Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 08.06.2009 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1535

Na temelju članka 59.L457720 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) i članka 53.L457722 stavka 7. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA PREMJEŠTANJE ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U CIRKUSIMA[1]

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti u slučaju premještanja životinja koje se koriste u cirkusima (u daljnjem tekstu: životinje iz cirkusa) između Republike Hrvatske i država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje i u slučaju premještanja životinja koje sudjeluju u predstavama sa životinjama.

3) Odredbe ovoga Pravilnika isključuju primjenu odredaba Poglavlja II. posebnog propisa[2].

4) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje:

(a) mjere koje se primjenjuju na životinje prijemljive na bjesnoću u skladu s člankom 10. stavkom 4. posebnog propisa[3];

(b) odgovarajuće odredbe o certificiranju propisane Pravilnikom o prekograničnom prometu zaštićenim vrstamaL457724 (»Narodne novine«, broj 34/06)[4].

POJMOVNIK

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Cirkus – bilo koja putujuća predstava u kojoj sudjeluje jedna ili više životinja;

2. Životinje iz cirkusa – životinjske vrste navedene u popisu iz Priloga A posebnog propisa[5], koje se koriste u predstavama u svrhu zabave ili edukacije;

3. Upravitelj cirkusa – vlasnik cirkusa, njegov zastupnik ili druga osoba odgovorna za cirkus;

4. Službeni veterinar – veterinar u skladu s člankom 139. Zakona o veterinarstvu;

5. Pitoma vretica – lat. Mustela putorius furo, a sinonimi za navedenu vrstu su domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor, domaći feret, pitomi feret;

6. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

PREMJEŠTANJE CIRKUSA

Članak 3.

Cirkus se može premjestiti u jednu od država članica samo ako udovoljava zahtjevima propisanim člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika i ako se postupa u skladu s člancima 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

REGISTRACIJA CIRKUSA

Članak 4.

1) Ukoliko je sjedište cirkusa u Republici Hrvatskoj ili cirkus boravi na području Republike Hrvatske, upravitelj cirkusa, najmanje 40 radnih dana prije prvog premještanja cirkusa u jednu od država članica, nadležnom tijelu mora podnijeti zahtjev za premještanjem cirkusa.

2) Nakon primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo utvrđuje ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za premještanje cirkusa propisanih odredbama ovoga Pravilnika.

3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo izdaje:

(a) jedinstveni registracijski broj za cirkus koji počinje sa ISO kodom Republike Hrvatske;

(b) Registar životinja iz cirkusa u skladu s člankom 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, a koji vodi upravitelj cirkusa;

(c) Registar mjesta cirkusa u skladu s člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, a koji vodi upravitelj cirkusa;

(d) putovnicu za svaku životinju iz cirkusa u skladu s člankom 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

4) Nadležno tijelo vodi evidenciju o svim dokumentima izdanima u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

REGISTAR ŽIVOTINJA IZ CIRKUSA

Članak 5.

Registar životinja iz cirkusa u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (b) ovoga Pravilnika izdaje se u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika i sadržava jedinstveni registracijski broj iz članka 4. stavka 3. točke (a). ovoga Pravilnika. Svaku stranicu Registra životinja iz cirkusa prije izdavanja pečatom i potpisom ovjerava službeni veterinar.

REGISTAR MJESTA CIRKUSA

Članak 6.

1) Registar mjesta cirkusa iz članka 4. stavka 3. točke (c) ovoga Pravilnika izdaje se u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika i sadržava jedinstveni registracijski broj iz članka 4. stavka 3. točke (a) ovoga Pravilnika.

2) Svaki unos podatka u Registar mjesta cirkusa službeni veterinar ovjerava potpisom i pečatom, a prije svakog premještanja cirkusa iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.

PUTOVNICE ZA ŽIVOTINJE IZ CIRKUSA

Članak 7.

1) Nadležno tijelo za svaku životinju iz cirkusa, osim životinja iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, izdaje putovnicu u skladu s Prilogom III. ovoga Pravilnika.

2) Nadležno tijelo za ptice i glodavce koji se koriste u cirkusu izdaje skupnu putovnicu u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika.

3) Pse, mačke i pitome vretice, koje se koriste u cirkusu, mora pratiti putovnica propisana Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL457725 (»Narodne novine«, broj 72/07, 102/07, 04/08, 30/08, 39/08, 52/08 i 68/08)[6].

4) Kopitare, koji se koriste u cirkusu, mora pratiti identifikacijski dokument (putovnica) propisan Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitaraL457726 (»Narodne novine«, broj 74/07)[7].

OBVEZE UPRAVITELJA CIRKUSA

Članak 8.

1) Prije premještanja cirkusa u jednu od država članica, upravitelj cirkusa mora osigurati:

(a) pravovremeno vođenje podataka u registrima iz članka 4. stavka 3. točaka (b) i (c) ovoga Pravilnika;

(b) da sve životinje iz cirkusa prate pravovremeno ažurirane putovnice;

(c) da je nadležno tijelo najmanje 10 radnih dana prije premještanja cirkusa obaviješteno o namjeri premještanja.

2) Upravitelj cirkusa mora osigurati da se svaka životinja iz cirkusa drži na način koji onemogućava posredan ili neposredan kontakt sa životinjama na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

3) Upravitelj cirkusa podatke sadržane u registrima iz članka 4. stavka 3. točaka (b) i (c) ovoga Pravilnika mora čuvati najmanje pet godina.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA PREMJEŠTANJE CIRKUSA

Članak 9.

1) Prije premještanja cirkusa u jednu od država članica službeni veterinar:

(a) provjerava da mjesto s kojeg se cirkus premješta nije povrgnuto bilo kojem ograničenju iz razloga zdravlja životinja, koje se odnosi na bolesti na koje su životinje iz cirkusa prijemljive;

(b) 10 dana prije premještanja, klinički pregledava sve životinje iz cirkusa;

(c) provjerava je li registar životinja iz cirkusa iz članka 4. stavka 3. točke (b), na dan inspekcije, ažuriran i potpun;

(d) provjerava jesu li putovnice životinja iz cirkusa ažurirane.

2) Ako su ispunjeni svi zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka, službeni veterinar odobrava premještanje cirkusa u sljedećih 10 radnih dana, što potvrđuje svojim potpisom i pečatom u zadnjem stupcu Registra mjesta cirkusa iz članka 4. stavka 3. točke (c) ovoga Pravilnika.

PODACI O PREMJEŠTANJIMA CIRKUSA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVAMA ČLANICAMA

Članak 10.

1) Ukoliko se cirkus premješta iz Republike Hrvatske u jednu od država članica, upravitelj cirkusa, najmanje 48 sati prije premještanja mora dostaviti odgovarajuće podatke nadležnom tijelu radi unosa podataka u sustav kontrole prometa i razmjene stručnih informacija (engl. Trade control and expert system – u daljnjem tekstu: TRACES sustav).

2) Nadležno tijelo, putem TRACES sustava, o premještanju cirkusa obavještava nadležno tijelo države članice u koju se cirkus premješta, te nadležna tijela svih država članica preko kojih se cirkus provozi.

3) U obrascu certifikata propisanog posebnim propisom[8], pod točkom I.31 »Identifikacija životinja« upisuje se vrsta životinja i broj putovnice životinja iz cirkusa, a navedeni poseban propis upisuje se u njegovom Dijelu II.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Prilog I. – IV. ovoga Pravilnika tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Posebni propisi iz članka 1.#clanak1 stavka 3., članka 2.#clanak2 točke 2. te članka 10.#clanak10 stavka 3. ovoga Pravilnika bit će doneseni do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/136

Urbroj: 525-11-2-0486/09-2

Zagreb, 1. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

REGISTAR ŽIVOTINJA IZ CIRKUSA ILI PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA[9]*

1.1. Naziv cirkusa ili predstave sa životinjama

..........................................................

..........................................................

1.2. Vlasnik cirkusa ili predstave sa životinjama

..........................................................

..........................................................

1.3. Adresa cirkusa ili mjesta održavanja predstave sa životinjama

..........................................................

..........................................................

1.4. Jedinstveni registracijski broj

......................................................

1.5. Nadležno tijelo (naziv i adresa)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

1.6. Broj stranica

..........................................................

1.7. Datum izdavanja

..........................................................

..........................................................

1.8. Naziv i adresa cirkusa ili upravitelja predstave sa životinjama

..........................................................

..........................................................

..........................................................

2.1. SERIJSKI BROJ

2.2. VLASNIK ŽIVOTINJE (1)

(ime i adresa)

2.3. BROJ PUTOVNICE

2.4. VRSTA

2.5. INDIVIDUALNA IDENTIFIKACIJA(2)

2.6. DATUM DOLASKA ŽIVOTINJA U CIRKUS ILI PREDSTAVU SA ŽIVOTINJAMA

2.7. DATUM ODLASKA ŽIVOTINJA IZ CIRKUSA ILI PREDSTAVE SA ŽIVOTINJAMA

1.

2.

3.

4.

5.

...

(1) Navesti u slučaju da životinje nisu u vlasništvu cirkusa. Podatke za svaku životinju treba navesti posebno za svakog vlasnika.

(2) Ako je moguće, navesti vrstu oznake (tetovaža, mikročip, ušna markica, skica ili fotografija, itd.), broj i mjesto gdje se nalazi.

STRANICA....

3. PEČAT I POTPIS SLUŽBENOG VETERINARA

PRILOG II.

REGISTAR MJESTA CIRKUSA ILI PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA

1.1. Naziv cirkusa ili predstava sa životinjama:...........................................................................

1.2. Jedinstveni registracijski broj:................................................................................................

1.3. Adresa:......................................................................................................................................

1.4. Upravitelj cirkusa:....................................................................................................................

1.5. Adresa mjesta zimskog odmorišta (ako postoji):..................................................................

1.6. Adresa za kontakt (uključujući telefonski broj):...................................................................

Sjedište: ...............................................................................................................................................

Adresa tijekom putovanja (ako postoji – npr. GSM):.....................................................................

2.1. Datum dolaska

2.2. Država

2.3. Zadnje mjesto boravka prije premještanja u jednu od država članica (regija i grad)

2.4. Planirani datum premještanja

2.5. Pečat i potpis službenog veterinara (*)

Pečat

Datum............................................

Potpis..............................................

Pečat

Datum............................................

Potpis..............................................

Pečat

Datum...........................................

Potpis............................................

Pečat

Datum...........................................

Potpis............................................

(*) Ispuniti nakon što je cirkusu odobreno premještanje u jednu od država članica.

PRILOG III.

PUTOVNICA
ZA ŽIVOTINJE IZ CIRKUSA ILI PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA

KORICA PUTOVNICE/COVER

IZVORNA FOTOGRAFIJA ŽIVOTINJE/

PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL

EUROPSKA UNIJA/

EUROPEAN UNION

REPUBLIKA HRVATSKA/

REPUBLIC OF CROATIA

PUTOVNICA ZA ŽIVOTINJE IZ

CIRKUSA I PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA/

ANIMAL PASSPORT

CIRCUSES AND ANIMAL ACTS

Broj/Number...........................................................

Izdano u/Issued at...........dana/on...../...../...........

Nadležno tijelo/Competent authority...................

Veterinarski ured/Regional/local service of.........................................

KORICA PUTOVNICE/COVER

1. Vlasnik/Owner

2. Opis i identifikacija životinje/Description and identification of the animal

1.1. Ime/First name.........................................................

2.1. Ime/Name.................................................................................................

1.2. Prezime/Surname....................................................

..........................................................................................

2.2. Životinjska vrsta/Species.........................................................................

2.3. Pasmina/Breed..........................................................................................

1.3. Adresa/Address

..........................................................................................

2.4. Spol/Sex.....................................................................................................

2.5. Datum rođenja/Date of birth..................................................................

1.4. Poštanski broj/Post code........................................

2.6. Boja dlake (ako postoji)/Coat colour (if any).......................................

1.5. Grad/City.................................................................

2.7. Posebne karakteristike/Particular feature(s)..........................................

6.6. Država/Country............................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number .....................

1.8. GSM/GSM.............................................................(1)

2.8. Individualni identifikacijski broj (ako postoji)/Individual identification number (if practical)...............................................

2.9. Vrsta oznake (tetovaža, ušna markica, mikročip, skica, fotografija itd.)/Type (tattoo, ear tag, microchip, sketch card, photograph etc.)

...................................................................................................

2.10. Mjesto na kojem se nalazi /Location

..................................................................................................

1.9. Telefaks/Fax......................................(1)

3. Bilješke/Notes.........................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Prije svakog novog unosa podataka u putovnicu mora se obaviti identifikacijski pregled./The identification must be verified before any new entry is made on this passport.

1.10. E-mail/E-mail...................................(1)

(1) Nije obvezno/(1) Not mandatory.

U slučaju promjene vlasništva, ovaj dio je potrebno precrtati te upisati odgovarajući podatak o novom vlasniku./In the event of a change of ownership, this section shall be crossed out the relevant addendum must be completed.

4. Povijest cijepljenja/Vaccination history

5. Podaci od testiranju (*)/Testing details (*)

4.1. Datum/Date

4.2. Cjepivo/Vaccine

4.3. Pečat i potpis/ Stamp and signature

5.1. Datum/Date

5.2. Test/Test

5.3. Rezultat/Result

5.4. Pečat i potpis (službenog veterinara)/

Stamp and signature (official vet)

6. Liječenje/Treatments

6.1. Datum/Date

6.2. Liječenje/Treatment

6.3. Razlog liječenja/Reason for treatment

6.4. Pečat i potpis/Stamp and signature

U Odjeljcima 4., 5. i 6. putovnice, mogu se dodati numerirane stranice.

Upute/Notes for guidance

(*) Testiranja se moraju izvršiti kako slijedi:/(*) Tests have to be performed as follows:

a) za životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza:/for animals belonging to the ovine or caprine species:

– godišnje testiranje na brucelozu s negativnim rezultatom jednog od testova navedenih u Dodatku C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozaL457727 (»Narodne novine«, broj 51/09)/yearly test for brucellosis with negative result to one of the tests described under annex C to Council Directive 91/68 EEC

b) za životinje koje pripadaju vrstama goveda (Bos Taurus, Bubalus bubalis i Bison bison):/for animals belonging to the bovine species (Bos Taurus, Bubalus bubalis and Bison bison):

– godišnje testiranje na brucelozu s negativnim rezultatom jednog od testova navedenih u Dodatku C Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL457728 (»Narodne novine«, broj 154/08)/yearly test for brucellosis with negative result to one of the tests described under Annex C to Council directive 64/432/EEC

– godišnje testiranje na tuberkulozu s negativnim rezultatom intradermalnog tuberkulinskoga testa, kako je navedeno u Dodatku B Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja/yearly test for TB with negative result to intradermal tuberculin test as described in Annex B to Council Directive 64/432/EEC

c) za kamelide:/for camelids

– godišnje testiranje na brucelozu s negativnim rezultatom jednog od testova iz Priloga I. Dijela 4. posebnog propisa/yearly test for brucellosis with negative result to one of the test described under Annex I, part 4 to Council Decision 79/542/EEC

– godišnje testiranje na tuberkulozu s negativnim rezultatom intradermalnog tuberkulinskoga testa, kako je navedeno u Prilogu I. Dijela 4. posebnog propisa/yearly test for TB with negative result to intradermal tuberculin test as described in Annex I, part 4 to Council Decision 79/542/EEC

Bilješke/Notes

DODATAK 1./ADDENDUM 1

Datum/Date.........................................................

Pečat i potpis službenog veterinara/Stamp and signature of official veterinarian

..............................................................................

1. Vlasnik (unijeti podatke samo u slučaju promjene vlasništva)/Owner (to be completed only in the event of a change of ownership)

DODATAK 2./ADDENTUM 2

Datum/Date.....................................................

Pečat i potpis službenog veterinara/Stamp and signature of official veterinarian

.......................................................................

1. Vlasnik (unijeti podatke samo u slučaju promjene vlasništva)/Owner (to be completed only in the event of a change of ownership)

1.1. Ime/First name.............................................

1.1. Ime/First name.........................................

1.2. Prezime/Surname.........................................

1.2. Prezime/Surname.....................................

1.3. Adresa/Address............................................

1.3. Adresa/Address........................................

1.4. Poštanski broj/Post code..............................

1.4. Poštanski broj/Post code..........................

1.5. Grad/City.......................................................

1.5. Grad/City.................................................

1.6. Država/Country............................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number..............

1.8. GSM/GSM................................................(1)

1.6. Država/Country.......................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number.........

1.8. GSM/GSM...................................................(1)

1.9. Telefaks/Fax..............................................(1)

1.10. E-mail/E-mail..........................................(1)

(1) Nije obvezno./(1) Not mandatory.

1.9. Telefaks/Fax..............................................(1)

1.10. E-mail/E-mail.............................................(1)

(1) Nije obvezno./(1) Not mandatory.

Redoslijed naslova, označavanje stranica i jezici:

1. Redoslijeda naslova (uključujući i brojeve) obrasca putovnice mora se strogo pridržavati.

2. Stranice obrasca putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice. Na prvoj stranici obrasca putovnice, mora se navesti ukupan broj stranica [1 od (upisati ukupan broj stranica)].

3. Podaci u obrascu putovnice moraju biti navedeni na hrvatskom i engleskom jeziku.

4. Veličina i oblik »polja« u obrascu putovnice su indikativni i nisu obvezujući.

PRILOG IV.

PUTOVNICA ZA PTICE I GLODAVCE IZ CIRKUSA ILI PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA

KORICA PUTOVNICE/COVER

IZVORNA FOTOGRAFIJA ŽIVOTINJE/

PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL

EUROPSKA UNIJA/

EUROPEAN UNION

[DRŽAVA ČLANICA]/

[MEMBER STATE]

PUTOVNICA ZA ŽIVOTINJE: PTICE I GLODAVCE IZ CIRKUSA I

PREDSTAVA SA ŽIVOTINJAMA/

ANIMAL PASSPORT: BIRDS AND RODENTS (CIRCUSES AND ANIMAL ACTS)

Broj/Number......................................................

Izdano u/Issued at.............................................

dana/on.............../................/..........................

Nadležno tijelo/Competent authority..........................................................

Veterinarski ured/Regional/local service of...............................................

KORICA PUTOVNICE/COVER

1. Vlasnik/Owner

2. Opis i identifikacija životinje/ Description and identification of the animal

1.1. Ime/First name.........................................................................

2.1. Životinjska vrsta/Species........................................

Prezime/Surname............................................................................

2.2. Pasmina/Breed.........................................................

1.3. Adresa/Address........................................................................

2.3. Individualni identifikacijski broj (ako postoji)/Individual identification numbers (if practical)................................................

1.4. Poštanski broj/Post code.........................................................

1.5. Grad/City..................................................................................

1.6. Država/Country........................................................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number........................................

1.8. GSM/GSM.................................................................................(1)

1.9. Telefaks/Fax........................................(1)

3. Bilješke/Notes.....................................................................

..................................................................................................

Prije svakog novog unosa podataka u putovnicu mora se obaviti identifikacijski pregled./The identification must be verified before any new entry is made on this passport.

1.10. E-mail/E-mail....................................(1)

(1) Nije obvezno/(1) Not mandatory.

U slučaju promjene vlasništva, ovaj dio je potrebno precrtati te upisati odgovarajući podatak o novom vlasniku./In the event of a change of ownership, this section shall be crossed out the relevant addendum must be completed.

4. Povijest cijepljenja/Vaccination history

5. Podaci od testiranju (*)/Testing details (*)

4.1. Datum/Date

4.2. Cjepivo/Vaccine

4.3. Pečat i potpis/Stamp and signature

5.1. Datum/Date

5.2. Test/Test

5.3. Rezultat/Result

5.4. Pečat i potpis (službenog veterinara)/Stamp and signature (official vet)

(*) za golubove:/ (*) For pigeons:

– godišnje cijepljenje protiv newcastleske bolesti./yearly vaccination against Newcastle disease.

DODATAK 1./ADDENDUM 1.

Datum/Date..........................................................

Pečat i potpis službenog veterinara/Stamp and signature of official veterinarian

.......................................................................

1. Vlasnik (unijeti podatke samo u slučaju promjene vlasništva)/Owner (to be completed only in the event of a change of ownership)

DODATAK 2./ADDENDUM 2.

Datum/Date..........................................................

Pečat i potpis službenog veterinara/Stamp and signature of official veterinarian

.......................................................................

1. Vlasnik (unijeti podatke samo u slučaju promjene vlasništva)/Owner (to be completed only in the event of a change of ownership)

1.1. Ime/First name.....................................................................

1.1. Ime/First name...............................................................................

1.2. Prezime/Surname.................................................................

1.2. Prezime/Surname...........................................................................

1.3. Adresa/Address.......................................................................

1.3. Adresa/Address..............................................................................

1.4. Poštanski broj/Post code.......................................................

1.4. Poštanski broj/Post code...............................................................

1.5. Grad/City........................................................

1.5. Grad/City........................................................................................

1.6. Država/Country......................................................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number.......................................

1.8. GSM/GSM............................................................................(1)

1.6. Država/Country.............................................................................

1.7. Telefonski broj/Telephone number.............................................

1.8. GSM/GSM.....................................................................................(1)

1.9. Telefaks/Fax.........................................................................(1)

1.10. E-mail/E-mail....................................................................(1)

(1) Nije obvezno./(1) Not mandatory.

1.9. Telefaks/Fax..................................................................................(1)

1.10. E-mail/E-mail.............................................................................(1)

(1) Nije obvezno./(1) Not mandatory.

Redoslijed naslova, označavanje stranica i jezici:

1. Redoslijeda naslova (uključujući i brojeve) obrasca putovnice mora se strogo pridržavati.

2. Stranice obrasca putovnice moraju biti označene brojem na dnu svake stranice. Na prvoj stranici obrasca putovnice, mora se navesti ukupan broj stranica [ 1 od (upisati ukupan broj stranica) ].

3. Podaci u obrascu putovnice moraju biti navedeni na hrvatskom i engleskom jeziku.

4. Veličina i oblik »polja« u obrascu putovnice su indikativni i nisu obvezujući.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1739/2005 od 21. listopada 2005. kojom se utvrđuju zahtjevi za premještanje cirkuskih životinja između država članica

[2]2 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe Poglavlja II. Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ

[3]3 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe članka 10. stavka 4. Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ

[4]4 Pravilnikom o prekograničnom prometu zaštićenim vrstamaL457729 (»Narodne novine«, broj 34/06) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 338/97 o zaštiti divljih životinjskih i biljnih vrsta kojom se zakonski uređuje trgovanje njima

[5]5 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe Priloga A Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ

[6]6 Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL457730 (»Narodne novine«, broj 72/07, 102/07, 04/08, 30/08, 39/08, 52/08 i 68/08) preuzete su odredbe Uredbe 998/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima primjenjivim za nekomercijalni promet kućnih ljubimaca i izmjene i dopune Direktive Vijeće 92/65/EEZ

[7]7 Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitaraL457731 (»Narodne novine«, broj 74/07) preuzete su odredbe Odluke 93/623/EEZ od 20. listopada 1993. kojom se utvrđuje identifikacijski dokument (putovnica) koja prati registrirane kopitare

[8]8 Posebnim propisom će se preuzeti odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o donošenju usklađenog obrasca svjedodžbe i izvješća o inspekciji glede trgovine životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice

[9]* Registar mora biti u obliku knjige čije stranice nije moguće zamijeniti. U tu svrhu službeni veterinar potpisuje i pečatom ovjerava svaku stranicu prije izdavanja upravitelju cirkusa. Registar se mora čuvati najmanje pet godina.

zatvori
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !