Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 12.02.2010 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

519

Na temelju odredbi članka 66.L493043 stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09) i članka 27.L493045 stavak 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99, 63/00 i 107/07) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Osobama koje uspješno polože ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) će izdati Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

STRUČNA ZNANJA POTREBNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

Članak 2.

(1) Stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara dokazuju se uspješno položenim ispitima iz sljedećih predmeta:

1. Obvezni ispiti:

1) Vjerojatnost i matematička statistika,

2) Financijska matematika,

3) Stohastičko modeliranje,

4) Ekonomija,

5) Modeli doživljenja,

6) Aktuarska matematika I,

7) Aktuarska matematika II,

8) Investiranje i upravljanje imovinom,

9) Životno osiguranje,

10) Neživotno osiguranje,

11) Mirovinsko osiguranje,

12) Zdravstveno osiguranje.

2. Dodatni obvezni ispiti:

1) Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj,

2) Profesionalizam aktuarske struke,

3) Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj,

4) Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Obvezni ispiti iz stavka 1. točke 1. ovog članka polažu se u okviru poslijediplomskog stručnog studija »Aktuarska matematika« na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu.

(3) Dodatni obvezni ispiti iz stavka 1. točke 2. ovog članka (dalje u tekstu: Dodatni ispiti) polažu se pred Komisijom za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (dalje u tekstu: Komisija).

(4) Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti detaljni sadržaj Dodatnih ispita te literaturu potrebnu za polaganje istih.

KOMISIJA

Članak 3.

(1) Komisija se sastoji od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Komisije, za svaki ispitni rok posebno, Odlukom imenuje Agencija.

(2) Komisija je u obvezi tijekom postupka održavanja Dodatnih ispita jamčiti tajnost podataka.

(3) Članovi Komisije određuju popis pitanja i zadataka Dodatnih ispita koji odobrava Agencija.

(4) Članovi Komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

OBRAZOVNI PROGRAM ZA DODATNE ISPITE

Članak 4.

(1) Agencija može organizirati obrazovni program za dodatne obvezne ispite iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika (dalje u tekstu: obrazovni program).

(2) Agencija može obrazovni program organizirati samostalno ili u suradnji s drugim institucijama.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje detalje obrazovnog programa.

(4) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje obrazovnog programa i koja je podmirila naknadu pohađanja obrazovnog programa.

(5) Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Agenciji na Obrascu AKTUAR - 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata za pohađanje obrazovnog programa. Lista kandidata objavljuje se na internetskoj stranici Agencije.

(7) Ukoliko se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje obrazovnog programa, Agencija neće provesti obrazovni program.

(8) U slučaju iz prethodnog stavka obrazovni program, uz prethodnu suglasnost Agencije mogu organizirati i druge institucije.

(9) Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje Dodatnim ispitima.

(10) Agencija će održati ispitni rok i u slučaju da nije proveden obrazovni program.

UVJETI ZA PRISTUPANJE DODATNIM ISPITIMA

Članak 5.

(1) Dodatnim ispitima može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje ispita i uplatila naknadu za pristup ispitima te priložila dokaze o:

1. državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice ili osobne iskaznice, a osobe koje nisu hrvatski državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. o stečenom visokom obrazovanju (diploma fakulteta), a za stranu ispravu i ovjereni prijevod isprave,

3. položenim ispitima navedenim u članku 2.#clanak2 stavku 1. točki 1. ovog Pravilnika što se dokazuje potvrdom izdanom od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, odnosno potvrdom Prirodoslovno matematičkog fakulteta – Matematičkog odjela Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog stručnog studija »Aktuarska matematika« za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s program o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. u drugoj obrazovnoj instituciji,

4. odgovarajućem radnom iskustvu što se dokazuje potvrdom poslodavca o najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova, a za potvrde poslodavaca koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj treba dostaviti i ovjereni prijevod potvrde poslodavca,

5. tome da nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja što se dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju ne starijim od 3 (tri) mjeseca, a strani državljani dostavljaju uvjerenje nadležnog tijela čiji su državljani, ne starijim od 3 (tri) mjeseca, te ovjereni prijevod uvjerenja.

(2) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 6.

(1) Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Agenciji na Obrascu AKTUAR - 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze o udovoljavanju uvjetima iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovog Pravilnika.

NAKNADE

Članak 7.

(1) Polaznici obrazovnog programa plaćaju naknadu za pohađanje obrazovnog programa.

(2) Kandidati za polaganje Dodatnih ispita plaćaju naknadu za pristup ispitima.

(3) Visina naknada iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje se posebnim aktom Agencije.

(4) Kandidati koji pristupaju drugom ispitnom roku ponovno plaćaju naknadu za pristup ispitima.

POLAGANJE DODATNIH ISPITA

Članak 8.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja Dodatnih ispita kao i druge relevantne podatke u svezi istih Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(2) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje i rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje ispitima.

(3) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju Dodatnih ispita moraju identificirati s dokumentom sa slikom. Agencija može navedeni dokument fotokopirati.

(4) Dodatni ispiti se polažu na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

(5) Komisija sastavlja zapisnik o provedenim ispitima.

(6) Dodatni ispiti nisu javni. Osim članova Komisije na Dodatnim ispitima mogu također biti nazočne osobe koje ovlasti Agencija.

(7) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu Dodatne ispite, isti će biti posebno označeni.

(8) Polaganje Dodatnih ispita organizira se u dva ispitna roka.

(9) Prvom ispitnom roku mogu pristupiti kandidati koji su ispunili uvjete propisane člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovog Pravilnika, a čiji popis će Agencija objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(10) Drugom ispitnom roku mogu pristupiti samo oni kandidati koji su pristupili prvom ispitnom roku i nisu uspješno položili sve Dodatne ispite.

(11) U drugom ispitnom roku kandidat polaže samo one Dodatne ispite koje nije položio u prvom ispitnom roku.

(12) Ukoliko kandidat ne položi sve ispite ni u drugom ispitnom roku do tada položeni Dodatni ispiti se ne priznaju i kandidat mora ponovo podnijeti zahtjev za polaganje ispita iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 9.

(1) Smatra se da je kandidat uspješno položio Dodatne ispite ukoliko je na svakom Dodatnom ispitu točno odgovorio na najmanje 60% pitanja.

(2) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »položio« ili »nije položio«.

(3) U slučaju posebno označenih ispita zaposlenika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Komisije koji su ujedno i zaposlenici Agencije.

(4) Kandidat koji nije u mogućnosti izaći na Dodatne ispite zbog opravdanih razloga (bolest, službeni put i dr.) podnosi pisani zahtjev Agenciji, najkasnije dva dana prije dana održavanja Dodatnih ispita kako bi ostvario pravo na povrat uplaćene naknade za pristup ispitima.

OBJAVA REZULTATA

Članak 10.

(1) Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Dodatnih ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili Dodatne ispite te objaviti rok od najmanje 7 (sedam) dana u kojem se može ostvariti uvid u iste.

(2) Uvid u svoje ispite može ostvariti kandidat koji ih nije položio te ukoliko kandidat smatra da mu odgovori nisu točno vrednovani, uputiti pisanu predstavku Agenciji u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispite.

(3) Eventualne pisane predstavke rješava Komisija najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka predstavke.

(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili sve Dodatne ispite.

Članak 11.

Agencija će kandidatu koji položi sve dodatne obvezne ispite iz članka 2. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika izdati Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana položenih Dodatnih ispita.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Osobe koje su položile ispite: Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH, Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH, Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH i Profesionalizam u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva dobit će Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara bez polaganja dodatnih obveznih ispita iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika ako ispune i ostale uvjete propisane člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuaraL493047 (»Narodne novine« broj 45/06, 26/08 i 55/08).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/07

Urbroj: 326-01-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Zamjenik
predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

Obrazac AKTUAR – 1

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stručna sprema i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

_________________ __________________

Datum Potpis

__________________ ___________________

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obrazovnog programa.

Obrazac AKTUAR – 2

ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stručna sprema i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem ispita:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

_________________ __________________

Datum Potpis

Prilozi Zahtjevu:

1. dokaz o državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice ili osobne iskaznice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. ovjerena preslika isprave o stečenom visokom obrazovanju, a za stranu ispravu i ovjereni prijevod isprave,

3. potvrda izdana od Prirodoslovno matematičkog fakulteta – Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno potvrdu Prirodoslovno matematičkog fakulteta – Matematičkog odjela Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog stručnog studija »Aktuarska matematika« za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s program o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. u drugoj obrazovnoj instituciji,

4. potvrda poslodavca o najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova, a za potvrde poslodavaca koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj treba dostaviti i ovjereni prijevod potvrde,

5. uvjerenje o nekažnjavanju na kaznu zatvora za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, ne starijim od 3 (tri) mjeseca, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela čiji je državljanin, ne starijim od 3 (tri) mjeseca, te ovjereni prijevod uvjerenja,

6. dokaz o plaćenoj naknadi za pristup ispitima.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !