Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 16.4.2007 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1332

Na temelju članka 10.L333398 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02) i članka 216.L333400 stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04) donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE I NAČINU PRIJEVOZA NA VOZILIMA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se opći i posebni uvjeti za upravljanje nebojnim motornim i priključnim vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: vozila OS RH) te način prijevoza tereta i osoba vozilima OS RH.

Članak 2.

Vozač vozila OS RH pripadnik je Oružanih snaga koji posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i osposobljen je za upravljanje odgovarajućim kategorijama vozila OS RH.

Članak 3.

Nebojno motorno vozilo je motorno vozilo OS RH koje se pokreće snagom vlastitog motora i nije opremljeno za bojna djelovanja.

II. UVJETI ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA OS RH

OPĆI UVJETI

Članak 4.

Opći uvjeti za upravljanje vozilima OS RH su:
1. vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
2. minimalna dob za upravljanje vozilom određene kategorije
3. zdravstvena sposobnost.

1. Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Članak 5.

Pripadnik Oružanih snaga može imati vozačku dozvolu za upravljanje vozilima sljedeće kategorije: A1, A, B, B + E, C1, C1 + E, C, C + E, D, D + E, F, G, H i M gdje u:
– A1, spadaju motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW,
– A, spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice,
– B, spadaju motorna vozila, osim vozila A1, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa nije veća od 3 500 kg i koja nemaju više od osam sjedala, ne računajući sjedalo za vozača ili kombinacija vučnog vozila u B kategoriji i priključnog vozila, uz uvjet da najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila, a najveća dopuštena masa tih vozila, odnosno skupa vozila nije veća od 3 500 kg,
– B+E, spadaju kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila u B kategoriji i prikolice čija se kombinacija ne uklapa u B kategoriju,
– C1, spadaju motorna vozila do 7 500 kg najveće dopuštene mase,
– C1+E, spadaju vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s time da najveća dopuštena masa tako nastale kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije prelaziti 12 000 kg,
– C, spadaju motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7 500 kg,
– C+E, spadaju skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg,
– D, spadaju motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala,
– D+E, spadaju vučna motorna vozila D kategorije i priključno vozilo čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg,
– F, spadaju traktori sa ili bez prikolice,
– G, spadaju radni strojevi,
– H, spadaju pružna vozila – tramvaji,
– M, spadaju mopedi i motokultivatori.

2. Minimalna dob za upravljanje vozilom određene kategorije

Članak 6.

Minimalna dob za upravljanje vozilom OS RH je:
– navršenih 18 godina za upravljanje vozilima A, B i C1 kategorije,
– navršenih 19 godina za upravljanje vozilima C1+E kategorije,
– navršenih 20 godina za upravljanje vozilima C+E kategorije,
– navršenih 21 godinu za upravljanje vozilima D, D+E kategorije.

3. Zdravstvena sposobnost

Članak 7.

Na ustrojbeno mjesto vozača u OS RH može se rasporediti osoba koja ima vozačku dozvolu i koja ima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost utvrđenu zdravstvenim pregledom za vozače u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.
Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti periodični i izvanredni.
Periodični zdravstveni pregledi za vozače vozila OS RH provode se u razdoblju od 2 do 5 godina u skladu s posebnim propisima.
Izvanredni zdravstveni pregledi za vozače vozila OS RH obvezno se provode u sljedećim situacijama:
1. nakon prometne nezgode u kojoj je vozač zadobio teške tjelesne ozljede,
2. nakon prijave doktora medicine ili na drugi način stečene spoznaje o nastanku zdravstvenog stanja koje uzrokuje nesposobnost za sigurno upravljanje motornim vozilom,
3. po nalogu Vojne policije ili čelnika ustrojstvene jedinice u kojoj je vozač raspoređen, kada se opravdano posumnja da vozač zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban za sigurno upravljanje vozilom,
4. u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
Čelnik ustrojstvene jedinice razine zapovjednika satnije i viši koji u svom sastavu ima vozače vozila OS RH obvezan je voditi evidenciju o zdravstvenim pregledima vozača vozila OS RH te ih pravodobno upućivati na zdravstvene preglede.

POSEBNI UVJETI

Članak 8.

Posebni uvjeti za upravljanje vozilima OS RH su:
1. Obuka
2. Doobuka
3. Preobuka
4. Dopunsko osposobljavanje
5. Program sigurne vožnje
6. Obuka terenske vožnje.

1. Obuka

Članak 9.

Obuka je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga za vozače pojedinih kategorija vozila OS RH.
Obuka iz stavka 1. ovoga članka provodi se u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za obuku vozača u OS RH.

2. Doobuka

Članak 10.

Doobuka je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga za vozače vozila OS RH, a obuhvaća mjere i aktivnosti koje se provode neposredno nakon rasporeda na dužnost vozača vozila OS RH ili po prijemu vozača-ročnika na završnu obuku ili nakon premještaja vozača-ročnika u drugu ustrojstvenu jedinicu.
Kroz provedbu doobuke osobe iz stavka 1. ovoga članka upoznaju se s tehničko-taktičkim značajkama vozila OS RH koja im se u ustrojstvenoj jedinici povjeravaju na uporabu, odnosno upoznaju uvjete regionalnog i mjesnog javnog prometa u mjestu u kojem služe vojni rok.
Nakon završetka doobuke, osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu biti upućene na izvršavanje samostalne zadaće vozilom OS RH.
Trajanje i sadržaj doobuke vozača vozila OS RH regulira se Planom i programom završne vojne obuke.

3. Preobuka

Članak 11.

Preobuka je osposobljavanje vozača vozila OS RH za osnovno održavanje i upravljanje vozilom OS RH s kojim se prvi put zadužuje i kojim do tada nije upravljao.
Obuka u okviru preobuke vozača vozila OS RH obuhvaća sadržaj iz nastavnih predmeta koji se odnose na poznavanje i održavanje motornih vozila i upravljanje vozilom.
Preobuka se ne smije provoditi na kategoriji vozila OS RH za koju vozač nema odgovarajuću vozačku dozvolu.

4. Dopunsko osposobljavanje

Članak 12.

Dopunsko osposobljavanje za vozača vozila OS RH provodi se u skladu s propisima kojim je uređeno osposobljavanje vojnih osoba za vozače vozila OS RH i načinu polaganja vozačkih ispita.

5. Program sigurne vožnje

Članak 13.

Program sigurne vožnje obuhvaća vježbe (treninge) sigurne vožnje i grupne radionice o sigurnosti cestovnog prometa s psihosocijalnim odnosima među sudionicima cestovnog prometa.
Program iz stavka 1. ovoga članka obvezni su svladati svi vozači vozila OS RH najkasnije u roku od pet (5) godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

6. Obuka terenske vožnje

Članak 14.

Obuka terenske vožnje je pripremanje i osposobljavanje vozača vozila OS RH za samostalnu provedbu zadaća bez obzira na podlogu i meteorološke uvjete.
Obuka terenske vožnje provodi se po programu obuke terenske vožnje na vozilima OS RH svih kategorija, nakon obuke sigurne vožnje.
Program iz stavka 2. ovoga članka obvezni su svladati vozači vozila OS RH i kandidati predviđeni za sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 15.

Program osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga za upravljanje vozilima OS RH donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za obuku.
O osposobljavanju vozača u ustrojstvenim jedinicama vodi se odgovarajuća dokumentacija o osposobljenosti.

III. PRIJEVOZ OSOBA VOZILIMA OS RH

Članak 16.

U javnom cestovnom prometu i prometu u vojnim objektima, pripadnici Oružanih snaga prevoze se vozilima OS RH namjenski konstruiranim ili opremljenim za prijevoz osoba.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka vozilima OS RH mogu se prevoziti tereti i druge osobe koji nisu u sustavu Oružanih snaga sukladno nalogu ministra obrane i zapovjedi načelnika Glavnog stožera OS.

Članak 17.

Vozilima OS RH ne smiju se u teretnom prostoru istodobno prevoziti osobe i teret.
Prijevoz posade vozila ili posade oruđa ne smatra se prijevozom osoba.

Članak 18.

Teretna vozila u kojima se mogu prevoziti osobe u prostoru za smještaj tereta moraju imati: sjedala pričvršćena za karoseriju, stranicu na stražnjoj strani karoserije, čvrst vanjski naslon na stražnjim sjedalima i na sjedalima uzduž ruba karoserije, nosač cerade i ceradu s otvorima za prozračivanje, te ljestve za ulazak i izlazak osoba.
Dopušteni broj osoba koji se smije prevoziti na teretnom vozilu određen je taktičko tehničkim značajkama vozila.
Prilikom prijevoza osoba na teretnom sanduku se ne smije nalaziti nikakav teret, osim osobnog naoružanja i opreme osoba koje se prevoze.

Članak 19.

Na teretnim priključnim vozilima i teretnom vozilu OS RH koje nema ceradu ili stranice na teretnom sanduku, kao i u teretnom sanduku s automatskim istovarivačem, ne smiju se prevoziti osobe u prostoru za smještaj tereta.

Članak 20.

Tijekom izvođenja temeljne i specijalističke obuke vozača OS RH kao i tijekom polaganja vozačkog ispita na vozilima OS RH nije dopušten prijevoz osoba.

IV. PRIJEVOZ TERETA VOZILIMA OS RH

Članak 21.

Vozilima OS RH mogu se prevoziti sve vrste tereta u skladu s važećim propisima o prijevozu u cestovnom prometu, odnosno u skladu s namjenom vozila i značajkama tereta.

Članak 22.

Pri prijevozu tereta, vozila OS RH mogu se opteretiti samo do propisane nosivosti upisane u prometnu dozvolu vozila.

Članak 23.

Vozači vozila OS RH obvezni su prisustvovati utovaru vozila i paziti da ne dođe do prekoračenja propisane nosivosti tereta na vozilu te po potrebi zahtijevati da se teret pričvrsti ili simetrično rasporedi u teretnom sanduku, kako tijekom upravljanja vozilom ne bi došlo do njegova pomicanja.
Ukoliko osobe odgovorne za utovar tereta ne osiguraju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, vozač ne smije započeti prevoženje, već je u obvezi o tome izvijestiti nadležnog čelnika.

Članak 24.

Ako se vozilom OS RH prevozi rasuti teret, teret ne smije prelaziti visinu stranice teretnog sanduka, a u slučaju postojanja opasnosti od njegova ispadanja, mora biti pokriven ceradom i zaštićen.

Članak 25.

Pri prijevozu tereta koji premašuje najudaljenije točke vozila (ispred vozila, iza vozila), teret mora biti propisno označen.
Vozač vozila OS RH kojim se prevozi teret koji premašuje najudaljenije točke vozila, ne smije se uključiti u javni promet, ukoliko nisu poduzete sve propisane mjere.

Članak 26.

Za vrijeme izvođenja obuke iz upravljanja vozilima OS RH unutar vojnih objekata, prijevoz tereta je dopušten pod uvjetom da je kandidat za vozača vozila OS RH prethodno ostvario najmanje 10 sati vožnje.

Članak 27.

Za vrijeme izvođenja obuke iz upravljanja vozilima OS RH nije dopušten prijevoz opasnih tvari i tereta koji premašuje najudaljenije točke vozila.

Članak 28.

Vozila OS RH u javnom cestovnom prometu mogu vući razna oružja i oruđa.
Vuča oružja i oruđa koja su predimenzionirana dopuštena je samo uz poduzimanje propisanih mjera i odgovarajuću pratnju.

Članak 29.

Vozač-ročnik s odgovarajućom vozačkom dozvolom ima pravo upravljati nebojnim vozilom OS RH za prijevoz tereta i radnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 12 000 kg, s tim da ne mogu upravljati sljedećim motornim vozilima:
– teretnim vozilom za prijevoz oštećenih vozila
– teretnim vozilom za prijevoz osoba
– dizalicom
– sanitetskim vozilom
– vatrogasnim vozilom
– vozilom za prijevoz posmrtnih ostataka
– vozilom za prijevoz opasnih tvari
– inženjerijskim nosačem lansirnog mosta i nosačem pontonskog mosta
– vozilom za posebne namjene u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani
– vojno policijskim vozilom.

Članak 30.

Za upravljanje slijedećim vrstama vozila potrebna su dva vozača (vozač i suvozač):
– skupine vozila namijenjenih za prijevoz bojnih vozila, inženjerijskih strojeva, oruđa, specijalnih i drugih tereta, ukoliko ukupna nosivost oba vozila prelazi 25 tona nosivosti
– vozila za prijevoz opasnih tvari
– dizalice od 15 i više tona nosivosti
– vatrogasnog vozila s preko 15 uređaja za gašenje požara
– cisterne za prijevoz goriva od 10 000 litara i veće nosivosti.

VI. DOPUŠTENO VRIJEME UPRAVLJANJA

Članak 31.

Vozač vozila OS RH koji upravlja autobusom ili teretnim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3 500 kg, ne smije neprekidno upravljati vozilom dulje od četiri i pol sata u javnom cestovnom prometu.
Kada se upućuju na izvršenje zadaće čije je ukupno trajanje dulje od devet sati u tijeku 24 sata, potrebna su dva vozača (vozač i suvozač).
Neprekidnim upravljanjem vozilom OS RH smatra se vrijeme u kojem vozač nije imao prekid u upravljanju od najmanje 45 minuta ili više prekida od najmanje 15 minuta.
Ukupno trajanje upravljanja vozilima iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti dulje od 9 sati u tijeku 24 sata.

Članak 32.

Ukupno trajanje upravljanja vozilima OS RH koja se kreću u organiziranoj koloni vozila OS RH, ne smije biti dulje od 9 sati u tijeku 24 sata.

Članak 33.

Vozač vozila OS RH prije početka radnog dana ili prije upućivanja na novu vozačku zadaću, mora imati odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 12 sati.
Odmor iz stavka 1. ovoga članka vozač vozila OS RH u pravilu koristi izvan vozila.
Iznimno, vozač vozila OS RH može provesti odmor iz stavka 1. ovoga članka u vozilu, ako je vozilo opremljeno uređenim ležajem i ako se za to vrijeme vozilo ne kreće.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-04/2
Urbroj: 512-01-07-1
Zagreb, 4. travnja 2007.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !