Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 29.07.2009 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2327

Na temelju članka 263.L467904 točke 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Članak 2.

Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdat će se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o osiguranju i ovim Pravilnikom, te koja je položila ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Članak 3.

Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. poznavanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o poznavanju hrvatskog jezika izdanom od strane Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj).

2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, ovjerenom kao pod točkom 3. ovog članka).

3. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, koje mora biti prevedeno i potpisano od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno taj strani jezik, te ovjereno od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji, a navedena uvjerenja ne smiju biti starija od tri mjeseca).

Članak 4.

Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. poznavanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o poznavanju hrvatskog jezika izdanom od strane Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj).

2. ima najmanje visoku stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom diplome, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, ovjereno kao pod točkom 3. ovog članka).

3. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, koje mora biti prevedeno i potpisano od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno taj strani jezik, te ovjereno od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji, a navedena uvjerenja ne smiju biti starija od tri mjeseca).

4. ima najmanje jednogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja (dokazuje se ovjerenim preslikom radne knjižice, ugovora o radu, odnosno potvrdom poslodavca o potrebnom iskustvu u obavljanju navedenih poslova, a strani državljani odgovarajućim ispravama kojim se dokazuje potrebno iskustvo u obavljanju navedenih poslova, ovjereno kao pod točkom 3. ovog članka).

Članak 5.

(1) Ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: ispit) polaže se pred Komisijom za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: Komisija), a obuhvaća provjeru znanja iz područja: prava, ekonomije i osiguranja i to:

1. Osnove osiguranja:

– osnovni pojmovi osiguranja

– osnove tržišta osiguranja

– pravo trgovačkih društava

– subjekti osiguranja i njihov pravni položaj

– skupine i vrste osiguranja

– informiranje ugovaratelja osiguranja

– financijsko poslovanje osiguravatelja

– tehničke pričuve i imovina osiguravatelja

– likvidacija šteta

– nadzor društava za osiguranje

– uloga zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju

2. Životno osiguranje:

– vrste životnog osiguranja

– rizici životnog osiguranja

– subjekti životnog osiguranja

– pravo koje se odnosi na ugovor o životnom osiguranju

– financijski aspekt životnog osiguranja

– premija osiguranja

– osigurana svota

– osnove za izračun premije

– pričuve i imovina za pokriće pričuva

– osigurani slučaj

– reosiguranje

3. Neživotno osiguranje:

– vrste neživotnog osiguranja

– rizici neživotnog osiguranja

– predmet osiguranja

– načela neživotnog osiguranja

– pravo koje se odnosi na ugovor o imovinskom osiguranju

– premija osiguranja

– osigurana svota

– osnove za izračun premije

– naknada štete

– odgovornost za štetu

– osiguranje odgovornosti

– obvezna osiguranja u prometu

– suosiguranje

– reosiguranje

4. Zastupanje u osiguranju:

– zastupnik u osiguranju

– pravni položaj zastupnika u osiguranju

– subjekti zastupanja u osiguranju

– pravni položaj subjekata zastupanja u osiguranju

– obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

– odgovornost zastupnika u osiguranju

– zahtjevi stranaka (ugovaratelja osiguranja)

– informiranje ugovaratelja osiguranja

– zaštita stranaka (ugovaratelja osiguranja)

– registar zastupnika u osiguranju

– nadzor zastupnika, obrta i društava za zastupanje u osiguranju

5. Posredovanje u osiguranju i reosiguranju:

– posrednik u osiguranju i reosiguranju

– zahtjevi i uloga posrednika u osiguranju i reosiguranju

– pravni položaj posrednika u osiguranju i reosiguranju

– subjekti posredovanja u osiguranju i reosiguranju

– pravni položaj subjekata posredovanja u osiguranju i reosiguranju

– obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

– odgovornost posrednika u osiguranju i reosiguranju

– zahtjevi stranka (ugovaratelja osiguranja)

– informiranje ugovaratelja osiguranja

– zaštita stranaka (ugovaratelja osiguranja)

– registar posrednika u osiguranju i reosiguranju

– nadzor posrednika u osiguranju i reosiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

(2) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (dalje u tekstu: Ispit za zastupnika) može se polagati za jedno od sljedećih područja poslova zastupanja u osiguranju:

1. sve skupine osiguranja,

2. skupina životnih osiguranja,

3. skupina neživotnih osiguranja,

4. skupina neživotnih osiguranja u vrstama osiguranja – osiguranje od nezgode i osiguranje od automobilske odgovornosti.

(3) Ispit za zastupnika u osiguranju za sve skupine osiguranja obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

(4) Ispit za zastupnika u osiguranju za skupinu životnih osiguranja obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 2., i 4. ovoga članka.

(5) Ispit za zastupnika u osiguranju za skupinu neživotnih osiguranja obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ispit za zastupnika u osiguranju za skupinu neživotnih osiguranja u vrstama osiguranja – osiguranje od nezgode i osiguranje od automobilske odgovornosti obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 3. i 4. ovoga članka samo u dijelu koji se odnosi na vrste osiguranja od nezgode i osiguranje automobilske odgovornosti.

(7) Ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: Ispit za posrednika) može se polagati samo za provjeru znanja u svim skupinama osiguranja.

(8) Ispit za posrednika u osiguranju i reosiguranju obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Literatura za stjecanje znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju obuhvaća:

– Zakon o osiguranju,L467906 »Narodne novine«, broj 151/05, 87/08 i 82/09

– Zakon o obveznim osiguranjima u prometu,L467907 »Narodne novine«, broj 151/05, 36/09 i 75/09

– Zakon o obveznim odnosima,L467908 »Narodne novine« broj 35/05 (Odsjek 27. – Ugovor o osiguranju i članci 1045. – 1046.),

– Zakon o trgovačkim društvima,L467909 »Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07 (čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.),

– Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike, Udruženje osiguratelja, Hrvatska gospodarska komora,

– Osnove osiguranja – načela i praksa, K. Klasić i I. Andrijanić, TEB-Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, 2007.

Članak 6.

(1) Komisiju imenuje Uprava Agencije.

(2) Komisija ima tajnika.

(3) Uprava Agencije imenuje i razrješava predsjednika, članove i tajnika Komisije.

(4) Način rada Komisije propisat će se Poslovnikom o radu, koji je predsjednik Komisije dužan donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja na tu funkciju.

Članak 7.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita, Agencija će utvrditi najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja ispita i javno objaviti, a kandidati su dužni podnijeti prijavu Agenciji (obrazac broj 1) sa dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja ispita.

(2) Visina naknade za pokriće troškova za svaki pristup ispitu određene su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije.

Članak 8.

(1) Prijave za polaganje ispita podnose se Agenciji prema obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Kandidat je dužan, uz prijavu za polaganje ispita dostaviti:

1. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (strani državljani dostavljaju ovjerenu presliku strane isprave o državljanstvu),

2. dokaze da udovoljava uvjetima iz članka 3. odnosno 4. ovog Pravilnika.

3. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi iz članka 7.#clanak7 stavak 2. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

(2) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ukoliko je točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »položio« ili »nije položio«.

(4) Predsjednik Komisije dužan je sastaviti zapisnik o održanom ispitu i rezultatima ispita i dostaviti ga Upravi Agencije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja ispita.

Članak 10.

Agencija će kandidatu koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdati ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana položenog ispita.

Članak 11.

Na pisani zahtjev osobe koja je položila ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, Agencija će izdati ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Uz zahtjev je osoba dužna priložiti dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za izdavanje ovlaštenja koja je propisana Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranjuL467910 (»Narodne novine« broj 151/08).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/52,

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

Obrazac broj 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA

NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10 000 Zagreb, Miramarska 24b

PRIJAVA

za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova:

/zaokružiti potrebno/

1. zastupanja u osiguranju

2. posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Za vrste osiguranja:

Ime i prezime

MBG

Datum, mjesto i država rođenja:

Adresa i broj telefona:

Stručna sprema:

Zanimanje:

Zaposlen:

(navesti poslodavca)

Ispit polažem:

(navesti koji put)

Mjesto i datum podnošenja prijave:

Potpis podnositelja prijave:

U privitku:

1. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (strani državljani dostavljaju ovjereni preslik strane isprave o državljanstvu),

2. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika izdana od strane Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj (dostavljaju strani državljani),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da osoba nije pod istragom, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani dostavljaju i uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, koje mora biti prevedeno i potpisano od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno taj strani jezik, te ovjereno od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji. Navedena uvjerenja ne smiju biti starija od tri mjeseca.

4. za zastupnike: ovjerena preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbe o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani prilažu odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, prevedenu i potpisanu od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno taj strani jezik, te ovjerenu od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji,

5. za posrednike: ovjerenu presliku diplome, a strani državljani prilažu odgovarajuću ispravu kojom dokazuju potreban stupanj obrazovanja, ovjerenu kao pod točkom 4., ovjerenu presliku radne knjižice, ugovora o radu, odnosno potvrde poslodavca o obavljanju poslova osiguranja, a strani državljani odgovarajućim ispravama kojima se dokazuje jednogodišnji radni staž u obavljanju poslova osiguranja ovjereno kao pod točkom 4.,

6. Dokaze o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !