Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje ("Narodne novine", br. XX/08, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 12.9.2008 Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

MINISTAR POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3148

Na temelju članka 56.L408772 stavka 5. i članka 116.L408773 stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA ZA VETERINARSKE PREGLEDE ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje visina naknade za:
– veterinarski pregled gospodarstva,
– veterinarski pregled na mjestu otpreme živih životinja,
– svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (u daljnjem tekstu: svjedodžba),
propisane Pravilnikom o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinjeL408775 (»Narodne novine«, broj 87/08) te način obračunavanja i plaćanja naknada.

Članak 2.

(1) Visina naknade za veterinarski pregled gospodarstva iznosi 480,00 kuna.
(2) Visina naknade za veterinarski pregled na mjestu otpreme pošiljaka životinja iznosi 110,00 kuna.

Članak 3.

Visina naknade za izdavanje svjedodžbe iznosi, kako slijedi:
1. Kopitari:
– konj                                                 14,00 kn
– ždrijebe do 3 mjeseca starosti             8,50 kn
– magarac, mazga i mula                        5,00 kn
2. Papkari:
– govedo                                             14,00 kn
– tele do 6 mjeseci starosti                     8,50 kn
– svinja                                                  1,65 kn
– prase do 2 mjeseca starosti                 0,65 kn
– ovca i koza                                         1,30 kn
– janje i jare do 2 mjeseca starosti          0,65 kn
3. Perad:
– perad do 10 dana starosti                    0,01 kn
– brojler                                                 0,02 kn
– noj                                                      8,00 kn
– ostala perad                                        0,05 kn
– rasplodna jaja                                     0,01 kn
4. Pas                                                    4,50 kn
5. Mačka                                              3,00 kn
6. Kunići:
– kunić za rasplod                                  0,20 kn
– kunić mladi                                          0,05 kn
7. Pčele po košnici                                1,30 kn
8. Riba/riblja mlađ iz ribnjaka i
    uzgajališta po kg     
                          0,02 kn
9. Živi školjkaši po kg                          0,02 kn
10. Puževi po kg                                    0,02 kn
11. Divljač:
– krupna divljač dlakava                          8,50 kn
– krupna divljač pernata                           2,60 kn
– sitna divljač dlakava                              2,20 kn
– sitna divljač do 10 dana starosti             0,01 kn
– ostala pernata divljač                             0,05 kn

Članak 4.

(1) Visina naknade za veterinarski pregled živih životinja na mjestu otpreme u slučaju kada se inspekcijskim nadzorom na gospodarstvu utvrdi da posjednik nije postupao u skladu s odredbama propisa o označavanju i registraciji životinja te zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja ili nije vodio druge propisane evidencije kako je propisano, i u slučaju kada se veterinarski pregled obavlja u sabirnom centru iznosi kako slijedi:
a) Goveda i kopitari:
– 1 komad                                             35,00 kn
– 2 komada                                           24,00 kn
– 3 komada                                           18,00 kn
– 4 komada                                           15,00 kn
– 5 komada                                           13,00 kn
– od 6 – 10 komada                                8,50 kn
– od 11 – 20 komada                              6,50 kn
– od 21 – 40 komada                              5,00 kn
– od 41 – 60 komada                              4,00 kn
– od 61 i više komada                             3,50 kn
b) Svinje, ovce i koze:
– 1 komad                                            25,00 kn
– 2 komada                                          16,00 kn
– 3 komada                                          11,50 kn
– 4 komada                                            9,00 kn
– 5 komada                                            8,00 kn
– od 6 – 10 komada                               5,00 kn
– od 11 – 20 komada                             3,50 kn
– od 21 – 40 komada                             2,40 kn
– od 41 – 60 komada                             2,10 kn
– od 61 – 80 komada                             1,80 kn
– od 81 – 100 komada                           1,65 kn
– od 101 -150 komada                           1,30 kn
– od 151 – 200 komada                         1,10 kn
– od 201 – 300 komada                         0,90 kn
– od 301 i više komada                           0,80 kn
(2) Za veterinarski pregled na mjestu otpreme za divljač primjenjuje se visina naknade propisana stavkom 1. točkom b) ovoga članka.
(3) Visina naknade za veterinarski pregled peradi i kunića na mjestu otpreme iznosi kako slijedi:
a) Po komadu:
– do 50 komada                                     0,50 kn
– od 51 – 100 komada                           0,40 kn
– od 101 – 200 komada                         0,30 kn
– od 201 – 300 komada                         0,25 kn
– od 301 – 400 komada                         0,22 kn
– od 401 – 500 komada                         0,20 kn
– od 501 – 1.000 komada                      0,13 kn
– od 1.001 – 2.000 komada                   0,08 kn
– od 2.001 – 3.000 komada                   0,06 kn
– od 3.001 – 4.000 komada                   0,05 kn
b) Po 10 (deset) komada:
– od 4.001 – 5.000 komada                   0,45 kn
– od 5.001 – 10.000 komada                 0,25 kn
– od 10.001 – 20.000 komada               0,15 kn
– od 20.001 – 30.000 komada               0,12 kn
– od 30.001 – 40.000 komada               0,10 kn
– od 40.001 – 50.000 komada               0,09 kn

Članak 5.

(1) Uz naknadu propisanu člankom 4.#clanak4 stavcima 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika naplaćuju se troškovi prijevoza od sjedišta ovlaštene veterinarske organizacije do mjesta otpreme.
(2) Naknada propisana člankom 4.#clanak4 stavak 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika uvećava se za 50% za veterinarske preglede koji se po prirodi posla ili na zahtjev stranke moraju obaviti nedjeljom i u dane državnih blagdana, te radnim danom u vremenu od 15 do 7 sati.

Članak 6.

(1) Naknade iz članka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga Pravilnika obračunavaju se jednom mjesečno, do 10. u mjesecu za protekli mjesec, u kojem roku se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja mora dostaviti račun za obavljene veterinarske preglede i izdane svjedodžbe. Račun mora sadržavati podatke o obavljenim veterinarskim pregledima i pojedinačno iskazanim naknadama, a ispostavlja se na osnovi evidencija i dokumentacije koju su dužni voditi ovlašteni veterinari.
(2) Računu se prilaže izvješće o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje iz Priloga III. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, Obračun izdanih svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika, i ispis podataka o obavljenim veterinarskim pregledima iz Registra farmi. Svi prilozi moraju biti ovjereni od strane nadležnog veterinarskog inspektora.
(3) Naknade iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika obračunavaju se i naplaćuju odmah nakon obavljenog veterinarskog pregleda na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika. Kada se veterinarski pregledi za jednog posjednika obavljaju kontinuirano tijekom mjeseca odnosno višekratno se ponavljaju tijekom mjeseca, obračun se može izvršiti jednom mjesečno za protekli mjesec, a na temelju evidencija koje su dužni voditi ovlašteni veterinari.
(4) Posjednik životinje dužan je platiti račun za naknade iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od dana primitka računa.

Članak 7.

(1) Sredstva ostvarena od naknada za veterinarske preglede i svjedodžbe prihod su ovlaštene veterinarske organizacije.
(2) Naknade propisane ovim Pravilnikom iskazane su bez PDV-a.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Do uspostave novog sustava plaćanja u skladu sa Zakonom, naknade iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika ovlaštene veterinarske organizacije naplaćuju izravno od posjednika životinje.

Članak 9.

Prilozi I. i II. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontroleL408776 (»Narodne novine«, broj 75/06) u dijelu koji se odnosi na visinu naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu, i Naredba o visini naknade za svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinjaL408777 (»Narodne novine«, broj 26/04).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/19
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 5. rujna 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

 

PRILOG II.

zatvori
Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !