Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 27.07.2009 Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2291

Na temelju članka 30.L467763 stavka 1. podstavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07), na prijedlog načelnika Glavnoga stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i uz suglasnost ministra obrane, donosim

PRAVILNIK

O VJEŽBOVNIM POSTUPCIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se vježbovni postupci pojedinaca i rasporedi postrojba (desetine, voda, satnije/bitnice i bojne) jedinstveno za Oružane snage Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

Postrojbe grana, rodova i služba koje nisu obuhvaćene Pravilnikom, izvode vježbovne postupke prema njegovim odredbama, prilagođene stvarnim okolnostima, opremi i naoružanju.

Članak 2.

Vježbovne postupke izvode pojedinci i postrojbe.

Postrojbe jačine desetine i voda izvode vježbovne postupke u propisanim strojevima, a satnije/bitnice i bojne te njima istovjetne u poredcima.

Stroj, odnosno poredak (u daljnjem tekstu: stroj/poredak) su rasporedi u kojima su vojne osobe, vozila i tehnička sredstva u postrojbama i postrojbe u višoj postrojbi, postrojene po čelu i dubini, na određenim odmacima i razmacima.

Strojevi mogu biti: jednovrsni, dvovrsni, kolona po jedan, kolona po dva, kolona po četiri (tri), kolona desetine (voda), dvojna kolona, crta dvojnih kolona desetine, crta kolone desetine, vrsta i kolona desetine (voda).

Poredci mogu biti: dvovrsni, crta vodnih kolona, crta satnijskih kolona, crta bojnih kolona, kolona po dva, kolona po četiri (tri), vrsta i kolona.

Navedeni strojevi/poredci jesu zborni.

Kolona po jedan, kolona po dva, kolona po četiri (tri), kolona desetine (voda) i kolona u kretanju pokretni su strojevi/poredci.

Zapovjednik postrojbe određuje u koji će se zborni stroj/poredak postrojiti postrojba.

U svim strojevima/poredcima pojedinci i postrojbe ravnaju se po čelu i dubini prema desnokrilnome, iznimno lijevokrilnome te jedan iza drugoga u zatiljak.

Članak 3.

Stroj/poredak ima: čelo, krilo, bok i sredinu.

Čelo je strana stroja/poretka u koju su okrenute postrojene osobe i vozila.

Krilo je desna ili lijeva trećina stroja/poretka. Pri okretu čelom nazad nazivi se krila mijenjaju. Dio između krila je sredina stroja/poretka.

Bok je bočna strana stroja/poretka postrojbe. Njegova se dubina računa od krilne vojne osobe prve vrste do krilne vojne osobe zadnje vrste. Okretom stroja/poretka čelom nazad mijenjaju se nazivi bokova.

Sredina je dio između krila.

Članak 4.

Red čine osobe koje stoje u stroju/poretku jedna drugoj u zatiljak. Ako za osobom iz jedne vrste ne stoji druga osoba, takav red je nepotpun. Redovi se popunjavaju nizom, a zadnji su red i vrsta uvijek potpuni.

Članak 5.

Usmjernik je osoba ili postrojba koja pri kretanju održava određeni smjer. Prema njoj prilagođuju kretanje ostale vojne osobe i postrojbe tijekom postrojavanja, prestrojavanja i u kretanju.

Članak 6.

Odmak između osoba mjeri se od lakta jedne do lakta druge osobe, a odmak između postrojba mjeri se od lijevokrilne osobe desne do desnokrilne osobe lijeve postrojbe, odnosno od desnokrilne osobe lijeve do lijevokrilne osobe desne postrojbe.

Članak 7.

Razmak između osoba mjeri se od pete jedne do vrha prstiju druge osobe, a između postrojba razmak se mjeri od zadnje vrste jedne do prve vrste sljedeće postrojbe.

Članak 8.

Zapovijedi za vježbovne postupke daju se glasom, znacima i sredstvima veze.

Zapovijedi glasom daju se uvijek kada je moguće, kako bi ih čuli i razumjeli svi izvršitelji. One moraju biti jasne, glasne i potpune.

Zapovijed ima pripremni i izvršni dio.

Pripremnim se dijelom određuje što se mora izvršiti, a izvršnim se određuje trenutak izvršenja.

Pripremni se dio izgovara malo razvučeno kako bi se vojne osobe pripremile, a izvršni dio odsječno da bi sve osobe istodobno i složno izvršile postupak.

Kod svih se zapovijedi pri postrojavanju imenuje postrojba, na primjer: Bojna, u crtu satnijskih kolona – ZBOR!

Članak 9.

Ako zapovjeđeni postupak nije pravilno i dobro izveden, zapovjednik zapovijeda: PONOVI!

Na tu se zapovijed zauzima prethodni stav.

Nakon svake zapovijedi PONOVI! zapovjednik mora objasniti razlog zbog kojega se postupak ponavlja.

Članak 10.

Zapovjednik postrojbe prije postrojavanja određuje mjesto, vrijeme, vrstu postrojavanja, odjeću, opremu, naoružanje te tehnička i druga sredstva.

II. VJEŽBOVNI POSTUPCI

1. STAVOVI BEZ ORUŽJA

Članak 11.

Osnovni stav (slika 1.) zauzima se na zapovijed: POZOR!

Vojna osoba u osnovnome stavu stoji uspravno i neprisiljeno, pete se dodiruju, vrhovi stopala razmaknuti su za širinu stopala.

Težina tijela počiva podjednako na stopalima obiju nogu. Koljena su prirodno ispružena.

Gornji je dio tijela uspravan, prsa su prirodno izbočena. Ramena su u istoj visini i u prirodnu položaju. Ruke su prirodno ispružene, dodiruju bedra, prsti su ispruženi i skupljeni, a srednji je prislonjen na šav hlača. Glava je prirodno uzdignuta, a pogled usmjeren naprijed u visini očiju.

Slika 1. Osnovni stav

Članak 12.

Stav na mjestu odmor (slika 2.) zauzima se na zapovijed: Na mjestu – ODMOR!

Stav se zauzima iz osnovnoga stava.

Vojna osoba na zapovijed Na mjestu – ODMOR! pomiče lijevu nogu ulijevo u širinu ramena, a istodobno stavlja ruke na leđa u visini opasača. Lijevom rukom obuhvaća se zapešće desne ruke, prsti desne ruke skupljeni su u šaku, a šaka je usmjerena prema van.

Težina tijela ravnomjerno je raspoređena.

Slika 2. Stav na mjestu odmor

Članak 13.

Otpust se daje na mjestu i u kretanju. Na mjestu se otpust daje zapovijeđu OTPUST! Na ovu zapovijed vojna osoba, ako je bila u osnovnom stavu, pozdravlja zapovjednika rukom i odlazi, a ako je bila u stavu na mjestu odmor, prije odlaska zauzima osnovni stav, pozdravlja zapovjednika rukom i odlazi.

U kretanju se otpust daje zapovijeđu Ot – PUST! Pripremni se dio zapovijedi daje pod lijevom, a izvršni pod desnom nogom. Zatim se iskorači još jedan korak lijevom nogom, hitro se privuče desna noga do lijeve, okreće se prema osobi koja je zapovijed dala i pozdravlja rukom te odlazi nakon što ona otpozdravi.

2. STAVOVI S ORUŽJEM

Članak 14.

Osnovni stav s oružjem isti je kao i bez oružja, a oružje može biti u stavovima: k nozi, o desno rame i na prsa.

Na zapovijed Na mjestu – ODMOR! i OTPUST! postupa se kao i bez oružja, s tim da se nakon zapovijedi OTPUST! ne pozdravlja rukom.

Članak 15.

Stavovi s oružjem jesu: k nozi, o desno rame, na prsa, na nožice, iskazivanje počasti (Pozdrav) i za pregled oružja.

Stav k nozi osnovni je stav za oružje s kompaktnim kundakom. Za oružje s prijeklopnim kundakom taj se stav ne koristi. Osnovni stav za oružje s prijeklopnim kundakom jest o desno rame.

Članak 16.

Stav k nozi s puškom (slika 3.) zauzima se tako da se prirodno ispruženom rukom puška drži ispod gornje remenske spojnice, prislonjena uz desnu nogu, s kundakom na zemlji. Prednji je dio kundaka izravnan s vrhovima stopala. Palac desne ruke obuhvaća pušku i remen s unutarnje strane, a ostali su prsti sastavljeni i malo svinuti oko vanjske strane puške.

Slika 3. Stav k nozi s puškom s kompaktnim kundakom

S puškostrojnicom se stav k nozi zauzima na isti način kao i s puškom s kompaktnim kundakom, samo što se puškostrojnica desnom rukom drži u visini utvrđivača nožica za cijev ispod prednjeg ciljnika prstima preko cijevi uz nožice s kundakom naslonjenim na zemlju (slika 4.).

Kod stava k nozi svi su ostali dijelovi tijela kao i u osnovnome stavu bez oružja.

Slika 4. Stav k nozi s puškostrojnicom

Kada se zapovjedi: Na mjestu – ODMOR!, a puška (puškostrojnica) je k nozi, izvode se isti pokreti kao i bez puške, s tim da se puška, ne pomičući kundak s tla, odmiče udesno od tijela do kuta od 30-ak stupnjeva te se i dalje pridržava desnom rukom. Lijeva se ruka istodobno postavlja na leđa na način da se palac s gornje strane zatakne za opasač, a ruka se dlanom okrenutim od tijela opusti (slika 5.).

Slika 5. Stav na mjestu odmor s puškom (puškostrojnicom)

Članak 17.

U stavu o desno rame s puškom s kompaktnim kundakom i puškostrojnicom (slika 6.) oružje je postavljeno tako da je cijev usmjerena prema gore, remen je prebačen preko desnoga ramena i pridržava se desnom rukom u visini desne strane prsa. Laktom desne ruke puška se istovremeno lagano gura ulijevo i pridržava uz tijelo tako da se ne vidi s prednje strane.

Slika 6. Stav o desno rame s oružjem s kompaktnim kundakom

U stavu o desno rame puška s prijeklopnim kundakom ili kratka strojnica postavljena je tako da je cijev usmjerena prema dolje, kundak je okrenut ulijevo, a puška se pridržava jednako kao i oružje s kompaktnim kundakom (slike 7. i 8.).

Kada se zapovjedi: Na mjestu – ODMOR!, a oružje je o desno rame, izvode se isti pokreti kao i bez oružja, s tim da se oružje i dalje pridržava desnom rukom. Lijeva se ruka istovremeno postavlja na leđa na način da se palac s gornje strane zatakne za opasač, a ruka se dlanom okrenutim od tijela opusti (slika 9.).

Slike 7., 8. i 9. Stav o desno rame i na mjestu odmor s oružjem s prijeklopnim kundakom

Članak 18.

U stavu na prsa s puškom s kompaktnim kundakom i puškostrojnicom (slika 10.) oružje se postavlja dijagonalno preko prsa tako da je kundak s desne, a cijev s lijeve strane tijela. Puška se pridržava desnom rukom za vrat kundaka, a ostatak je tijela u osnovnome položaju.

Slika 10. Stav na prsa s oružjem s kompaktnim kundakom

Kada se zauzima stav na prsa s puškom s prijeklopnim kundakom ili kratkom strojnicom (slike 11. i 12.), položaj oružja je isti, samo se ono desnom rukom pridržava za rukohvat s mehanizmom za okidanje, a lijevom za oblogu cijevi odozdol, s palcem do tijela.

Slike 11. i 12. Stav na prsa s oružjem s prijeklopnim kundakom

Kada se zapovjedi: Na mjestu – ODMOR!, a oružje je na prsima, izvode se isti pokreti kao i bez oružja, ali se oružje i dalje pridržava desnom rukom za rukohvat. Lijeva ruka istovremeno se postavlja na leđa na način da se palac s gornje strane zatakne za opasač, a ruka se dlanom okrenutim od tijela opusti.

Članak 19.

Iz stava k nozi u stav o desno rame prelazi se na zapovijed: O desno ra – ME! S oružjem s kompaktnim kundakom (puška, puškostrojnica) izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom puška podigne i donese pred desnu stranu prsa sa zatvaračem naprijed, a remenska je spojnica u visini ramena. Istodobno se lijevom rukom puška uhvati za širinu dlana ispod desne tako da remen bude između tijela i ruke (slika 13.).

Drugi razdjel – desnom se rukom uhvati remen 20 – 25 cm od remenske spojnice i zategne ulijevo tako da desna ruka bude u visini lijeve strane prsa, a oružje ostane okomito. Ruke su do lakata prislonjene uz tijelo (slika 14.).

Treći razdjel – puška se brzo zabacuje na rame kratkim i čvrstim potiskom lijeve ruke. Lijeva se ruka brzo spusti i prisloni uz tijelo. Šaka desne ruke (koja drži remen) prisloni se na desnu stranu prsa s dlanom okrenutim prema tijelu. Puška se laktom desne ruke pridržava uz tijelo (slike 15. i 16.).

Slike 13., 14., 15. i 16. Prelazak iz stava k nozi u stav o desno rame

U stavu o desno rame s puškom s prijeklopnim kundakom i kratkom strojnicom, oružje je na desnome ramenu s cijevi okrenutom prema dolje, remen je prebačen preko desnoga ramena i pridržava se desnom rukom koja je u visini desne strane prsa.

Stav o desno rame osnovni je stav za pušku s prijeklopnim kundakom i kratku strojnicu.

Iz stava o desno rame u stav k nozi prelazi se na zapovijed: K no – ZI!

S puškom s kompaktnim kundakom i puškostrojnicom izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom potezanjem remena kundak brzo iznese ispred tijela, a oružje istodobno uhvati lijevom rukom iznad stražnjega ciljnika tako da remen ostane između tijela i lijeve ruke (slika 17.).

Drugi razdjel – lijevom se rukom oružje skine s ramena i iznese pred desnu stranu prsa. Desnom se rukom brzo uhvati ispod remenske spojnice za remen ispod prednjega ciljnika (slika 18.).

Treći razdjel – oružje se brzo spusti u stav k nozi tako da kundak ne udari o tlo. Lijeva se ruka istovremeno prisloni uz tijelo (slika 19.).

Slike 17., 18. i 19. Prelazak iz stava o desno rame u stav k nozi

Članak 20.

Iz stava k nozi u stav na prsa prelazi se na zapovijed: Na pr – SA!

S oružjem s kompaktnim kundakom izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – izvodi se kao i kod o desno rame (slika 20.).

Drugi razdjel – desnom se rukom uhvati za remen i podigne oružje naviše tako da stoji poprječno ispred tijela (slika 21.).

Treći razdjel – remen se zabaci preko glave i provuče desna ruka između oružja i remena. Lijeva se ruka prisloni uz tijelo, a desnom se obuhvati oružje oko vrata kundaka (slika 22.).

Slike 20., 21. i 22. Prelazak iz stava k nozi u stav na prsa

Članak 21.

Iz stava na prsa u stav k nozi prelazi se na zapovijed: K no – ZI!

S puškom i puškostrojnicom izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – lijevom se rukom obuhvati oružje iznad stražnjega ciljnika, a desnom kundak. Oružje se podigne naviše, zatim se desna ruka provuče između remena i oružja, skine se remen preko glave i oružje donese kao u prvome razdjelu pri uzimanju puške o desno rame (slike 23. i 24.).

Drugi razdjel – oružje se donese u stav k nozi. Lijeva se ruka prisloni uz tijelo (slika 25)

Slike 23., 24. i 25. Prelazak iz stava na prsa u stav k nozi

Članak 22.

Iz stava o desno rame u stav na prsa prelazi se na zapovijed: Na pr – SA!

S puškom, puškostrojnicom, puškom s prijeklopnim kundakom te kratkom strojnicom izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom skine oružje s ramena ne izvlačeći lakat desne ruke ispod remena. Istodobno se lijevom rukom uhvati za cijev držeći oružje ispred sebe u vodoravnu položaju s okvirom naniže (slika 26.).

Drugi razdjel – desnom se rukom prebaci remen preko glave na lijevo rame i uhvati oružje za rukohvat. Lijevom se rukom (lakat je uz tijelo) drži obloga cijevi (slike 27. i 28.).

Slike 26., 27. i 28. Prelazak iz stava o desno rame u stav na prsa

Članak 23.

Iz stava na prsa u stav o desno rame prelazi se na zapovijed: O desno ra – ME!

S puškom, puškostrojnicom, puškom s prijeklopnim kundakom te kratkom strojnicom izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom oružje podigne malo naviše. Istodobno se lijeva ruka provuče ispod remena i oružje uhvati odozgor za gornju oblogu cijevi, potom se lakat desne ruke izvuče ispod remena i remen odozdol uhvati do dna kućišta s dlanom okrenutim naviše (slika 29.).

Drugi razdjel – desnom se rukom okrene rukohvat naviše, a lijevom cijev naniže, prebaci se remen preko glave i puška donese ispred desne strane prsa tako da je dno kućišta u visini ramena (slika 30.).

Treći razdjel – objema se rukama uz kratak potisak oružje zabaci o desno rame. Lijeva se ruka prisloni uz tijelo (slika 31.).

Slike 29., 30. i 31. Prelazak iz stava na prsa u stav o desno rame

Članak 24.

Odlaganje oružja provodi se iz osnovnog stava na zapovijed: Oružje ODLOŽI!

S oružjem s kompaktnim kundakom zapovijed se izvršava u dva razdjela:

Prvi razdjel – lijevom se nogom iskorači korak naprijed, sagne se i istodobno okreće oružje tako da je zatvarač okrenut prema tlu te se oružje odloži. Remen se zategne od rukohvata prema ustima cijevi.

Drugi razdjel – vojna se osoba vraća u osnovni stav.

Kod odlaganja oružja s prijeklopnim kundakom zapovijed Oružje ODLOŽI! izvršava se u dva razdjela:

Prvi razdjel – iskorači se lijevom nogom korak naprijed i istodobno desnom rukom skine puška s desnoga ramena. Sagne se i okrene oružje tako da je zatvarač okrenut prema tlu te se oružje odloži. Remen se zategne od rukohvata prema ustima cijevi. Dno kućišta je uz vrh desne noge (slika 32.).

Drugi razdjel – vojna osoba se vraća u osnovni stav (slika 33.).

Kratka strojnica odlaže se na štitnike ciljnika tako da je dno kućišta (ili vrh kundaka ako je rasklopljen) uz vrh desne noge (slike 34. i 35.).

Slike 32., 33., 34. i 35. Odlaganje oružja s prijeklopnim kundakom na podlogu

Puškostrojnica se iz stava k nozi u stav na nožice odlaže na zapovijed: Na NOŽICE!

Sa svim vrstama oružja koje ima nožice, zapovijed se izvodi u tri razdjela:

Prvi razdjel – oružje se okrene ulijevo i nagne ispred sredine tijela, lijevom se rukom rastave ili otkopčaju nožice, zatim se objema rukama uhvate (slika 36.).

Drugi razdjel – iskorakom lijeve noge naprijed postavlja se oružje na nožice (slika 37.).

Treći razdjel – lijeva se noga primakne desnoj i zauzima se osnovni stav (slika 38.).

Slike 36., 37. i 38. Odlaganje oružja s nožicama

Članak 25.

Uzimanje oružja provodi se na zapovijed: Oružje UZMI!

S oružjem s kompaktnim kundakom zapovijed se izvršava u dva razdjela:

Prvi razdjel – lijevom se nogom iskorači korak naprijed.

Drugi razdjel – sagne se i desnom rukom uhvati oružje ispod gornje remenske spojnice, a palac se provuče kroz remen te se zajedno s oružjem vrati u stav k nozi uz okret oružja za 90 stupnjeva.

S oružjem s prijeklopnim kundakom zapovijed se izvršava u dva razdjela:

Prvi razdjel – lijevom se nogom iskorači korak naprijed.

Drugi razdjel – sagne se i desnom rukom uhvati oružje ispod gornje remenske spojnice, a palac se provuče ispod remena (slika 39.).

Treći razdjel – puška se podigne ispred tijela; lijevom rukom se pothvatom hvata za kućište, okreće se tako da cijev gleda prema tlu, a zatim se desnom zateže remen i zabaci o desno rame (slike 40. i 41.).

Slike 39., 40. i 41. Uzimanje puške s prijeklopnim kundakom

Sa svakim oružjem koje ima nožice, zapovijed se izvodi u tri razdjela:

Prvi razdjel – iskorači se lijevom nogom korak naprijed, desnom se obuhvati oružje iza nožica.

Drugi razdjel – brzo se ispravi, nožice se brzo sklope, a lijeva noga primakne desnoj.

Treći razdjel – zauzima se stav k nozi.

Članak 26.

Iskazivanje počasti (počasni pozdrav) daje se puškom, a zapovijed glasi: Pozdrav nade – SNO! i Po – ZDRAV!

S puškom s kompaktnim kundakom i s puškostrojnicom počast se iskazuje iz stava k nozi, a s puškom s prijeklopnim kundakom iz stava o desno rame.

S puškom s kompaktnim kundakom i s puškostrojnicom zapovijed se izvodi u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom puška brzo podigne i donese ispred sredine tijela u okomit položaj, prednji je ciljnik u visini brade, spremnik je okrenut ulijevo. Istodobno se lijevom rukom uhvati za oblogu, prsti su sastavljeni i ispruženi poravnati s vrhom obloge, a palac je do tijela.

Drugi razdjel – desna se ruka brzo prenese na vrat kundaka tako da palac bude s unutarnje strane, ostali su prsti sastavljeni i pruženi ukoso po vanjskoj strani kundaka. Lakat lijeve ruke je pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na tijelo. Istodobno se glava okreće ulijevo (udesno) pogledom prateći osobu kojoj se iskazuje počast (slika 42.).

Slike 42. Iskazivanje počasti s puškostrojnicom

Kada se s počast iskazuje s puškom s prijeklopnim kundakom postupak se izvodi u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom puška uhvati ispod gornje remenske spojnice, povuče se nagore skidajući remen s ramena, lijevom se rukom uhvati za oblogu i iznese ispred tijela.

Drugi razdjel – desnom rukom se puška uhvati za donji dio kućišta, a lijevom rukom za oblogu (prsti su sastavljeni i ispruženi poravnati s vrhom obloge, a palac je do tijela). Puška se drži okomito sa spremnikom okrenutim ulijevo, lakat lijeve ruke je pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na tijelo. Istodobno se glava okreće ulijevo (udesno) pogledom prateći osobu kojoj se iskazuje počast (slika 43.).

Slika 43. Iskazivanje počasti s puškom s prijeklopnim kundakom

S puškom PAP 7,62 mm počast se iskazuje s bodom na pušci, a izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom puška brzo podigne i donese ispred sredine tijela u okomit položaj, branik je prednjega ciljnika u visini brade, lijevom rukom uhvati za oblogu, prsti su sastavljeni i ispruženi poravnati s vrhom obloge, a palac je do tijela.

Drugi razdjel – desna se ruka brzo prenese na vrat kundaka tako da palac bude do tijela, a ostali su prsti sastavljeni i pruženi ukoso po desnoj strani vrata kundaka. Lakat desne ruke je uz tijelo, a lakat lijeve ruke je pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na tijelo. Glava je okrenuta ulijevo (udesno) te se pogledom prati osoba kojoj se iskazuje počast.

Nakon zapovijedi: Po – ZDRAV! zapovijeda se: Po – ZOR! Na tu se zapovijed glava okreće ravno, a oružje vraća u stav prije stava pozdrav.

S puškom s kompaktnim kundakom i puškostrojnicom zapovijed se izvodi u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom puška brzo uhvati ispod remenske spojnice ispod prednjega ciljnika.

Drugi razdjel – puška (puškostrojnica) se donese u stav k nozi. Lijeva se ruka prisloni uz tijelo.

S puškom s prijeklopnim kundakom povratak iz stava pozdrav u stav pozor izvodi se u dva razdjela:

S puškom s prijeklopnim kundakom povratak iz stava pozdrav u stav pozor izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom uhvati ispod gornje remenske spojnice, lijevom rukom se pothvatom hvata za kućište, okreće tako da cijev gleda prema tlu.

Drugi razdjel – desnom rukom se zateže remen i puška se zabaci o desno rame, a lijeva se ruka prisloni uz tijelo.

Članak 27.

Pregled oružja vrši se na zapovijed: Oružje za PREGLED!

Vojna osoba kojoj prilazi zapovjednik (osoba koja vrši pregled), zauzima osnovni stav, a potom zauzima stav za pregled oružja.

S puškom s kompaktnim kundakom i puškostrojnicom stav se zauzima tako da se desnom rukom oružje brzo iznosi ispred tijela (spremnik je okrenut ulijevo), lijevom rukom uhvati za oblogu, prsti su sastavljeni i poravnati s vrhom obloge, a palac je do tijela, a desnom za vrat kundaka tako da je palac do tijela, a ostali prsti pruženi duž kundaka (slika 44.).

S puškom s prijeklopnim kundakom stav se zauzima tako da se desnom rukom puška iznosi ispred tijela, lijevom rukom uhvati za oblogu, prsti su sastavljeni i poravnati s vrhom obloge, a palac je do tijela, a desnom za dno kućišta (spremnik je okrenut ulijevo) (slika 45.)

Slike 44. i 45. Pregled oružja

S kratkom strojnicom stav za pregled oružja izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom povlači remen strojnice i strojnica se donese na sredinu tijela, zatim se lijevom rukom hvata za plastičnu oblogu, a potom se desnom rukom spušta remen strojnice (slika 46.).

Drugi razdjel – držeći strojnicu lijevom rukom za plastičnu oblogu, desnom se rukom energičnim pokretom otvara prijeklopni kundak. Strojnica se lijevom rukom donese s ustima cijevi u visinu očiju. Kundak se strojnice oslanja na dlan desne ruke, spremnik je okrenut od tijela. Kundak strojnice prislonjen je uz tijelo dok su usta cijevi odmaknuta od tijela 20 cm (slika 47.).

Treći razdjel – desnom se rukom okreće strojnica za 90 stupnjeva ulijevo te se istovremeno lakat lijeve ruke podiže u visinu ramena (lakat je u odnosu na tijelo pod kutom od 90 stupnjeva). Prsti lijeve ruke opruženi su i poravnani s rubom plastične obloge i prednjeg ciljnika, dok se palcem strojnica pridržava s unutarnje strane (slika 48. i 49.).

Slike 46., 47., 48. i 49. Pregled kratke strojnice

Sa samokresom stav za pregled oružja izvodi se u tri razdjela.

Vojna osoba kojoj prilazi zapovjednik (osoba koja vrši pregled), zauzima osnovni stav, a potom zauzima stav za pregled oružja.

Stav za pregled samokresa izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – desnom se rukom otvara navlaka, vadi samokres te se donosi na sredinu tijela. Usta cijevi okrenuta su prema tlu. Desnom se rukom drži samokres za rukohvat, spremnik je okrenut od tijela, kažiprst je opružen duž štitnika okidača (slika 50.).

Drugi razdjel – lijevom se rukom obuhvaća samokres ispod štitnika okidača, palcem desne ruke potiskuje se utvrđivač spremnika i istom rukom vadi spremnik (slike 51. i 52.).

Treći razdjel – okreće se otvor spremnika prema zapovjedniku te, držeći samokres u lijevoj i spremnik u desnoj ruci u visini gornjeg ruba opasača i u širini ramena, zauzima se stav za pregled oružja (slika 53.).

Slike 50., 51., 52. i 53. Pregled samokresa

3. KRETANJE

Članak 28.

Pojedinac i postrojba mogu se kretati korakom, trčećim korakom i trkom.

Kretanje počinje lijevom nogom.

Brzina kretanja mjeri se brojem koraka u minuti. Za kretanje korakom brzina je od 114 do 116 koraka u minuti, za kretanje trčećim korakom ona iznosi od 160 do 170 koraka u minuti, a za kretanje trkom nije određen broj koraka, nego se udaljenost svladava u najkraćemu mogućem vremenu.

Dužina je koraka u kretanju korakom oko 75 cm, a dužina u kretanju trkom nije određena.

Članak 29.

Korak može biti vježbovni, obični i slobodni.

Vježbovni se korak primjenjuje kada postrojba kreće s mjesta, na vojnim svečanostima, kada postrojba iskazuje počast u kretanju, kada danju izlazi iz vojarne ili se vraća u nju, kada se daje prijavak ispred stroja i pri svim vježbovnim postupcima.

Na zapovijed: Vježbovnim korakom stu – PAJ! lijevom nogom iskorači se naprijed tako da se noga malo savije u koljenu i, nagnuvši se blago naprijed gornjim dijelom tijela, ponese prirodno naprijed blizu tla, a da ga se ipak ne dotakne, zatim se ispruži koljeno i lijeva se noga s dolje okrenutim vrškom stopala korak ispred desne noge cijelim stopalom spusti na tlo (slike 54. i 55.).

Dok se lijeva noga spušta, digne se desna peta, a zatim se desna noga s dolje ispruženim vrškom stopala povuče naprijed blizu tla i spusti na tlo (slike 56. i 57.), na istoj daljini i na isti način kao i lijeva noga ispred nje.

Kretanje se nastavlja u hodnom taktu i neprisiljenom držanju, bez kolebanja i bez ukrštanja nogu.

U koračanju rukama prirodno se maše u visini opasača, spojenih i blago povijenih prstiju.

Slike 54., 55., 56. i 57. Kretanje pojedinaca vježbovnim korakom

Pri kretanju vježbovnim korakom zaustavlja se na zapovijed: Vojniče.......... (desetina, vod, satnija), STOJ! Pri tome se vodi računa da se da izvršni dio zapovijedi daje pod lijevom nogom, desnom se iskorači još jedan korak i zauzme osnovni stav.

Članak 30.

Za kretanje običnim (slobodnim) korakom zapovijeda se: Vojniče.......... (desetina, vod, satnija), običnim (slobodnim) korakom stu – PAJ!

Obični se korak primjenjuje u svim ostalim prilikama osim u kretanju preko mosta, po podvodnu, zaleđenu i strmu zemljištu i u drugim sličnim okolnostima.

Članak 31.

Pri prestrojavanjima se vojne osobe mogu kretati i kraćim korakom (do 20 cm), najčešće radi pristizanja čelne vojne osobe ili postrojbe. Da bi se iz kretanja korakom normalne dužine prešlo u kretanje kraćim korakom, zapovijeda se: Kraćim kora – KOM!

Da se iz kretanja kraćim korakom prijeđe u kretanje korakom normalne dužine, zapovijeda se: Punim kora – KOM!

Članak 32.

Iz kretanja vježbovnim korakom u kretanje običnim i iz kretanja običnim korakom u slobodni i obratno prelazi se na zapovijedi: Običnim kora – KOM! Slobodnim kora-KOM! ili Vježbovnim kora-KOM!

Na izvršni dio zapovijedi pod lijevom nogom desnom se iskorači još jedan korak i lijevom prijeđe u zapovjeđeni korak.

Članak 33.

Kretanje trčećim korakom s mjesta počinje na zapovijed: Trčećim korakom na-PRIJED!

U trčećemu se koraku ruke saviju u laktima za približno 90 stupnjeva i njima se slobodno maše pokraj tijela. Postrojba trči u korak.

Članak 34.

Radi prelaska iz kretanja korakom u trčeći korak zapovijeda se: Trčećim kora – KOM!

Na izvršni dio zapovijedi pod lijevom nogom iskorači se desnom, a lijevom nastavi kretanje trčećim korakom.

Članak 35.

Radi prelaska iz kretanja trčećim korakom u korak zapovijeda se: Kora – KOM!

Na izvršni dio zapovijedi pod lijevom nogom iskorači se desnom još jedan korak i lijevom nastavi kretanje korakom.

Članak 36.

Kretanje trkom s mjesta počinje na zapovijed: Trkom na – PRIJED!

Radi prelaska iz kretanja korakom ili trčećim korakom u trk zapovijeda se: TRKOM!

Radi prelaska iz trka u kretanje trčećim korakom zapovijeda se:Trčećim kora – KOM!

Na tu se zapovijed pretrče tri do četiri koraka i prijeđe se u kretanje trčećim korakom.

Članak 37.

Radi zaustavljanja zapovijeda se: Vojniče.........., STOJ! ili Desetina (vod, satnija), STOJ!

Na tu se zapovijed iskorači još jedan korak, primakne se noga k nozi i zauzme osnovni stav.

U kretanju trčećim korakom iskorače se još dva koraka, primakne se noga k nozi u taktu koraka, zaustavi se i zauzme osnovni stav.

U kretanju trkom iskorače se još tri do četiri koraka, primakne se noga k nozi i zauzme osnovni stav.

Članak 38.

U kretanju korakom s puškom u stavu k nozi na pripremni dio zapovijedi puška se digne tako da dlan bude na desnome kuku.

U kretanju trčećim korakom sve se oružje nosi s objema rukama ispred tijela u visini prsiju, pod kutom od 45 stupnjeva tako da je cijev usmjerena desno gore, a kundak lijevo dolje.

U kretanju trkom oružje se nosi po osobnom izboru.

Kretanje na kraćim razmacima s puškostrojnicom isto je kao i s puškom, a način nošenja na dužim razmacima određuje zapovjednik.

Kada je oružje u stavu o desno rame ili na prsa zadržava se pri kretanju u istome stavu.

4. OKRETI

Članak 39.

Svi se okreti izvode brzo i odrješito. Nakon okreta treba ponovno zauzeti osnovni stav. Okreti s oružjem koriste se u stavovima: k nozi, o desno rame i na prsa (kratke strojnice).

U okretima s oružjem k nozi oružje se malo podigne i pritisne uz tijelo, a kada se okret izvede, oružje se spusti opet u stav k nozi.

U okretu s oružjem o desno rame nadlaktica drži oružje pritisnuto uz tijelo.

Prije okreta odloženo se oružje, pribor i oprema uzimaju na zapovijed: Opremu UZMI! i Oružje UZMI!

Članak 40.

Okreti su u mjestu nadesno, nalijevo i čelom nazad. Okreti nadesno i nalijevo iznose četvrtinu, a čelom nazad polovinu kružnice.

Članak 41.

Okret na mjestu izvršava se na zapovijedi: Nade – SNO! Nalije-VO! i Čelom na – ZAD!

Članak 42.

Okret u mjestu nadesno izvodi se na zapovijed: Nade – SNO! u dva razdjela:

Prvi razdjel – na izvršni dio zapovijedi vojna se osoba okreće na peti desne noge i prstima lijeve u desnu stranu. Pri okretu se noge ne savijaju u koljenima, a težina se tijela prenosi na desnu nogu (slika 58.).

Drugi razdjel – lijeva se noga brzo primakne do desne (slika 59.).

Za cijelo vrijeme ovoga okreta ostatak je tijela kao i u osnovnome stavu.

Slike 58. i 59. Okret u mjestu nadesno

Članak 43.

Okret u mjestu nalijevo (slike 60. i 61.) izvodi se na zapovijed: Nalije – VO! isto kao i okret nadesno, ali se vojna osoba okreće na peti lijeve noge i prstima desne noge ulijevo, a težina se tijela prenosi na lijevu nogu.

Slike 60. i 61. Okret u mjestu nalijevo

Članak 44.

Okret u mjestu čelom nazad (slika 62.) izvodi se na zapovijed: Čelom na – ZAD! isto kao i okret nalijevo, ali se vojna osoba okrene za 180 stupnjeva ulijevo.

Slika 62. Okret u mjestu čelom nazad

Okret u kretanju izvršava se na zapovijed: Na – de – SNO! Na – lije – VO! i Čelom na – ZAD!

Okret nadesno izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – na izvršni dio zapovijedi pod desnom nogom iskorači se još jedan polukorak lijevom nogom.

Drugi razdjel – okrene se hitro na prstima obiju nogu, a zatim se lijevom nogom nastavi kretanje u zapovjeđenu smjeru.

Okret nalijevo izvodi se u dva razdjela:

Prvi razdjel – na izvršni dio zapovijedi pod lijevom nogom iskorači se još jedan polukorak desnom nogom.

Drugi razdjel – okrene se hitro na prstima obiju nogu, a zatim se desnom nogom nastavi kretanje u zapovjeđenu smjeru.

Okret čelom nazad izvodi se u tri razdjela:

Prvi razdjel – na izvršni dio zapovijedi pod lijevom nogom iskorači se polukorak desnom nogom s osloncem na prednji dio stopala.

Drugi razdjel – okrene se hitro na prstima obiju nogu i nakon okreta se težina prenosi na lijevu nogu.

Treći razdjel – iskorači se desnom nogom i nastavi kretanje.

Pri okretu se ruke prislone uz tijelo.

Okret u kretanju trčećim korakom izvodi se na istu zapovijed i na isti način kao i u kretanju korakom, s tim da se nakon okreta nastavi trčećim korakom.

II. POZDRAVLJANJE I PRILAŽENJE ČASNIKU I DOČASNIKU

1. POZDRAVLJANJE

Članak 45.

Vojne osobe pozdravljaju osnovnim stavom, rukom ili okretom glave. Svako iskazivanje počasti ili pozdrav mora se izvoditi brzo i oštro, s čvrsto uspravljenim tijelom. Osoba koja se pozdravlja ili joj se iskazuje počast, dužna je uljudno odzdraviti.

Članak 46.

Kada nosi kapu bez oboda ili kada je bez kape u zatvorenoj prostoriji, vojna osoba pozdravlja rukom tako da odrješito podigne desnu ruku pokraj tijela u visinu desne sljepoočnice, dodirujući je srednjim prstom. Ruka je savijena u laktu, lakat je malo ispred tijela, a gornji dio ruke je ravan. Prsti su ispruženi i spojeni, a dlan je lagano okrenut prema licu tako da se ne vidi palac ni unutarnji dio dlana (slika 63.). Lijeva je ruka kao i u osnovnome stavu.

Slike 63. Pozdravljanje rukom kada vojna osoba nosi kapu bez oboda ili kada je bez kape

Članak 47.

Kada vojna osoba nosi kapu s obodom (slike 64. i 65.) ili kacigu (slika 66.), vojna osoba pozdravlja rukom tako da odrješito podigne desnu ruku pokraj tijela u visinu desne sljepoočnice, dodirujući srednjim prstom obod kape ili kacige. Ruka je savijena u laktu, lakat je malo ispred tijela, a gornji je dio ruke ravan. Prsti su ispruženi i spojeni, a dlan je lagano okrenut prema licu tako da se ne vidi palac ni unutarnji dio dlana. Lijeva je ruka kao i u osnovnome stavu.

Slike 64., 65. i 66. Pozdravljanje rukom kada vojna osoba nosi kapu s obodom ili kacigu

Članak 48.

Pri iskazivanju počasti himni Republike Hrvatske, kada su u stroju, vojne osobe pozdravljaju osnovnim stavom, a osoba na čelu stroja pozdravlja rukom. Izvan stroja vojne osobe pozdravljaju rukom, a u zatvorenom prostoru počast himni iskazuju osnovnim stavom.

Članak 49.

Kada je vojna osoba na otvorenome i stoji na mjestu, a treba pozdraviti starijega koji prolazi, pozdravlja rukom kako je opisano u člancima 45., 46. i 47. ovoga Pravilnika, a pozdrav traje do prolaska starijega. Ako su vojnoj osobi ruke zauzete, pozdravlja samo okretom glave i malim naklonom.

Članak 50.

Kada vojna osoba prolazi pokraj starijega, pozdravlja kako je opisano u člancima 45., 46. i 47. ovoga Pravilnika, samo što tri do četiri koraka prije susreta okreće glavu prema njemu, a nakon što stariji prođe jedan do dva koraka, okreće je u smjeru kretanja.

Vojna osoba koja stigne starijega, pozdravlja ga na propisane načine, u trenutku kada se izravna s njime, okretom glave prema njemu i nastavlja kretanje.

Članak 51.

Vojna osoba u vozilu pozdravlja rukom sjedeći. Kada upravlja vozilom, ne pozdravlja.

Članak 52.

Vojna osoba s oružjem o desno rame, k nozi ili na prsa pozdravlja samo okretom glave i pogledom. Ako pozdravlja s mjesta, zauzima prije osnovni stav.

Članak 53.

Način iskazivanja počasti propisuje se člankom 26.#clanak26 ovoga Pravilnika.

2. PRILAŽENJE MLAĐE VOJNE OSOBE STARIJOJ VOJNOJ OSOBI

Članak 54.

Mlađa vojna osoba prilazi starijoj vojnoj osobi običnim korakom, osim kada daje prijavak. Pet do šest koraka od starije osobe zauzima čvršće držanje gledajući je ravno u oči, prilazi joj dva do tri koraka, zaustavlja se, zauzima osnovni stav, pozdravlja i obraća se:

– ako je neposredno pozvana: Izvolite, gospodine/gospođo (čin)! Ako vojnu osobu starija osoba ne poznaje, predstavlja se;

– ako je posredno pozvana: Gospodine/Gospođo (čin), zvali ste me! Ako vojnu osobu starija osoba ne poznaje, predstavlja se;

– ako prilazi starijoj osobi, a da nije pozvana: Gospodine/Gospođo (čin), molim… (ukratko obrazlaže zahtjev). Ako je starija osoba ne poznaje, predstavlja se.

Nakon obraćanja starijoj osobi mlađa osoba ostaje u osnovnom stavu, a razgovor obavlja u stavu kako to odredi starija osoba.

Kada obavi razgovor, mlađa se osoba obraća starijoj riječima: Gospodine/Gospođo (čin), dopustite da odem, pozdravlja i nakon odzdrava odlazi.

Članak 55.

Vojna osoba prilazi časniku i dočasniku s oružjem o desno rame ili na prsa (za kratke strojnice).

IV. VJEŽBOVNI POSTUPCI DESETINE

1. POSTROJAVANJE, KRETANJE, OKRETI I POSTUPCI S ORUŽJEM

Članak 56.

Zborni su strojevi desetine dvovrsni stroj, jednovrsni stroj, kolona po jedan i kolona po dva.

Članak 57.

Za postrojavanje desetine u dvovrsni stroj zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, u dvije vrste ZBOR!

Na tu se zapovijed vojne osobe brzo postrojavaju tako da usmjernik (srednji vojnik) stane pet koraka ispred zapovjednika desetine, okrenut licem prema njemu. Vojna osoba iz druge vrste stane iza usmjernika prve vrste, a ostale vojne osobe u desetini postrojavaju se lijevo i desno od njih (slika 67.).

Raspored vojnika u desetini pri postrojavanju je stalan.

Slika 67. Desetina postrojena u dvije vrste

Za postrojavanje desetine u jednovrsni stroj zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, u vrstu ZBOR!

Na tu se zapovijed desetina postrojava kao u članku 57.#clanak57 ovoga Pravilnika, samo što vojne osobe iz druge vrste staju lijevo od parnjaka u prvoj vrsti (slika 68.).

Slika 68. Desetina postrojena u vrstu

Članak 58.

Desetina (skupina) do pet vojnika uvijek se postrojava u jednovrsni stroj. Za postrojavanje desetine (skupine) u jednovrsni stroj zapovjednik desetine (skupine) zapovijeda: Desetina, u vrstu ZBOR!

Na tu se zapovijed vojne osobe postrojavaju lijevo od zapovjednika.

U kretanju desetine (skupine) u koloni po jedan zapovjednik joj je na čelu.

Članak 59.

Za postrojavanje desetine u kolonu po jedan zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, u kolonu po jedan ZBOR!

Na tu se zapovijed desetina postrojava iza zapovjednika na udaljenosti 1,10 m (slika 69.). Nakon zapovijedi zapovjednik desetine okreće se čelom nazad i prati postrojavanje.

Slika 69. Desetina postrojena u kolonu

Članak 60.

Za postrojavanje desetine u kolonu po dva zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, u kolonu po dva ZBOR!

Na tu se zapovijed desetina postrojava iza zapovjednika na udaljenosti 1,10 m (slika 70.). Nakon zapovijedi zapovjednik desetine okreće se čelom nazad i prati postrojavanje.

Slika 70. Desetina postrojena u kolonu po dva

Članak 61.

Za brže postrojavanje desetine zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, u dvije vrste (u vrstu) trčećim korakom (trkom) ZBOR! ili Desetina, u kolonu po jedan (dva) trčećim korakom (trkom) ZBOR!

Na te se zapovijedi desetina postrojava trčećim korakom (trkom).

Članak 62.

Ravnanje desetine po čelu zapovjednik desetine zapovijeda: Nadesno (nalijevo) ravnaj SE!

Na tu zapovijed vojne osobe, osim krilnoga (krilnih) na označenoj strani, okreću brzo i istodobno glavu i pogled u zapovjeđenom smjeru, zauzimaju propisani odmak podizanjem dlana desne (lijeve) ruke u visinu opasača i ravnaju se tako da im ramena budu u jednoj crti te da svaki vidi prsa četvrtoga vojnika računajući sebe prvim.

Zapovjednik desetine, ako treba, odlazi tri koraka u produženju krila, okreće se čelom nazad i provjerava ravnanje prve, a zatim druge vrste. Ako ravnanje treba popraviti, daje znak rukom na koju se stranu treba poravnati. Vodoravno ispružena ruka označuje krilo ravnanja, malo više podignuta označuje sredinu, a još više podignuta znak je suprotnomu krilu.

Kada dovrši ravnanje desetine, zapovjednik, ako je na krilu, staje pred sredinu stroja i zapovijeda: Po – ZOR!

Na tu zapovijed vojne osobe brzo i istodobno okreću glavu ravno i zauzimaju osnovni stav.

Članak 63.

Ravnanje desetine po dubini zapovjednik desetine zapovijeda: U ZATILJAK!

Na tu se zapovijed vojne osobe prve vrste poravnavaju po čelu i zauzimaju odmak, ostali odmah stanu u zatiljak te zauzmu propisani razmak pružajući lijevu ruku ispred sebe tako da vrhovima prstiju dotiču lijevo rame osobe ispred. Zapovjednik desetine, ako treba, odlazi pet koraka ispred čelnih, okreće se čelom nazad, popravlja ravnanje rukom ili glasom dok u jednome redu ne vidi samo vojnu osobu po kojoj ravna.

Zapovjednik zapovijeda: Po – ZOR!, a vojne osobe istovremeno zauzimaju osnovni stav.

Članak 64.

Iz stroja se izlazi: iz prve vrste najkraćim putom, iz druge vrste vojna osoba izlazi iskorakom unatrag, obilazi lijevo ili desno krilo stroja, ovisno o tome koje mu je bliže. Pri povratku u stroj vojna osoba prve vrste poravna pete prema ostalima, okreće se čelom nazad i zauzima stav kao i ostale u stroju; vojna osoba druge vrste vraća se na svoje mjesto obilazeći bliže krilo.

Prolazak između osobe koja zapovijeda strojem i stroja zabranjen je.

Članak 65.

Desetina izvodi okret i postupke s oružjem na zapovijedi za pojedinca, samo što vojne osobe u stroju postupke izvode istodobno.

Pri uzimanju oružja o desno rame i k nozi vojne osobe s puškostrojnicama izvode postupke istodobno s vojnicima s puškama.

Članak 66.

Kretanje desetine naprijed korakom, trčećim korakom ili trkom zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, …….. korakom stu – PAJ! ili Desetina, trčećim kora – KOM (tr – KOM)!

Članak 67.

Na te zapovijedi desetina istodobno kreće kako je propisano i za pojedinca. Srednja se vojna osoba (usmjernik) kreće određenim smjerom, ostali se ravnaju prema njemu.

Članak 68.

Za zaustavljanje desetine zapovjednik desetine zapovijeda: Desetina, STOJ!

Na tu se zapovijed desetina zaustavlja na način kako je opisano i za pojedinca.

Članak 69.

Kada nije prilagođeno za stavljanje na kup, a tlo je suho i prikladno, oružje se odlaže na zemlju. Ako je desetina postrojena u dvije vrste, zapovjednik desetine zapovijeda: Prva vrsta, dva koraka na – PRIJED!

Za odlaganje oružja zapovjednik desetine zapovijeda: Oružje ODLOŽI!

Na tu zapovijed svi vojnici istodobno odlažu oružje kako je propisano člankom 24.#clanak24 ovoga Pravilnika.

Članak 70.

Za uzimanje odloženoga oružja zapovjednik desetine zapovijeda: Kod oružja ZBOR!

Na tu se zapovijed desetina postrojava pokraj oružja tako da prsti desne noge budu uz dno kundaka (uz donji dio kućišta kod pušaka s prijeklopnim kundakom).

Zapovjednik desetine zatim zapovijeda: Oružje UZMI!

Na tu zapovijed sve vojne osobe istodobno uzimaju oružje kako je propisano člankom 25.

Ako je desetina postrojena u dvije vrste, zapovjednik desetine zapovijeda: Druga vrsta, dva koraka na – PRIJED!

2. POZDRAVLJANJE

Članak 71.

Desetina pozdravlja u mjestu i kretanju.

Članak 72.

Za pozdrav u mjestu desetina se uvijek postrojava u dvovrsni stroj, osim desetina koje imaju manje od pet vojnika. Ako je postrojavanje s oružjem, ono je o desno rame.

Za pozdrav, ovisno o tome s koje strane dolazi osoba koja se pozdravlja, zapovjednik desetine zapovijeda: Pozdrav nade – SNO! ili Po – ZDRAV! kada se osoba približi postrojenoj desetini 15 do 20 koraka.

Vojnici hitro i istodobno okreću glave u zapovjeđenu stranu prateći pozdravljanu osobu okretom glave i pogledom.

Ako je na čelu stroja i ne predaje prijavak, zapovjednik zapovijeda: Pozdrav nade –SNO! ili Po – ZDRAV! i pozdravlja rukom.

Članak 73.

Pozdravljana osoba pozdravlja desetinu: Gospodo vojnici i dočasnici (časnici), pozdrav DOMOVINI!

Vojnici jednoglasno odzdravljaju: POZDRAV!

Nakon toga zapovjednik desetine zapovijeda: Po – ZOR!

Članak 74.

Za pozdrav u kretanju, kada se desetina približi pozdravljanoj osobi na deset koraka, zapovjednik desetine zapovijeda, ovisno o tome s koje je strane osoba koja se pozdravlja: Pozdrav nade – SNO! ili Pozdrav nalije – VO!

Na tu zapovijed, ako se desetina kreće običnim korakom, vojne osobe prelaze u vježbovni korak i istodobno okreću glave s pogledom upravljenim prema pozdravljanoj osobi, osim čelnoga koji je na označenoj strani. Zapovjednik desetine pozdravlja kao pojedinac i kreće se vježbovnim korakom.

Kada začelne vojne osobe u stroju prođu pozdravljanu osobu dva do tri koraka, zapovjednik desetine zapovijeda: Po – ZOR!

Na tu zapovijed vojne osobe okreću glavu u smjeru kretanja i nastavljaju kretanje onim korakom kojim su se kretale prije pozdrava.

Ako je zapovjednik desetine pozdravljao rukom, prije zapovijedi: Po – ZOR! zauzima osnovni stav.

Članak 75.

Za otpust desetini zapovjednik desetine zapovijeda: OTPUST!, a u kretanju: Ot –PUST!

Na tu zapovijed vojne osobe pozdravljaju osnovnim stavom, zapovjednik desetine odzdravlja.

3. PRESTROJAVANJE U MJESTU

Članak 76.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga stroja u kolonu po dva i iz jednovrsnoga stroja u kolonu po jedan zapovjednik desetine zapovijeda: Nade – SNO!

Na tu se zapovijed desetina okreće, a zapovjednik desetine zatim zapovijeda: U ZATILJAK!

Na tu zapovijed vojne osobe zauzimaju propisani razmak i odmak. Za prestrojavanje desetine iz kolone po dva (kolone po jedan) u dvovrsni (jednovrsni) stroj zapovjednik desetine zapovijeda: Nalije – VO!

Na tu se zapovijed desetina okreće, zatim zapovjednik desetine zapovijeda: Nadesno (nalijevo) ravnaj SE!

Na tu se zapovijed vojne osobe ravnaju i zauzimaju propisani odmak i razmak.

Članak 77.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga stroja u jednovrsni zapovjednik desetine zapovijeda: U vrstu prestroji SE!

Na tu zapovijed usmjernik (srednji vojnik) ostaje na mjestu, ostale se vojne osobe prve vrste razmiču brzo desno i lijevo na jedan korak odmaka, a vojnici druge vrste iskoračuju naprijed lijevo od vojnika kojima su bili u zatiljku.

Članak 78.

Za prestrojavanje iz jednovrsnoga u dvovrsni stroj zapovjednik desetine zapovijeda: U dvije vrste prestroji SE!

Na tu zapovijed vojne osobe druge vrste stanu iza svojih parnjaka, zatim se brzo primiču prema usmjerniku (koji stoji na mjestu) na propisani odmak.

Članak 79.

Odmak vojnika u jednovrsnome ili u dvovrsnome stroju zapovjednik desetine zapovijeda: Od sredine odmakni SE! Nalijevo (nadesno) odmakni SE! ili Od sredine (nalijevo, nadesno) na.......... koraka odmakni SE!

Na tu zapovijed usmjernik ostaje na mjestu, ostali se brzo odmiču lijevo i desno od njega.

Ako zapovijeđu nije određen odmak, vojne se osobe odmiču na jedan korak.

Nakon odmicanja vojne se osobe poravnavaju prema srednjoj ili krilnoj vojnoj osobi i zauzimaju osnovni stav.

Članak 80.

Primak vojnih osoba u jednovrsnome ili u dvovrsnome stroju zapovjednik desetine zapovijeda: Sredini primakni SE! ili Nadesno (nalijevo) primakni SE!

Na tu se zapovijed sve vojne osobe hitro primiču, osim one prema kojoj se ostale primiču.

Ako je odmak (primak) veći od jednoga koraka, vojne osobe se okreću u stranu odmicanja (primicanja) i kreću na određeni odmak, a ako je na jedan korak, odmiču se (primiču) bočnim iskorakom bez okreta.

4. PRESTROJAVANJE U KRETANJU

Članak 81.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga (jednovrsnoga) stroja u kolonu po dva (jedan) u bočnu stranu zapovjednik desetine zapovijeda: Nade – SNO!

Na tu se zapovijed desetina okreće nadesno, čelni nastavlja kretanje punim korakom, a ostali skraćenim dok ne postignu određen razmak. Desni se red primiče lijevomu na odmak od 0,25 m.

Članak 82.

Za prestrojavanje desetine iz kolone po dva (jedan) u dvovrsni (jednovrsni) stroj zapovjednik desetine zapovijeda: Nalije – VO!

Na tu se zapovijed desetina okreće nalijevo.

Nakon okreta usmjernik ide ravno, ostale se vojne osobe primiču na propisani odmak i poravnavaju bez posebne zapovijedi.

Članak 83.

Za prestrojavanje iz kolone po dva u kolonu po jedan zapovjednik desetine zapovijeda: U kolonu po jedan prestroji SE!

Na tu zapovijed čelna vojna osoba lijevoga reda nastavlja kretanje, a ostale skraćuju korak. Vojne osobe desnoga reda dolaze u zatiljak onima s kojima su bili poravnani pa svaka, čim dobije prostor, nastavlja kretanje korakom.

Članak 84.

Za prestrojavanje iz kolone po jedan u kolonu po dva zapovjednik desetine zapovijeda: U kolonu po dva prestroji SE!

Na tu zapovijed čelna vojna osoba skraćuje korak, vojne osobe desnoga reda idu udesno i čine kolonu po dva, zatim zapovjednik desetine zapovijeda: Punim kora –KOM!

Na tu zapovijed desetina prelazi u kretanje korakom.

5. ZAHOĐENJE

Članak 85.

Desetina zahodi s mjesta i u kretanju.

Za zahođenje s mjesta zapovjednik desetine zapovijeda: Desnim (lijevim) KRILOM!

Ako je desetina u dvovrsnome (jednovrsnome) stroju, krilni označene strane kreće korakom i zahodi, a krilni suprotnoga krila (oko kojega se zahodi) kreće kraćim korakom u luku polumjera tri koraka. Ostali u stroju prilagođuju kretanje tako da se poravnaju s krilom koje zahodi.

Kada je desetina u koloni, čelni zahode po luku polumjera jedan korak.

Kada je izvedeno zahođenje koliko treba, zapovjednik zaustavlja desetinu ili zapovijeda: RAVNO!

Na tu zapovijed sve vojne osobe nastavljaju kretanje punim korakom ili se zaustavljaju.

III. VJEŽBOVNI POSTUPCI VODA

1. POSTROJAVANJE

Članak 86.

Zborni su strojevi voda dvovrsni stroj, jednovrsni stroj, kolona po jedan, kolona po dva, kolona po tri (ako ima tri desetine) i kolona po četiri.

Članak 87.

Za postrojavanje u dvovrsni (jednovrsni) stroj zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u dvije vrste (vrstu) ZBOR!

Na tu se zapovijed vod postrojava ispred zapovjednika na razmaku od pet koraka. Zapovjednik treće desetine (ili druge ako vod ima tri desetine) stane pet koraka ispred zapovjednika voda, ostale se desetine postrojavaju prema rednome broju.

Zapovjednici su na desnome krilu svojih desetina (slike 71. i 72.). Prvi dočasnik voda postrojava se na desnom krilu voda.

Članak 88.

Za postrojavanje u kolonu po jedan (dva, tri, četiri) zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u kolonu po jedan (dva, tri, četiri) ZBOR!

Slika 71. Pješački vod u jednovrsnome stroju

Slika 72. Pješački vod u dvovrsnome stroju

Na zapovijed za postrojavanje u kolonu po jedan zapovjednik prve desetine staje dva koraka iza zapovjednika voda, a iza njega se postrojava prva desetina u kolonu po jedan. Ostale se desetine postrojavaju jedna iza druge u kolonu po jedan.

Zapovjednik voda kreće se lijevo od sredine kolone na odmaku od pet koraka ili na čelu na razmaku od dva koraka. Na zapovijed za postrojavanje u kolonu po četiri (tri) prvi dočasnik voda stane dva koraka iza zapovjednika voda, zapovjednici desetina postrojavaju se iza njega dva koraka jedan pokraj drugoga (zapovjednik prve desetine na desnu stranu), a njihove se desetine postrojavaju u kolonu po jedan iza njih.

2. PRESTROJAVANJE

Članak 89.

Vod se iz dvovrsnoga stroja u jednovrsni i obratno prestrojava po istim zapovijedima i na isti način kao i desetina.

Članak 90.

Vod se iz dvovrsnoga (jednovrsnoga) stroja u kolonu po dva (jedan) i obratno prestrojava okretom nadesno i nalijevo. Zapovjednici desetina nakon okreta nadesno (u dvovrsnome stroju) iskorače pola koraka udesno. Pri okretu nalijevo, iz kolone po dva u dvovrsni stroj, iskorače pola koraka naprijed lijevo.

Članak 91.

Vod se iz kolone po dva u kolonu po jedan i obratno prestrojava po zapovijedima i na način kao i desetina.

Članak 92.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga (jednovrsnoga) stroja s mjesta u kolonu po četiri (tri) u istome smjeru zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u kolonu po četiri (tri) na –PRIJED!

Na tu zapovijed zapovjednici desetina istodobno kreću naprijed, a desetine se prestrojavaju u kolonu po jedan. Zapovjednik treće (druge) desetine ide ravno, ostali mu zapovjednici desetina prilaze u kosome kretanju. Vojne osobe idu za svojim zapovjednikom (slika 73.).

Slika73. Prestrojavanje voda iz dvovrsnoga stroja u kolonu po četiri u istome smjeru

Članak 93.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u dvovrsni stroj u istome smjeru zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u dvije vrste na – PRIJED!, a u kretanju: U dvije vrste prestroji SE!

Zapovjednik treće (druge) desetine iskorači (nastavi kretanje) deset koraka i zaustavi se, ostali se zapovjednici desetina u kosome kretanju razmiču za širinu desetine i kada dođu u crtu s njim, zaustavljaju se.

Vojne osobe u desetinama kreću se za svojim zapovjednicima, a kada se zapovjednici zaustave, prestrojavaju se lijevo od njih u dvovrsni stroj (slika 74.).

Slika 74. Prestrojavanje voda iz dvovrsnoga stroja u kolonu po četiri u istome smjeru

Za prestrojavanje iz kolone po jedan u kolonu po četiri (tri) s mjesta zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u kolonu po četiri (tri) na – PRIJED!

Prva desetina ostaje na mjestu, ostale se kreću ulijevo i nakon dolaska u crtu prve desetine zaustavljaju se.

Članak 94.

Za prestrojavanje iz kolone po jedan u kolonu po četiri (tri) u kretanju zapovjednik voda zapovijeda: U kolonu po četiri (tri) prestroji SE!

Prva desetina skraćuje korak, ostale dolaze slijeva u njezinu visinu, a zapovjednik zapovijeda: Punim kora – KOM!

Vod nastavlja kretanje punim korakom.

Članak 95.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u kolonu po jedan s mjesta zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u kolonu po jedan na – PRIJED!

Prva se desetina kreće naprijed, ostale, kada dobiju prostor, u kosome kretanju dolaze iza nje.

Članak 96.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u kolonu po jedan u kretanju zapovjednik voda zapovijeda: U kolonu po jedan prestroji SE!

Prva desetina nastavlja kretanje, ostale skraćuju korak i kada dobiju prostor, nastavljaju kretanje korakom za prvom.

Članak 97.

Za prestrojavanje iz kolone po dva u kolonu po četiri (tri) s mjesta zapovjednik voda zapovijeda: Vod, u kolonu po četiri (tri) na – PRIJED!

Prva se desetina kreće naprijed i u kretanju se prestrojava u kolonu po jedan. Pošto se prva desetina prestroji, prvi se dočasnik i desetina zaustavljaju. Ostale se desetine kreću ulijevo od prve desetine, nakon prestrojavanja, kada dođu u crtu prve desetine, zaustavljaju se.

Članak 98.

Za prestrojavanje iz kolone po dva u kolonu po četiri (tri) u kretanju zapovjednik voda zapovijeda: U kolonu po četiri (tri) prestroji SE!

Prva desetina skraćuje korak i prestrojava se u kolonu po jedan, ostale desetine kreću ulijevo, prestrojavaju se u kolonu po jedan i dolaze u visinu prve. Na zapovijed zapovjednika voda: Punim kora – KOM! desetine istodobno nastavljaju kretanje.

Članak 99.

Za prestrojavanje voda iz kolone po četiri (tri) u kolonu po dva u kretanju zapovjednik voda zapovijeda: U kolonu po dva prestroji SE!

Prva desetina nastavlja kretanje i prestrojava se u kolonu po dva, ostale skraćuju korak i čim dobiju prostor, prestrojavaju se u kolonu po dva i u kosome kretanju dolaze iza prve.

Članak 100.

Postrojavanje u kolonu dvojnih redova izvodi se postrojavanjem u dvovrsni stroj po veličini. Zapovjednik voda zapovijeda: Razbroji SE!

Na tu zapovijed desnokrilni prve vrste izgovara: PRVI!, sljedeći: DRUGI! i tako redom dok se cijeli vod ne razbroji. Vojne osobe u drugoj vrsti imaju iste redne brojeve kao i odgovarajuće osobe prve vrste u istome redu. Prvi se razbrojeni zovu neparni, a drugi parni. Nakon razbrojavanja zapovjednik voda zapovijeda: U dvojne redove nade –SNO! Na tu se zapovijed vod okreće nadesno, zatim oni koji su razbrojeni kao drugi, iskorače desnom nogom korak udesno i naprijed i tako stanu desno pokraj neparnih.

Članak 101.

Za postrojavanje voda iz kolone dvojnih redova u dvovrsni stroj zapovjednik voda zapovijeda: Nalijevo u ČELO!

Na tu se zapovijed vod okreće nalijevo, zatim parni iskorače lijevom nogom korak ulijevo i naprijed, kada se poravnaju s neparnima, stanu između njih.

Članak 102.

Ostale vježbovne postupke vod izvodi prema zapovijedima i na način kako je propisano za desetinu.

Kada vod pozdravlja u kretanju, u koloni po četiri (tri), svi krilni (ovisno o tome na koju se stranu vod pozdravlja) gledaju ravno, zapovjednik voda i dočasnici izvan stroja pozdravljaju rukom (ako nisu naoružani).

IV. VJEŽBOVNI POSTUPCI SATNIJE/BITNICE

1. POSTROJAVANJE I POZDRAVLJANJE

Članak 103.

Zborni strojevi satnije su dvovrsni stroj, crta vodnih kolona, kolona po četiri (tri – kada pješački vodovi imaju po tri desetine) i kolona po dva.

Članak 104.

Za postrojavanje u dvovrsni stroj zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u dvovrsni stroj ZBOR!

Na tu se zapovijed satnija postrojava ispred zapovjednika na razmaku od deset koraka. Zapovjednik trećega voda stane deset koraka ispred zapovjednika satnije, vodovi se postrojavaju prema rednim brojevima u crtu trećega voda na odmaku dva koraka. Vojne osobe iz sastava satnije koje nisu u sastavima vodova, postrojavaju se na desnom krilu satnije (slika 75.).

Slika 75. Satnija postrojena u dvovrsni stroj

Članak 105.

Za postrojavanje u crtu vodnih kolona zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u crtu vodnih kolona ZBOR!

Na tu se zapovijed satnija postrojava ispred zapovjednika na razmaku od deset koraka.

Zapovjednik trećega voda stane deset koraka ispred zapovjednika satnije, vodovi se postrojavaju prema rednim brojevima u crti trećeg voda na odmaku dva koraka.

Vodovi se postrojavaju u kolonu po četiri.

Zapovjednici i prvi dočasnici vodova s desne su strane svojih vodova poravnani s prvom vrstom.

Prvi dočasnik satnije postrojava se na lijevom krilu satnije (slika 76.).

Slika 76. Satnija postrojena u crtu vodnih kolona

Članak 106.

Za postrojavanje u kolonu po četiri (tri, dva) zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po četiri (tri, dva) ZBOR!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda stane pet koraka iza prvog dočasnika satnije koji je dva koraka iza zapovjednika satnije. Iza zapovjednika prvoga voda na razmaku od dva koraka staje prvi dočasnik, a na dva koraka iza njega postrojava se njegov vod.

Ostali se vodovi postrojavaju iza prvoga na isti način (slika 77.). Prvi dočasnik satnije postrojava se na začelju satnije.

Slika 77. Satnija postrojena u kolonu po četiri

Članak 107.

Ravnanje satnije po čelu u dvovrsnome stroju udesno izvodi zapovjednik prvoga voda, a ulijevo zapovjednik trećega ili četvrtoga voda.

Ravnanje po dubini u crti vodnih kolona izvode zapovjednici vodova, a u kolonama zapovjednik satnije.

Članak 108.

Satnija se postrojava prema zapovijedima i na način kako je propisano za vod. Pri kretanju u dvovrsnome stroju i u crti vodnih kolona zapovjednik satnije određuje usmjerni vod; ako ga nije odredio, onda je to treći vod.

Članak 109.

Satnija u mjestu pozdravlja iz dvovrsnoga stroja i crte vodnih kolona.

Zapovjednik satnije stane deset koraka ispred sredine satnije i kada osoba koja se pozdravlja, priđe na 25 do 30 koraka, zapovijeda: Pozdrav nade – SNO! ili Po – ZDRAV!

Zapovjednici vodova i prvi dočasnici pozdravljaju rukom (ako nisu naoružani kratkim strojnicama ili puškama).

Zapovjednik satnije prilazi vježbovnim korakom pozdravljanoj osobi, zaustavlja se na udaljenosti tri do četiri koraka i daje prijavak. Nakon prijavka tijekom pregleda stroja prati je korak poludesno i korak iza. Pozdravljana osoba pozdravlja i zastavu ako je zastava u sastavu stroja. Kada pozdravljana osoba pozdravi stroj, zapovjednik satnije zapovijeda: Po – ZOR!

U kretanju, kada je u koloni po dva, satnija pozdravlja tako da vojne osobe okreću glavu u zapovjeđenu stranu. Zapovjednik satnije, zapovjednici vodova i prvi dočasnici pozdravljaju rukom (ako su bez puške i kratke strojnice). Kada se satnija kreće u koloni po četiri (tri), kolona na stranu koje se pozdravlja, gleda ravno, ostali okreću glave u zapovjeđenu stranu prateći pozdravljanu osobu glavom i pogledom.

Kada satnija prođe pozdravljanu osobu, zapovjednik satnije zapovijeda: Po – ZOR!

Na tu zapovijed svi okreću glave u smjeru kretanja.

Kada je satnija u kretanju, pozdravlja vježbovnim korakom. Prije pristupa pozdravljanoj osobi 20 do 30 koraka zapovjednik satnije zapovijeda: Vježbovnim kora – KOM!, a zatim: Pozdrav nade – SNO (nalije – VO)!

Kada satnija prođe pozdravljanu osobu deset koraka, zapovjednik satnije zapovijeda: Po – ZOR!, a zatim: Običnim kora – KOM!

2. PRESTROJAVANJE

Članak 110.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga stroja u kolonu po dva u mjestu zapovjednik satnije zapovijeda: Nade – SNO!

Članak 111.

Satnija se iz dvovrsnoga poretka prestrojava u kolonu dvojnih redova i obratno prema zapovijedima i na način kako je propisano za vod.

Prije toga se satnija postroji po veličini i podijeli na vodove. Zapovjednici vodova su na desnome krilu svojih vodova, a između vodova nema odmaka.

Razbraja se istodobno u svim vodovima.

Članak 112.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u kolonu po dva (jedan) u kretanju zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po dva (jedan) prestroji SE!

Na tu se zapovijed vodovi istodobno prestrojavaju u kolonu po dva (jedan) kako je propisano za vod.

Članak 113.

Za prestrojavanje iz kolone po dva (jedan) u kolonu po četiri (tri) u kretanju zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po četiri (tri) prestroji SE!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda skraćuje korak i svi se vodovi istodobno prestrojavaju u kolonu po četiri (tri). Kada se prestrojavanje završi, zapovjednik satnije zapovijeda: Punim kora – KOM!

Na tu zapovijed svi vodovi nastavljaju kretanje korakom.

Članak 114.

Za prestrojavanje iz kolone po dva u kolonu po jedan u kretanju zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po jedan prestroji SE!

Na tu se zapovijed nastavlja kretanje korakom, a vodovi se prestrojavaju u kolonu po jedan.

Članak 115.

Za prestrojavanje iz kolone po jedan u kolonu po dva u kretanju zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po dva prestroji SE!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda skraćuje korak, ostali se ubrzanim korakom i u vodovima prestrojavaju u kolonu po dva. Kada se prestrojavanje završi, zapovjednik satnije zapovijeda: Punim kora – KOM! Na tu se zapovijed nastavlja kretanje korakom.

Članak 116.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga stroja u kolonu po četiri (tri) u istome smjeru kretanja zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po četiri (tri) NAPRIJED! ili Satnija, u kolonu po četiri (tri), redoslijed: prvi, drugi, treći vod, NAPRIJED!

Na tu zapovijed zapovjednici vodova stanu ispred vodova i zapovijedaju: U kolonu po četiri (tri) na – PRIJED!

Na tu se zapovijed vodovi prestrojavaju u kolonu po četiri (tri). Prvi vod nastavlja kretanje ravno, ostali vodovi u kosome kretanju dolaze u zatiljak prvomu određenim redoslijedom. Zapovjednici vodova su na čelu svojih vodova.

Članak 117.

Za prestrojavanje satnije iz kolone po četiri (tri) u dvovrsni stroj u istome smjeru kretanja zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u dvovrsni stroj, prestroji SE!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda zapovijeda: U dvije vrste prestroji SE!

Prvi se vod prestrojava kako je propisano za pješački vod. Zapovjednici ostalih vodova zapovijedaju: ZA MNOM! i vode svoje vodove lijevo od prvoga. Kada dođu na propisani odmak, postupaju kao prvi vod i poravnaju se prema njemu.

Članak 118.

Za prestrojavanje iz crte vodnih kolona u kolonu po četiri (tri) u istome smjeru kretanja zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u kolonu po četiri (tri) NAPRIJED!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda dolazi pred vod i zapovijeda: Vod, na-PRIJED!

Zapovjednici ostalih vodova izlaze pred vodove i kada dobiju prostor, zapovijedaju: Vod, za mnom na – PRIJED! i u kosome kretanju vode svoje vodove u zatiljak prvomu.

Članak 119.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u crtu vodnih kolona u istome smjeru kretanja zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u crtu vodnih kolona prestroji SE!

Na tu zapovijed zapovjednik prvoga voda nastavlja kretanje još pet koraka naprijed, zaustavlja vod i stane mu na desno krilo; ostali zapovjednici vodova zapovijedaju: ZA MNOM! i vode svoje vodove u crtu prvoga voda, zaustave ih i poravnaju prema desnokrilnome. Zatim odlaze na desno krilo svojih vodova.

Članak 120.

Satnija zahodi u svim strojevima najviše za četvrtinu kružnice.

S mjesta zahodi na zapovijed zapovjednika satnije: Satnija, desnim (lijevim) krilom NAPRIJED!, a u kretanju: Desnim (lijevim) KRILOM!

Na tu zapovijed satnija zahodi kako je propisano za desetinu. Unutarnje se krilo kreće po luku polumjera pet koraka.

Članak 121.

Ostale vježbovne postupke satnija izvodi prema zapovijedima i na način kako je propisano za vod.

V. VJEŽBOVNI POSTUPCI BOJNE

1. POSTROJAVANJE

Članak 122.

Zborni strojevi bojne su crta vodnih kolona, crta satnijskih kolona, dvovrsni stroj i kolona po četiri (tri).

Članak 123.

Za postrojavanje u crtu vodnih kolona zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u crtu vodnih kolona ZBOR!

Na tu se zapovijed bojna postrojava ispred zapovjednika bojne (slika 78.). Desno od prve satnije na odmaku od pet koraka postrojavaju se zapovjedništvo bojne i postrojba veze. Lijevo od treće satnije postrojavaju se ostale postrojbe u crti vodnih kolona, a na lijevome krilu logistička postrojba.

Slika 78. Bojna postrojena u crtu vodnih kolona

Članak 124.

Za postrojavanje u crtu satnijskih kolona zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u crtu satnijskih kolona ZBOR!

Na tu se zapovijed bojna postrojava ispred zapovjednika bojne (slici 79.). Satnije se postrojavaju u kolonu po četiri (tri) na odmaku od deset koraka. Zapovjednici satnija stoje s desne strane svojih satnija, poravnani s prvom vrstom. Prvi dočasnik bojne postrojava se na desnome krilu bojne.

Slika 79. Bojna postrojena u crtu satnijskih kolona

Članak 125.

Za postrojavanje u dvovrsni stroj zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u dvovrsni stroj ZBOR!

Na tu se zapovijed bojna postrojava ispred zapovjednika bojne. Satnije i ostale postrojbe postrojavaju se u dvovrsni stroj na odmaku od pet koraka.

Članak 126.

Za postrojavanje u kolonu po četiri (tri) zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u kolonu po četiri (tri) ZBOR!

Na tu se zapovijed satnije (postrojbe) postrojavaju jedna iza druge u kolonu po četiri (tri) na razmaku od deset koraka. Razmak se računa od zadnjega reda jedne satnije (postrojbe) do zapovjednika sljedeće satnije (postrojbe) (slika 80.).

Slika 80. Bojna postrojena u kolonu po četiri

2. PRESTROJAVANJE

Članak 127.

Za prestrojavanje iz crte vodnih i satnijskih kolona i dvovrsnoga stroja u kolonu po četiri (tri) zapovjednik zapovijeda: Bojna, smjer.........., u kolonu po četiri (tri) NAPRIJED! ili Bojna, smjer.........., u kolonu po četiri (tri), redoslijed: druga, treća, … satnija, NAPRIJED!

Na tu zapovijed zapovjednici satnija i drugih samostalnih postrojba izlaze deset koraka ispred svoje postrojbe i prema redoslijedu postrojavanja ili prema zapovjeđenu redoslijedu, kada im se stvori prostor, zapovijedaju:

a) kada je bojna u crti vodnih kolona ili u dvovrsnome stroju: Satnija, u kolonu po četiri (tri) NAPRIJED!

Na tu se zapovijed satnija i druge samostalne postrojbe prestrojavaju u zapovjeđenu kolonu kako je propisano za satniju, a postrojba veze i ostale postrojbe razine voda, kako je propisano za vod;

b) kada je bojna u crti satnijskih kolona: Satnija, za mnom NAPRIJED!

Na tu zapovijed satnije kreću za zapovjednicima satnija, zapovjednici ih vode na mjesto propisano za kolonu bojne ili na mjesto u koloni određeno zapovijeđu.

Zapovjedništvo bojne i postrojba veze kreću prvi ako se zapovijeđu drukčije ne naglasi.

Zapovjednik bojne kreće se pet koraka ispred zapovjedništva ili sa strane stroja odakle najbolje može pratiti postupke postrojbe.

Članak 128.

Za prestrojavanje iz kolone po četiri (tri) u crtu vodnih i satnijskih kolona ili u dvovrsni stroj u istome smjeru kretanja zapovjednik bojne zapovijeda (daje znak): Bojna, u crtu vodnih (satnijskih) kolona! ili Bojna, u dvovrsni STROJ!

a) Kada se prestrojava u crtu vodnih kolona, zapovjednik postrojbe veze ide pet koraka ravno i zaustavlja postrojbu. Ako je na čelu bila neka satnija, zapovjednik satnije zapovijeda: Satnija, u crtu vodnih kolona prestroji SE!

Na tu se zapovijed satnija prestrojava u crtu vodnih kolona kako je propisano za satniju.

Zapovjednici ostalih postrojba zapovijedaju: ZA MNOM! i vode svoje postrojbe ulijevo, a kada dobiju propisani odmak, zapovijedaju: Satnija, u crtu vodnih kolona prestroji SE!

Na tu se zapovijed satnije prestrojavaju u crtu vodnih kolona kako je propisano za satniju, a zapovjednici čelnih vodova zaustavljaju svoje vodove tek kada dođu u sastav postrojbe koja se je kretala ispred. Kada se satnije (postrojbe) prestroje, zapovjednici odlaze na desno krilo.

b) Kada se prestrojava u crtu satnijskih kolona, zapovjednik čelne postrojbe ide pet koraka ravno i zaustavlja postrojbu. Zapovjednici sljedećih postrojba zapovijedaju: ZA MNOM! i vode postrojbe ulijevo na propisani odmak. Kada dođu u sastav čelne postrojbe, zaustavljaju se i poravnavaju po čelu i dubini. Zatim odlaze na desno krilo.

c) Kada se prestrojava u dvovrsni stroj, čelna se postrojba prestrojava u dvovrsni stroj kako je propisano za satniju (za vod – kada je postrojba veze na čelu). Zapovjednici ostalih postrojba zapovijedaju: ZA MNOM! i vode postrojbe lijevo te kada dobiju propisani odmak, zapovijedaju: Satnija, u dvovrsni stroj prestroji SE!

Na tu se zapovijed satnije prestrojavaju kako je propisano za satniju, a zapovjednici čelnih vodova zaustavljaju vodove u sastavu postrojbe koja se je kretala naprijed. Zatim zapovjednici satnija poravnavaju satnije i odlaze na desno krilo.

Članak 129.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga poretka u kolonu po dva u mjestu zapovjednik bojne zapovijeda: Nade – SNO!

Članak 130.

Za prestrojavanje bojne iz dvovrsnoga poretka u kolonu po četiri (tri) u istome smjeru zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u kolonu po četiri (tri) NAPRIJED!

Na tu zapovijed zapovjednici postrojba zapovijedaju i postrojbe se prestrojavaju kako je propisano za satniju.

Članak 131.

Za prestrojavanje iz dvovrsnoga stroja u kolonu dvojnih redova i obratno zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, u dvojne redove nade – SNO! ili Bojna, nalijevo u ČELO!

Na te zapovijedi zapovjednici satnija (samostalnih postrojba) zapovijedaju i satnije (postrojbe) se prestrojavaju kako je propisano za satniju.

3. POZDRAVLJANJE

Članak 132.

Bojna u mjestu pozdravlja iz zbornih strojeva.

Zapovjednik bojne stane dvadeset koraka ispred sredine stroja i kada se pozdravljana osoba približi na pedeset koraka, zapovijeda: Pozdrav nade – SNO! ili Po – ZDRAV!

Zapovjednici satnija i vodova te dočasnici izvan stroja pozdravljaju rukom (ako nisu naoružani ručnom strojnicom ili puškom).

Nakon pozdrava zapovjednik bojne zapovijeda: Po – ZOR!

Članak 133.

Bojna u kretanju pozdravlja u koloni. Kada se približi pozdravljanoj osobi na dvadeset do trideset koraka, zapovjednik bojne zapovijeda: Bojna, pozdrav nade – SNO (nalije – VO)!

Zapovjednici satnija (samostalnih postrojba) zapovijedaju: Vježbovnim kora – KOM! a zatim: Pozdrav nade – SNO (nalije – VO)!

Zapovjednici satnija (samostalnih postrojba) zapovijedaju postupno: zapovjednik čelne satnije zapovijeda odmah, ostali u trenutku kada sredina satnije koja se kreće ispred, bude blizu osobe koja se pozdravlja. Kada čelna satnija (samostalna postrojba) prođe pokraj osobe koja se pozdravlja deset koraka, zapovjednik satnije zapovijeda: Po –ZOR!, a zatim: Običnim kora – KOM!

Ostali zapovjednici satnija (samostalnih postrojba) postupaju na isti način.

VIII. OSTALE ODREDBE

1. DOČEK I ISPRAĆAJ

Članak 134.

Za doček i ispraćaj postrojbe se u načelu postrojavaju u sljedeće vježbovne strojeve:

– vod – u dvovrsni stroj,

– satnija – u dvovrsni stroj,

– bojna – u dvovrsni stroj ili crtu vodnih kolona.

Na dočeku i ispraćaju na mjestima na kojima nema prostora za propisane strojeve, postrojbe se postrojavaju u vježbovne strojeve koji odgovaraju prostoru i drugim prilikama.

Postrojbe za doček i ispraćaj pozdravljaju kako je propisano za postrojbe kada pozdravljaju u mjestu.

2. DONOŠENJE I VRAĆANJE ZASTAVA NA SVEČANOSTIMA

Članak 135.

Za donošenje i vraćanje zastave Republike Hrvatske određuje se zastavna skupina jačine desetine.

Za nositelja zastave Republike Hrvatske određuje se časnik čina poručnik-natporučnik, a za njegova dva pratitelja dočasnici čina skupnik-narednik.

Zastava Republike Hrvatske nosi se složena u trokut na objema rukama, koje su ispružene, a lakti su prislonjeni uz tijelo.

Nositelj zastave Republike Hrvatske i pratitelji postrojeni su u jednu vrstu. Desetina je postrojena u dvovrsnom stroju, tri koraka iza nositelja zastave Republike Hrvatske i pratitelja.

Zastavna skupina naoružana je osobnim naoružanjem, nose kacige, a nositelj zastave naoružan je bočnim oružjem.

Članak 136.

Za donošenje i vraćanje zastave postrojbe određuje se zastavna skupina u sastavu: nositelj zastave postrojbe čina poručnik-natporučnik i dva pratitelja dočasnici čina skupnik-narednik.

Zastavu postrojbe na koplju nosi nositelj zastave, držeći koplje objema rukama uz desni bok pod kutom od 45 stupnjeva.

Zastavna skupina postrojena je u jednu vrstu i nose kacige.

Nositelj zastave naoružan je bočnim oružjem, a pratitelji osobnim naoružanjem.

Članak 137.

Kada se zastava Republike Hrvatske i zastava postrojbe zastave donose ili vraćaju istodobno, zastavne skupine se postrojavaju zajedno. Skupinom zapovijeda nositelj zastave Republike Hrvatske.

Članak 138.

Nakon donošenja zastave Republike Hrvatske pred stijeg nositelj zastave stane ispred stijega i ispruži ruke, pratitelji uhvate lijevi i desni gornji rub zastave i učvrste na uređaj za dizanje zastave, pridržavaju zastavu, a nositelj zastave je u osnovnome stavu diže na stijeg.

Kada se donji rub zastave podigne od tla, pratitelji istodobno čine korak natrag i pozdravljaju rukom. Nakon podizanja zastave na stijeg nositelj zastave iskorači korak natrag i pozdravlja rukom. Pri dizanju zastave postrojbe iskazuju počast osnovnim stavom (časnici i dočasnici izvan stroja pozdravljaju rukom), koji se zapovijeda u trenutku dizanja zastave, a završava se kada je zastava na vrhu stijega. Ako se pri tome izvodi himna Republike Hrvatske, počast zastavi iskazuje se sve dok traje izvedba.

Članak 139.

Zastavna skupina nakon podizanja zastave Republike Hrvatske i završetka himne Republike Hrvatske okreće se čelom nazad i zauzima stav na mjestu odmor.

Članak 140.

Zastava se spušta tako da se skupina okrene čelom nazad, nositelj zastave prilazi stijegu i spušta zastavu, a pratitelji pozdravljaju rukom. U trenutku kada se zastava spusti na dohvat ruku pratitelja, oni je slažu u četverokut i odvajaju od stijega. Nositelj zastave je preklapa i slaže na ruke tako da istom dužinom visi s obiju strana. Nositelj zastave pri odnošenju zastave zapovijeda odlazak skupine prema odredbama za desetinu.

Članak 141.

Zastava postrojbe donosi se ispred postrojbe. Nositelj zastave spušta koplje do tla uz desnu nogu, pod kutom od 45 stupnjeva, a desnu ruku pomiče do težišta koplja. Zastava pri tome visi slobodno. Ako postrojba sa zastavom izlazi iz vojarne, skupina za donošenje i vraćanje zastave kreće se na čelu stroja. Zastava se nosi u skladu s člankom 136.#clanak136 ovoga Pravilnika, a kreće se prema zapovijedi časnika koji zapovijeda postrojbom.

Članak 142.

Zastavna skupina kreće se vježbovnim korakom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 143.

Sve specifične vježbovne radnje i postupci granskih, odnosno rodovskih postrojba definiraju se kroz standardne operativne postupke ili zapovijedi.

Članak 144.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Vježbovnik oružanih snaga broj: 03-348/1-92, od 8. svibnja 1992.

Članak 145.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 807-03/09-02/03

Urbroj: 71-03/01-09-02

Zagreb, 22. srpnja 2009.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !