Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.10.2007 Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3097

Na temelju članka 67.L357769 b stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA USTROJ ODJELA U OPĆIM I SPECIJALNIM BOLNICAMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za ustroj odjela koje moraju ispunjavati opće i specijalne bolnice.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. Jedinica djelatnosti jest ustrojstvena jedinica opće i specijalne bolnice koja je ustrojena na razini specijalizacija. U jedinici djelatnosti mogu biti ustrojene službe, specijalizirane službe i dnevne bolnice. Djelatnost je predmetom ugovaranja s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje.
2. Jedinica samostalne djelatnosti jest ustrojstvena jedinica opće i specijalne bolnice koja je ustrojena na razini specijalizacija prema posebnim potrebama. Jedinica samostalne djelatnosti nema ustrojstvene podjedinice.

Članak 3.

Služba jest ustrojstvena podjedinica jedinice djelatnosti koja u svom sastavu može imati odjele i dnevnu bolnicu. Služba se može ustrojiti ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zapošljava najmanje dva specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako u određenoj grani specijalizacije nema uže specijalizacije te ako ima najmanje 15 bolesničkih postelja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, služba u kojoj se provodi dijagnostička djelatnost nema uvjet broja bolesničkih postelja.
Specijalizirana služba jest ustrojstvena podjedinica jedinice djelatnosti koja u svom sastavu nema podjedinice. Specijalizirana služba može se ustrojiti ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zapošljava najmanje dva specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako u određenoj grani specijalizacije nema uže specijalizacije.

Članak 4.

Odjel jest ustrojstvena jedinica službe koja u svom sastavu može imati ambulante i odsjeke.
Odjeli se ustrojavaju radi pružanja zdravstvene zaštite iz određene specijalističko-konzilijarne djelatnosti na razini uže specijalizacije, odnosno ako u određenoj grani specijalizacije nema uže specijalizacije, na razini specijalizacije podijeljene prema anatomskim ili funkcionalnim podjelama.
Odjel se može ustrojiti ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zapošljava najmanje dva specijalista određene uže specijalizacije, odnosno specijalizacije ako u određenoj grani specijalizacije nema uže specijalizacije.
Odjel mora imati najmanje 10 bolesničkih postelja.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u odjelima u kojima se provodi dijagnostička djelatnost nema uvjet broja bolesničkih postelja.

Članak 5.

Ambulanta jest ustrojstvena jedinica odjela koja se ustrojava radi pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Članak 6.

Odsjek jest ustrojstvena jedinica odjela koja se može ustrojiti prema potrebama pružanja posebne zdravstvene zaštite.
Odsjek mora imati najmanje 5 bolesničkih postelja.

Članak 7.

Dnevna bolnica jest ustrojstvena jedinica za pružanje dijagnostičko-terapijske zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz kratkotrajni boravak bolesnika u bolnici.
Dnevna bolnica može se organizirati na razini jedinice djelatnosti ili službe ovisno o djelatnosti dnevne bolesti.
Dnevna bolnica jedinice djelatnosti, odnosno službe mora imati najmanje 5 bolesničkih postelja.

Članak 8.

Odgovorna osoba jedinice djelatnosti i jedinice samostalne djelatnosti jest predstojnik jedinice djelatnosti.
Odgovorna osoba službe i specijalizirane službe jest pročelnik.
Odgovorna osoba odjela i dnevne bolnice jest voditelj odjela, odnosno voditelj dnevne bolnice.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/62
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 9. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !