Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 22.1.2003 Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

150

Na temelju članka 14.L87100 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA POTVRĐENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I NAČINU NJIHOVOG RADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjemu tekstu: laboratoriji) za ovjeravanje brojila električne energije (u daljnjemu tekstu: brojila).

Članak 2.

Laboratorij može biti pravna osoba, fizička osoba ili dio pravne osobe.

Laboratorij servisira i priprema brojila za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) ovjerava brojila.

Članak 3.

Priprema brojila za ovjeravanje u smislu ovog pravilnika podrazumijeva: postavljanje brojila na uređaj za ispitivanje brojila, pripremu uređaja za ispitivanje brojila, ispitivanje brojila, tj. provjeru mjeriteljskih značajki brojila te pisanje izvješća o ispitivanju brojila.

II. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJITI LABORATORIJ

Članak 4.

Laboratorij mora udovoljiti uvjetima koji se odnose na:

1. radnike

2. prostoriju za ispitivanje brojila

3. opremu za ispitivanje brojila

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Laboratorij mora imati voditelja laboratorija i najmanje još jednog radnika koji obavlja poslove servisiranja i pripremanja brojila za ovjeravanje.

Članak 6.

Voditelj laboratorija iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika mora imati VSS tehničkoga ili prirodoslovno-matematičkoga smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila; ili VŠS tehničkoga smjera i najmanje 2 godine radnoga iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila; ili SSS tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila; ili VKV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila.

Drugi radnik iz članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika mora imati najmanje KV tehničke struke i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila.

Radnici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju poznavati propise kojima su utvrđeni postupci i metode ispitivanja brojila.

Članak 7.

Laboratorij mora imati prostoriju za ispitivanje brojila koja mora biti odvojena od prostorija za pripremu.

Prostorija za ispitivanje brojila mora biti:

1. čista, suha, izgrađena po važećim tehničkim normama, s propisno izvedenim instalacijama, i dovoljno prostrana za neometano ovjeravanje brojila te smještaj stola i stolice za službenika Zavoda

2. zaštićena od izravnog utjecaja sunčevih zraka

3. mora udovoljavati propisanim uvjetima zaštite na radu

4. zaštićena od utjecaja vibracija.

U radnoj prostoriji mora biti smještena samo oprema koja se upotrebljava pri ispitivanju.

Pod u radnoj prostoriji mora biti vodoravan, tako da se omogući okomit položaj indukcijskih brojila koja su za vrijeme pregleda postavljena na pokretne stalke.

Članak 8.

Temperatura okolnog zraka u prostoriji za ispitivanje brojila mora biti u granicama 23 °C ± 2 °C za vrijeme ispitivanja brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 i 3 i najmanje jedan sat prije početka ispitivanja, a u granicama 23 °C ± 1 °C za vrijeme ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5 i najmanje dva sata prije početka ispitivanja.

Termometar kojim se mjeri temperatura iz stavka 1. ovog članka mora imati podjelu ljestvice od najmanje 0,5 °C.

Članak 9.

Relativna vlažnost zraka u radnoj prostoriji mora biti u granicama od 40% do 70%, a mjeri se higrometrima s podjelom ljestvice od najmanje 5%.

Članak 10.

Termometri i higrometri moraju biti postavljeni na zid radne prostorije tako da od zida budu udaljeni 15 cm do 20 cm, na visini 150 cm do 170 cm iznad poda.

Članak 11.

U prostoriji za ispitivanje brojila smiju se obavljati samo poslovi ispitivanja i ovjeravanja mjerila.

Članak 12.

Laboratorij mora imati ovu opremu za ispitivanje brojila:

1. kontrolne uređaje i mjerila za ispitivanje brojila

2. kontrolne instrumente

3. stalke za postavljanje brojila

4. uređaj za ispitivanje izolacije

5. izvore za napajanje.

Članak 13.

Kontrolni uređaji i mjerila za ispitivanje brojila moraju omogućiti ispitivanje brojila primjenom mjerne metode:

1. mjerenjem snage i vremena i/ili

2. usporedbom s kontrolnim (etalonskim) brojilom.

Članak 14.

Kontrolni uređaji i mjerila za ispitivanje brojila iz članka 12. točka 1. ovoga pravilnika moraju biti ovjereni, a kontrolni instrumenti iz točke 2. istoga članka moraju biti umjereni.

Članak 15.

Stalci za postavljanje brojila moraju omogućiti postavljanje brojila u okomit položaj.

Članak 16.

Pri najnižem naponskom mjernom području uređaja za ispitivanje brojila i pri najvećem broju brojila koja se mogu postaviti na stalak, pad napona u naponskim krugovima stalka na koji se postavljaju brojila ne smije premašiti vrijednosti:

1. 0,1% nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila radne električne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

2. 0,015 V nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila radne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 05 i 1.

Članak 17.

Magnetska indukcija stranog podrijetla na bilo kojem mjernom mjestu na stalku za postavljanje brojila ne smije imati vrijednost veću od 0,05 mT.

Članak 18.

Mjerila vremena koja se upotrebljavaju pri pregledu brojila mogu biti mehanički ili elektronički sekundomjeri.

Granice dopuštenih pogrešaka mehaničkih sekundomjera ne smiju premašiti vrijednost najmanjeg podjeljka uvećanu za 1/2000 dio ispitnoga međuvremena.

Za mjerenje vremena i brojenje okretaja rotora i izlaznih impulsa pri pregledu brojila radne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 05 i 1 mogu se upotrebljavati samo elektronički sekundomjeri čije su granice dopuštene relativne pogreške manje od ±10–4, a mjerno područje brojača mora pokrivati najmanje od 1 do 100 impulsa.

Elektroničkim sekundomjerima mora upravljati poseban fotoelektrični sustav koji se mora napajati iz izvora stabiliziranog napona čija je stabilnost najmanje 0,5%.

Članak 19.

Naprave za pokazivanje pogrešaka brojila mogu biti povezane s posebnim kontrolnim brojilom ili s elektroničkim sekundomjerom.

Naprave za pokazivanje pogrešaka brojila, pri pregledu brojila svih vrsta i razreda točnosti, ne smiju imati pogrešku veću od ±0,01%.

Članak 20.

Laboratoriji u kojima se ovjeravanje brojila obavlja primjenom mjerne metode mjerenja snage i vremena moraju za povremenu kontrolu ampermetara, voltmetara i frekvencmetara ugrađenih u kontrolne uređaje imati kontrolni instrument za provjeru njihove točnosti.

Članak 21.

Uređaji za ispitivanje izolacije brojila moraju imati mogućnost regulacije napona te odgovarajuću zaštitu i signalizaciju.

Članak 22.

Uređaj za ispitivanje izolacije brojila mora imati snagu najmanje 500 VA, a naponsko područje 2000 V pri sinusnom obliku napona. Postavljanje napona mora biti neprekidno od 0 V do 2000 V, pri čemu se napon mjeri voltmetrom razreda točnosti najmanje 1,5.

Članak 23.

Kao izvori napajanja uređaja za ispitivanje brojila mogu se upotrebljavati:

1. grupa motor-generator s elektroničkom stabilizacijom ili

2. distribucijska električna mreža s elektroničkom stabilizacijom napona.

Članak 24.

Pri promjeni mrežnog napona ± 10% i frekvencije za ± 1% od nazivnih vrijednosti, izvori za napajanje uređaja za ispitivanje brojila moraju osigurati referencijske uvjete rada uređaja za ispitivanje brojila u pogledu napona, frekvencije, oblika valova napona i struje, i ne smije utjecati na ukupnu pogrešku uređaja za ispitivanje brojila. Vrijeme regulacije napona ne smije biti duže od 0,5 s.

Članak 25.

Snaga izvora napajanja po jednom uređaju za ispitivanje brojila mora iznositi najmanje 0,75 kVA pri faktoru snage od 0,3 do 0,7.

Članak 26.

Pri promjeni opterećenja izvora napajanja od praznog hoda do 75% nazivnog opterećenja, promjena stabiliziranog napona ne smije iznositi više od ± 0,1% odnosno ± 0,05% od nazivnog opsega, pri čemu vrijeme regulacije napona ne smije biti duže od 1 s.

Članak 27.

Uređaj za ispitivanje brojila radne električne energije razreda točnosti 2 po metodi mjerenja snage i vremena mora se napajati iz posebnog izvora napajanja.

Ako se više uređaja za ispitivanje brojila radne električne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove električne energije razreda točnosti 3 po metodi mjerenja snage i vremena napaja iz istog izvora napajanja sa stabiliziranim naponom, stabilizator napona mora biti izveden tako da svaki linijski napon pri nesimetričnom strujnom opterećenju od 20% ostane stabilan u granicama ± 0,1%.

Članak 28.

Laboratorij mora imati ovu dokumentaciju:

1. propise iz područja ovjeravanja brojila

2. naputak proizvođača o uporabi opreme za ispitivanje

3. postupke održavanja i praćenja ispravnosti opreme za ispitivanje

4. postupke zaprimanja zahtjeva za ovjeravanje brojila, izvješća o ispitivanju brojila i dr.

5. tipna odobrenja za brojila koji se ovjeravaju u laboratoriju

6. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima ovjeravanja.

Članak 29.

Laboratorij mora biti opremljen elektroničkim računalom za vođenje evidencije ovjeravanja i pisanje izvješća o ispitivanju mjerila, s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja na bazu podataka Zavoda.

Članak 30.

Izvješće o ispitivanju brojila mora biti propisanog sadržaja.

Laboratorij mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkome mediju ili u tiskanome obliku najmanje godinu dana od isteka roka valjanosti ovjere.

III. OBVEZE LABORATORIJA

Članak 31.

Laboratorij tijekom svog rada mora:

1. zadovoljavati uvjete propisane ovim pravilnikom

2. pripremati za ovjeravanje brojila koja imaju valjano tipno odobrenje, sukladno odobrenom postupku ispitivanja brojila

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost laboratorija da zadovolji uvjete propisane ovim pravilnikom

4. omogućivati radnicima laboratorija sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Zavod;

5. omogućivati radnicima laboratorija sudjelovanje u radu tijela Zavoda

6. sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama na zahtjev Zavoda

7. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja brojila koje je propisao ravnatelj Zavoda.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Laboratoriju koji zadovolji uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje vrijedi 3 (tri) godine.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratorij za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihova radaL87102 (»Narodne novine« br. 35/01).

Članak 34.

U laboratorijima ovlaštenima prije stupanja na snagu ovoga pravilnika, mogu se ovjeravati brojila električne energije do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-07/2
Urbroj: 558-03/6-03-1
Zagreb, 13. siječnja 2003.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !