Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 27.10.2010 Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3116

Na temelju članka 53.L617337 stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVOZU SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA VRSTA OVACA I KOZA IZ TREĆIH ZEMALJA[1]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za uvoz pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza prikupljenih u zemljama koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: treće zemlje) iz odobrenih centara za sakupljanje sjemena i od strane odobrenih timova za uzimanje zametaka, obrazac veterinarskog certifikata koji prati navedene pošiljke pri uvozu u Republiku Hrvatsku te lista trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku.

Uvoz sjemena

Članak 2.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz sjemena vrsta ovaca i koza koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) dolaze iz treće zemlje ili dijela treće zemlje iz Priloga I. ovoga Pravilnika;

b) dolaze iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena i odobrenog skladišta u skladu s člankom 17. stavkom 3. točkom (b) Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unijeL617339 (»Narodne novine«, broj 85/09)[2];

c) pošiljku prati obrazac veterinarskog certifikata iz Priloga II. Dijela 2. ovoga Pravilnika koji je ispunjen prema opaskama iz Priloga II. Dijela 1. ovoga Pravilnika:

– obrazac 1. naveden u Odjeljku B veterinarskog certifikata za pošiljke sjemena koje potječu iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena;

– obrazac 2. naveden u Odjeljku B veterinarskog certifikata za pošiljke sjemena koje potječu iz odobrenog skladišta za sjeme.

Ukoliko su bilateralnim ugovorima između Europske unije i trećih zemalja ugovoreni posebni uvjeti certificiranja, primjenjuju se navedeni uvjeti.

d) u skladu su s uvjetima navedenim u obrascu veterinarskog certifikata iz točke c) ovoga članka.

Uvoz jajnih stanica i zametaka

Članak 3.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) prikupljeni su u trećoj zemlji ili dijelu treće zemlje iz Priloga III. ovoga Pravilnika;

b) prikupljeni su od tima za uzimanje zametaka ili tima za obradu zametaka odobrenog u skladu s člankom 17. stavkom 3. točkom (b) Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unijeL617340 (»Narodne novine«, broj 85/09)2;

c) pošiljku prati obrazac veterinarskog certifikata iz Priloga IV. Dijela 2. ovoga Pravilnika koji je ispunjen prema opaskama iz Priloga IV. Dijela 1. ovoga Pravilnika.

Ukoliko su bilateralnim ugovorima između Europske unije i trećih zemalja ugovoreni posebni uvjeti certificiranja, primjenjuju se navedeni uvjeti.

d) u skladu su s uvjetima navedenim u obrascu veterinarskog certifikata iz točke c) ovoga članka.

Opći uvjeti prilikom prijevoza pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka

Članak 4.

1) Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza ne smiju se prevoziti u istom kontejneru s drugim sjemenom, jajnim stanicama i zametcima koji:

a) nisu namijenjeni za izvoz u Europsku uniju, ili

b) imaju niži zdravstveni status.

2) Tijekom prijevoza sjemena, jajnih stanica i zametaka u Republiku Hrvatsku kontejner mora biti zatvoren, a plomba ne smije biti oštećena.

Prilozi

Članak 5.

Prilog I. do IV. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/56

Urbroj: 525-11-2-0487/10-9

Zagreb, 30. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Dio 1
Popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz pošiljaka sjemena vrsta ovaca i koza

Oznaka ISO

Ime treće zemlje

Napomene

Opis područja (po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Australija

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem navedenom u točkama II.4.9 i II.4.10. certifikata iz Odjeljka A Dijela 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

CA

Kanada

Područje opisano u Dijelu 1. Priloga I. Uredbe Komisije br. 206/2010(1).

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem utvrđena u točki II.4.9 certifikata iz Odjeljka A Dijela 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

CH

Švicarska (2)

CL

Čile

GL

Grenland

IS

Island

NZ

Novi Zeland

PM

Sveti Petar i Mikelon

US

Sjedinjene Američke Države

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem utvrđena u točki II.4.9 certifikata iz Odjeljka A Dijela 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(1) SL L 73, 20. 3. 2010, str. 1.

(2) Certifikati sukladno Ugovoru između Europske unije i Švicarske Konfederacije za trgovinu poljoprivrednih proizvoda odobreno Odlukom 2002/309/EZ, Eurat Komisije, te Ugovorom o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. na zaključke sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30. 4. 2002, p.132).

PRILOG II.

Dio 1.
Opaske za certificiranje

(a) Veterinarske certifikate izdaje nadležno tijelo treće zemlje izvoznice u skladu s obrascem iz Dijela 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

Ukoliko Republika Hrvatska zahtijeva dodatna jamstva, dodatna jamstva moraju biti sastavni dio originalnog obrasca certifikata.

(b) Original svakog certifikata sastoji se od jednog lista papira ili, ako ima više teksta, certifikat je izrađen na način da su sve sastavne stranice povezane i čine neodvojivu cjelinu.

(c) Ako se u modelu certifikata traži da se nepotrebno prekriži, izjave koje nisu relevantne prekriže se sa inicijalima i žigom službenog veterinara koji certificira, ili se mogu u potpunosti izostaviti iz certifikata.

(d) Certifikat je napisan na hrvatskom jeziku te na jednom od službenih jezika države članice u kojoj će se provoditi inspekcijski pregled na graničnoj veterinarskoj postaji. Država članica može dozvoliti uporabu nekog drugog jezika države članice umjesto vlastitoga, a ukoliko je potrebno prilaže se službeni prijevod.

(e) Ako se za identifikaciju pošiljke navedene u točki I.28 certifikata iz Priloga II. ovoga Pravilnika uz certifikat prilažu dodatne stranice, smatrat će se da i te stanice čine sastavni dio originala certifikata, te se na svaku pojedinu stranicu stavlja potpis i žig službenog veterinara koji ovjerava certifikat.

(f) Ako certifikat, uključujući i dodatne popise iz točke (e) ovoga priloga, obuhvaća više od jedne stranice, svaka stranica mora biti numerirana na dnu stranice (broj stranice) od (ukupnog broja stranica), a na vrhu svake stranice nalazi se referentni broj certifikata koji je odredilo nadležno tijelo.

(g) Original certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar zadnjeg radnog dana prije utovara pošiljke za izvoz u Republiku Hrvatsku. Pri tome nadležno tijelo zemlje izvoznice mora osigurati da se primjenjuju načela za izdavanje certifikata jednaka onima iz Pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometuL617341 (»Narodne novine« br. 137/08) kojim su prenesene odredbe Direktive vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska. To pravilo se primjenjuje za žigove, osim reljefnih i vodenih žigova.

(h) Original certifikata mora pratiti pošiljku do dolaska na graničnu veterinarsku postaju Europske unije.

(i) Referentni broj certifikata iz rubrika I.2 i II.a. obrasca certifikata izdaje nadležno tijelo zemlje izvoznice.

Dio 2.

Odjeljak A
Obrazac 1 – Veterinarski certifikat za uvoz pošiljaka sjemena vrsta ovaca i koza


Odjeljak B
PRIMJER 2 – Veterinarski certifikat za sjeme otpremljeno iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena


PRILOG III.

Popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz pošiljaka jajnih stanica i zametaka životinja vrsta ovaca i koza

Oznaka ISO

Ime treće zemlje

Napomene

Opis teritorija
(po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Australija

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem utvrđena u točkama II.2.6 i II.2.7 certifikata iz Dijela 2. Priloga IV. ovoga Pravilnika.

CA

Kanada

Područje opisano u Dijelu 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) broj 206/2010 (1) prema zadnjim izmjenama i dopunama.

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem utvrđena u točki II.2.7 certifikata iz Dijela 2. Priloga IV. ovoga Pravilnika.

CH

Švicarska (2)

CL

Čile

GL

Grenland

IS

Island

NZ

Novi Zeland

PM

Sveti Petar i Mikelon

US

Sjedinjene Američke Države

Obvezna su dodatna jamstva u vezi s testiranjem utvrđena u točki II.2.7 certifikata iz Dijela 2. Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(1) SL L 73, 20. 3. 2010, str. 1.

(2) Certifikati sukladno Ugovoru između Europske unije i Švicarske Konfederacije za trgovinu poljoprivrednih proizvoda odobreno Odlukom 2002/309/EZ, Eurat Komisije, te Ugovorom o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. na zaključke sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30. 4. 2002, str. 132).

PRILOG IV.

Dio 1.
Opaske za certificiranje

(a) Veterinarske certifikate izdaje nadležno tijelo treće zemlje izvoznice u skladu s obrascem iz Dijela 2. Priloga IV. ovoga Pravilnika.

Dodatna jamstva moraju biti sastavni dio originalnog obrasca certifikata, ukoliko se zahtijevaju.

(b) Original svakog certifikata sastoji se od jednog obostrano ispisanog lista papira, ili ako ima više teksta, certifikat je izrađen na način da su sve sastavne stranice povezane i čine neodvojivu cjelinu.

(c) Ako se u modelu certifikata traži da se nepotrebno prekriži, izjave koje nisu relevantne prekriže se sa inicijalima i žigom službenog veterinara koji certificira, ili se mogu u potpunosti izostaviti iz certifikata.

(d) Certifikat je napisan na hrvatskom jeziku te na jednom od službenih jezika države članice u kojoj će se provoditi inspekcijski pregled na graničnoj veterinarskoj postaji. Država članica može dozvoliti uporabu nekog drugog jezika Zajednice umjesto vlastitoga, a ukoliko je potrebno prilaže se službeni prijevod.

(e) Ako se za identifikaciju pošiljke navedene u točki I.28 certifikata iz Priloga II. ovoga Pravilnika u certifikat prilažu dodatne stranice, smatrat će se da i te stanice čine sastavni dio originala certifikata, te se na svaku pojedinu stranicu stavlja potpis i žig službenog veterinara koji ovjerava certifikat.

(f) Ako certifikat, uključujući i dodatne popise iz točke (e) ovoga priloga, obuhvaća više od jedne stranice, svaka stranica mora biti numerirana na dnu stranice (broj stranice) od (ukupnog broja stranica), a na vrhu svake stranice nalazi se referentni broj certifikata koji je odredilo nadležno tijelo.

(g) Original certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar zadnjeg radnog dana prije utovara pošiljke za izvoz u Republiku Hrvatsku. Pri tome nadležno tijelo zemlje izvoznice mora osigurati da se primjenjuju načela za izdavanje certifikata jednaka onima iz Pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometuL617342 (»Narodne novine« br. 137/08) kojim su prenesene Direktive vijeća 96/93/EZ([3]1) od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska. To pravilo se primjenjuje za žigove, osim reljefnih i vodenih žigova.

(h) Original certifikata mora pratiti pošiljku do dolaska na graničnu veterinarsku postaju Europske unije.

(i) Referentni broj certifikata iz rubrika I.2 i II.a. obrasca certifikata izdaje nadležno tijelo treće zemlje izvoznice.

Dio 2.

Obrazac veterinarskog certifikata za uvoz pošiljaka jajnih stanica i zametaka životinja vrsta ovaca i koza


[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2010/472/EU od 26. kolovoza 2010. kojom se utvrđuju uvjeti uvoza sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza u Europsku uniju.

[2]2 Člankom 17. stavkom 3. točkom b) Pravilnika o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unijeL617343 (»Narodne novine«, broj 85/09) su preuzete odredbe članka 17. stavka 3. točke b) Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[3]1 SL L 13, 16.1.1997, str. 28.

zatvori
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !