Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 24.10.2008 Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3535

Na temelju članka 59.L417009 stavaka 1. i 3. te članka 63.L417010 Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ ODREĐENIH VRSTA PTICA I O UVJETIMA KARANTENE1

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju veterinarski uvjeti za uvoz određenih vrsta ptica iz trećih zemalja i njihovih dijelova iz Dodatka I. ovoga Pravilnika te uvjeti karantene za navedeni uvoz.

OPSEG PRIMJENE

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na životinje iz porodice ptica, isključujući:
(a) kokoši, pure, biserke, patke, guske, prepelice, golubove, fazane, jarebice i bezgrebenke uzgojene ili držane u zatočeništvu za rasplod, proizvodnju mesa ili konzumnih jaja, ili za popunjavanje lovišta (pernata divljač);
(b) ptice uvezene u okviru programa zaštite odobrenog od nadležnog tijela u zemlji odredišta;
(c) kućne ljubimce u pratnji vlasnika navedene u Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL417012 (»Narodne novine«, broj 72/07, 102/07, 4/08, 30/08, 39/08, 52/08 i 68/08)2;
(d) ptice namijenjene zoološkim vrtovima, cirkusima, zabavnim parkovima ili pokusima;
(e) ptice namijenjene tijelima, institucijama ili centrima odobrenima u skladu s posebnim propisom3;
(f) golubove za natjecanja uvezene u Republiku Hrvatsku iz susjedne treće zemlje gdje je njihovo boravište, koji su odmah pušteni sa očekivanjem da će odletjeti natrag u odnosnu treću zemlju;
(g) ptice uvezene iz Andore, Lihtenštajna, Monaca, Norveške, San Marina, Švicarske i Vatikana.

POJMOVI

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence pticaL417013 (»Narodne novine«, broj 131/06)4 te sljedeći pojmovi:
1. »ptice« su životinje vrste ptica, osim navedenih u članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika;
2. »objekt odobren za uzgoj« je:
– objekt koji se koristi isključivo za uzgoj ptica; i
– koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela treće zemlje izvoznice te udovoljava uvjetima iz članka 4. i Dodatka II. ovoga Pravilnika;
3. »ptice uzgojene u zatočeništvu« su ptice koje nisu ulovljene u divljini, već su rođene i uzgojene u zatočeništvu i potječu od roditelja koji su se parili ili su oplođena jaja na drugi način prenesena u zatočeništvo;
4. »bešavni nožni prsten« je prsten ili obruč kružnog oblika, bez prekida ili spoja, s kojim nije manipulirano na bilo koji način, takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života, komercijalno proizveden isključivo u tu svrhu;
5. »odobreni karantenski objekt« je objekt koji nije karantenski centar, a koji:
– služi kao karantena za uvezene ptice
– je pregledan i odobren od nadležnog tijela, te udovoljava minimalnim uvjetima iz članka 6. i Dodatka IV. ovoga Pravilnika;
6. »odobreni karantenski centar« je prostor:
– koji služi kao karantena za uvezene ptice;
– koji sadrži određeni broj jedinica, koje su operativno i fizički odvojene jedna od druge i svaka pojedina jedinica sadrži samo ptice iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa i tvori jednu epidemiološku jedinicu;
– koji je pregledan i odobren od strane nadležnog tijela, te udovoljava minimalnim uvjetim iz članka 6. i Dodatka IV. ovoga Pravilnika;
7. »sentinel ptice« su perad koja će se koristiti kao dijagnostička pomoć za vrijeme karantene;
8. »dijagnostički priručnik« je Dijagnostički priručnik za influencu ptica iz Pravilnika o Dijagnostičkom priručniku za influencu pticaL417014 (»Narodne novine«, broj 99/08)5;
9. »Lokalna veterinarska jedinica (LVJ)« je nadležni veterinarski ured ustrojen u nadležnom tijelu;
10. »Nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
11. »Treće zemlje« su one zemlje koje nisu članice Europske unije.

ODOBRENI OBJEKTI ZA UZGOJ

Članak 4.

Odobreni objekti za uzgoj moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
(a) objekt za uzgoj mora biti odobren od nadležnog tijela u skladu s uvjetima navedenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika te mu mora biti dodijeljen odobreni broj;
(b) nadležno tijelo mora obavijestiti Europsku komisiju o odobrenom broju;
(c) naziv i odobreni broj objekta za uzgoj mora se nalaziti na listi objekata za uzgoj koju je izradila Europska komisija;
(d) odobrenje objekta za uzgoj mora biti odmah ukinuto ili nadležno tijelo mora privremeno zabraniti rad objektu kada više ne udovoljava uvjetima iz Dodatka II. ovoga Pravilnika te o tome mora odmah obavijestiti Europsku komisiju.

UVJETI UVOZA

Članak 5.

Uvoz ptica bit će odobren ako ptice udovoljavaju sljedećim uvjetima:
(a) ptice moraju biti uzgojene u zatočeništvu;
(b) ptice moraju:
– potjecati iz trećih zemalja ili dijelova tih zemalja navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika;
– dolaziti iz odobrenih objekata za uzgoj koji udovoljavaju uvjetima iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika;
(c) ptice moraju biti podvrgnute laboratorijskom testiranju u razdoblju od 7 do 14 dana prije otpreme s negativnim rezultatom na bilo koji virus influence ptica i virus newcastleske bolesti;
(d) ptice ne smiju biti cijepljene protiv influence ptica;
(e) ptice mora pratiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s modelom certifikata iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;
(f) ptice moraju biti označene individualnim identifikacijskim brojem na nožnom prstenu ili mikoročipom u skladu s Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvuL417015 (»Narodne novine«, 146/05)6;
(g) individualni identifikacijski broj nožnog prstena ili mikročip iz točke (f) ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
– ISO kod treće zemlje izvoznice koja je provela označavanje,
– jedinstveni serijski broj;
(h) individualni identifikacijski broj iz točke (f) ovoga članka mora biti upisan u certifikat o zdravlju životinja;
(i) ptice moraju biti prevožene u novim kavezima koji su izvana pojedinačno označeni identifikacijskim brojem, a koji mora odgovarati identifikacijskom broju navedenom u veterinarskom certifikatu.

ODOBRENI KARANTENSKI OBJEKTI I CENTRI

Članak 6.

1) Nadležno tijelo mora izraditi popis karantenskih objekata i centara koji udovoljavaju minimalnim uvjetima iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo će obavijestiti Europsku komisiju i zemlje članice o:
(a) popisu odobrenih brojeva odobrenih karantenskih objekata ili centara na svom području; i
(b) nazivu i Traces broju LVJ odgovornih za te objekte ili centre.

IZRAVAN PRIJEVOZ PTICA U ODOBRENE KARANTENSKE OBJEKTE ILI CENTRE

Članak 7.

1) Ptice moraju biti prevožene u kavezima ili krletkama izravno s granične veterinarske postaje u odobreni karantenski objekt ili centar.
2) Ukupno vremensko razdoblje putovanja od granične veterinarske postaje do odobrenog karantenskog objekta ili centra ne smije biti dulje od devet sati.
3) Kada se vozila koriste za prijevoz ptica moraju biti zapečaćena od nadležnog tijela službenim pečatom.

POTVRDA

Članak 8.

1) Uvoznici ili njihovi zastupnici dužni su osigurati potvrdu, izdanu na službenom jeziku zemlje ulaska a potpisanu od osobe odgovorne za karantenski objekt ili centar, kojom se potvrđuje da će ptice biti prihvaćene u karantenu.
2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora:
(a) sadržavati čitko napisan naziv i adresu te odobreni broj karantenskog objekta ili centra;
(b) biti poslana elektronskom poštom ili faksom na graničnu veterinarsku postaju prije dopreme pošiljke na navedenu postaju ili je može dostaviti osobno uvoznik ili njegov zastupnik prije puštanja pošiljke s veterinarske granične postaje.

PROVOZ PTICA KROZ PODRUČJE
EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 9.

Kada su ptice uvezene na područje Europske zajednice preko zemlje članice koja nije zemlja odredišta, primjenjuju se sve mjere kako bi se osiguralo da pošiljka stigne u zemlju članicu odredišta.

PRAĆENJE PRIJEVOZA PTICA

Članak 10.

1) U slučaju kada propisi zahtijevaju provođenje praćenja ptica od granične veterinarske postaje do odobrenog karantenskog objekta ili centra na mjestu odredišta, mora se omogućiti razmjena podataka i to:
(a) granični veterinarski inspektor mora obavijestiti nadležno tijelo odgovorno za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke o mjestu podrijetla i mjestu odredišta ptica putem Traces sustava;
(b) osoba odgovorna za odobreni karantenski objekt ili centar mora elektronskom poštom ili faksom, tijekom jednog radnog dana od datuma prispijeća pošiljke u karantenski objekt ili centar, obavijestiti službenog veterinara odgovornog za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke o prispijeću pošiljke;
(c) službeni veterinar odgovoran za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke mora obavijestiti putem Traces sustava, u razdoblju od tri radna dana od datuma prispijeća pošiljke u karantenski objekt ili centar, graničnog veterinarskog inspektora koji je ga je obavijestio o prispijeću pošiljke na mjesto odredišta.
2) Ako granični veterinarski inspektor dobije obavijest da ptice, namijenjene za odobreni karantenski objekt ili centar, nisu pristigle na mjesto odredišta odobrenog karantenskog objekta ili centra u razdoblju od tri radna dana od predviđenog datuma dolaska pošiljke, nadležno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere prema osobi odgovornoj za pošiljku.

KARANTENA

Članak 11.

1) Ptice moraju provesti najmanje 30 dana u odobrenom karantenskom objektu ili centru (u daljnjem tekstu: karantena).
2) Najmanje na početku i na kraju karantene svake pošiljke, službeni veterinar mora provesti nadzor nad uvjetima karantene svake pošiljke uključujući evidenciju o mortalitetu i kliničkom pregledu ptica u odobrenom karantenskom objektu ili u pojedinoj jedinici odobrenog karantenskog centra. Službeni veterinar može i češće provoditi nadzor ukoliko to nalaže epizootiološka situacija.

PREGLED, UZORKOVANJE I TESTIRANJE POŠILJKE ZA VRIJEME KARANTENE

Članak 12.

1) Po prispjeću ptica u karantenu moraju biti provedeni pregledi, uzorkovanja i testiranja na influencu ptica i newcastlesku bolest, kako je određeno u Dodatku V. ovoga Pravilnika.
2) U slučaju korištenja sentinel ptica, mora se upotrijebiti najmanje 10 sentinel ptica u odobrenom karantenskom objektu ili svakoj jedinici odobrenog karantenskog centra.
3) Sentinel ptice koje se koriste za preglede, uzorkovanja i testiranja moraju biti:
(a) stare najmanje tri tjedna i korištene samo jednom za ovu svrhu;
(b) označene nožnim prstenom ili nekom drugom identifikacijskom oznakom koja se ne može ukloniti;
(c) necijepljene i seronegativne na influencu ptica i newcastlesku bolest u razdoblju od 14 dana prije dana početka karantene;
(d) smještene u odobreni karantenski objekt ili jedinicu odobrenog karantenskog centra prije dolaska ptica u zajednički zračni prostor i što je moguće bliže pticama kako bi se osigurao bliski kontakt između sentinel ptica i ekskremenata ptica u karanteni.

MJERE U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST U ODOBRENOM KARANTENSKOM
OBJEKTU ILI CENTRU

Članak 13.

U slučaju sumnje na pojavu influence ptica ili newcastelske bolesti u jedne ili više ptica i/ili sentinel ptica za vrijeme trajanja karantene u odobrenom karantenskom objektu ili centru, moraju se poduzeti sljedeće mjere:
(a) nadležno tijelo odobreni karantenski objekt ili centar stavlja pod službeni nadzor;
(b) moraju se uzeti i analizirati uzorci ptica i sentinel ptica za virusološke pretrage u skladu s Dodatkom V. stavkom 2. ovoga Pravilnika;
(c) zabranjen je ulazak i izlazak ptica iz odobrenog karantenskog objekta dok se ne isključi sumnja na bolest.
2) U slučaju potvrđene sumnje na influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom objektu iz stavka 1. ovoga članka, moraju se poduzeti sljedeće mjere:
(a) sve ptice i sentinel ptice u odobrenom karantenskom objektu moraju se usmrtiti i neškodljivo ukloniti;
(b) odobreni karantenski objekt mora se očistiti i dezinficirati;
(c) zabranjen je ulazak ptica u odobreni karantenski objekt do isteka 21 dan od čišćenja i završne dezinfekcije.
3) U slučaju sumnje na pojavu influence ptica ili newcastelske bolesti u jedne ili više ptica i/ili sentinel ptica za vrijeme trajanja karantene u jedinici karantenskog centra, moraju se poduzeti sljedeće mjere:
(a) nadležno tijelo odobreni karantenski centar stavlja pod službeni nadzor;
(b) moraju se uzeti i analizirati uzorci ptica i sentinel ptica za virusološke pretrage u skladu s Dodatkom V. stavkom 2. ovoga Pravilnika;
(c) zabranjen je ulazak i izlazak ptica iz odobrenog karantenskog objekta dok se ne isključi sumnja.
4) U slučaju potvrđene sumnje na influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom centru iz stavka 3. ovoga članka, moraju se poduzeti sljedeće mjere:
(a) sve ptice i sentinel ptice u odobrenom karantenskom centru moraju se usmrtiti i neškodljivo ukloniti;
(b) zahvaćena jedinica mora se očistiti i dezinicirati;
(c) moraju se uzeti sljedeći uzorci:
– ukoliko se koriste sentinel ptice, uzorci od sentinel ptica u drugim karantenskim jedinicama za serološka ispitivanja iz Dodatka V. ovoga Pravilnika ne ranije od 21 dan nakon provedenog čišćenja i završne dezinfekcije zahvaćene jedinice; ili
– ukoliko se ne koriste sentinel ptice, uzorci od ptica iz drugih karantenskih jedinica za virusološka ispitivanja iz Dodatka V. stavka 2. ovoga Pravilnika, tijekom 7 do 15 dana nakon provedenog čišćenja i završne dezinfekcije;
(d) niti jedna ptica ne smije napustiti odobreni karantenski centar do dobivanja negativnih rezultata uzorkovanja iz točke (c) ovoga stavka.
5) Nadležno tijelo o poduzetim mjerama iz ovoga članaka obavještava Europsku komisiju.

ODSTUPANJA U SLUČAJU POJAVE NISKOPATOGENE INFLUENCE PTICA ILI NEWCASTLESKE BOLESTI U ODOBRENOM KARANTENSKOM OBJEKTU ILI CENTRU

Članak 14.

1) Ukoliko se za vrijeme karantene utvrdi infekcija u jedne ili više ptica i/ili sentinel ptica virusom niskopatogene influence ptica (NPIP) ili newcastleske bolesti, nadležno tijelo može, na temelju procjene rizika odobriti odstupanje od mjera iz članka 13. stavka 2. točke (a) i članka 13. stavka 4. točke (a) ovoga Pravilnika, pod uvjetom da to odstupanje ne ugrožava kontrolu navedenih bolesti.
Nadležno tijelo o takvom odstupanju odmah obavještava Europsku komisiju.
2) Službeni veterinar prilikom pregleda odobrenog karantenskog objekta ili centra u kojem je odobreno odstupanje, a u kojim je jedna ili više ptica i/ili sentinel ptica inficirana s NPIP ili newcastleskom bolesti, postupa u skladu sa stavcima 3. do 7. ovoga članka.
Nadležno tijelo o navedenim mjerama odmah obavještava Europsku komisiju.
3) U slučaju pozitivnog nalaza NPIP, umjesto standardnih uzoraka koji su propisani u Dijagnostičkom priručniku, 21 dan od posljednjeg pozitivnog nalaza NPIP u odobrenom karantenskom objektu, ili iz svake jedinice odobrenog karantenskog centra u intervalima od 21 dan, za laboratorijsko testiranje moraju se uzeti sljedeći uzorci:
(a) uzorci bilo kojih uginulih sentinel ptica ili drugih ptica prisutnih za vrijeme uzorkovanja;
(b) brisovi dušnika/ždrijela i kloake od najmanje 60 ptica ili brisovi svih ptica ako ih u odobrenom karantenskom objektu ili zahvaćenoj jedinici odobrenog karantenskog centra ima manje od 60; ili uzorci svježeg izmeta kod malih ptica, egzotičnih ili onih s kojima se teško rukuje ili bi rukovanje s njima predstavljalo opasnost za ljude. Uzorkovanje i laboratorijsko testiranje navedenih uzoraka mora se nastaviti sve dok se u dva uzastopna testiranja provedena u intervalu od najmanje 21 dan ne dobiju negativni rezultati.
Na temelju rezultata procjene rizika nadležno tijelo može odobriti odstupanje od veličine uzorka iz ovoga stavka.
4) U slučaju pozitivnog nalaza na newcastlesku bolest, nadležno tijelo može jedino dozvoliti odstupanje pod uvjetom da su, 30 dana nakon posljednjeg uginuća ili kliničkog ozdravljenja posljednje oboljele životinje, uzorkovanjem iz Dodataka V. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dobiveni negativni rezultati.
5) Ptice ne smiju biti puštene iz karantene sve isteka razdoblja za laboratorijsko testiranje navedenog u stavku 3. ovoga članka.
6) Odobreni karantenski objekt ili jedinica odobrenog karantenskog centra mora se očistiti i dezinficirati nakon pražnjenja. Svi predmeti ili otpad koji mogu biti kontaminirani moraju se ukloniti i uništiti na način da se spriječi širenje uzročnika i zajamči uništenje virusa NPIP ili newcastleske bolesti, kao i svog otpada nakupljenog tijekom laboratorijskog testiranja iz stavka 3. ovoga članka.
7) Nove životinje mogu se uvoditi u odobreni karantenski objekt ili centar tek 21 dan nakon obavljenog čišćenja i završne dezinfekcije iz stavka 6. ovoga članka.

MJERE U SLUČAJU SUMNJE NA KLAMIDIOZU

Članak 15.

Ukoliko se za vrijeme trajanja karantene u odobrenom karantenskom objektu ili centru posumnja ili potvrdi infekcija papiga Chlamydophylom psittaci, sve ptice iz pošiljke moraju biti tretirane metodom odobrenom od nadležnog tijela i razdoblje trajanja karantene se produžuje za najmanje dva mjeseca od datuma zadnjeg zabilježenog slučaja.

RASPUŠTANJE KARANTENE

Članak 16.

Karantena s pticama raspušta se iz odobrenog karantenskog objekta ili centra uz odobrenje službenog veterinara u pisanom obliku.

OBVEZE PRIJAVE I IZVJEŠĆIVANJA

Članak 17.

1) O slučaju pojave influence ptica ili newcastleske bolesti u odobrenom karantenskom objektu ili centru nadležno tijelo mora, u razdoblju od 24 sata o tome obavijestiti Europsku komisiju.
2) Nadležno tijelo mora jednom godišnje Europskoj komisiji dostaviti sljedeće podatke:
(a) broj uvezenih ptica koje su prošle kroz odobreni karantenske objekte i centre po vrsti i po podrijetlu odobrenog objekta za uzgoj;
(b) stopu mortaliteta uvezenih ptica od postupka certificiranja u zemlji podrijetla do raspuštanja karantene;
(c) broj pozitivnih nalaza na influencu ptica, newcastlesku bolest i klamidiozu (Chlamydophyla psittaci) u odobrenim karantenskim objektima ili centrima.

TROŠKOVI KARANTENE

Članak 18.

Sve troškove karantene nastale provedbom odredaba ovoga Pravilnika snosi uvoznik.

UVOZ IZ ZEMALJA ČLANICE EUROPSKE UNIJE

Članak 19.

Do pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Eropske unije, za uvoz pošiljaka životinja iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika iz zemalja članica Europske unije primjenjuje se model certifikata iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

DODACI

Članak 20.

Dodaci I. do V. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

POSEBAN PROPIS

Članak 21.

Poseban propis iz članka 2. točke (e) ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. rujna 2008. godine.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 22.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2009. godine.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe:
– članka 4. točaka (b), i (c) ovoga Pravilnika, te točke (d) navedenog članka u odnosu na obvezu obavještavanja Europske komisije,
– članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika,
– članka 13.#clanak13 stavka 5. ovoga Pravilnika,
– članka 14.#clanak14 stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, u odnosu na obvezu obavještavanja Europske komisije,
– članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika,
– Dodatka I. ovoga Pravilnika,
– Dodatka II. Poglavlja 4. točke 4. ovoga Pravilnika, te
– Dodatka IV. Poglavlja 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u odnosu na obvezu obavještavanja Europske komisije, stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/08-01/8
Urbroj: 525-11-08-01
Zagreb, 17. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I.

POPIS TREĆIH ZEMALJA KOJE MOGU KORISTITI VETERINARSKI CERTIFIKAT IZ DODATKA III. OVOGA PRAVILNIKA

Popis zemalja određen je posebnim propisom7.

DODATAK II.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE OBJEKATA ZA UZGOJ U TREĆOJ ZEMLJI PODRIJETLA IZ ČLANKA 4.#clanak4 OVOGA PRAVILNIKA

POGLAVLJE 1.

Odobravanje objekata za uzgoj

Za dobivanje odobrenja iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika objekt za uzgoj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
1. mora biti odgovarajuće ograđen i odvojen od svoje okoline ili životinje moraju biti zatvorene i smještene tako da ne predstavljaju rizik za zdravlje gospodarstvima koja drže životinje, a čiji zdravstveni status može biti ugrožen;
2. mora imati odgovarajuća sredstva za hvatanje, zatvaranje i izdvajanje životinja, dostupne odgovarajuće odobrene karantenske objekte i odobrene procedure za životinje koje dolaze iz objekata koji nisu odobreni;
3. osoba odgovorna za objekt za uzgoj mora imati odgovarajuće iskustvo iz područja uzgoja ptica;
4. mora biti slobodan od influence ptica, newcastleske bolesti i klamidioze (Chlamydophyla psittaci). Kako bi objekt bio proglašen slobodnim od tih bolesti, nadležno tijelo procjenjuje podatke o zdravstvenom statusu unazad najmanje 3 godine prije datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje i rezultate kliničkih i laboratorijskih testova provedenih unutar tog razdoblja. Novi objekt za uzgoj može biti odobren na temelju rezultata kliničkih i laboratorijskih testova provedenih na životinjama u tim objektima;
5. mora imati ažurirane podatke o:
(a) broju i identitetu (dob, spol, vrsta i individualni identifikacijski broj, gdje je primjenjivo) životinja svake vrste prisutne u objektu za uzgoj;
(b) broju i identitetu (dob, spol, vrsta i individualni identifikacijski broj, gdje je primjenjivo) životinja koje dolaze ili odlaze iz objekta za uzgoj, zajedno s podacima o njihovom podrijetlu ili mjestu odredišta, prijevoz u ili iz objekta za uzgoj te zdravstveni status životinja;
(c) rezultatima testiranja krvi ili bilo kojim drugim dijagnostičkim postupcima;
(d) slučajevima bolesti i, ukoliko je potrebno, provedenoj terapiji;
(e) rezultatima post mortem pregleda na životinjama koje su uginule u objektu za uzgoj uključujući i mrtvorođene životinje;
(f) opažanjima zabilježenim za vrijeme razdoblja izolacije ili karantene;
6. mora imati ugovor s laboratorijem osposobljenim za obavljanje post mortem pregleda, ili jedan ili više odgovarajućih objekata gdje se takvi pregledi mogu obavljati od strane stručne osobe pod odgovornošću službenog veterinara;
7. mora imati odgovarajuće ugovore ili objekte prikladne za odlaganje tijela životinja koje su uginule od bolesti ili su bile eutanazirane;
8. mora osigurati, na temelju ugovora ili zakona, usluge veterinara ovlaštenog od i pod nazorom nadležnog tijela zemlje izvoznice, koji:
(a) osigurava odgovarajuće nadziranje bolesti i kontrolu mjera u odnosu na status bolesti u zemlji. Mjere moraju biti odobrene od strane nadležnog tijela i primjenjivane u objektu za uzgoj. Mjere uključuju:
– godišnji plan nadziranja bolesti uključujući odgovarajuću kontrolu zoonoza u životinja;
– kliničko, laboratorijsko i post mortem testiranje životinja sumnjivih na zaraženje;
– cijepljenje prijemljivih životinja protiv zaraznih bolesti ako je potrebno, u skladu s OIE Priručnikom dijagnostičkih testova i cjepivima za kopnene životinje;
(b) osigurava prijavu bez odgode nadležnom tijelu svakog sumnjivog uginuća ili prisustvo bilo kojih drugih simptoma koji upućuju da su životinje zaražene influencom ptica, newcastleskom bolesti ili klamidiozom (Chlamydophya psittaci);
(c) osigurava da su životinje koje ulaze u objekt za uzgoj izolirane ukoliko je potrebno i u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika i uputama nadležnog tijela ukoliko su dane;
(d) je odgovoran za svakodnevno ispunjavanje uvjeta zdravlja životinja propisanih ovim Pravilnikom i propisima iz područja dobrobiti životinja za vrijeme prijevoza;
9. ako objekt za uzgoj, uzgaja pokusne životinje namijenjene laboratorijima koji provode pokuse, skrb i smještaj takvih životinja mora biti u skladu s odredbama iz članka 19.L417016 Pravilnika o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04)8.

POGLAVLJE 2.
Zadržavanje objekata za uzgoj

Izdano odobrenje objektu za uzgoj može ostati na snazi dok objekt udovoljava sljedećim uvjetima:
1. prostori moraju biti pod kontrolom službenog veterinara nadležnog tijela, koji:
(a) osigurava da su ispunjeni uvjeti iz ovoga Pravilnika;
(b) obavlja nadzor prostora objekta za uzgoj najmanje jednom godišnje;
(c) nadzire rad ovlaštenog veterinara i provođenje godišnjeg plana nadziranja bolesti;
(d) potvrđuje da rezultati kliničkih, post mortem i laboratorijskih testova na životinjama ne pokazuju prisutnost influence ptica, newcastleske bolesti ili klamidioze (Chlamydophyla psittaci).
2. jedino se životinje koje dolaze iz drugog odobrenog objekta za uzgoj mogu uvoditi u objekt za uzgoj, u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika;
3. podaci iz Poglavlja 1. točke 5. ovoga Dodatka čuvaju se u objektu za uzgoj najmanje 10 godina od datuma odobrenja.

POGLAVLJE 3.
Karantene za ptice koje ne dolaze iz odobrenih
objekta za uzgoj

Iznimno od odredbi iz Poglavlja 2. točke 2. ovoga Dodatka, ptice koje ne dolaze iz odobrenih objekata za uzgoj, mogu biti uvedene u objekt za uzgoj nakon što takav uvoz odobri nadležno tijelo, pod uvjetom da su te životinje boravile u karanteni u skladu s uputama nadležnog tijela. Karantena mora trajati najmanje 30 dana.

POGLAVLJE 4.
Privremeno stavljanje van snage, ukidanje ili ponovno izdavanje odobrenja objektu za uzgoj

Nadležno tijelo može privremeno staviti van snage dio ili cijelo odobrenje, ukinuti ili ponovno izdati odobrenje objektu za uzgoj, u skladu sa sljedećim odredbama:
1. nadležno tijelo može privremeno staviti van snage ili ukinuti odobrenje objektu za uzgoj ukoliko utvrdi da objekt za uzgoj više ne udovoljava uvjetima iz Poglavlja 1. i 2. ovoga Dodatka, ili da je došlo do promjene namjene objekta tako da ne služi isključivo za uzgoj ptica;
2. ukoliko se nadležnom tijelu prijavi sumnja na influencu ptica, newcastlesku bolest ili klamidiozu (Clamydophyla psittaci), privremeno će se staviti van snage odobrenje objektu za uzgoj dok se sumnja službeno ne isključi. Mora se osigurati poduzimanje mjera za potvrdu ili isključivanje sumnje i sprječavanje širenja bolesti, u skladu s propisima kojima su propisane mjere za sprječavanje širenja navedenih bolesti i promet životinjama;
3. kada je bolest potvrđena, nadležno tijelo može ponovno odobriti objekt za uzgoj jedino u skladu s Poglavljem 1. ovoga Dodatka, a nakon:
(a) iskorjenjivanja bolesti i izvora infekcije iz objekta za uzgoj;
(b) odgovarajućeg čišćenja i dezinfekcije objekta za uzgoj;
(c) ispunjavanja uvjeta iz Poglavlja 1. ovoga Dodatka, osim točke 4. navedenog Poglavlja;
4. nadležno tijelo mora odmah izvijestiti Europsku komisiju o privremenom stavljanju van snage, ukidanju ili ponovnom izdavanju odobrenja objektu za uzgoj.

DODATAK III.

CERTIFIKAT O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA
za uvoz određenih vrsta ptica, isključujući domaću perad, namijenjenih otpremi u Republiku Hrvatsku

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA ODREĐENE PTICE, ISKLJUČUJUĆI DOMAĆU PERAD, NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU HRVATSKU/ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORTS OF CERTAIN BIRDS OTHER THAN POULTRY INTENDED FOR DISPATCH TO THE REPUBLIC OF CROATIADODATAK IV.

MINIMALNI UVJETI ZA ODOBRENE KARANTENSKE OBJEKTE I CENTRE

Odobreni karantenski objekti i centri moraju udovoljavati uvjetima iz Poglavlja 1. i 2. ovoga Dodatka.

POGLAVLJE 1.
Izgradnja i opremanje karantenskog objekta ili centra

1. Karantenski objekt ili centar mora biti odvojen objekt ili objekti, odvojen od drugih gospodarstava koja drže perad i drugih gospodarstava koja drže ptice na udaljenosti koju odredi nadležno tijelo na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir epidemiologiju influence ptica i newcastleske bolesti. Ulazna/izlazna vrata moraju imati mogućnost zaključavanja te znak:
»KARANTENA – zabranjen pristup neovlaštenom osoblju«;
2. Svaka karantenska jedinica karantenskog centra mora imati odvojeni zračni prostor;
3. Karantenski objekt ili centar mora biti u potpunosti zaštićen od ulaska drugih ptica, muha i štetnika, zatvoren na način da omogućava fumigaciju (plinjenje);
4. Odobreni karantenski objekt i svaka jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti opremljena s prostorijama za pranje ruku;
5. Ulazna i izlazna vrata u odobreni karantenski objekt i svaku jedinicu odobrenog karantenskog centra moraju biti sustavi dvostrukih vrata;
6. Dezinfekcijske barijere moraju biti postavljene na svim ulazima/izlazima u/iz odobrenog karantenskog objekta i pojedine jedinice odobrenog karantenskog centra;
7. Sva oprema mora biti izrađena na način da se može lako očistiti i dezinficirati;
8. Skladište za hranu za životinje mora biti u potpunosti zaštićeno od ulaska ptica, glodavaca i insekata;
9. Kontejner za odlaganje otpada mora biti dostupan i u potpunosti zaštićen od ulaska ptica i glodavaca;
10. Mor10. Moraju bitrani hladnjak i/ili zamrzivač za čuvanje lešina.

POGLAVLJE 2.
Uvjeti vođenja karantene i karantenskog centra

1) Odobreni karantenski objekti i centri moraju:
(a) imati učinkovit sustav kontrole koji osigurava odgovarajuće nadziranje životinja;
(b) biti pod kontrolom i odgovornošću službenog veterinara;
(c) biti očišćeni i dezinficirani u skladu s programom koji odobri nadležno tijelo nakon čega sljedi odgovarajuće razdoblje odmora objekta. Korišteni dezinficijensi moraju biti odobreni za tu svruhu od nadležnog tijela.
2) Za svaku pošiljku ptica u karanteni:
(a) odobreni karantenski objekt ili jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti očišćena i dezinficirana, te slobodna od ptica najmanje sedam dana prije uvođenja sljedeće pošiljke ptica;
(b) pošiljka ptica mora dolaziti iz odobrenog objekta za uzgoj u trećoj zemlji podrijetla i mora biti uvedena u razdoblju od ne više od 48 sati;
(c) razdoblje karantene počinje uvođenjem posljednje ptice;
(d) odobreni karantenski objekt ili jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti ispražnjena od ptica, očišćena i dezinficirana na kraju karantene.
3) Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija između ulaznih i izlaznih pošiljaka.
4) Zabranjen je ulaz neovlaštenim osobama u odobreni karantenski objekt ili centar.
5) Osobe koje ulaze u odobreni karantenski objekt ili centar moraju nositi zaštitnu odjeću i obuću.
6) Zabranjen je kontakt među osobljem odobrenih karantenskih objekata ili jedinica odobrenog karantenskog centra, koji može uzrokovati kontaminaciju.
7) Mora biti dostupna odogovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju.
8) Ukoliko se koristi označavanje mikročipom u odobrenom karantenskom objektu ili centru, mora biti dostupan odgovarajući čitač mikročipova.
9) Čišćenje i dezinfekcija kaveza i krletki koje se koriste u prijevozu mora se obaviti u odobrenom karantenskom objektu ili centru, osim ako se uništavaju. Ukoliko se ponovno upotrebljavaju, moraju biti izrađeni od materijala koji omogućava učinkovito čišćenje i dezinfekciju. Kavezi i krletke moraju biti uništeni na način da se izbjegne širenje uzročnika bolesti.
10) Gnoj i otpadni materijal se redovito sakupljaju, pohranjuju u posebnim kontejnerima i naknadno se tretiraju na način da se izbjegne širenje uzročnika bolesti.
11) Lešine ptica moraju se pregledati u službenom laboratoriju kojeg odredi nadležno tijelo.
12) Potrebne analize i tretmani ptica moraju se provoditi uz konzultacije sa službenim veterinarom i pod njegovom kontrolom.
13) Službeni veterinar mora biti obaviješten o bolestima i uginućima ptica i/ili sentinel ptica za vrijeme karantene.
14) Odgovorna osoba u odobrenom karantenskom objektu ili centru mora voditi evidenciju o:
(a) datumu, broju i vrstama ptica koje ulaze i izlaze za svaku pošiljku;
(b) kopijama certifikata o zdravlju životinja i ZVDU-ima koji prate uvezene ptice;
(c) individualnim identifikacijskim brojevima uvezenih ptica, a u slučaju označavanja mikročipom detalje o tipu mikročipa i korištenom čitaču;
(d) broju i smještaju sentinel ptica u karantenskom objektu ili centru (ukoliko se koriste sentinel ptice);
(e) svim značajnijim opažanjima: o dnevnim slučajevima oboljenja i uginuća;
(f) datumima i rezultatima testiranja;
(g) vrstama i datumima tretmana;
(h) popisima osoba koje ulaze i izlaze iz karantenskog objekta ili centra.
15) Evidencije iz stavka 14. ovoga Poglavlja moraju se čuvati najmanje 10 godina.

POGLAVLJE 3.
Privremeno stavljanje van snage, ukidanje ili ponovno izdavanje odobrenja karantenskih objekata i centara

Postupci privremenog stavljanja van snage odobrenja cijelog ili dijela objekta, ukidanja ili ponovnog izdavanja odobrenja za rad karantenskih objekata i centara provode se u skladu sa sljedećim zahtjevima:
1) Ukoliko nadležno tijelo utvrdi da karantenski objekt ili centar ne udovoljava uvjetima iz Poglavlja 1. i 2. ovoga Dodatka, ili je došlo do prenamjene objekta koja nije propisana člancima 3. točkama (e) i (f) ovoga Pravilnika, o istom će nadležo tijelo obavijestiti Europsku komisiju.Takvi karantenski objekti ili centri ne smiju se više koristiti za uvoz, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Ponovno izdavanje odobrenja moguće je kada karantenski objekt ili centar ponovno ispuni uvjete iz Poglavlja 1. i 2. ovoga Dodatka.

DODATAK V.

PREGLED, UZORKOVANJE I TESTIRANJE NA INFLUENCU PTICA I NEWCASTLESKU BOLEST

1) Za vrijeme trajanja karantene sentinel ptice ili uvezene ptice ukoliko se sentinel ptice ne koriste, moraju biti podvrgnute sljedećim postupcima:
(a) Ukoliko se koriste sentinel ptice:
– uzorci krvi za serološka ispitivanja moraju se uzeti od svih sentinel ptica u razdoblju od najranije 21 dan od njihovog ulaska u karantenu do najkasnije tri dana prije isteka karantene;
– ukoliko se ispitivanjem sentinel ptica dobiju pozitivni ili sumnjivi serološki rezultati uzoraka iz alineje prve ove točke, uvezene ptice se moraju podvrgnuti virusološkom ispitivanju, moraju se uzeti brisovi kloake (ili izmeta) i dušnika/ždrijela, brisovi moraju biti uzeti od najmanje 60 ptica ili od svih ptica ukoliko pošiljka ima manje od 60 ptica;
(b) ukoliko se sentinel ptice ne koriste, uvezene ptice moraju biti virusološki pretražene (serološko testiranje nije prikladno). Moraju se uzeti brisovi dušnika/ždrijela i/ili kloake (ili izmeta) od najmanje 60 ptica ili od svih ptica u pošiljkama sa manje od 60 ptica, tijekom prvih 7 do 15 dana karantene.
2) Uz testiranje navedeno u stavku 1. ovoga Dodatka, za virusološku pretragu moraju biti uzeti sljedeći uzorci:
(a) brisovi kloake (ili izmet) i dušnika/ždrijela, ukoliko je moguće od klinički bolesnih ptica ili bolesnih sentinel ptica;
(b) sadržaj crijeva, mozak, dušnik, pluća, jetra, slezena, bubrezi i drugi vidljivo zahvaćeni organi što je moguće prije nakon uginuća bilo od:
– uginulih sentinel ptica i svih ptica uginulih pri dolasku i onih koje su uginule za vrijeme karantene; ili
– najmanje 10% uginulih ptica, u slučaju visoke smrtnosti manjih ptica u velikim pošiljkama.
3) Sva virusološka i serološka testiranja uzoraka uzetih za vrijeme karantene moraju se obaviti u službenim laboratorijima, određenim od nadležnog tijela, korištenjem dijagnostičkih postupaka usklađenih s Dijagnostičkim priručnikom za influencu ptica i Priručnikom dijagnostičkih testova i cjepiva za kopnene životinje od OIE-a za newcastlesku bolest. Za virusološko pretraživanje dozvoljeno je puliranje do najviše pet uzoraka pojedinačnih ptica u jedan skupni uzorak. Izmet mora biti puliran odvojeno od ostalih uzoraka organa i tkiva.
4) Izolati virusa moraju se dostaviti nacionalnom referentnom laboratoriju.

______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 318/2007 od 23. ožujka 2007. kojom se utvrđuju veterinarsko zdravstveni uvjeti za uvoz određenih ptica u Zajednicu i uvjeti za karantenu.
2 Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL417018 (»Narodne novine«, broj 72/07, 102/07, 4/08, 30/08, 39/08, 52/08 i 68/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o veterinarsko zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i kojom se dopunjuje Direktive Vijeća 92/65/EEZ.
3 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe članka 13. Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko zdravstveni uvjeti za trgovinu i uvoz u Zajednicu životu životinja, s jajnih stanica i embrija i na koje se ne primjenjuju posebna pravila Zajednice određena u Dodatku A (I) Direktive 90/425/EEZ.
4 Pravlinikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence pticaL417019 (»Narodne novine«, broj 13/06) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i kojom se ukida Direktiva 92/40/EEZ.
5 Pravilnikom o Dijagnostičkom priručniku za influence pticaL417020 (»Narodne novine«, broj 99/08) preuzete su odredbe Odluke Komisije 2006/437/EZ od 4. kolovoza 2006. o odobravanju Dijagnostičkog priručnika za influence ptica kako je određeno u Direktivi Vijeća 2005/94/EZ.
6 Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvuL417021 (»Narodne novine«, broj 146/05) preuzete su odredbe članka 66. stavka 2. Uredbe (EZ) 865/2006 kojom se utvrđuju detaljna pravila provedbe Uredbe Vijeća (EZ) 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore i kojom se regulira njihova trgovina
7 Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. kojom se utvrđuje popis trećih zemalja, područja, zana i kompartmenta iz kojih se perad i proizvodi od peradi mogu uvoziti i provoziti kroz Zajednicu i uvjeti za veterinarski certifikat, izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.
8 Člankom 19.L417022 Pravilnika o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04) preuzete su odredbe članka 5. Direktive Vijeća 86/609/EEZ od 24. studenoga 1986. o usklađivanju zakona, uredbi i administrativnih odredbi država članica s obzirom na zaštitu životinja koje se koriste za eksperimente i ostale znanstvene potrebe.

zatvori
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !