Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 24.06.2009 Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1761

Na temelju članka 55.L459030 c stavka 5. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVOZU I IZVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se uvoz i izvoz opasnih kemikalija.

Odredbe ovoga Pravilnika imaju za cilj:

a) provoditi Roterdamsku konvenciju o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (u daljnjem tekstu: Konvencija),

b) promicati zajedničku odgovornost i suradnju u međunarodnom kretanju opasnih kemikalija s ciljem zaštite zdravlja ljudi i okoliša od potencijalnog štetnog djelovanja,

c) doprinijeti uporabi opasnih kemikalija na način koji nije štetan za okoliš.

Ciljevi iz stavka 2. ovoga članka postižu se olakšavanjem razmjene podataka o svojstvima takvih kemikalija, putem postupka odlučivanja o njihovom uvozu u Republiku Hrvatsku i izvozu iz Republike Hrvatske i prenošenjem tih odluka strankama Konvencije i prema potrebi drugim državama.

Uz ciljeve iz stavka 2. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika imaju za cilj osigurati da se na sve kemikalije koje se izvoze iz Republike Hrvatske u druge stranke Konvencije ili druge države, primjenjuju odredbe Zakona o kemikalijamaL459032 (»Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) te Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalijaL459033 (»Narodne novine« broj 23/08.), ako takve odredbe nisu u suprotnosti s posebnim zahtjevima koji su propisani zakonodavstvom tih stranaka Konvencije ili drugih država.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

a) određene opasne kemikalije na koje se primjenjuje postupak prethodnog pristanka u okviru Konvencije (u daljnjem tekstu: »PIC postupak«),

b) određene opasne kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u Republici Hrvatskoj ili državama članicama Europske unije,

c) kemikalije koje se izvoze, u pogledu njihovog razvrstavanja, pakiranja i označavanja.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) opojne droge i psihotropne tvari sukladno posebnom propisu,

b) radioaktivne materijale i tvari sukladno posebnom propisu,

c) otpad sukladno posebnom propisu,

d) kemijsko oružje sukladno posebnom propisu,

e) hranu i aditive u hrani sukladno posebnom propisu,

f) na hranu uključujući aditive, bilo obrađene ili neobrađene, namijenjene za hranjenje životinja na usta sukladno posebnom propisu,

g) genetski modificirane organizme sukladno posebnom propisu,

h) lijekove za ljudsku uporabu i veterinarske lijekove sukladno posebnom propisu, osim ako su uređeni člankom 3. stavkom 4. točkom b) ovoga Pravilnika,

i) kemikalije u količinama za koje nije vjerojatno da bi mogle utjecati na zdravlje ili okoliš, u svakom slučaju do najviše 10 kg, pod uvjetom da se uvoze ili izvoze u svrhu istraživanja ili analize.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »kemikalije« jesu tvari kako je definirano člankom 2.L459034 Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) bilo zasebno ili u pripravku, ili pripravak, proizvedenu ili dobivenu iz prirode, ali koja ne obuhvaća žive organizme, a pripada u jednu od sljedećih kategorija:

(a) pesticidi, uključujući vrlo opasne formulacije pesticida,

(b) industrijske kemikalije.

2. »pripravci« jesu smjese ili otopine koje su sastavljene od dvije ili više tvari.

3. »proizvod« jest gotov proizvod koji sadrži ili obuhvaća kemikaliju čija je uporaba u tom određenom proizvodu zabranjena ili strogo ograničena.

4. »pesticidi« jesu kemikalije u jednoj od sljedećih podkategorija:

(a) pesticidi koji se koriste kao proizvodi za zaštitu bilja sukladno posebnom propisu,

(b) drugi pesticidi, primjerice biocidni pripravci sukladno posebnom propisu i primjerice sredstva za dezinfekciju, sredstva za uništavanje insekata i sredstva za uništavanje parazita sukladno posebnom propisu kojima su uređeni veterinarski lijekovi i lijekovi za ljudsku uporabu.

5. »industrijske kemikalije« jesu kemikalije u jednoj od sljedećih podkategorija:

(a) kemikalije za profesionalnu uporabu,

(b) kemikalije u općoj uporabi.

6. »kemikalija na koju se primjenjuje obveza obavješćivanja o izvozu« jest kemikalija koja je u Republici Hrvatskoj zabranjena ili strogo ograničena u jednoj ili više kategorija ili podkategorija, i svaka kemikalija iz Dijela 1. Priloga I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnika i čini njegov sastavni dio na koju se primjenjuje PIC postupak.

7. »kemikalija koja ispunjava uvjete o obavještavanju o izvozu« jest kemikalija koja je u Republici Hrvatskoj zabranjena ili strogo ograničena u jednoj ili više kategorija, a navedena je u Dijelu 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

8. »kemikalija na koju se primjenjuje PIC postupak« jest bilo koja kemikalija iz Priloga III. Konvencije i Dijelu 3. Priloga I. ovoga Pravilnika.

9. »zabranjena kemikalija« jest jedno od sljedećeg:

(a) kemikalija čije su sve uporabe u jednoj ili više kategorija zabranjene konačnom regulatornom mjerom s ciljem zaštite zdravlja ljudi ili okoliša;

(b) kemikalija za čiju je prvu primjenu uskraćeno odobrenje ili ju je proizvođač povukao bilo s tržišta Republike Hrvatske ili iz daljnjeg razmatranja u postupku dostavljanja obavijesti, registracije ili odobravanja, te ukoliko je utvrđeno da kemikalija predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš.

10. »strogo ograničena kemikalija« jest jedno od sljedećeg:

(a) kemikalija čije se gotovo sve primjene u jednoj ili više kategorija ili podkategorija zabranjuju konačnom regulatornom mjerom s ciljem zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, ali za koju se određene primjene i dalje dozvoljavaju;

(b) kemikalija za čije su gotovo sve primjene uskraćena odobrenja ili ju je proizvođač povukao bilo s tržišta Republike Hrvatske ili iz daljnjeg razmatranja u postupku dostavljanja obavijesti, registracije ili odobravanja, te ukoliko je utvrđeno da kemikalija predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš.

11. »kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena« jest svaka kemikalija koja je zabranjena ili strogo ograničena konačnom nacionalnom regulatornom mjerom.

12. »konačna nacionalna regulatorna mjera« jest zakonodavni akt čija je svrha zabraniti ili strogo ograničiti neku kemikaliju.

13. »vrlo opasne formulacije pesticida« jest kemikalija koja je formulirana za primjenu kao pesticid s jakim učincima na zdravlje ili okoliš koje je moguće zamijetiti kratko vrijeme nakon jednokratne ili višestruke izloženosti, u uvjetima uporabe.

14. »izvoz« jest sljedeće:

(a) trajan ili privremen izvoz kemikalije iz carinskog područja Republike Hrvatske,

(b) ponovni izvoz kemikalije koja je podvrgnuta carinskom postupku, različit od provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske.

15. »uvoz« jest fizički unos u carinsko područje Republike Hrvatske neke kemikalije koja se stavlja u carinski postupak za kretanje roba kroz carinsko područje Republike Hrvatske, osim vanjskog postupka provoza kroz Republiku Hrvatsku.

16. »izvoznik« jest svaka fizička ili pravna osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti izvozi opasne kemikalije izvan Republike Hrvatske:

(a) u čije se ime ispostavlja izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u vrijeme kad se deklaracija prihvaća ima ugovor s primateljem u stranci Konvencije ili nekoj drugoj državi i ovlaštena je odrediti da se kemikalija otpremi izvan carinskog područja Republike Hrvatske:

(b) ako ugovor o izvozu nije sklopljen ili kad nositelj ugovora ne djeluje u svoje ime, osoba koja ima ovlaštenje donijeti odluku da se kemikalija otpremi izvan carinskog područja Republike Hrvatske;

(c) ako povlastica prava na raspolaganje kemikalijom pripada osobi sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu s ugovorom na kojem se temelji izvoz, ugovorna stranka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

17. »uvoznik« jest pravna ili fizička osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi opasne kemikalije u Republiku Hrvatsku.

18. »stranka Konvencije« ili »stranka« označava državu ili regionalnu organizaciju za gospodarsku integraciju koja je pristala obvezati se Konvencijom i za koju je Konvencija na snazi.

19. »druga država« znači svaku državu koja nije stranka Konvencije.

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika jest Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Pri provedbi ovoga Pravilnika Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, okoliša i gospodarstva.

Kemikalije na koje se primjenjuje obveza obavješćivanja o izvozu, kemikalije koje ispunjavaju uvjete o obavješćivanju o izvozu i kemikalije na koje se primjenjuje PIC postupak

Članak 5.

Kemikalije na koje se primjenjuju obveze obavješćivanja o izvozu, PIC obavijesti i PIC postupak navedeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Kemikalije u Prilogu I. podijeljene su u jednu ili više od tri skupine kemikalija koje odgovaraju Dijelovima 1., 2. i 3. Priloga I. ovoga Pravilnika

Na kemikalije iz popisa Dijela 1. Priloga I. primjenjuje se postupak obavješćivanja o izvozu kako je propisano člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, a taj popis sadrži iscrpne podatke o identitetu tvari, o kategoriji i/ili podkategoriji uporabe na koje se primjenjuje ograničenje, vrsti ograničenja i prema potrebi, dodatne podatke, posebno o izuzećima od obveze podnošenja obavijesti o izvozu.

Kemikalije iz popisa Dijela 2. Priloga I. ovoga Pravilnika, osim što se na njih primjenjuje postupak obavještavanja o izvozu u skladu sa člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, ispunjavaju i uvjete za postupak PIC obavijesti kako je propisano člankom 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, a taj popis sadrži iscrpne podatke o identitetu tvari i o kategoriji uporabe.

Na kemikalije iz popisa Dijela 3. Priloga I. primjenjuje se PIC postupak, a taj popis sadrži kategoriju uporabe i prema potrebi, dodatne podatke, posebno u pogledu zahtjeva za obavijest o izvozu.

Popisi iz stavka 3. do 5. ovoga članka moraju biti dostupni javnosti elektroničkim putem.

Obavijesti o izvozu upućene strankama Konvencije i drugim državama

Članak 6.

Odredbe ovoga članak primjenjuju na tvari iz Dijela 1. Priloga I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio ili pripravke koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označavanja prema Zakonu o kemikalijamaL459036 (»Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) te Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalijaL459037 (»Narodne novine« broj 23/08.) neovisno o prisutnosti drugih tvari.

Kad kemikaliju iz stavka 1. ovoga članka izvoznik izvozi iz Republike Hrvatske u stranku Konvencije ili neku drugu državu po prvi puta ili nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izvoznik je obvezan o tome obavijestiti ministarstvo najkasnije 30 dana prije planiranog izvoza kemikalije. Nakon toga, izvoznik obavješćuje ministarstvo o prvom izvozu te kemikalije svake kalendarske godine, najkasnije 15 dana prije planiranog izvoza. Obavijest mora biti usklađena s podacima iz Priloga II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Ministarstvo provodi postupak provjere jesu li podaci usklađeni s Prilogom II. ovoga Pravilnika. Ako podaci nisu usklađeni s Prilogom II. ovoga Pravilnika Ministarstvo će odrediti rok za njihovo usklađivanje.

Ministarstvo poduzima potrebne mjere kojima osigurava da nadležno tijelo stranke Konvencije uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge države uvoza obavijest primi najkasnije 15 dana prije prvoga planiranog izvoza kemikalije, a nakon toga prije prvoga planiranoga izvoza svake kalendarske godine. Ovaj uvjet važi bez obzira na očekivanu uporabu kemikalije u stranci Konvencije uvoznici ili nekoj drugoj državi u koju se kemikalija uvozi.

Svakoj obavijesti o izvozu dodjeljuje se klasifikacijska oznaka ministarstva, a za svaku godinu Ministarstvo vodi popis izvezenih kemikalija i popis država uvoznica stranaka Konvencije i drugih država, koji je dostupan javnosti i po potrebi se dostavlja nadležnim tijelima drugih država.

Ako Ministarstvo od stranke Konvencije ili druge države uvoznice ne primi potvrdu primitka prve obavijesti o izvozu koja je dana nakon što je kemikalija uvrštena u Dio 1. Priloga I. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od otpreme takve obavijesti, dostavlja drugu obavijest. Ministarstvo ulaže razumne napore kako bi osiguralo da nadležno tijelo stranke Konvencije uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge države uvoza svakako primi tu drugu obavijest.

Nova obavijest o izvozu iz stavka 4. ovoga članka daje se za izvoz koji se događa nakon što su provedene izmjene u važećim propisima u vezi sa stavljanjem na tržište, uporabom ili označavanjem dotičnih tvari ili uvijek kad se mijenja sastav tog pripravka uslijed čega se mijenja i označavanje takovoga pripravka. Nova obavijest mora biti usklađena sa zahtjevima iz Priloga II. ovoga Pravilnika i u njoj mora biti navedeno da se radi o reviziji prethodne obavijesti.

Kad je izvoz neke kemikalije u vezi s kriznim stanjem u kojem svako odlaganje može dovesti u opasnost zdravlje javnosti ili okoliš u stranki Konvencije ili drugoj državi uvoznici, ministarstvo može u cijelosti ili djelomično ukinuti obvezu ispunjavanja uvjeta iz stavaka 2. do 6. ovoga članka

Obveze iz stavka 2. do 6. ovoga članka prestaju kad su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) kemikalija je postala kemikalija na koju se primjenjuje PIC postupak,

(b) država uvoznica koja je stranka Konvencije dostavila je Tajništvu Konvencije (u daljnjem tekstu: Tajništvo) odgovor u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije u kojem navodi pristaje li ili ne na uvoz te kemikalije,

(c) Tajništvo je obavijestilo Ministarstvo o tom odgovoru i uputilo taj podatak drugim državama.

Stavak 9. ovoga članka ne primjenjuje se kad zemlja uvoznica koja je stranka Konvencije izričito zahtijeva, primjerice svojom odlukom o uvozu ili na drugi način, da stranke izvoznice nastave dostavljati obavijesti o izvozu.

Obveze iz stavka 2. do 6. ovoga članka prestaju i kad su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) nadležno tijelo stranke Konvencije uvoznice ili odgovarajuće nadležno tijelo druge države uvoznice odreklo se obveze da bude obaviješteno prije izvoza kemikalije,

(b) Ministarstvo je od Tajništva ili od nadležnog tijela stranke Konvencije uvoznice ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države uvoznice primilo podatak i proslijedilo ga drugim državama te objavila na Internetu.

Ministarstvo i izvoznici obvezni su strankama Konvencije i drugim državama uvoznicama na njihov zahtjev dostaviti dostupne dodatne podatke o izvezenim kemikalijama.

Troškove provedbe postupka iz ovoga članka i članka 12.#clanak12 stavka 3., 6. i 7. ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Obavijesti o izvozu primljene od stranaka i drugih država

Članak 7.

Obavijesti o izvozu koje Ministarstvo primi od nadležnih tijela stranaka Konvencije ili odgovarajućih nadležnih tijela drugih država za izvoz u Republiku Hrvatsku kemikalije čija proizvodnja, uporaba, rukovanje, potrošnja, prijevoz ili prodaja zabranjena ili strogo ograničena prema važećim propisima te stranke Konvencije ili druge države dostupne su u elektroničkom obliku u bazi podataka koju održava ministarstvo. Ministarstvo potvrđuje primitak prve obavijesti o izvozu koju primi za svaku kemikaliju od svake stranke Konvencije ili druge države.

Podaci o izvozu i uvozu kemikalija

Članak 8.

Svaki izvoznik:

– tvari iz Priloga I. ovoga Pravilnika,

– pripravaka koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označavanja prema Zakonu o kemikalijama te Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari, ili

– proizvoda koji tvari iz Dijela 2. ili 3. Priloga I. ovoga Pravilnika sadrže u nereagiranom obliku, ili pripravaka koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označavanja prema Zakonu o kemikalijama te Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija neovisno o prisutnosti drugih tvari,

u prvom tromjesečju svake godine obvezan je dostaviti Ministarstvu podatke o količinama kemikalije, kao zasebne tvari i sadržane u pripravcima ili proizvodima, isporučenih svakoj stranci Konvencije ili drugoj državi tijekom prethodne godine. Ti se podaci daju zajedno s popisom imena i adresa svih uvoznika kojima su pošiljke isporučene u istom razdoblju. Uz podatke zasebno se dostavlja popis svih izvoza.

Svaki uvoznik u Republici Hrvatskoj daje iste podatke za količine koje su uvezene u Republiku Hrvatsku.

Na zahtjev Ministarstva izvoznik ili uvoznik dostavlja sve dodatne podatke o kemikaliji koje su potrebne za provedbu ovoga Pravilnika.

Ministarstvo svake godine prikuplja skupne podatke u skladu s Prilogom III. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Obavijest o kemikalijama koje su zabranjene ili strogo ograničene temeljem Konvencije

Članak 9.

Ministarstvo izvješćuje Tajništvo u pisanom obliku o kemikalijama koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest.

Ministarstvo izvješćuje Tajništvo o novim kemikalijama koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest i uvrštene su u Dio 2. Priloga I. ovoga Pravilnika. Izvješće se dostavlja u što je moguće kraćem roku nakon donošenja odgovarajuće konačne regulatorne mjere o zabrani ili strogom ograničavanju te kemikalije, ali najkasnije 90 dana nakon datuma na koji se regulatorna mjera mora početi primjenjivati.

U izvješću iz stavka 2. ovoga članka navode se svi podaci navedeni u Priloga IV. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Kod određivanja prvenstva za dostavljanje izvješće, Ministarstvo uzima u obzir je li kemikalija već uvrštena u Dio 3. Priloga I. ovoga Pravilnika, u kojoj je mjeri moguće ispuniti uvjete propisane u Prilogu IV. ovoga Pravilnika u vezi podataka, i koliko je ozbiljan rizik koji kemikalija predstavlja, posebno za države u razvoju. Ako kemikalija ispunjava uvjete za PIC obavijest, ali podaci nisu dostatni za ispunjenje uvjeta iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, na zahtjev Ministarstva, izvoznici ili uvoznici obvezni su dostaviti sve odgovarajuće podatke koji su im dostupni uključujući i podatke iz drugih nacionalnih ili međunarodnih programa za nadzor kemikalija, u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva Ministarstva.

U što je moguće kraćem roku nakon donošenja nove konačne regulatorne mjere, ali najkasnije 60 dana nakon datuma na koji se nova regulatorna mjera mora početi primjenjivati, Ministarstvo u pisanom obliku obavješćuje Tajništvo da je konačna regulatorna mjera o kojoj je obavijest podnesena prema stavcima 1. ili 2. ovoga članka izmijenjena i dopunjena. Ministarstvo dostavlja sve odgovarajuće podatke koji nisu bili dostupni u vrijeme kad je podnesena prvobitna obavijest prema stavcima 1. odnosno 2. ovoga članka.

Na zahtjev stranke Konvencije ili Tajništva, Ministarstvo, koliko je to moguće, dostavlja dodatne podatke o kemikaliji ili konačnoj regulatornoj mjeri.

Podaci koji se dostavljaju Tajništvu Konvencije, a odnose se na kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene, ali ne ispunjavaju uvjete za PIC obavijest

Članak 10.

Ako je kemikalija iz popisa dijela 1. Priloga I. ili nakon primitka podataka od druge države, podatke o relevantnim konačnim regulatornim mjerama ministarstvo dostavlja Tajništvu kako bi ono te podatke prema potrebi moglo prenijeti drugim stankama Konvencije.

Obveze u pogledu uvoza kemikalija

Članak 11.

Čim ih primi od Tajništva, Ministarstvo odmah osigurava dostupnost svih dokumenata koji sadrže smjernice za donošenje odluke. Ministarstvo o budućem uvozu dotične kemikalije donosi na temelju članka 55.b Zakona o kemikalijama rješenje o odobravanju uvoza. Ministarstvo dostavlja navedeno rješenje Tajništvu što je moguće prije, ali najkasnije devet mjeseci nakon datuma otpreme iz Tajništva dokumenta sa smjernicama za donošenje odluke. Ako kemikalija podliježe dodatnim ili izmijenjenim i dopunjenim ograničenjima, Ministarstvo preispituje rješenje o uvozu i tako revidirano rješenje o uvozu dostavlja Tajništvu.

Kad se radi o kemikaliji koja je zabranjena ili strogo ograničena u jednoj ili više država, na pisani zahtjev dotičnih država Ministarstvo je obvezno taj podatak uzeti u obzir u svojoj odluci.

Rješenje o uvozu iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na kategoriju ili kategorije koje se za dotičnu kemikaliju navode u dokumentu sa smjernicama za donošenje rješenja.

Uz rješenje koje Ministarstvo pisanim putem dostavlja Tajništvu, dostavlja se opis zakonodavne ili administrativne mjere na kojoj se to rješenje temelji.

Rješenja o uvozu prema stavku 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja svim relevantnim osobama u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa svojim zakonodavnim ili administrativnim mjerama.

Obveze koje se odnose na izvoz kemikalija osim obavijesti o izvozu

Članak 12.

Čim od Tajništva u obliku okružnica ili na drukčiji način primi podatke o kemikalijama koje podliježu PIC postupku i odluke stranaka uvoznica u pogledu uvjeta uvoza koji važe za te kemikalije, Ministarstvo ih odmah upućuje Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori. Ministarstvo isto tako državama članicama odmah prosljeđuje podatke koje se odnose na eventualne slučajeve u kojima nije dostavljen odgovor u skladu s člankom 10. stavkom 2. Konvencije. Sve podatke o rješenjima kojima je odobren uvoz uključujući klasifikacijsku oznaku rješenja, Ministarstvo drži u svojoj bazi podataka dostupnoj javnosti na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mzss.hr) i na zahtjev dostavlja te podatke svakome tko ih zatraži.

Izvoznici su se obvezni uskladiti s odlukama iz svakog odgovora o uvozu najkasnije šest mjeseci nakon što je Tajništvo prvi put obavijestilo Ministarstvo o tom odgovoru prema stavku 1. ovoga članka.

Tvari navedene u Dijelovima 2. i 3. Priloga I. ovoga Pravilnika ili pripravci koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označavanja prema Zakonu o kemikalijama i Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari smiju se izvoziti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) izvoznik je preko Ministarstva savjetujući se s imenovanim nacionalnim nadležnim tijelom stranke uvoznice ili odgovarajućim nadležnim tijelom u drugoj zemlji uvoznici tražio i dobio izričit pristanak za uvoz,

(b) kad se radi o kemikalijama navedenim u Dijelu 3. Priloga I. ovoga Pravilnika, u posljednjoj okružnici koju je izdalo Tajništvu prema stavku 1. navedeno je da je stranka uvoznica dala pristanak na uvoz.

Kad se radi o kemikalija navedenim u Dijelu 2. Priloga I. ovoga Pravilnika koje se izvoze u zemlje OECD-a, Ministarstvo može odlučiti da izričit pristanak za uvoz nije potreban ako je u vrijeme uvoza u zemlju OECD-a navedena kemikalija dozvoljena, registrirana ili odobrena u toj zemlji OECD-a.

Kad je izričiti pristanak tražen u skladu s točkom (a) ako Ministarstvo nije primilo odgovor na svoj zahtjev u roku od 30 dana, šalje požurnicu. Ako odgovora nema niti daljnjih 30 dana, Ministarstvo može slati daljnje požurnice prema potrebi.

Kad se radi o kemikalijama navedenim u Dijelu 2. ili 3. Priloga I. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može odlučiti kako se smije nastaviti s izvozom ako i nakon svih razumno uloženih napora odgovor na zahtjev za izričiti pristanak prema stavku 6. točki (a) nije primljen u roku od 60 dana, a dokazano je iz službenih izvora da je u stranci ili drugoj zemlji uvoznici ta kemikalija dozvoljena, registrirana ili odobrena.

Kod donošenja odluke o izvozu kemikalije navedene u popisu Dijela 3. Priloga I. ovoga Pravilnika Ministarstvo, razmatra mogući učinak uporabe kemikalije na zdravlje ljudi ili okoliš u stranci ili drugoj zemlji uvoznici.

Rok važenja svakog izričitog pristanka koji je dobiven prema stavku 6. točki (a) ili oslobađanja od obveze prema stavku 7. podliježe periodičnom preispitivanju Ministarstva, kako slijedi:

(a) za svaki izričiti pristanak koji je dobiven prema stavku 6. točki (a), krajem treće kalendarske godine nakon davanja pristanka traži se novi izričiti pristanak, ako u uvjetima pristanka nije navedeno drugačije,

(b) ako odgovor na zahtjev u međuvremenu nije primljen, svako oslobađanje od obveze prema stavku 7. vrijedi najviše 12 mjeseci, a nakon isteka toga razdoblja, traži se izričiti pristanak.

Kad se radi o slučajevima navedenim u točki (a) ovoga stavka, s izvozom se ipak smije nastaviti po isteku relevantnog razdoblja, dok se čeka odgovor na novi zahtjev za izričitim pristankom za dodatnih 12 mjeseci.

Ministarstvo u svojoj bazi podataka registrira sve zahtjeve za dobivanje izričitog pristanka, dobivene odgovore i dana oslobađanja. Svakom izričitom pristanku koji je dobiven ili kojega se davatelj odrekao dodjeljuje se referentni identifikacijski broj izričitog pristanka i navodi se u svakom relevantnom podatku o svakom uvjetu koji se s njim povezuje, rokovima važenja, itd. Podatke koji nisu povjerljivi javno su dostupne na službenim internetskim stranicama Ministarstva www.mzss.hr.

Niti jedna kemikalija ne smije se izvesti unutar najmanje šest mjeseci prije isteka njezinoga roka uporabe ako takav datum postoji ili se može zaključiti iz datuma proizvodnje, ukoliko unutarnja svojstva kemikalije to ne čine neprovedivim. Posebno, kad se radi o pesticidima, izvoznici osiguravaju optimalne veličine i pakiranje spremnika kako bi se minimalizirao rizik stvaranja zaliha stare robe.

Kod izvoza pesticida izvoznici osiguravaju da deklaracija sadrži sve podatke o uvjetima skladištenja i stabilnosti pesticida prilikom skladištenja u klimatskim uvjetima stranke ili druge zemlje uvoznice. Osim toga osiguravaju da izvezeni pesticidi odgovaraju specifikaciji čistoće koja je utvrđena odgovarajućim propisima.

Izvoz određenih kemikalija i proizvoda koji sadrže kemikalije

Članak 13.

Proizvodi u kojima su tvari iz Dijelova 2. ili 3. Priloga I. ovoga Pravilnika sadržane u nereagiranom obliku, ili pripravci koji sadrže te tvari u koncentracijama koje bi mogle imati za posljedicu obvezu označavanja prema Zakonu o kemikalijama te Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija neovisno o prisutnosti eventualnih drugih tvari podliježu postupku obavijesti o izvozu utvrđenom u članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.

Kemikalije i proizvodi čija je uporaba u Republici Hrvatskoj zabranjena radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša, navedene u Prilogu V. koji je otisnut uz ovaj Pravilnika i čini njegov sastavni dio ne smiju se izvoziti.

Podaci o kretanju u provozu

Članak 14.

Stranke Konvencije koje za kemikalije na koje se primjenjuje PIC postupak zajedno s podacima koje svaka stranka Konvencije zahtijeva posredstvom Tajništva zahtijevaju i podatke o kretanju u provozu iz Priloga VI. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Kad se kemikalija iz popisa iz Dijela 3. Priloga I. ovoga Pravilnika prevozi kroz područje stranke Konvencije navedene u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, izvoznik u mjeri do koje je to praktično, Ministarstvu dostavlja podatke koje stranka Konvencije zahtijeva u skladu s Prilogom VI. ovoga Pravilnika najkasnije 30 dana prije nego se dogodi prvo kretanje u provozu, a najkasnije osam dana prije svakog sljedećeg kretanja u provozu.

Ministarstvo podatke koje je primilo od izvoznika prema stavku 2. ovoga članka zajedno sa svim dodatnim podacima koji su dostupni dostavlja Tajništvu.

Ministarstvo podatke primljene prema stavku 3. ovoga članka upućuje imenovanim nacionalnim nadležnim tijelima stranaka Konvencije koje su te podatke tražile, zajedno sa svim dodatnim podacima koji su dostupni, najkasnije 15 dana prije prvoga kretanja u provozu odnosno prije svakog daljnjeg kretanja u provozu.

Podaci koje prate kemikalije koje se izvoze

Članak 15.

Na kemikalije namijenjene izvozu primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima je uređeno pakiranje i označavanje opasnih kemikalija. Ne dovodi se u pitanje niti jedan posebni zahtjev stranke ili druge države uvoznice u pogledu pakiranja i označavanja opasnih kemikalija, vodeći računa o relevantnim međunarodnim normama.

Kad je to primjereno, rok uporabe i datum proizvodnje kemikalije iz stavka 1. ovoga članka ili je navedena u popisu iz Priloga I. ovoga Pravilnika navodi se na deklaraciji a prema potrebi ti rokovi uporabe navode se za različite klimatske zone.

Za kemikalije iz stavka 1. ovoga članka u izvozu potrebno je osigurati Sigurnosno-tehnički list u skladu s odredbama članka 29. Zakona o kemikalijama. Sigurnosno-tehnički list izvoznik dostavlja svakom uvozniku.

Koliko je to praktično, podaci na deklaraciji i u sigurnosno-tehničkom listu navedene su na službenim jezicima, ili na jednom ili nekoliko glavnih jezika države odredišta ili područja predviđene uporabe.

Obveze nadležnih tijela država članica i uvoznika u nadzoru uvoza i izvoza

Članak 16.

Inspekcijski nadzor nad uvozom i izvozom kemikalija iz popisa u Prilogu I. ovoga Pravilnika obavlja granična sanitarna inspekcija Ministarstva. O obavljenim inspekcijskim nadzorima granična sanitarna inspekcija Ministarstva izrađuje redovita izvješća.

U izvoznoj deklaraciji (rubrika 44. Jedinstvene carinske deklaracije ili odgovarajući podaci u izvoznoj deklaraciji koja se podnosi elektroničkim putem) sukladno posebnim propisima izvoznik navodi važeće referentne identifikacijske brojeve, potvrđujući da su obveze na koje se ti brojevi odnose ispunjene.

Razmjena podataka

Članak 17.

Kad je to potrebno Ministarstvo sudjeluje u dostavi znanstvenih, tehničkih, ekonomskih i pravnih podataka o kemikalijama iz ovoga Pravilnika, uključujući toksikološke, ekotoksikološke i podatke za sigurno korištenje. Ministarstvo, kad je to potrebno, osigurava:

(a) dostavu javno dostupnih podataka o regulatornim mjerama koje su relevantne za ciljeve Konvencije i

(b) dostavu podataka za stranke i druge države izravno ili posredstvom Tajništva u vezi s mjerama koje značajno ograničavaju jednu ili više uporaba neke kemikalije.

Ministarstvo štiti sve povjerljive podatke koje prime od stranke ili druge države kako su se o tome uzajamno dogovorile.

U odnosu na prijenos podataka prema odredbama ovoga Pravilnika ne dovodeći u pitanje primjenu posebnih propisa o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, najmanje sljedeći podaci neće se smatrati povjerljivima:

(a) podaci navedeni u Prilogu II. i Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

(b) podaci sadržani u sigurnosno-tehničkim listovima iz članka 16.#clanak16 stavka 3. ovoga Pravilnika,

(c) rok uporabe kemikalije,

(d) datum proizvodnje kemikalije,

(e) podaci o mjerama opreza, uključujući klasifikaciju opasnosti, narav rizika i relevantne upute za sigurno korištenje,

(f) kratki pregled rezultata toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja,

(g) podaci o rukovanju s ambalažom nakon što su kemikalije izvađene.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/21

Urbroj: 534-08-1-8/1-09-1

Zagreb, 2. lipnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

POPIS KEMIKALIJA

DIO 1.
Popis kemikalija koje podliježu postupku obavijesti o izvozu

Treba napomenuti da se za kemikalije navedene u ovom dijelu Priloga koje podliježu PIC postupku, obveze u pogledu obavijesti o izvozu utvrđene u članku 7. stavku 2., 3. i 4. ne primjenjuju ukoliko su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 7. stavku 6. točki (b) i (c). Simbol # naveden uz takve kemikalije u popisu u daljnjem tekstu znači da se radi lakšeg praćenja te kemikalije ponovno pojavljuju u popisu Dijela 3. ovoga Priloga.

Isto tako treba napomenuti da se kemikalije navedene u ovom dijelu Priloga koje zbog naravi konačne regulatorne mjere Zajednice ispunjavaju uvjete za PIC obavijest ponovno pojavljuju u popisu Dijela 2. ovoga Priloga. Te su kemikalije u popisu u daljnjem tekstu označene simbolom ‘+’.

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Tarifni broj

Podkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

1,1,1-trikloretan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

1,2-dibromoetan (Etilen dibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

1,2-dikloroetan (etilen diklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Cis- 1,3-dikloropropen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

2-naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli +

91-59-8, 553-00-4,

612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i(1)

i(2)

b

b

2,4,5-T i njegove soli i esteri #

93-76-5 i drugi

202-273-3 i drugi

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli +

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i(1)

i(2)

b

b

4-nitrobifenil +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

i(2)

b

b

Acefat +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

Alaklor +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

sr

Spojevi arsena

p(2)

sr

Azbestna vlakna +:

Krocidolit #

Amozit #

Antofilit #

Aktinolit #

Tremolit #

Krizotil +

1332-21-4 i drugi

12001-28-4

12172-73-5

77536-67-5

77536-66-4

77536-68-6

12001-29-5 ili 132207-32-0

2524 10 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

2524 90 00

i

i

i

i

i

i

b

b

b

b

b

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

Azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Azinfos-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

Bensultap

17606-31-4

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Benzen (1)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

Benzidin i njegove soli +

Derivati benzidina +

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i drugi

2921 59 90

i(l)-i(2)

i(2)

sr-b

b

Binapakril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Kadmij i njegovi spojevi

7440-43-9 i drugi

231-152-8 i drugi

8107

3206 49 30 i drugi

i(l)

sr

Kadusafos +

95465-99-9

nema

2930 90 85

p(1)

b

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

Kaptafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Karbaril +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

Karbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

Ugljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

Karbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

Kartap

15263-53-3

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Klordekone

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr

Klordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Klorfenapir +

122453-73-0

2933 99 90

p(1)

b

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Klorobenzilat #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

Klozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

Koumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

Kreozot i tvari slične kreozotu

8001-58-9

61789-28-4

84650-04-4

90640-84-9

65996-91-0

90640-80-5

65996-85-2

8021-39-4

122384-78-5

232-287-5

263-047-8

283-484-8

292-605-3

266-026-1

292-602-7

266-019-3

232-419-1

310-191-5

2707 91 00

3807 00 90

i(2)

b

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

Cianazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

DBB (Di-µ-okso-di-n-butilkositar-hidroksiboran/dioksakoristrov-boretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

Diklorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

Dikofol koji sadrži < 78 % p, p’-dikofola ili 1 g/kg DDT-a i spojeva sličnih DDT-u +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

Dimetenamid +

87674-68-8

nema

2934 99 90

p(1)

b

Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (npr. amonijeva, kalijeva i natrijeva sol) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

Dinoseb i njegove soli i esteri #

88-85-7 i drugi

201-861-7

i drugi

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b

Praškaste formulacije za zaprašivanje koje sadrže kombinaciju:

benomila 7 % ili više

karbofurana 10 % ili više

i tirama 15 % ili više #

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

241-775-7

216-353-0

205-286-2

3808 99 90

2933 99 90

2932 99 85

2930 30 00

p(1)

p(2)

b

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Etilen oksid (Oksiran) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

Fentin acetat +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

Fentin hidroksid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Fluoroacetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

Haloksifop-R +

(Haloksifop-P-metil ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

nema

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p(1)

b

HCH/Heksaklorocikloheksan (miješani izomeri) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

Heksazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

Izoksation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

Lindan (?-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

(a) Maleinski hidrazid i njegove soli, osim kolinovih, kalijevih i natrijevih soli

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

(b) Kolinove, kalijeve i natrijeve soli maleinskog hidazida koje sadrže više od 1 mg/kg slobodnog hidrazina izraženog na temelju kiselinskog ekvivalenta

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0,

248-972-7

2933 99 90

Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve, te alkiloksialkil i aril živine spojeve #

10112-91-1, 21908-53-2 i drugi

233-307-5, 244-654-7 i drugi

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Metil-paration + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Metoksuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

Monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

Monometil-dibromo-difenil metan

Trgovački naziv: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(l)

b

Monometil-dikloro-difenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

Monometil-tetraklorodifenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(l)-i(2)

b-b

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-),

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranati)

11066-49-2 (izononil-fenol),

90481-04-2, (fenol, nonil-, razgranati),

104-40-5(p-nonilfe-nol) i drugi

246-672-0

284-325-5

234-284-4

291-844-0

203-199-4 i drugi

2907 13 00

i(l)

sr

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38 -3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

3402 13 00

i(l)

p(1)-p(2)

sr

b-b

Oktabromodifenil eter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(l)

sr

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Oksidemeton-metil +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Pentabromodifenil eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(l)

sr

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri #

87-86-5 i drugi

201-778-6 i drugi

2908 11 00

2908 19 00 i drugi

p(1)-p(2)

b-sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Perfluoroktan sulfonati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid, i drugi derivati, uključujući polimere) + (a)

1763-23-1

2795-39-3

i drugi

nema

2904 90 20

2904 90 20

i drugi

i(l)

sr

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

Fosalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

Fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari s više od 1000 g aktivnog sastojka/l) #

13171-21-6 (mješavina, izomeri (E) & (Z))

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Polibromirani bifenili (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 i drugi

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 i

drugi

i(l)

sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Poliklorirani terfenili (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(l)

b

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

Pirazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

Simazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

Strihnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Tetraetil-olovo #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Tetrametil-olovo #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

Tiociklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Tiodikarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Triklorfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Triorganokositrovi spojevi +

2931 00 95 i drugi

p(2) i(2)

sr sr

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Vidi PIC okružnicu na www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1’,1’-fosforiltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

Cineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 ili

3824 90 97

p(1)

b

(*) Podketegorija: p(1) – pesticid u skupini proizvoda za zaštitu bilja, p(2) – drugi pesticid uključujući biocide; i(1) – industrijska kemikalija za profesionalnu uporabu i i(2) – industrijska kemikalija za javnu uporabu.

(**) Ograničenje uporabe: sr – strogo ograničenje, b – zabrana (za dotičnu podkategoriju ili podkategorije) u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

(1) Osim motornih goriva podložnih Direktivi 98/70/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kvaliteti benzina i dizel goriva (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.). Direktiva kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

CAS br. = karakterističan broj prema popisu Chemical Abstracts Service.

# Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe PIC postupku.

+ Kemikalija koja ispunjava uvjete za PIC obavijest.

(a) Unos vrijedi od 27. lipnja 2008.

DIO 2.
Popis kemikalija koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest

Ovaj popis sadrži kemikalije koje ispunjavaju uvjete za PIC obavijest. Popis obično ne obuhvaća kemikalije koje već podliježu PIC obavijesti, a koje su navedene u popisu Dijela 3. ovoga Priloga.

Kemikalija

CAS br. RN

Einecs br.

Tarifni broj

Kategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

2-naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i drugi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i drugi

2921 45 00

i

b

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli

92-67-1, 2113-61-3 i drugi

202-177-1 i drugi

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

sr

Azbestna vlakna: Krizotil

12001-29-5 ili 132207-32-0

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

Benzidin i njegove soli

92-87-5, 36341-27-2 i drugi

202-199-1, 252-984-8 i

drugi

2921 59 90

i

sr

Derivati benzidina

b

Kadusafos

95465-99-9

nema

2930 90 85

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

sr

Klorfenapir

122453-73-0

2933 99 90

p

b

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

Dikofol koji sadrži < 78 % p, p’-dikofola ili 1 g/kg DDT-a i spojeva sličnih DDT-u

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

nema

2934 99 90

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Haloksifop-R

(Haloksifop-P-metil ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

nema

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p

b

Metil paration #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometil-dibromo-difenil metan

Trgovački naziv: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometil-dikloro-difenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 121 ili Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometil-tetraklorodifenil metan;

Trgovački naziv: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranati),

11066-49-2 (izononilfenol),

90481-04-2, (fenol, nonil-, razgranati),

104-40-5 (P-nonilfenol)

i drugi

246-672-0

284-325-5

234-284-4

291-844-0

203-199-4

i drugi

2907 13 00

i

sr

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i drugi

3402 13 00

i p

sr b

Oktabromodifenil eter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oksidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Pentabromodifenil eter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr

Perfluoroktan sulfonati

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid, i drugi derivati, uključujući polimere)

1763-23-1

2795-39-3

i drugi

nema

2904 90 20

2904 90 20

i drugi

i

sr

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triorganokositrovi spojevi, posebno spojevi tributiltina, uključujući bis (tributiltin) oksid

56-35-9 i drugi

200-268-0 i drugi

2931 00 95 i drugi

p

sr

(*) Kategorija: p – pesticidi; i – industrijska kemikalija.

(**) Ograničenje uporabe: sr – strogo ograničenje, b – zabrana (za dotičnu podkategoriju ili podkategorije).

CAS br. = karakterističan broj prema popisu Chemical Abstracts Service.

# Kemikalija koja u cijelosti ili djelomično podliježe međunarodnom PIC postupku.

DIO 3.
Popis kemikalija koje podliježu PIC postupku prema Roterdamskoj konvenciji
(Prikazane su kategorije koje se spominju u Konvenciji)

Kemikalija

Releventni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Mješavine, pripravci koji sadrže tvar

Kategorija

2,4,5-T i njegove soli i esteri

93-76-5 #

2918.91

3808.50

Pesticid

Aldrin (*)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticid

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticid

Klordan (*)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticid

Klordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticid

Klorobenzilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticid

DDT (*)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticid

Dieldrin (*)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticid

Dinitro-orto-kresol (DNOC) i njegove soli (npr. amonijeva, kalijeva i natrijeva sol)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticid

Dinoseb i njegove soli i esteri

88-85-7 #

2908.91

3808.50

Pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticid

Etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticid

Etilen oksid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticid

HCH (miješani izomeri)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid

Heptaklor (*)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticid

Heksaklorobenzen (*)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticid

Lindan

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid

Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve, te alkiloksialkil i aril živine spojeve #

10112-91-1, 21908-53-2

i drugi

Vidi također: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticid

Metamidofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticid

Pentklorofenol i njegove soli i esteri

87-86-5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticid

Toksafen (*)

8001-35-2

3808.50

Pesticid

Praškaste formulacije za zaprašivanje koje sadrže kombinaciju:

benomila 7 % ili više

karbofurana 10 % ili više

i tirama 15 % ili više

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metil-paration (emulgirajuće koncentracije (EC) s 19,5 % ili više aktivnog sastojka i prah s 1,ili-ili više aktivnog sastojka)

298-00-0

2920.11

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari s više od 1 000 g aktivnog sastojka/l)

2924.12

3808.50

Vrlo opasna formulacija pesticida

Mješavina izomera (E) & (Z)

13171-21-6

(Z)-izomer

23783-98-4

(E)-izomer

297-99-4

Azbestna vlakna:

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrijska

Krocidolit

12001-28-4

2524.10

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

Antofilit

77536-67-5

2524.90

Amosit

12172-73-5

2524.90

Tremolit

77536-68-6

2524.90

Polibromirani bifenili (PBB)

– (heksa-)

36355-01-8

3824.82

Industrijska

– (okta-)

27858-07-7

– (deka-)

13654-09-6

Poliklorirani bifenili (PCB) (*)

1336-36-3

3824.82

Industrijska

Poliklorirani terfenili (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrijska

Tetraetil olovo

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrijska

Tetrametil olovo

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrijska

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrijska

(*) Ove tvari podliježu zabrani izvoza u skladu s odredbama članka 14. stavka 2. i Priloga V. ove Uredbe.

# Navedeni su samo CAS brojevi matičnih spojeva.

PRILOG II.

OBAVIJEST O IZVOZU

Podaci koji se zahtijevaju prema članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika:

1. Identitet tvari koja se izvozi:

(a) ime iz nazivlja Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC);

(b) drugi nazivi (npr. ISO naziv, uobičajeni nazivi, trgovački nazivi, i kratice);

(c) Einecs broj (broj iz Europskog registra postojećih kemijskih tvari) i CAS broj (karakterističan broj prema međunarodnom popisu Chemical Abstract Services);

(d) CUS broj (broj iz Europskog carinskog popisa kemijskih tvari) i oznaka iz Kombinirane nomenklature;

(e) glavne nečistoće u tvari, kad su posebno relevantne.

2. Identitet pripravka koji se izvozi:

(a) trgovački naziv i/ili oznaka pripravka;

(b) za svaku tvar navedenu u popisu Priloga I., postotak i pojedinosti navedene u točki 1.;

(c) CUS broj (broj iz Europskog carinskog popisa kemijskih tvari) i oznaka iz Kombinirane nomenklature.

3. Identitet artikla koji se izvozi:

(a) trgovački naziv i/ili oznaka artikla;

(b) za svaku tvar navedenu u popisu Priloga I., postotak i pojedinosti navedene u točki 1.

4. Podaci o izvozu:

(a) država odredišta;

(b) država podrijetla;

(c) očekivani datum prvog izvoza ove godine;

(d) procijenjena količina kemikalije koja se ove godine izvozi u tu državu;

(e) planirana uporaba u državi odredišta, ako je poznata, uključujući i podatke o kategoriji ili kategorijama u koje ta uporaba pripada prema Roterdamskoj konvenciji;

(f) naziv, adresa i druge relevantne pojedinosti o uvozniku ili uvozničkom poduzeću;

(g) naziv, adresa i druge relevantne pojedinosti o izvozniku ili izvozničkom poduzeću.

5. Nadležno tijelo:

(a) naziv, adresa, brojevi telefona, teleksa i telefaksa ili e-mail adresa ministarstva od kojeg se mogu dobiti daljnje podatke;

(b) naziv, adresa, brojevi telefona, teleksa i telefaksa ili e-mail adresa nadležnog tijela u državi uvoznici.

6. Podatke o mjerama opreza koje je je potrebno poduzeti, uključujući kategoriju opasnosti i rizika, te upute za sigurno korištenje.

7. Kratki pregled fizikalno-kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava.

8. Uporaba kemikalije u Republici Hrvatskoj:

(a) uporabe, kategorija(-e) prema Roterdamskoj konvenciji i podkategorija/(-e) u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje regulatorna mjera (zabrana ili strogo ograničenje);

(b) uporabe u kojima kemikalija nije strogo ograničena niti zabranjena

(kategorije i podkategorije uporaba prema pojmovima u Prilogu I. ovoga Pravilnika);

(c) ako je moguće, procjena proizvedenih, uvezenih, izvezenih i upotrijebljenih količina kemikalije.

9. Podatke o mjerama opreza radi smanjenja izloženosti kemikaliji i emisijama kemikalije.

10. Kratki pregled regulatornih ograničenja i razloga za ta ograničenja.

11. Kratki pregled podataka prikazanih u Prilogu IV. prema točki 2.(a), (c) i (d).

12. Dodatne podatke koje daje samoinicijativno stranka izvoznica jer ih smatra važnim ili dodatne podatke predviđene u Prilogu IV. koje traži stranka uvoznica.

PRILOG III.

PODACI O KOJIMA EVIDENCIJU VODI MINISTARSTVO U SKLADU S ČLANKOM 8. PRAVILNIKA

1. Kratki pregled količina kemikalija (u obliku tvari, pripravaka i artikala) uvrštenih u Prilog I. koje su izvezene u protekloj godini.

(a) Godina u kojoj je izvoz izvršen.

(b) Tablica u kojoj se daje pregled količina izvezenih kemikalija (u obliku tvari, pripravaka i artikala) kako je prikazana u daljnjem tekstu:

Kemikalija

Država uvoznica

Količina tvari

2. Popis uvoznika

Kemikalija

Država uvoznica

Podaci o
uvozniku

Adresa i druge
relevantne pojedinosti o izvozniku

PRILOG IV.

OBAVIJEST TAJNIŠTVA KONVENCIJE O ZABRANJENOJ ILI STROGO OGRANIČENOJ KEMIKALIJI

Zahtjevi u pogledu obavijesti prema članku 9.

Obavijest mora sadržavati sljedeće podatke

1. svojstva, identifikacija i uporabe

(a) opći naziv;

(b) naziv kemikalije u skladu s međunarodno priznatim nazivljem (npr. Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC), ukoliko takvo nazivlje postoji;

(c) trgovački nazivi i imena pripravaka;

(d) oznake: CAS broj (karakterističan broj prema popisu Chemical Abstract Services), oznaka harmoniziranog carinskog sustava i drugi brojevi;

(e) podaci o klasifikaciji opasnosti, kad kemikalija podliježe zahtjevima za klasifikaciju;

(f) uporaba ili uporabe kemikalije:

– u Europskoj uniji,

– drugdje (ako je poznato);

(g) fizikalno-kemijska, toksikološka i ekotoksikološka svojstva;

2. konačna regulatorna mjera

(a) podaci o konačnoj regulatornoj mjeri:

(i) kratki prikaz konačne regulatorne mjere;

(ii) upute na regulatorni dokument;

(iii) datum stupanja na snagu konačne regulatorne mjere;

(iv) napomena je li konačna regulatorna mjera poduzeta na temelju procjene rizika ili opasnosti i, ukoliko jest, podatke o toj procjeni, koje obuhvaćaju i uputu na relevantnu dokumentaciju;

(v) razlozi za poduzimanje konačne regulatorne mjere koji su bitni za zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš;

(vi) kratki pregled opasnosti i rizika koju kemikalija predstavlja za zdravlje ljudi, uključujući zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš, i očekivani učinak konačne regulatorne mjere;

(b) kategorija ili kategorije za koje je konačna regulatorna mjera poduzeta, i za svaku kategoriju:

(i) uporaba ili uporabe koje konačna regulatorna mjera zabranjuje;

(ii) uporaba ili uporabe koje ostaju dozvoljene;

(iii) ako je moguće, procjena proizvedenih, uvezenih, izvezenih i upotrijebljenih količina kemikalije;

(c) napomena, u mjeri u kojoj je to moguće, o vjerojatnosti utjecaja konačne regulatorne mjere na druge države i regije;

(d) druge relevantne podatke koji mogu obuhvatiti:

(i) procjenu društveno-ekonomskih učinaka konačne regulatorne mjere;

(ii) po mogućnosti, podatke o alternativama i rizicima povezanim sa svakom od njih, npr:

– integrirane strategije suzbijanja štetočina,

– industrijske prakse i postupci, uključujući čišću tehnologiju.

PRILOG V.

KEMIKALIJE I PROIZVODI ČIJI JE IZVOZ ZABRANJEN
(članak 13. Pravilnika)

Dio 1.

Postojani organski onečišćivači kako su navedena u Prilozima A i B Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćivačima u skladu s njezinim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatne pojedinosti, ako su relevantne (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br., itd.)

Aldrin

EZ br. 206-215-8,

CAS br. 309-00-2,

Tarifni broj 2903 52 00

Klordan

EZ br. 200-349-0,

CAS br. 57-74-9,

Tarifni broj 2903 52 00

Dieldrin

EZ br. 200-484-5,

CAS br. 60-57-1,

Tarifni broj 2910 40 00

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan

EZ br. 200-024-3,

CAS br. 50-29-3,

Tarifni broj 2903 62 00

Endrin

EZ br. 200-775-7,

CAS br. 72-20-8,

Tarifni broj 2910 90 00

Heptaklor

EZ br. 200-962-3,

CAS br. 76-44-8,

Tarifni broj 2903 52 00

Heksaklorobenzen

EZ br. 200-273-9,

CAS br. 118-74-1,

Tarifni broj 2903 62 00

Mireks

EZ br. 219-196-6,

CAS br. 2385-85-5,

Tarifni broj 2903 59 80

Toksafen (kamfeklor)

EZ br. 232-283-3,

CAS br. 8001-35-2,

Tarifni broj 3808 50 00

Poliklorirani bifenili (PCBs)

EZ br. 215-648-1 i drugi,

CAS br. 1336-36-3 i drugi,

Tarifni broj 2903 69 90

Dio 2.

Kemikalije osim postojanih organskih onečišćavala kako su navedena u Prilozima A i B Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćivačima u skladu s njezinim odredbama.

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatne pojedinosti, ako su relevantne (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br., itd.)

Kozmetički sapuni koji sadrže živu

tarifni broj 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

PRILOG VI.

POPIS STRANAKA KONVENCIJE KOJE ZA KEMIKALIJE NA KOJE SE PRIMJENJUJE PIC POSTUPAK ZAHTIJEVAJU PODATKE O KRETANJIMA U PROVOZU

Država

Podatak koji se zahtijeva

zatvori
Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !