina, oslobađaju se doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje ako su:

1. korisnici prava na pomoć za uzdržavanje ostvarenog temeljem Zakona o socijalnoj skrbiL82354 (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) ili to pravo koriste kao član obitelji koja je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje,

2. rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb smješteni u dom socijalne skrbi ili u udomiteljsku obitelj, a troškovi skrbi izvan vlastite obitelji terete sredstava ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,

3. u godini prije podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje oni i članovi njihove obitelji ostvarili prihod koji po članu obitelji mjesečno iznosi manje od trostrukog iznosa osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje,

4. članovi obitelji osiguranika poljoprivrednika pravo na osnovno zdravstveno osiguranje ostvarili temeljem vlastitog osnova osiguranja.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju i troše ostvarene prihode obitelji.

Članak 4.

Prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja poljoprivrednik stariji od 65 godina i članovi njegove obitelji ostvare po osnovi rada, samostalne djelatnosti (gospodarstvene, profesionalne ili poljoprivredne), mirovine, prodajom imovine, davanjem imovine u zakup ili najam.

U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi pomoći za uzdržavanje, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane naknade za tjelesno oštećenje, doplatka za pomoć i njegu, ortopedskog dodatka, osobne invalidnine, doplatka za djecu, državne potpore za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo ostvarena po posebnim propisima, a iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 5.

Postupak za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba iz stavka 2. ovog Pravilnika, pokreće se po zahtjevu poljoprivrednika starijeg od 65 godina ili skrbnika (za osobu lišenu poslovne sposobnosti), njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, odnosno drugog srodnika s kojim živi u obitelji.

Pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa u smislu ovog Pravilnika ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, počam od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

O oslobađanju od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba iz stavka 2. ovog Pravilnika odlučuje područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koji je odnosnim osobama priznao status osiguranika Zavoda i to pisanim rješenjem.

Radi zaštite prava propisanog ovim Pravilnikom osiguranim se osobama osigurava dvostupanjsko rješavanje u postupku temeljem članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 7.

U postupku iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 8.

Poljoprivrednik iz članka 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju dužan je u roku od 15 dana obavijestiti Zavod o promjeni činjenica i okolnosti iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika.

Članak 9.

Poljoprivrednik koji je oslobođen od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje po odredbama ovog Pravilnika dužan je nadoknaditi nastalu štetu ako je oslobođen od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti ili netočni, te ako nije postupio sukladno odredbi članka 9.#clanak9 stavka 1. ovog Pravilnika.

Kada utvrdi da je nastala šteta, Zavod će uz navođenje dokaza, pozvati osobu iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika da u određenom roku nadoknadi štetu.

Ako šteta ne bude nadoknađena u određenom roku, Zavod će pokrenuti postupak radi naknade štete kod nadležnog suda.

Članak 10.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika koje su se na dan početka primjene ovog Pravilnika zatekle u korištenju prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje obvezne su u roku od 30 dana, računajući od dana početka primjene ovog Pravilnika, podnijeti zahtjev iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika.

Osobi koja u roku iz stavka 1. ovog članka ne podnese zahtjev, Zavod će s prvim danom narednog mjeseca nakon isteka roka pisanim rješenjem utvrditi obvezu plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2002. godine.

Klasa: 011-01/02-01/71
Urbroj: 524-01-02-1
Zagreb, 8. kolovoza 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.

Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !