Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika ("Narodne novine", br. XX/10, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 28.06.2010 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2300

Na temelju odredbi članka 15.L517879 stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 24.L517881 stavaka 4. i 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obrazovni program i uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika.

(2) Osobi koja položi ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) će izdati Uvjerenje o položenom ispitu.

OBRAZOVNI PROGRAM

Članak 2.

(1) Obrazovni program za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Agencija.

(2) Predavače za Obrazovni program određuje Agencija.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijava za pohađanje Obrazovnog programa. Prijave koje se zaprime nakon objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(4) Obrazovni program izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Agencija, a prema programu za polaganje ispita iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika. Obrazovni program za brokere traje najmanje 60 sati i obuhvaća kolegije iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovog Pravilnika, a obrazovni program za investicijske savjetnike traje najmanje 80 sati te osim kolegija iz članka 7. stavka 1. obuhvaća i dodatne kolegije pod nazivom Ekonomska politika i Teorija portfelja iz članka 7.#clanak7 stavka 2. ovog Pravilnika.

(5) Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika.

(6) Uz prethodnu suglasnost Agencije Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

Članak 3.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika i koja je podmirila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis predavača, raspored i sadržaj predavanja, mjesto i vrijeme održavanja predavanja te listu kandidata iz stavka 2. ovog članka.

(4) Ako se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, Agencija neće provesti Obrazovni program te će o tome staviti obavijest na svoju internetsku stranicu.

NAJAVA ISPITA

Članak 4.

(1) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje ispitu. Prijave koje se zaprime nakon objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(2) Mjesto i vrijeme polaganja ispita kao i druge relevantne podatke u svezi ispita Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(3) U slučaju provedbe Obrazovnog programa, prvi rok za polaganje ispita za brokere, održat će se najkasnije 60 dana, a drugi rok najkasnije 120 dana nakon završetka Obrazovnog programa.

(4) Prvi rok za polaganje ispita za investicijske savjetnike, održat će se najkasnije 90 dana, a drugi rok najkasnije 150 dana od dana provedbe drugog ispitnog roka za brokere.

(5) Agencija može održati ispitni rok i u slučaju da nije proveden Obrazovni program.

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 5.

(1) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o:

1. državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. završetku najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik« (dokazuje se ovjerenim preslikom diplome, a u slučaju inozemne isprave ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanu od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj).

(2) Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika može pristupiti osoba koja je zadovoljila uvjete iz stavka 1. ovog članka te priložila dokaz o položenom ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenje za rad brokera.

(3) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva za pristupanje ispitima utvrđuje liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovog članka i objavljuje ih na svojoj internetskoj stranici.

(4) Drugom roku za polaganje ispita mogu pristupiti samo oni kandidati koji su pristupili prvom roku i nisu položili ispit.

(5) Kandidat koji nije u mogućnosti izaći na ispit dužan je o tome pisano obavijestiti Agenciju, najkasnije dva dana prije dana održavanja ispita, kako bi ostvario pravo na povrat uplaćene naknade za pristupanje ispitu.

NAKNADE

Članak 6.

(1) Polaznici Obrazovnog programa plaćaju naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu za pristupanje svakom roku.

(3) Visina naknade iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje se posebnim aktom Agencije.

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 7.

(1) Ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera sastoji se od 6 kolegija koji mogu obuhvaćati sljedeće teme:

Red. br.

KOLEGIJ

SADRŽAJ

1.

KVANTITATIVNE METODE

Osnove financijske matematike, Statističke metode i analize

2.

OSNOVE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Standardi financijskog izvještavanja, Analiza financijskih izvještaja, Vrednovanje imovine i financijski pokazatelji

3.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KORPORATIVNE FINANCIJE

Poslovni oblici, Kodeks korporativnog upravljanja, Rizik i povrat, Struktura kapitala, Trošak kapitala, WACC, Trošak nedavno izdanog kapitala, Neto sadašnja vrijednost, Interna stopa rentabilnosti

4.

TRŽIŠTE KAPITALA I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Primarno i sekundarno tržište, Uvjeti kotiranja na ZSE, Dioničko tržište i tržište duga, Novčano tržište, Alternativne investicije, Tržišni indikatori, Bankovni i nebankovni sektor (investicijski i mirovinski fondovi, MOD)

5.

ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionice, Obveznice, Derivati, Tehnička analiza

6.

INSTITUCIONALNI OKVIR TRŽIŠTA KAPITALA

Zakon o tržištu kapitala, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Poslovi skrbništva, prijeboj i namira, Platni promet, Sprječavanje pranja novca, Etički standardi u trgovini vrijednosnim papirima

(2) Ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika sastoji se od 8 kolegija koji mogu obuhvaćati sljedeće teme:

Red. br.

KOLEGIJ

SADRŽAJ

1.

KVANTITATIVNE METODE

Osnove financijske matematike, Statističke metode i analize

2.

EKONOMSKA POLITIKA

Makroekonomski pokazatelji, Međunarodna ekonomija, Monetarna politika, Fiskalna politika

3.

OSNOVE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Standardi financijskog izvještavanja, Analiza financijskih izvještaja, Vrednovanje imovine i financijski pokazatelji

4.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KORPORATIVNE FINANCIJE

Poslovni oblici, Kodeks korporativnog upravljanja,Rizik i povrat, Struktura kapitala, Trošak kapitala, WACC, Trošak nedavno izdanog kapitala, Neto sadašnja vrijednost, Interna stopa rentabilnosti

5.

TRŽIŠTE KAPITALA I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Primarno i sekundarno tržište, Uvjeti kotiranja na ZSE, Dioničko tržište i tržište duga, Novčano tržište, Alternativne investicije, Tržišni indikatori, Bankovni i nebankovni sektor (investicijski i mirovinski fondovi, MOD)

6.

TEORIJA PORTFELJA

Diverzifikacija, Risk aversion, Granica efikasnosti, Linija tržišta kapitala, Rizik portfelja, CAPM

7.

ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionice, Obveznice, Derivati, Tehnička analiza

8.

INSTITUCIONALNI OKVIR TRŽIŠTA KAPITALA

Zakon o tržištu kapitala, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Poslovi skrbništva, prijeboj i namira, Platni promet, Sprječavanje pranja novca, Etički standardi u trgovini vrijednosnim papirima

(3) Ispitnu literaturu Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

ISPITNA KOMISIJA

Članak 8.

(1) Komisija za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (dalje u tekstu: Ispitna komisija) provodi ispitni postupak.

(2) Ispitna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Ispitne komisije, posebno za svaki rok za polaganje ispita, posebnom Odlukom imenuje Agencija.

(3) Ispitna komisija ima tajnika.

(4) Ispitna komisija donosi Poslovnik o radu.

(5) Ispitna Komisija je u obvezi tijekom ispitnog postupka jamčiti tajnost podataka.

(6) Agencija može posebnom odlukom razriješiti predsjednika ili člana Ispitne komisije ukoliko ne želi više sudjelovati u radu Ispitne komisije ili ako ne ispunjava svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o radu.

(7) Članovi Ispitne komisije sastavljaju ispitna pitanja i zadatke, a popis ispitnih pitanja i zadataka odobrava Agencija.

(8) Ispitna pitanja se čuvaju u sefu Agencije, a ključar i suključar nisu članovi Ispitne komisije.

(9) Članovi Ispitne komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija posebnom Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

(2) Tajnik Ispitne komisije određuje osobe koje će biti dežurne za vrijeme pisanja ispita (dalje u tekstu: Dežurne osobe). Dežurne osobe mogu biti članovi Ispitne komisije ili zaposlenici Agencije.

(3) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju ispita moraju identificirati s dokumentom sa slikom. Dežurne osobe mogu navedeni dokument fotokopirati.

(4) Ispit nije javan.

(5) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit, ispiti će biti posebno označeni.

(6) Eventualno zakašnjenje na ispit može se tolerirati ako od predviđenog početka ispita nije prošlo više od 15 minuta te uz uvjet da u tom razdoblju niti jedan kandidat nije napustio prostoriju u kojoj se održava ispit.

(7) Za vrijeme trajanja ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se piše ispit, osim ako kandidat istovremeno ne preda ispit. Kandidatu nakon napuštanja prostorije nije dozvoljeno ponovno vraćanje na ispit.

(8) Ako Dežurne osobe na ispitu primijete da kandidat koristi nedopušteno sredstvo kao pomoć u toku ispita (literatura, smart phone, PDA uređaj i sl.), ili se ponaša na način koji ometa regularnost ispita, imaju pravo oduzeti ispitne zadatke tom kandidatu kao i navedena nedopuštena sredstva, a kandidatu nalažu napuštanje prostorije u kojoj se piše ispit te se njegov ispit smatra nevažećim.

(9) Dežurne osobe izvijestit će Ispitnu komisiju o provedenom ispitu, eventualnim utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama.

(10) Dežurne osobe su u obvezi tijekom ispitnog postupka jamčiti tajnost podataka.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 10.

(1) Uspješnost polaganja ispita utvrđuje Ispitna komisija, temeljem broja točnih odgovora.

(2) Ispitna pitanja podijeljena su prema kolegijima u skladu s odredbama članka 7.#clanak7 stavaka 1. i 2. ovog Pravilnika. Smatra se da je kandidat položio ispit, ako je iz svakog ispitnog kolegija točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) U slučaju posebno označenih ispita zaposlenika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Ispitne komisije koji su ujedno i zaposlenici Agencije.

(5) Ispitna komisija sastavlja zapisnik o provedenom ispitu.

OBJAVA REZULTATA

Članak 11.

(1) Agencija će u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit te objaviti rok od najmanje 7 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(2) Kandidati imaju pravo uvida u svoj ispit. Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može Agenciji na službenu adresu dostaviti pisanu predstavku, a sve u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(3) Ispitna komisija odgovorit će na pisanu i potpisanu predstavku kandidata najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka predstavke.

(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili ispit.

Članak 12.

Agencija će kandidatu koji položi ispit izdati Uvjerenje o položenom ispitu i to najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Za osobe koje su stekle uvjerenje o položenom ispitu za brokera do 1. siječnja 2009., kao i za osobe koje su ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera položile izvan Republike Hrvatske, ispit za investicijskog savjetnika obuhvaća sve kolegije navedene u članku 7. stavku 2.

(2) Za osobe koje su stekle uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009., ispit za investicijskog savjetnika sadrži kolegije 2 i 6 iz članka 7. stavka 2.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društavaL517883 (»Narodne novine« br. 5/09 i 30/09).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/15

Urbroj: 326-01-10-01

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

OBRAZAC br. 1

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE ISPITU

Zaokružiti:

? Za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera

? Za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem ispita:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

10. OIB:

Datum Potpis

__________________ ___________________

Prilozi Zahtjevu:

1. dokaz o državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. dokaz o podmirenoj naknadi za pristupanje ispita

3. dokaz o završetku najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik« (dokazuje se ovjerenim preslikom diplome, a u slučaju inozemne isprave ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanu od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj),

4. dokaz o položenom ispitu za brokera (samo za kandidate koji podnose Zahtjev za polaganje ispita za investicijskog savjetnika).

Napomena: Kod podnošenja zahtjeva za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 2.

OBRAZAC br. 2

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Zaokružiti:

? Za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera

? Za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

10. OIB:

Datum Potpis

__________________ ___________________

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje obrazovnog programa

zatvori
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !