Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini naknade za skupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 29.8.2008 Pravilnik o visini naknade za skupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3024

Na temelju članka 49.L408120 stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE I TOPLINSKU PRERADU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuje visina naknade za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi).
(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se za nastale troškove sakupljanja i toplinske prerade nusproizvoda u skladu s propisom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Članak 2.

Korisnici objekata iz članka 38., 39. i 40. Zakona o veterinarstvu dužni su za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda platiti naknadu pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila navedeno sakupljanje i toplinsku preradu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Naknada za sakupljanje nusproizvoda naplaćuje se prema količini i kakvoći nusproizvoda.
(2) Za nusproizvode koji su pripremljeni i do preuzimanja privremeno uskladišteni u skladu s propisom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te od čijeg nastanka nije proteklo više od 24 sata, visina naknade za preuzetu količinu s jednog mjesta, po kilogramu iznosi:
– do 1000 kg                          0,60 kn
– od 1001 kg do 3000 kg       0,45 kn
– od 3001 kg do 10000 kg     0,25 kn
– od 1000 kg i više                 0,10 kn.
(3) Visina naknade iz alineje prve do četvrte stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju troškova nastalih za uništavanje lešina životinja pri provođenju mjera suzbijanja određenih zaraznih ili nametničkih bolesti u skladu s člankom 117. točkom 1. alinejom šestom Zakona o veterinarstvu.

Članak 4.

Visina naknade za sakupljanje nusproizvoda tijekom nedjelje i blagdana uvećava se za 30% u odnosu na naknadu iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Pravilnika, kada se sakupljanje nusproizvoda obavlja na zahtjev:
– korisnika objekata iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.
– Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te zaštite okoliša.

Članak 5.

Visina naknade za toplinsku preradu nusproizvoda iznosi
0,44 kn po kilogramu sakupljene količine nusproizvoda.

Članak 6.

Na iznos propisane naknade iz članka 3.#clanak3 stavka 2. te članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika nadležno tijelo pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda isplaćuje dodatnu naknadu u iznosu 30% od propisane naknade.

Članak 7.

Pravne ili fizičke osobe iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika dužne su nadležnom tijelu za obavljeno sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda dostaviti izvješće do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, uz naznaku kategorije, količine i kakvoće nusproizvoda.

Članak 8.

Kada jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb ne odrede visinu naknade u skladu s člankom 118. stavkom 1. Zakona o veterinarstvu za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda primjenjuju se odredbe članka 3.#clanak3 do 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Porez na dodanu vrijednost nije uključen u visinu naknade za obavljeno sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetlaL408122 (»Narodne novine«, broj 152/02).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/12
Urbroj: 525-06-08-1
Zagreb, 25. kolovoza 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o visini naknade za skupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !