Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 4.4.2008 Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1347

Na temelju članka 102.L389870 Zakona o azilu (»Narodne novine«, br. 79/07), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VISINI NOVČANE POMOĆI TRAŽITELJIMA AZILA, AZILANTIMA, STRANCIMA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANCIMA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za priznavanje prava te visina iznosa novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom.

Članak 2.

Visina novčane pomoći osobama iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika utvrđuje se u postotku od osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada Republike Hrvatske.

NOVČANA POMOĆ TRAŽITELJA AZILA

Članak 3.

Tražitelj azila bez novčanih sredstva i tražitelj azila čiji troškovi života nisu osigurani na drugi način te koji nije u radnom odnosu ima pravo na novčanu pomoć.

Članak 4.

Visina novčane pomoći za tražitelja azila utvrđuje se u iznosu od 20% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Pravo na novčanu pomoć priznaje se tražitelju azila od dana pokretanja postupka i traje do dana stjecanja statusa azilanta, odnosno do konačnosti rješenja kojim je zahtjev za azil odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.

NOVČANA POMOĆ AZILANTU I STRANCU POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

Članak 5.

Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji ne ostvaruje prihode, koji je bez imovine, odnosno vlastitih novčanih sredstva te nema uzdržavatelja može ostvariti pravo na novčanu pomoć u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Visina novčane pomoći osobi sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom utvrđuje se sukladno članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.
Visina novčane pomoći maloljetniku bez pratnje sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Pravo na novčanu pomoć osobi sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom traje dok su za to ispunjeni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

NOVČANA POMOĆ STRANCIMA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

Članak 7.

Stranac pod privremenom zaštitom kojem je osiguran individualni smještaj u primjerenom stambenom prostoru u kojem može zadovoljiti osnovne higijenske potrebe i samostalno organiziranje prehrane može ostvariti pravo na novčanu pomoć.
Visina novčane pomoći strancima pod privremenom zaštitom utvrđuje se u visini 50% od pomoći utvrđene odredbom članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Pravilnika.
Stranac iz stavka 1. ovog članka može ostvariti pravo na novčanu pomoć za vrijeme za koje joj je Ministarstvo unutarnjih poslova odobrilo privremenu zaštitu.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 8.

Za odlučivanje o priznavanju prava na novčanu pomoć tražitelju azila mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu prihvatilišta.
Postupak se pokreće po službenoj dužnosti po obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova o smještaju tražitelja azila u prihvatilištu.

Članak 9.

Za odlučivanje o priznavanju prava na novčanu pomoć osobe sa statusom azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu u kojem je spomenutim osobama osiguran smještaj.
Postupak za priznavanje prava na novčanu pomoću pokreće se po zahtjevu osobe sa statusom azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima i strancima pod privremenom zaštitomL389872 (»Narodne novine« br. 145/04).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/35
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 2. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !