Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/97, XX/02, XX/03, XX/07 - prestao važiti u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja, XX/09 - prestao važiti u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu bilja)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 30.06.1995 Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 54.L34680 stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", broj 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA POSLOVE ZAŠTITE BILJA I BILJNIH PROIZVODA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Članak 1.

(1) Za obvezatni zdravstveni pregled usjeva i objekata tijekom vegetacije i dorade, obvezatni zdravstveni pregled bilja, sjemena i sadnog materijala u unutarnjem prometu, praćenje,

zdravstvenog stanja bilja u karantenskim objektima i bilja pod karantenskim nadzorom, biološka predistraživanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari i istraživanje kemijskih, fizikalnih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja, plaća se naknada.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u fiksnom iznosu.

Članak 2.

(1) Naknada za obvezatni zdravstveni pregled usjeva i objekata tijekom vegetacije iznosi:

Ratarske kulture

Osnovna površina

do ha

Osnovna naknada

kuna

Naknada za svaki dalj

nji ha kuna

Broj

pregleda

1. Kukuruz

50

1.500,00

22,00

2

2. Kukuruz (osnovno sjeme)

5

1.500,00

36,00

2

3. Pšenica i ječam

50

1.500,00

22,00

2

4. Zob, raž i pšenoraž

50

1.500,00

22,00

2

5. Soja i uljana repica

50

1.500,00

22,00

2

6. Suncokret

50

2.200,00

22,00

3

7. Lucerna

50

1.500,00

22,00

2

8. Ostale sitnozrne mahunarke

30

1.100,00

22,00

2

9. Trave

30

1.100,00

22,00

2

10. Sirak i proso

30

1.100,00

22,00

2

11. Krupnozrne mahunarke

30

1.100,00

22,00

2

12. Šećerna repa

10

3.000,00

260,00

2

13. Stočna repa

10

1.500,00

110,00

2

14. Krumpir

10

3.000,00

260,00

3

15. Ostale kulture

1

1.500,00

110,00

2

16. Povrće i ukrasno bilje 1.500,00 kuna po danu pregleda

17. Voćni i lozni sadni materijal 1.500,00 kuna po danu pregleda

18. Šumske sadnice 1.500,00 kuna po danu pregleda

19. Uskladišteno bilje, biljni proizvodi i objekti 1.500,00 kuna po danu pregleda

(2) Za obvezatni zdravstveni pregled tijekom vegetacije obavljen u inozernstvu, osim naknade određene stavkom 1. ovog članka, zaračunavaju se i putni troškovi.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za obvezatni zdravstveni nadzor tijekom vegetacije uplaćuje se 50% pune naknade za ukupno prijavljene površine, a preostali dio naknade kod izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja.

(4) Naknada za određivanje nemetoda iznosi:

Početni broj

uzoraka

Naknada kuna

po uzorku
za svaki daljnji

uzorak

1. Slobodno živuće vrste

do 5

400,00

300,00

2. Cistolike vrste

do 10

200,00

100,00

3. Kompleks nematoda

do 5

500,00

400,00

(5) Naknada za određivanje virusa iznosi:

  1. Sjemenski krumpir (jedan pregled) 950,00 kuna

  2. Vinova loza (jedan virus) 22,00 kuna

  3. Koštičavo voće (jedan virus) 40,00 kuna

Članak 3.

(1) Naknada za obvezatni zdravstveni pregled bilja, sjemena i sadnog materijala u unutarnjem prometu iznosi 1.500,00 kuna po danu pregleda.

(2) Naknada za obvezatni zdravstveni pregled sjemena i sadnog materijala iz uvoza iznosi za:

  1. sjemenski krumpir..........0,07 kuna za 1 kg

  2. lukovice, gomolje i sjeme cvijeća i povrća, te lučice luka (jedan pregled)..............750,00 kuna

Članak 4.

Naknada za praćenje zdravstvenog stanja sadnog materijala višegodišnjeg bilja u karantenskim objektima i bilja pod karantenskim nadzorom iznosi 1.500,00 kuna po danu pregleda.

Članak 5.

(1) Naknada za istraživanje kemijskih i fizikalnih svojstava sredstva za zaštitu bilja iznosi za:

  a) određivanje kemijskih i fizikalnih svojstava prema članku 40. Zakona o zaštiti bilja 3.600,00 kuna

  b) određivanje ostataka u biljnom i životinjskom materijalu, tlu i dr. (po uzorku) 500,00-4.000,00 kuna

  c) određivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u vodi 200,00 kuna

  d) određivanje dinamike degradacije sredstava za zaštitu bilja 3.600,00-7.200,00

  e) analize uzoraka sredstava za zaštitu bilja uzetih u inspekcijskom postupku 1.100,00-2.200,00 kuna

  f) određivanje izmjene formulacije sredstava 1.100,00 kuna

  g) analiza ispravnosti sredstava za zaštitu bilja 400,00 kuna

(2) Osnovna naknada za biološka istraživanja sredstava za zaštitu bilja iznosi:

1. Fungicidi

  a) za tretiranje sjemena 11.000,00 kuna

  b) za zaštitu ratarskih kultura:

   - bez uroda 5.500,00 kuna

   - s urodom 7.500,00 kuna

  c) za zaštitu vinograda 9.000,00 kuna

  d) za zaštitu voćaka i šumskog bilja 7.500,00 kuna

  e) za zaštitu povrća i cvijeća 9.000,00 kuna

  f) za zaštitu drva 5.000,00 kuna

2.Insekticidi

  a) za suzbijanje kukaca u tlu 5.500,00 kuna

  b) za suzbijanje kukaca na voćkama,vinovoj lozi,ratarskim i povrtnim kulturama,ukrasnom i šumskom bilju 5.500,00 kuna

  c) za suzbijanje kukaca u skladištima 5.500,00 kuna

  d) za zaštitu drva 5.500,00 kuna

  e) fumiganti 7.500,00kuna

3.Akaricidi 5.500,00 kuna

4.Limacidi 5.500,00 kuna

5.Rodenticidi 5.500,00 kuna

6.Nematocidi

  a) određivanje odgovornosti na jednu cistoliku vrstu 5.500,00 kuna

  b) određivanje djelotvornosti na jednu slobodno živuću vrstu 5.500,00 kuna

  c) određivanje djelotvornosti na kompleks nematoda 5.500,00 kuna

7.Repulzivna sredstva 5.500,00 kuna

8.Sredstva za fumigaciju tla 5.500,00 kuna

9.Herbicidi 5.500,00 kuna

10.Defolijanti i desikanti 5.500,00 kuna

11.Regulatori rasta i fiziotropi 7.500,00 kuna

12.Sredstva za premazivanje rana 5.500,00 kuna

(3) Naknada iz stavka 2. ovog članka uključuje istraživanje:

  - u točki 1. - na jednoj kulturi i jedne štetočinje, dva mjesta pokusa, do dva očitovanja, do tri tretiranja i jednu dozu,

  - u točkama 2. do 8. - na jednoj kulturi i jedne štetotičnje, dva mjesta pokusa, do tri očitovanja, jedno tretiranje i jednu dozu,

  - u točkama 9. do 12. - na jednoj kulturi, dva mjesta pokusa, do tri očitovanja, jedno tretiranje i jednu dozu.

(4) Naknada za biološko istraživanje povećava se za svaku daljnju:

  - kulturu za 50% od osnovne naknade

  - štetočinju za 50% od osnovne naknade

  - očitovanje za 20% od osnovne naknade

  - tretiranje za 10% od osnovne naknade

  - dozu za 10% od osnovne naknade, te za svako istraživanje nuzgrednog djelovanja sredstva za zaštitu bilja za 25% od osnovne naknade.

(5) Kod podnošenja zahtjeva za biološko istraživanje sredstva za zaštitu bilja uplaćuje se 40% pune naknade iz stavka 2. i 4. ovog članka.

(6) Naknada za biološka predistraživanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari određuje se u iznosu najviše 10% od visine naknade iz stavka 2. i 4. ovog članka.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-20/95-01/104

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !