Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti ("Narodne novine", br. XX/09, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 27.07.2009 Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2298

Na temelju članka 10.L467780 stavak 4. i članka 38.L467781 stavak 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2 (»Narodne novine« broj 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I POPIS DRŽAVA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI[1]

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima, za priznavanje jednakovaljanosti, mora udovoljavati šumski reprodukcijski materijal u kategoriji »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«, proizveden u trećim državama, a koji se uvozi u Republiku Hrvatsku, popis država iz kojih se može uvoziti jednakovaljani šumski reprodukcijski materijal, dokumentacija kojom se potvrđuje jednakovaljanost šumskog reprodukcijskog materijala, uvjeti za odobravanje i upis šumskog sjemenskog objekta svojte Pinus pinaster Ait. u kategoriji »kvalificiran« kojemu svaki sastavni dio ne može biti identificiran, te uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sadnog materijala svojti Cedrus libani A.Rich. i Pinus brutia Ten. koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu identifikacije i označavanja.

(2) U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju značenje sukladno članku 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu[2].

Članak 2.

(1) Sjemenski i sadni materijal šumskih svojti i križanaca, podrijetlom iz država navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika smatrati će se jednakovaljan, kao i šumski reprodukcijski materijal proizveden sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2, ako je odobravanje i registracija šumskih sjemenskih objekata, te proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala koji potječe iz tih šumskih sjemenskih objekata pod stručnim nadzorom službenih tijela iz priloga 1. ovoga Pravilnika tih država. Popis službenih tijela nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) U slučaju uvoza sjemenskog i sadnog materijala šumskih svojti i križanaca u kategoriji »poznato podrijetlo« ili »selekcioniran« iz država navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, dobavljač koji želi izvršiti uvoz materijala u Republiku Hrvatsku, u obvezi je prije uvoza dostaviti službenom tijelu Republike Hrvatske službeni OECD certifikat o provenijenciji (Certificate of Provenance) za taj materijal. Dostava OECD certifikata o provenijenciji smatra se informiranjem službenog tijela Republike Hrvatske o namjeri uvoza šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Službeno tijelo Republike Hrvatske dobavljaču koji želi izvršiti uvoz materijala u Republiku Hrvatsku, na temelju službenog OECD certifikata o provenijenciji, izdaje glavnu svjedodžbu za sjemenski i sadni materijal iz stavka 2. ovoga članka. Glavna svjedodžba mora se izdati prije odobravanja uvoza sjemenskog i sadnog materijala iz stavka 2. ovoga Pravilnika. Izdavanjem glavne svjedodžbe službeno tijelo Republike Hrvatske potvrđuje jednakovaljanost uvezenog materijala.

(4) Sjemenski i sadni materijal u kategoriji »poznato podrijetlo« ili »selekcioniran« podrijetlom iz država navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji se želi uvesti u Republiku Hrvatsku mora udovoljavati uvjetima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2, Zakona o biljnome zdravstvu[3] i Zakona o genetski modificiranim organizmima[4], te propisima donesenim na temelju njih.

(5) Sjemenski i sadni materijal u kategoriji »poznato podrijetlo« ili »selekcioniran« šumskih svojti i križanaca propisanih člankom 3. stavkom 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2, proizveden i službeno odobren od strane službenih tijela država iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, smatra se jednakovaljan materijalu proizvedenom sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2, ako udovoljava uvjetima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(6) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe stavaka 1. do 5. ovoga članka odnose se i na sve države članice Europske unije koje su ujedno i članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), te su navedene u Prilogu 1. ovoga Pravilnika. U slučaju uvoza sjemenskog i sadnog materijala u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«, te biljnih dijelova bez obzira na kategoriju, iz država članica Europske unije koje su ujedno i članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) primjenjuju se odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) U slučaju uvoza šumskog reprodukcijskog materijala iz država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) koje nisu navedene na popisu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, dobavljač koji želi izvršiti uvoz šumskog reprodukcijskog materijala u Republiku Hrvatsku, u obvezi je prije uvoza dostaviti službenom tijelu Republike Hrvatske glavnu svjedodžbu izdanu od službenog tijela države članice EU, a iz koje se taj materijal izvozi. Popis službenih tijela država članica EU nalazi se u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Službeno tijelo Republike Hrvatske dobavljaču koji želi izvršiti uvoz šumskog reprodukcijskog materijala u Republiku Hrvatsku, na temelju glavne svjedodžbe izdane od službenog tijela države članice EU iz stavka 1. ovoga članka, izdaje glavnu svjedodžbu za šumski reprodukcijski materijal. Glavna svjedodžba mora se izdati prije odobravanja uvoza šumskog reprodukcijskog materijala. Izdavanjem glavne svjedodžbe službeno tijelo Republike Hrvatske potvrđuje jednakovaljanost uvezenog materijala.

(3) Šumski reprodukcijski materijal podrijetlom iz države članice EU iz stavka 1. ovoga članka, koji se želi uvesti u Republiku Hrvatsku mora udovoljavati odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2, Zakona o biljnome zdravstvu3 i Zakona o genetski modificiranim organizmima4, te propisima donesenim na temelju njih.

Članak 4.

(1) U slučaju kada se uvozi šumski reprodukcijski materijal iz država navedenih u Prilogu 4. ovoga Pravilnika, izuzev država članica Europske unije i/ili OECD, Ministarstvo može prije odobravanja uvoza iz tih država provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i odgovara li on uvjetima propisanim Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu2.

(2) Popis država, šumskih svojti, kategorija šumskog reprodukcijskog materijala, te tipova šumskih sjemenskih objekata iz kojih se može uvoziti jednakovaljan šumski reprodukcijski materijal, nalazi se u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

U slučaju uvoza šumskog reprodukcijskog materijala iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, i to iz Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Makedonije ili Novog Zelanda, dobavljač iz države izvoznice u obvezi je dostaviti dobavljaču iz države uvoznice glavnu svjedodžbu ili drugi službeni certifikat izdan od nadležnog tijela u državi izvoznici koji sadržava detaljne podatke o pošiljci šumskog reprodukcijskog materijala.

Članak 6.

Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva u obvezi je, odmah po donošenju odluka o priznavanju jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala iz pojedinih država navedenih u Prilogu 4. ovoga Pravilnika, kao i stavljanju takvih odluka izvan snage, obavijestiti Europsku Komisiju i države članice Europske unije.

Članak 7.

Ako šumski reprodukcijski materijal svojte Pinus pinaster Ait. potječe iz registriranog šumskog sjemenskog objekta, u kojemu sastavni dijelovi (klonovi ili roditeljska stabla) nisu zasađeni sukladno planu sadnje odobrenom od službenog tijela i provedenom na način da svaki sastavni dio može biti identificiran, ministar nadležan za poslove šumarstva može rješenjem odobriti stavljanje na tržište takvog šumskog reprodukcijskog materijala u kategoriji »kvalificiran«.

Članak 8.

Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva u obvezi je izvijestiti Europsku Komisiju i ostale države članice Europske unije o svakom šumskom sjemenskom objektu registriranom za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala opisanog u članku 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Pri sastavljanju Nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata mora se navesti da šumski sjemenski objekt iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika ne udovoljava svim zahtjevima propisanim člankom 9. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2.

Članak 10.

Pri izdavanju glavne svjedodžbe za šumski reprodukcijski materijal svojte i kategorije iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, mora se navesti da šumski sjemenski objekt ne udovoljava svim zahtjevima propisanim člankom 9. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu2.

Članak 11.

Pri stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala dobivenog iz registriranog šumskog sjemenskog objekta svojte i kategorije iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, na etiketi ili deklaraciji dobavljača mora se navesti da šumski reprodukcijski materijal udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Ne dopušta se uvoz i stavljanje na tržište sjemena svojti Cedrus libani A.Rich. i Pinus brutia Ten. uvezenog u Europsku uniju iz Turske zaključno do 31. svibnja 2005. godine, a koje nije udovoljavalo zahtjevima identifikacije i označavanja sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu2.

(2) Uvoz i stavljanje na tržište sadnog materijala svojti Cedrus libani A. Rich. i Pinus brutia Ten. proizvedenog iz sjemena uvezenog u Europsku uniju iz Turske zaključno do 31. svibnja 2005. godine, a koje nije udovoljavalo zahtjevima identifikacije i označavanja sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu2, dopušta se do 31. svibnja 2010. godine, ako udovoljava uvjetima iz članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Sadni materijal iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. za identifikaciju:

– registarski broj šumskog sjemenskog objekta, ako je dostupan

– botanički naziv šumske svojte

– kategorija sadnog materijala

– namjena

– tip šumskog sjemenskog objekta

– identifikacijski kod provenijencije ili naziv provenijencije

– podrijetlo

– zemljopisna dužina i širina

– nadmorska visina ili njezin raspon

– godina uroda

2. za označavanje (etiketa ili deklaracija):

– podaci iz točke 1. ovoga članka

– naziv dobavljača

– količina koja se isporučuje

– napomena da sadni materijal udovoljava manje strogim zahtjevima.

Članak 14.

Službeno tijelo Republike Hrvatske u obvezi je odmah obavijestiti Europsku Komisiju i ostale države članice Europske unije o svakoj količini sadnog materijala iz članka 12.#clanak12 stavka 2. ovoga Pravilnika, koju je odobrilo za stavljanje na tržište ili uvoz.

Članak 15.

Na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika stavljaju se van snage za države članice OECD, i to: Burkina Faso, Madagaskar i Ruanda.

Članak 16.

Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika stavljaju se van snage na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a odredbe članaka od 7. do 11. ovoga Pravilnika stavljaju se van snage s 15. siječnja 2019. godine.

Članak 17.

Odredbe članaka 4., 5. i 6. stavljaju se van snage s 31. prosinca 2014. godine, a odredbe članaka 12., 13. i 14. stavljaju se izvan snage s 1. lipnja 2010. godine.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 6. i 8. koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/09-01/08

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 13. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

Država članica OECD ili EU/OECD

Službeno tijelo odgovorno za odobravanje i nadzor proizvodnje

AUSTRIJA

Federal Office for Forests

Forest Reproductive Material

Hauptstraße 7

A-1140 Wien

BELGIJA

BRUSSELS CAPITAL REGION:

Ministere de la Région de Bruxelles-Capitale

Administration de l’Economie et de l’Emploi

Cellule Agriculture

WTC III – 4eme étage – bureau 62

Boulevard Simon Bolivar 30

B-100 BRUXELLES

FLEMISH REGION:

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Productkwaliteitsbeheer

WTC 3, 12de verd.

Simon Bolivarlaan 30

B – 1000 BRUSSELS

WALLOON REGION:

Ministere de la Région Wallone

Direction Générale de l’Agriculture

Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité

Direction de la Qualité des Produits – Bloc B

Rue des Moulins de Meuse 4

B-5000 BEEZ

Centre de Recherches de la nature, des forets et du bois

Avenue du Maréchal Juin, 23

B-5030 GEMBLOUX

BURKINA FASO

Centre National de Semences Forestieres – CNSF

01 BP 2682

Ouagadougou 01

DANSKA

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 LYNGBY

FINSKA

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Forestry

P.O. Box 30 (Hallitukatu 3 A)

FIN-00023 GOVERNMENT, HELSINKI

Finnish Food Safety Authority Evira

Plant Protection Department/Forest Reproductive Material

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

FRANCUSKA

Ministere de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Peche et des Affaires rurales

Sous-direction de la Foret et du Bois

Bureau d’orientation de la sylviculture

19 avenue du Maine

F-75732 PARIS Cedex 15

Cemagref

Domaine des Barres

45290 NOGENT SUR VERNISSON

KANADA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestieres

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service — Atlantic/Service canadien des forets — Atlantique

PO Box 4000, Fredericton/Frédéricton

New Brunswick/Nouveau-Brunswick E3B 5P7

IRSKA

Forest Service

Department of Agriculture and Food

Agriculture House (3W)

Kildare Street

IRL-DUBLIN 2

ITALIJA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Risorse

Forestali, Montane ed Idriche – Divisione V

Via Carducci, 5

00187 ROMA

MADAGASKAR

Silo National des Graines Forestieres (SNGF)

B.P. 5091

101 ANTANANARIVO

MAĐARSKA

National Institute for Agricultural Quality Control

Division of Horticulture and Forestry

Keleti Károly u.24

H -1024 BUDAPEST

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department of Forestry

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11

Post: 1860 BUDAPEST 55-POB. 1

NIZOZEMSKA

Naktuinbouw

Sotaweg 22

Postbus 40

NL-2370 AA ROELOFARENDSVEEN

Centre for Genetic Resources Netherlands (CGN)

C/o Alterra

Post Box 47

NL-6700 AA WAGENINGEN

NORVEŠKA

Norwegian Forest Genetic Resource Centre

Norwegian Forest and Research Institute

PO Box 115

N-1431 As

NJEMAČKA

Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft (B.F.H.)

Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung

Sieker Landstrasse 2

D-22927 Grosshansdorf

Bundesforschungsanstalt

f. Forst-u. Holzwirtschaft

Institut für Forstgenetik

Siekerlandstrasse 2

D-22927 GROSSHANSDORF

PORTUGAL

Ministerio do Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcçao Geral dos Recursos Florestais (DGF)

Avenida Joao Crisostomo, 26-28

P-1069-040 LISBOA

RUMUNJSKA

Institut de recherches et aménagement forestier (I.C.A.S.)

Dépt. de génétique et amélioration des arbres

Soseana Stefanesti 128, sector 2, Oficine 11

RO-72904 BUCURESTI

RUANDA

Centrale des graines forestieres (CGF)

B.P. 617

BUTARE

Ministere de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forets (MINAGRI)

B.P. 621

KIGALI

SAD

National Tree Seed Laboratory

USDA Forest Service

Purdue University

West Lafayette, Indiana

SLOVAČKA

Forest Division

Ministry of Agriculture

Dobrovicova, 12

SK-81266 BRATISLAVA

Forest Research Institute

Department of Forest Genetics and Tree Breeding

T.G.Masaryka str. 22

SK-960 92 Zvolen

SRBIJA

Directorate for forest

Ministry of agriculture, forestry and water management

Omladinskih brigada 1

11 000 Belgrade

ŠPANJOLSKA

Sección de Forestales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.)

Subdirección General de Senillas y plantas de vivero

José Abascal, 4

E-28005 MADRID

Jefe Sección Comercialización de Material Genético

Dirección General de Conservación de la Naturaleza

Ministerio del Medio Ambiente

Gran Vía de San Francisco No. 4

E-28005 MADRID

ŠVEDSKA

National Board of Forestry

Forest Management Department

S-551 83 JÖNKÖPING

ŠVICARSKA

Federal Office for Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Birmensdorf

TURSKA

Ministry of Environnement and Forestry (Çevre ve Orman Bakanligi) — General directorate for

afforestation and erosion control (Agaçlandirma ve erozyon kontrolu genel müdürlügü)

Gazi — Ankara

PRILOG 2.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA

A. Uvjeti za sjemenski materijal:

1. Sjemenski materijal mora biti službeno potvrđen da potječe iz odobrenoga šumskog sjemenskog objekta u državi izvoznici, te da je pakiran sukladno nacionalnim propisima koji reguliraju provedbu OECD Sustava za šumski sjemenski i sadni materijal. Službena OECD etiketa mora biti pričvršćena na svakoj partiji sjemenskog materijala, te istoj mora biti priložena i kopija službenog OECD certifikata o provenijenciji (Certificate of Provenance) ili deklaracija dobavljača koja mora sadržavati sve podatke koje sadrži i službeni OECD certifikat o provenijenciji, uključujući i naziv dobavljača.

2. U slučaju sjemena, službena OECD etiketa ili deklaracija dobavljača mora također uključivati dodatne informacije dobivene međunarodno prihvaćenim metodama:

a) Čistoća: postotak mase čistog sjemena, ostalog sjemena i nečistoće koje se stavlja na tržište kao partija sjemena,

b) Postotak klijavosti čistog sjemena. U slučaju kada postotak klijavosti nije moguće ili nije praktično odrediti, određuje se postotak vitaliteta procijenjen pomoću određene metode,

c) Masa 1000 čistih sjemenki,

d) Broj proklijalih sjemenki po kilogramu proizvoda stavljenog na tržište kao sjeme. U slučaju kada broj proklijalih sjemenki nije moguće ili nije praktično odrediti, određuje se broj vitalnih sjemenki po kilogramu.

3. Odstupajući od točke 2., dodatne informacije, vezane uz postupke testiranja sjemena korištenjem međunarodno priznatih metoda, moraju biti dostavljene od dobavljača upisanog za djelatnost uvoz, prije prvog stavljanja na tržište Republike Hrvatske.

4. Radi brže dostupnosti sjemena iz uroda u tekućoj godini, dobavljač upisan za djelatnost uvoz i stavljanje na tržište može sjeme staviti na tržište do prvog kupca bez udovoljavanja zahtjevima iz točke 2(b) i 2(d). Dobavljač iz ove točke mora što je prije moguće osigurati potvrdu kojom dokazuje da sjeme ispunjava zahtjeve iz točke 2(b) i 2(d).

5. Zahtjevi iz točke 2(b) i 2(d) ne primjenjuju se u slučaju malih količina sjemena koje su određene posebnim propisom.

6. Partija sjemena mora sadržavati najmanje 99% sjemenki iste svojte. U slučaju vrlo srodnih svojti, osim križanaca, čistoća partije sjemena ili plodova koja ne iznosi najmanje 99% mora biti izražena na etiketi ili deklaraciji dobavljača.

7. Odstupajući od točke 1. sjeme u primjerenim količinama može potjecati iz neodobrenih šumskih sjemenskih objekata:

a) Za testiranja, znanstvene svrhe ili očuvanje genofonda,

b) Kada je sjeme jasno označeno oznakom da nije za upotrebu u šumarstvu.

B. Uvjeti za sadni materijal:

1. Proizvodnja sadnog materijala treba se odvijati u rasadniku registriranom od službenog tijela iz Priloga 2. ovoga Pravilnika ili pod nadzorom tog službenog tijela. Službena OECD etiketa mora biti pričvršćena na svakoj pošiljci sadnog materijala, te istoj mora biti priložena kopija službenog OECD certifikata o provenijenciji (Certificate of Provenance) ili deklaracija dobavljača koja mora sadržavati sve podatke koje sadrži i službeni OECD certifikat o provenijenciji, uključujući i naziv dobavljača.

2. Sadni materijal treba zadovoljavati zahtjeve kakvoće određene posebnim propisom.

3. Sadni materijal stavljen na tržište do krajnjeg korisnika u područjima koje imaju mediteransku klimu treba zadovoljavati zahtjeve kakvoće određene posebnim propisom.

PRILOG 3.

Država
članica EU

Službeno tijelo

AUSTRIJA

Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape

Federal Forest Office

Department of genetics

Unit of forest reproductive material

Hauptstrasse 7

A-1140 Wien

Austria

BELGIJA

FLEMISH REGION:

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Productkwaliteitsbeheer

Ellips, 4e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 41

B-1030 BRUSSEL

WALLOON REGION:

Ministere de la Région Wallonne

Direction Générale de l’Agriculture

Division de la Recherche, du Développement et de la qualité

Direction de la Qualité des Produits

Chaussée de Louvain, 14

B-5000 NAMUR

BRUSSELS CAPITAL REGION:

Ministere de la Région de Bruxelles-Capitale

Administration de l’Economie et de l’Emploi

WTC III – 4° étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000 BRUXELLES

BUGARSKA

National Forestry Board

55 Hristo Botev Blvd.

BG – 1040 Sofia

Forest Seed Control Station Plovdiv

82 Slavyanska Str.

BG – 4017 Plovdiv

Nadležnost: Izdavanje glavnih svjedodžbi za šumski reprodukcijski materijal proizveden u rasadniku topola Pazardjik

CIPAR

Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Environment

Department of Agriculture

1412, Nicosia

Cyprus

Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Environment

Forest Department

1414 Nicosia

Cyprus

ČEŠKA

Institut Public de la Recherche pour la Sylviculture et la Chasse

Forestry and Game management Reseach Institute

Jiloviste – Strnady 136

CZ 156 04 Praha 5

DANSKA

Danish Plant Directorate

Department for Plants and Plant Health

Skovbrynet 20

DK 2800 Kgs. Lyngby

Denmark

ESTONIJA

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

(Centre of Forest Protection and Silviculture)

Roomu tee 2

EE 51013, Tartu

FINSKA

Finnish Food Safety Authority Evira

Plant Protection Unit / Forest Reproductive Material

Mustialankatu 3

FI-00790 HELSINKI

FRANCUSKA

Ministere de l’agriculture, de l’alimentation, de la peche et de la ruralité

Direction générale de la foret et des affaires rurales

Sous-direction de la foret et du bois

Bureau de l’orientation de la sylviculture

19, avenue du Maine

F-75 732 PARIS Cédex 15

GRČKA

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD

General Directorate of Development & Forest Protection & Natural Environmet

Directorate of Reforestation & Watershed Managament

31 XALKOKONDILI Str. 10164, ATHENS

IRSKA

Forest Service

Department of Agriculture and Food

Agriculture House (3 West)

Kildare Street

Dublin 2

ITALIJA

Corpo Forestale dello Stato

Ispettorato Generale

Divisione V

via Carducci 5

00187 Roma

LATVIJA

Ministry of Agriculture

Republic of Latvia

Department of Forest Policy

Department of Forest Resources

Republikas laukums 2

Riga, LV-1981

LATVIA

LITVA

Forest Genetic Resources, Seed and Plant Service

Liepu 2, Girionys

LT-53101, Kauno raj.

Lithuania

LUKSEMBURG

Administration des Eaux et Forets

Direction – Att. Mr. Fred Trossen

16, Rue Eugene Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAĐARSKA

National Institute for Agricultural Quality Control

(Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet)

1024 Budapest

Keleti Károly utca 24

Hungary

MALTA

Plant Health Department

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Annibale Preca Street

Lija LJA1915

Malta

Seeds and other Propagation Material Unit

Plant Health Department

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Ghammieri

Marsa

Malta

NIZOZEMSKA

Raad voor plantenrassen (Board for Plant Varieties)

Address:

P.O.Box 27

6710 BA EDE

NJEMAČKA

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)

Referat 533 »Waldbau, Waldschutz, neuartige Waldschäden, Waldinventuren«

Rochusstr. 1

53123 Bonn

POLJSKA

Ministry of the Environment

Department of Forestry

PORTUGAL

Direcçao Geral das Florestas

Av. Joao Crisóstomo n.o 26-28

1069-040 Lisboa

RUMUNJSKA

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Compartment of Finance Progams Management for Private Forests

Forestry Development and Strengthening of Ownership

Carol I Blvd., 24, Sector 3

Bucharest

Romania

SLOVAČKA

Forest Research Institute

Control of Forest Reproductive Material (Semenarska kontrola)

T.G. Masaryka 22

960 92 ZVOLEN

SLOVENIJA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Directorate for Forestry, Hunting and Fisheries

Dunajska 58,

1000 Ljubljana

Slovenia

ŠPANJOLSKA

OFICINA ESPANOLA DE VARIEDADES VEGETALES; MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ŠVEDSKA

Skogsodlingsmaterial, skogsgenetik/Forest Reproductive Material, Forest Genetics

Enheten för lag och omradesskydd/Law Entforcement Division

Skogsstyrelsen/Swedish Forest Agency

S-551 83 Jönköping

Sweden

VELIKA
BRITANIJA

Country Services

Forestry Commission

Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

PRILOG 4.

POPIS DRŽAVA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI JEDNAKOVALJANI ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

Država
podrijetla

Šumska svojta

Kategorija

Tip šumskog sjemenskog objekta

Bjelorusija

Picea abies Karst.

PP

SI

Bosna i
Hercegovina

Pinus nigra Arnold

PP

SI

Makedonija

Abies alba Mill.

PP

SI

Novi Zeland

Pinus radiata D. Don.

PP

SI

Članica EU

Šumske svojte s Popisa šumskih svojti i križanaca

PP, SE, KV, TE

SI, SS, SP, RS, KL, KS

Članica OECD

Šumske svojte s Popisa šumskih svojti i križanaca

PP, SE

SI, SS

[1] Pravilnikom o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 69/2004, Odluke 678/2004/EZ, Odluke 971/2008/EZ i Odluke 989/2008/EZ.

[2] Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu i propisima donesenim na temelju njega preuzete su odredbe Direktive 1999/105/EZ.

[3] Zakonom o biljnom zdravstvu i propisima donesenim na temelju njega preuzete su odredbe Direktive 2000/29/EZ.

[4] Zakonom o genetski modificiranim organizmima i propisima donesenim na temelju njega preuzete su odredbe Direktive 2001/18/EZ.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !