Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 16.06.2010 Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2201

Na temelju članka 26.L517422 stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, način podnošenja zahtjeva te izdavanja uvoznih i izvoznih dozvola za određene poljoprivredne proizvode.

(2) Obveza ishođenja uvoznih i izvoznih dozvola propisuje se u svrhu administrativnog praćenja uvoza, odnosno izvoza poljoprivrednih proizvoda.

Definicije

Članak 2.

(1) Uvozna dozvola je dokument izdan na obrascu iz Dodatka V. ovoga Pravilnika koji daje pravo i predstavlja obvezu uvoza u carinsko područje Republike Hrvatske poljoprivrednih proizvoda za koje je dozvola izdana.

(2) Izvozna dozvola je dokument izdan na obrascu iz Dodatka VI. ovoga Pravilnika koji daje pravo i predstavlja obvezu izvoza iz carinskog područja Republike Hrvatske poljoprivrednih proizvoda za koje je dozvola izdana.

(3) Sredstva osiguranja su novčani polozi ili sredstva položena putem bankovnog jamstva kojima podnositelj zahtjeva za izdavanje uvoznih, odnosno izvoznih dozvola jamči da će proizvodi za koje je dozvola izdana biti uvezeni, odnosno izvezeni sukladno uvjetima navedenim u dozvoli.

(4) Viša sila podrazumijeva vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale nakon izdavanja uvozne, odnosno izvozne dozvole, koje su imale utjecaj na izvršenje obveza postavljenih uvoznom odnosno izvoznom dozvolom, a koje uvoznik, odnosno izvoznik nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(5) Uvoz u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva carinski postupak puštanja robe u slobodni promet.

(6) Izvoz u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva carinski postupak u kojem se odobrava iznošenje domaće robe iz carinskog područja Republike Hrvatske.

(7) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je pravna osoba nadležna za izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola te provedbu ostalih aktivnosti propisanih ovim Pravilnikom.

(8) Carinska uprava Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) je upravna organizacija Ministarstva financija koja prati i nadzire uvoz, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda temeljem predočene uvozne, odnosno izvozne dozvole, ukoliko je ista sukladno odredbama ovoga Pravilnika propisana za poljoprivredni proizvod koji se uvozi, odnosno izvozi, te provodi ostale aktivnosti propisane ovim Pravilnikom.

(9) Evidencija korisnika trgovinskih mjera (u daljnjem tekstu: Evidencija) je zbirka podataka o korisnicima trgovinskih mjera za poljoprivredne proizvode (u daljnjem tekstu: korisnik/ci) koja se vodi u Agenciji za plaćanja.

(10) Elektronički ključ je skup alfanumeričkih znakova koji definira korisnika unutar programske aplikacije, te na taj način omogućuje nedvojbeno prepoznavanje korisnika prilikom pristupa programskoj aplikaciji.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

(1) Uvozne dozvole moraju se ishoditi za uvoz u carinsko područje Republike Hrvatske proizvoda navedenih u Dodacima I.a i I.b ovoga Pravilnika.

(2) Izvozne dozvole moraju se ishoditi za izvoz iz carinskog područja Republike Hrvatske proizvoda navedenih u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Uvozne i izvozne dozvole se izdaju na podnositelja zahtjeva i nisu prenosive.

Područje primjene uvoznih i izvoznih dozvola

Članak 4.

(1) Uvoznik, odnosno izvoznik dužan je ishoditi odgovarajuću dozvolu ukoliko se radi o uvozu, odnosno izvozu proizvoda iz članka 3.#clanak3 stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na uvoz proizvoda iz članka 3. stavka 1. u okviru preferencijalnih carinskih kvota.

(3) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovoga članka, u sljedećim slučajevima nije potrebno ishoditi uvoznu, odnosno izvoznu dozvolu:

a) kada se uvozi, odnosno izvozi roba nekomercijalne naravi,

b) kada se radi o puštanju u slobodni promet robe obuhvaćene odredbama Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carineL517424 (»Narodne novine« br. 5/07, 153/09).

Minimalna količina

Članak 5.

Uvozne, odnosno izvozne dozvole moraju se ishoditi ukoliko je količina proizvoda iz članka 3.#clanak3 stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika jednaka ili veća od minimalne količine navedene u tablici u Dodacima I.a, I.b i II. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje dozvola

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje uvozne dozvole podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.

(3) Uvoznici, odnosno izvoznici upisani u Evidenciju iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika mogu zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnijeti i elektronički, putem internetskog sučelja Agencije za plaćanja.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvola iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prilaže se dokaz o položenim sredstvima osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju podnošenja zahtjeva na način iz stavka 3. ovoga članka korisnici su dužni dostaviti dokaz o položenim sredstvima osiguranja iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Pravilnika najkasnije u roku 3 dana od elektroničkog podnošenja zahtjeva, pri čemu se danom podnošenja zahtjeva smatra datum zaprimanja predmetnog dokaza u Agenciji za plaćanja.

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva nije položio sredstva osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika uvozna, odnosno izvozna dozvola neće biti izdana.

Evidencija korisnika trgovinskih mjera

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis u Evidenciju podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti tijekom cijele godine, ali najkasnije 5 radnih dana prije podnošenja prvog zahtjeva za izdavanje uvozne, odnosno izvozne dozvole sukladno članku 6.#clanak6 stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Uz obrazac iz stavka 1. ovoga članka korisnici su dužni priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

– Pravne osobe presliku izvoda iz Registra trgovačkog suda,

– Obrtnici presliku izvoda iz Obrtnog registra

– Fizičke osobe presliku osobne iskaznice.

(4) Agencija za plaćanja će nakon administrativne kontrole obavijestiti korisnika o upisu u Evidenciju i dodijeliti mu elektroničke ključeve za korištenje elektroničkih usluga.

(5) Elektronički ključevi su postavljeni u 2 neovisna seta alfanumeričkih znakova od kojih se jedan set naziva korisničkim imenom, a drugi set se naziva lozinkom.

(6) Agencija za plaćanja jamči za tajnost elektroničkih ključeva do trenutka predaje istih korisniku.

(7) Nakon prijema elektroničkih ključeva korisnik je odgovoran za njihovo korištenje i čuvanje.

(8) Korisnik ostaje upisan u Evidenciji sve dok ne podnese pisani zahtjev Agenciji za plaćanja za ispis iz Evidencije.

(9) Korisnik je dužan u roku 24 sata dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu obavijest o promjeni jednog ili više podataka upisanih u Evidenciji.

(10) Pisanom obavijesti iz stavka 9. ovoga članka smatra se obavijest dostavljena elektroničkom poštom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom, pri čemu se datumom zaprimanja predmetne obavijesti smatra datum njezinog prijema u Agenciju za plaćanja.

(11) U slučaju administrativne pogreške nastale krivnjom korisnika koji nije dostavio obavijest iz stavka 9. ovoga članka, Agencija za plaćanja ne snosi odgovornost.

Visina i način polaganja sredstava osiguranja

Članak 8.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje uvozne, odnosno izvozne dozvole dužan je položiti sredstva osiguranja, pri čemu se visina sredstava određuje sukladno količini i vrsti proizvoda za koji se podnosi zahtjev.

(2) Visina iznosa sredstava osiguranja za pojedine proizvode po pripadajućim jedinicama proizvoda navedene su u Dodacima I.a, I.b i II. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od članka 6.#clanak6 stavka 6. ovoga Pravilnika, ukoliko je ukupna visina iznosa potrebnih sredstava osiguranja po pojedinom zahtjevu za uvoznu, odnosno izvoznu dozvolu 730,00 kn ili manja, podnositelj zahtjeva nije dužan položiti sredstva osiguranja.

(4) Prihvatljivi oblici polaganja sredstava osiguranja u smislu ovoga Pravilnika su:

a) Novčani polog uplaćen u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na račun broj: 1001005-1863000160, poziv na broj: 64 9725-45927-OIB podnositelja zahtjeva, s naznakom svrhe plaćanja (vrsta i količina proizvoda za koju se podnosi predmetni zahtjev).

b) Bankovno jamstvo, ukoliko ga je izdala poslovna banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovlaštena za obavljanje takvih poslova.

(5) Ukoliko je podnositelj zahtjeva položio veći iznos sredstava osiguranja od iznosa određenog sukladno članku 8.#clanak8 stavku 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će preplaćeni iznos vratiti na račun podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje uvozne, odnosno izvozne dozvole.

Izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će izdati uvozne, odnosno izvozne dozvole podnositeljima ispravnih zahtjeva iz članka 6. u roku od 10 dana od datuma podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Ukoliko se administrativnom kontrolom podnesenog zahtjeva utvrdi njegova nepotpunost, Agencija za plaćanja će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva te mu dati mogućnost dopune zahtjeva u roku od 7 dana od dana podnošenja prvotnog zahtjeva.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izvrši traženu dopunu zahtjeva u roku iz stavka 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će odlukom odbaciti zahtjev i otpustiti položena sredstva osiguranja.

(4) Ukoliko se nakon izdavanja dozvole, a prije iskorištenja dozvole, naknadnom kontrolom utvrdi da je podnositelj zahtjeva položio manji iznos sredstva osiguranja od iznosa određenog sukladno članku 8.#clanak8 stavku 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja o tome dostavlja pisanu obavijest podnositelju zahtjeva.

(5) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je bez odgode položiti potrebnu razliku sredstava osiguranja.

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izvrši obvezu iz stavka 5. ovoga članka u roku 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, dozvola će bez odgode biti proglašena nevažećom, a položena sredstva osiguranja zadržana u cijelosti.

(7) Agencija za plaćanja pisanim putem obavještava Carinsku upravu o nevažećim dozvolama iz stavka 6. ovoga članka.

Rok važenja uvoznih i izvoznih dozvola

Članak 10.

(1) Uvoz temeljem izdane uvozne dozvole mora se obaviti u roku koji je naveden u tablici u Dodacima I.a i I.b ovoga Pravilnika.

(2) Izvoz temeljem izdane izvozne dozvole mora se obaviti u roku koji je naveden u tablici u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

Viša sila

Članak 11.

(1) Iznimno od odredbi članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, rok važenja uvoznih i izvoznih dozvola može se produljiti, odnosno uvoznik ili izvoznik može biti oslobođen od obveza po dozvoli u slučajevima kada uvoz, odnosno izvoz nije izvršen u roku uslijed okolnosti više sile.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka uvoznik, odnosno izvoznik će Agenciji za plaćanja podnijeti pisani zahtjev za produljenjem roka važenja uvozne, odnosno izvozne dozvole ili zahtjev za otpuštanjem sredstava osiguranja, odnosno oslobađanjem od obveza po dozvoli, te dostaviti odgovarajući pisani dokaz o postojanju okolnosti više sile.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u roku od najviše 30 dana od dana isteka važenja dozvole.

(4) Agencija za plaćanja će razmotriti zaprimljeni dokaz iz stavka 2. ovoga članka te sukladno tome odobriti ili odbiti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ukoliko Agencija za plaćanja odobri produljenje roka važenja dozvole, utvrdit će novi rok važenja za koji smatra da je primjeren obzirom na okolnosti, a koji u svakom slučaju ne može biti dulji od 6 mjeseci od dana isteka izvornog roka važenja.

(6) Novi rok važenja uvozne, odnosno izvozne dozvole iz stavka 5. ovoga članka počinje teći od dana isteka izvornog roka važenja.

Dopušteno odstupanje od količine za koju je izdana uvozna ili izvozna dozvola

Članak 12.

Obveze iz uvozne, odnosno izvozne dozvole su ispunjene ukoliko količina uvezenog, odnosno izvezenog proizvoda odstupa najviše za 5% u odnosu na količinu za koju je uvozna, odnosno izvozna dozvola izdana.

Otpuštanje i zadržavanje sredstava osiguranja

Članak 13.

(1) Obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli ispunjena je datumom prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet, odnosno carinske deklaracije vezane za izvoz.

(2) Uvoznik, odnosno izvoznik dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja popunjeni izvornik zahtjeva iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika, izvorne carinske deklaracije kojima dokazuje stupanj ispunjenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli te izvornik pripadajuće dozvole ovjeren od strane Carinske uprave, u roku od 30 dana nakon isteka važenja iste.

(3) Ukoliko uvoznik, odnosno izvoznik dostavi nepotpunu dokumentaciju navedenu u stavku 2. ovoga članka, položena sredstva osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika bit će zadržana u cijelosti.

(4) Ukoliko uvezena, odnosno izvezena količina iznosi 5% količine odobrene po dozvoli ili manje, položena sredstva osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika bit će zadržana u cijelosti.

(5) Ukoliko je uvezena, odnosno izvezena količina veća od 5% količine odobrene po dozvoli, položena sredstva osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika bit će otpuštena razmjerno količinama za koje je predočen dokaz iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ukoliko su obveze iz uvozne, odnosno izvozne dozvole ispunjene u potpunosti sukladno članku 12.#clanak12 ovoga Pravilnika, položena sredstva osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika bit će otpuštena u cijelosti.

(7) Ukoliko je dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka dostavljena Agenciji za plaćanja izvan propisanog roka, vrijednost iznosa za otpuštanje izračunatog sukladno stavcima 5. i 6. ovoga članka bit će umanjena za 5% za svaki dan kašnjenja.

(8) Vrijednost iznosa iz stavka 7. ovoga članka ne može biti veća od iznosa položenih sredstava osiguranja.

(9) Položena sredstva osiguranja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka bit će otpuštena u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

Izdavanje duplikata uvoznih i izvoznih dozvola

Članak 14.

(1) U slučaju gubitka izvornika uvozne ili izvozne dozvole uvoznik, odnosno izvoznik može podnijeti pisani zahtjev Agenciji za plaćanje za izdavanje duplikata dozvole.

(2) Duplikat dozvole izdaje Agencija za plaćanja i po svom izgledu izdani duplikat istovjetan je izvorniku dozvole, ali s otisnutom riječju »DUPLIKAT« u svom naslovu.

(3) Obveza uvoznika ili izvoznika je ovjeriti duplikat dozvole u nadležnoj Carinskoj upravi na isti način kao što je bio ovjeren i izvornik dozvole.

(4) Duplikat dozvole iz stavka 2. ovoga članka ne može se koristiti u svrhu obavljanja uvoza, odnosno izvoza, već isključivo kao zamjena za izvornik dozvole u svrhu otpuštanja sredstava osiguranja iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, a kao dokaz stupnja ispunjenja obveza.

Izvješćivanje

Članak 15.

(1) Carinska uprava prati i nadzire ostvarenje uvoza i izvoza po izdanim uvoznim i izvoznim dozvolama te o tome dostavlja podatke Ministarstvu i Agenciji za plaćanja.

(2) Carinska uprava ovjerava uvozne, odnosno izvozne dozvole ili duplikate unošenjem podataka u tablicu na poleđini dozvole prilikom uvoza i izvoza za svaku pojedinu pošiljku.

(3) Izvješća Carinske uprave dostavljaju se u elektroničkom obliku.

(4) Oblik i sadržaj obrazaca za izvješćivanje zajednički će utvrditi Agencija za plaćanja i Carinska uprava.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Dodaci I. – VIII. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za proizvode navedene u Dodatku I.b odredbe ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/09-01/242

Urbroj: 525-05-2/10-25

Zagreb, 8. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODACI

zatvori
Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !